Preguntar a Google

Usted buscó: mobilise (Inglés - Galés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Galés

Información

Inglés

to mobilise, to marshall

Galés

byddino

Última actualización: 2012-11-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

The time for rehearsing the repertoire of arguments that the opposition has been able to mobilise is over

Galés

Mae'r amser ar gyfer ailadrodd y set o ddadleuon y mae'r gwrthbleidiau wedi llwyddo i'w casglu wedi dod i ben

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

However to achieve them will require a break in trend and policies to mobilise all the resources at our disposal

Galés

Fodd bynnag , er mwyn eu cyrraedd bydd angen toriad yn y duedd a pholisïau i grynhoi'r holl adnoddau sydd ar gael i ni

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

As the Minister said , it is important that we mobilise local authorities , as they have an important role to play

Galés

Fel y dywedodd y Gweinidog , mae'n bwysig ein bod yn ysgogi awdurdodau lleol , gan fod ganddynt hwy ran bwysig i'w chwarae

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

We would unify a compact region of 1 million people and mobilise the region's critical mass

Galés

Byddem yn uno rhanbarth cryno ei ffiniau , sy'n cynnwys 1 filiwn o bobl , gan ddefnyddio poblogaeth y rhanbarth

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

welcomes Government initiatives that mobilise available resources to create efficient physical and electronic communications throughout Wales as an essential element of a successful modern economy

Galés

yn croesawu mentrau gan y Llywodraeth sy'n caniatáu defnyddio'r adnoddau sydd ar gael i sefydlu dulliau cyfathrebu ffisegol ac electronig effeithlon ledled Cymru fel elfen allweddol o economi fodern lwyddiannus

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

It acknowledges that culture and the arts are central to public policy and cannot be realised unless we put our communities at the heart of our vision or mobilise local authorities and community organisations

Galés

Mae'n cydnabod bod diwylliant a'r celfyddydau'n ganolog i bolisi cyhoeddus ac na ellir eu cyflawni oni roddwn ein cymunedau wrth galon ein gweledigaeth neu roi awdurdodau lleol a chyrff cymunedol ar waith

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

This also means that we have to mobilise our energies so that future cohesion policies do not exclude our regions , which are still penalised by economic transformations and our marginal geographical positions

Galés

Mae hyn hefyd yn golygu bod yn rhaid inni ddefnyddio ein hegni yn y ffordd gywir fel nad yw polisïau cydlyniant yn y dyfodol yn allgáu ein rhanbarthau , sy'n parhau i gael eu cosbi gan drawsnewidiadau economaidd a'n lleoliadau daearyddol ymylol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

While the UK Government and its American shot-callers actively mobilise for war , those responsible for local service delivery deserve a better lead from our Government

Galés

Tra bod Llywodraeth y DU ac arweinwyr Llywodraeth America wrthi'n paratoi ar gyfer rhyfel , mae'r rhai sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau lleol yn haeddu gwell arweiniad gan ein Llywodraeth

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

If there are BNP candidates in my constituency , I will work with churches and other organisations to mobilise opinion against them and to raise awareness of the danger that they pose to good community relations and to law and order

Galés

Os bydd ymgeiswyr BNP yn fy etholaeth i , gweithiaf gydag eglwysi a sefydliadau eraill i gynnull barn yn eu herbyn ac i godi ymwybyddiaeth o'r bygythiad a gyflwynant i gysylltiadau cymunedol da ac i gyfraith a threfn

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Secondly , we agreed yesterday that , on the basis of the best possible available information on the long-term needs of the affected communities , we would mobilise all the tools at our disposal in a co-ordinated and managed way to address those needs

Galés

Yn ail , cytunwyd ddoe , ar sail yr wybodaeth orau bosibl a oedd ar gael ar anghenion tymor hir y cymunedau yr effeithir arnynt , y byddem yn rhoi'r holl gyfleusterau sydd ar gael inni ar waith mewn dull cydlynus wedi'i reoli er mwyn mynd i'r afael â'r anghenion hynny

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The action plan's great strength is that it avoids special pleading and recognises that many other parts of Wales share similar problems , and that only by tackling these problems in an inclusive way , and not by means of a divisive and exclusively language-based approach , will we be able to mobilise the necessary public support to tackle the social and economic dimensions and create the conditions for a bilingual Wales

Galés

Cryfder mawr y cynllun gweithredu yw ei fod yn osgoi pledio arbennig , ac yn cydnabod bod llawer rhan arall o Gymru yn rhannu problemau tebyg , ac mai dim ond drwy fynd i'r afael â'r problemau hynny mewn modd cynhwysol , ac nid drwy ymagwedd rwygol sy'n seiliedig ar yr iaith yn unig , y medrwn ennyn y gefnogaeth gyhoeddus sydd yn angenrheidiol i fynd i'r afael â'r dimensiynau cymdeithasol ac economaidd a chreu'r amodau ar gyfer Cymru ddwyieithog

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Why can the west not cancel all third world debt , as well as iniquitous capital investment schemes such as the construction of the Ilisu dam on the upper Tigris ? Why can we not mobilise the world's financial institutions into narrowing the gap between the richest and poorest countries , instead of widening it ever more ? That would require a revolution in relations between the west and the third world , which our leaders , for all their self-righteous rhetoric , have not begun to address

Galés

Pam na all y gorllewin ddiddymu dyled y trydydd byd , yn ogystal â chynlluniau buddsoddi cyfalaf anghyfiawn fel y gwaith o adeiladu argae Ilisu ar ran uchaf afon Tigris ? Pam na allwn ysgogi sefydliadau ariannol y byd i leihau'r bwlch rhwng y gwledydd cyfoethocaf a'r rhai tlotaf , yn hytrach na'i ehangu ymhellach ? Byddai hynny'n gofyn am chwyldro yn y cysylltiadau rhwng y gorllewin a'r trydydd byd , nad yw ein harweinwyr , oherwydd eu rhethreg hunan-gyfiawn , wedi dechrau ei drafod eto

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

deplores the failure of the Government to produce a detailed plan that mobilises

Galés

yn gresynu at fethiant y Llywodraeth i lunio cynllun manwl

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

deplores the failure of the Government to produce a detailed plan that mobilises available resources to create efficient physical and electronic communications throughout Wales as an essential element of a successful modern econom ;

Galés

yn gresynu at fethiant y Llywodraeth i lunio cynllun manwl sy'n caniatáu defnyddio'r adnoddau sydd ar gael i sefydlu dulliau cyfathrebu ffisegol ac electronig effeithlon ledled Cymru fel elfen allweddol o economi fodern lwyddiannu ;

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:



Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo