Preguntar a Google

Usted buscó: nails (Inglés - Galés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Galés

Información

Inglés

nails

Galés

hoelion wyth

Última actualización: 2020-10-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

David Davies : You have hit one of the nails on the head

Galés

David Davies : Yr ydych wedi taro un o'r hoelion ar ei phen

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

It was the Labour Party that put the final nails in the coffin

Galés

Y Blaid Lafur a roddodd yr hoelion olaf yn yr arch

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

That opportunity has almost completely disappeared now , and Geoff Hoon put one of his final nails in the coffin a few years ago , when he announced the loss of the last 150 jobs on the site

Galés

Mae'r cyfle hwnnw wedi diflannu bron yn gyfan gwbl , gyda Geoff Hoon yn rhoi un o'i hoelion olaf yn yr arch ychydig flynyddoedd yn ôl , drwy gyhoeddi y byddai'r 150 o swyddi diwethaf ar y maes yn cael eu colli

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Celsa has decided , for commercial reasons , that it does not wish to acquire the nails plant and , on that basis , the receiver has sought to dispose of those assets to other purchasers

Galés

Mae Celsa wedi penderfynu , am resymau masnachol , nad yw'n dymuno prynu'r gwaith hoelion ac , ar y sail honno , mae'r derbyniwr wedi ceisio gwerthu'r asedau hynny i brynwyr eraill

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Andrew Davies : You referred to the ISERB schem ; we have been pressing the case of those who were excluded from the ISERB scheme -- that is , those who had been employed in the nails plant

Galés

Andrew Davies : Cyfeiriasoch at gynllun ISER ; yr ydym wedi bod yn ymgyrchu dros achos y rhai a eithriwyd o gynllun ISERB -- hynny yw , y rhai a weithiai yn y gwaith hoelion

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

finger or toe nail

Galés

gewin

Última actualización: 2013-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

Nail

Galés

Hoelen

Última actualización: 2012-08-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Wikipedia

Inglés

A KPMG representative said on the radio this morning that the United States of America's steel tariffs were the final nail in ASW's coffin

Galés

Dywedodd cynrychiolydd KPMG ar y radio y bore yma mai tollau dur Unol Daleithiau America oedd yr hoelen olaf yn arch ASW

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Are you willing to nail that rumour , and say that that would be inappropriate , and complicate the democratic process in an unacceptable way ?

Galés

A ydych yn fodlon taro'r stori honno ar ei phen , a dweud y byddai'r fath beth yn amhriodol , ac yn cymysgu'r broses ddemocrataidd mewn ffordd annerbyniol ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

David Davies : Does the First Secretary accept that further charges for road users could have a devastating impact on individuals and businesses in Wales ? Does he realise that many haulage companies are currently on the brink of bankruptcy and that this would be the final nail in the coffin ? Will he guarantee that the interests of Welsh industry will be paramount and considered before any road charging schemes are accepted ?

Galés

David Davies : A yw'r Prif Ysgrifennydd yn derbyn y gallai codi taliadau pellach ar ddefnyddwyr ffyrdd gael effaith ddinistriol ar unigolion a busnesau yng Nghymru ? A yw'n sylweddoli bod llawer o gwmnïau cludiant ar fin mynd yn fethdalwyr ar hyn o bryd ac mai hyn fyddai'r hoelen olaf yn yr arch ? A fydd yn rhoi sicrwydd mai ar fuddiannau diwydiannau Cymru y rhoddir y pwys mwyaf ac y rhoddir ystyriaeth iddynt cyn derbyn unrhyw gynlluniau codi tâl am ddefnyddio ffyrdd ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Edwina Hart : You have hit the nail on the head , Peter , in mentioning discussions that we may want to have with Scotland due to the benefits that that country receives from the Barnett formula

Galés

Edwina Hart : Yr ydych wedi taro'r hoelen ar ei phen , Peter , wrth sôn am drafodaethau y byddem efallai am eu cael gyda'r Alban oherwydd y manteision a dderbynia'r wlad honno o fformwla Barnett

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Furthermore , the introduction of automated credit transfer for benefit payment will act as the last nail in the rural post office's coffin

Galés

At hynny , cyflwyno trosglwyddiad credyd awtomataidd ar gyfer budd-daliadau fydd yr hoelen olaf yn arch swyddfeydd post gwledig

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

However , we are considering whether the staff of the nail factory , which is part of the ASW plant , can be included in the ISERB scheme -- and I have taken this up personally with the Department of Trade and Industry

Galés

Fodd bynnag , yr ydym yn ystyried pa un a ellir cynnwys staff y ffatri hoelion , sy'n rhan o waith ASW , yng nghynllun ISERB -- ac yr wyf wedi codi'r mater hwn yn bersonol â'r Adran Masnach a Diwydiant

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

However , we reserve the absolute right to fight the regressive right-wing elements tooth and nail at a local level , in the Assembly , in Westminster , and in Europe

Galés

Fodd bynnag , cadwn yr hawl lwyr i ymladd yr elfennau adain-dde , sydd yn lithriad yn ôl , nerth deng ewin ar lefel leol , yn y Cynulliad , yn San Steffan , ac yn Ewrop

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I also nail the lie that the working of the subject committees will , by definition , change

Galés

Hoffwn hefyd nodi mai celwydd yw'r honiad y bydd gwaith y pwyllgorau pwnc , yn ôl ei ddiffiniad , yn newid

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I also want to take this opportunity to nail once and for all the unfounded allegations that were made by Alun Cairns about the future arrangements for the management of the barrage and bay during the debate on 7 March

Galés

Yr wyf hefyd am achub ar y cyfle hwn i ddinoethi unwaith ac am byth y cyhuddiadau di-sail a wnaethpwyd gan Alun Cairns ynghylch y trefniadau yn y dyfodol ar gyfer rheoli'r morglawdd a'r bae yn ystod y ddadl ar 7 Mawrth

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I hope that he was listening and I hope that the Government is fighting tooth and nail to ensure that an adequate amount is allocated on top of the Barnett formula otherwise after 2003 the Government -- probably led by Plaid Cymru -- will be in difficulty

Galés

Gobeithiaf ei fod yn gwrando a gobeithiaf fod y Llywodraeth yn ymladd nerth deng ewin i sicrhau y caiff swm digonol ei ddyrannu ar ben fformiwla Barnett neu , fel arall , ar ôl 2003 bydd y Llywodraeth -- dan arweiniad Plaid Cymru , mae'n debyg -- mewn trafferthion

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I regret the closure of the Cardiff nail shop and the sale of its plant and machinery , but I welcome the National Assembly Government's intention to ensure that nail shop workers , who do not produce steel , and therefore do not qualify for ISERBS payments , get some measure of help from this Government for their years of work

Galés

Mae'n ddrwg gennyf fod siop hoelion Caerdydd wedi'i chau a bod y peiriannau wedi'u gwerthu , ond croesawaf fwriad Llywodraeth Cynulliad Cymru i sicrhau bod y gweithwyr siop hoelion , nad ydynt yn cynhyrchu dur , ac felly nad ydynt yn gymwys i gael taliadau ISERBS , yn cael rhyw fath o gymorth gan y Llywodraeth hon am eu blynyddoedd o waith

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

In terms of the British state's contribution to European funds , are you prepared to say , First Minister , that reducing this contribution to 1 per cent would be a tragedy , unacceptable and would have a detrimental effect on Wales and other regions of Britain ? Are you prepared to say that you will fight tooth and nail to ensure that the contribution is not reduced to 1 per cent ?

Galés

Ynglyn â chyfraniad gwladwriaeth Prydain at arian Ewropeaidd , a ydych yn barod i ddweud , Brif Weindiog , y byddai cwtogi'r cyfraniad hwnnw i 1 y cant yn drasiedi ac yn annerbyniol , ac y byddai'n effeithio'n andwyol ar Gymru a rhanbarthau eraill ym Mhrydain ? A ydych yn barod i ddatgan y byddwch yn ymladd hyd eithaf eich gallu i sicrhau na chaiff y cyfraniad ei gwtogi i 1 y cant ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo