Preguntar a Google

Usted buscó: portakabin (Inglés - Galés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Galés

Información

Inglés

Similarly , the idea of bringing in a kind of instant portakabin solution at St Woolos was found to be poor value for money

Galés

Yn yr un modd , cafwyd bod y syniad o gael ateb sydyn drwy osod cabanau symudol yn ysbyty St Woolos yn cynnig gwerth gwael am arian

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

As a former teacher , I have vivid memories of teaching A-level courses in a damp , chilly portakabin

Galés

Fel cyn athro , mae gennyf atgofion byw o addysgu cyrsiau safon uwch mewn caban llaith , oer

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Brian Hancock : In Islwyn , the citizens advice bureau and Cancercareline , both voluntary services , were operating in poor conditions from portakabins in car parks

Galés

Brian Hancock : Yn Islwyn , yr oedd y ganolfan cyngor ar bopeth a Cancercareline , sydd ill dau'n wasanaethau gwirfoddol , yn gweithredu dan amgylchiadau gwael mewn portakabins mewn meysydd parcio

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Ensuring that we are able to get rid of unsuitable portakabins has been a priority

Galés

Bu'n flaenoriaeth gennym sicrhau ein bod yn gallu cael gwared ar gabanau anaddas

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Furthermore , the number of extra spaces in the overflow car park equals the number of car parking spaces lost to the portakabins that are necessary for the construction of the new building

Galés

At hynny , mae nifer y lleoedd ychwanegol yn y maes parcio gorlanw yn cyfateb â nifer y lleoedd parcio a gollwyd i'r cabanau sydd yn angenrheidiol i godi'r adeilad newydd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I am delighted that , in your area , 21 unsuitable portakabins in Ruthin were removed as a result of Assembly Government investment

Galés

Yr wyf yn falch o nodi , yn eich ardal chi , bod 21 o gabanau anaddas yn Rhuthun wedi'u symud o ganlyniad i fuddsoddiad Llywodraeth y Cynulliad

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

In my constituency , they vary from portakabins , which offer reasonable access , to buses , which are nigh on impossible for anyone who is disabled to access

Galés

Yn fy etholaeth i , maent yn amrywio o portakabins , sy'n cynnig mynediad rhesymol , i fysiau , y mae bron yn amhosibl i rywun anabl fynd iddynt

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

In response to Janet's points about portakabins , one of our policy objectives has been to ensure that a substantial amount of money is invested in tackling issues around school buildings in Wales

Galés

Mewn ymateb i bwyntiau Janet ynglyn â chabanau , un o'n hamcanion polisi fu sicrhau bod swm sylweddol o arian yn cael ei fuddsoddi i fynd i'r afael â materion yn ymwneud ag adeiladau ysgolion yng Nghymru

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

It is a school with fine teaching and leadership that is trying to broaden its curriculum in a field of portakabins , in a sea of mud

Galés

Mae'n ysgol gydag athrawon ac arweinyddiaeth dda sydd yn ceisio ehangu ei chwricwlwm mewn cae o gabanau , mewn môr o fwd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Not only must they face the backlog of school building repairs but they must bring their many portakabins up to an acceptable standard , as well as installing lifts and level access

Galés

Rhaid iddynt nid yn unig wynebu'r ôl-groniad o waith trwsio ar adeiladau ysgolion ond rhaid iddynt sicrhau bod eu cabanau lu o safon dderbyniol , yn ogystal â gosod lifftiau a mynediad lefel

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Think , for example , of the great deal of work needed to make a school accessible to all , especially if it has Portakabins

Galés

Ystyriwch , er enghraifft , y gwaith aruthrol sydd ei angen i sicrhau mynediad i bawb i ysgol , yn arbennig os oes ganddi adeiladau Portakabin

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Twenty ageing portakabins are being replaced by a brand new block , and children will no longer have to walk through a sea of mud to get to their lessons

Galés

Mae bloc newydd sbon yn cymryd lle 20 o hen portakabins , ac ni fydd plant bellach yn gorfod cerdded drwy lyn o fwd i gyrraedd eu gwersi

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

What type of accommodation best supports the learning process when computing , television and telecoms merge ? What type of accommodation best supports teachers when their role is more that of a learning coach , rather than a talking textbook ? Replacing 12 portakabins with a modern teaching block containing 12 classrooms would be a huge improvement

Galés

Pa fath o adeilad sydd yn cefnogi'r broses ddysgu orau pan fydd cyfrifiadura , teledu a thelathrebu yn cyfuno ? Pa fath o adeilad sydd yn cefnogi athrawon orau pan fydd eu rôl yn golygu bod yn fwy o hyfforddwr dysgu , yn hytrach na gwerslyfr llafar ? Byddai adeiladu bloc addysgu modern yn cynnwys 12 o ystafelloedd dosbarth yn lle 12 caban yn welliant mawr

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Will your budget be flexible enough to allow Bridgend County Borough Council to fund a new primary school for Pen-y-fai , given that the school is currently made up of portakabins , and is far too small ?

Galés

A fydd eich cyllideb yn ddigon hyblyg i ganiatáu i Gyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr ariannu ysgol gynradd newydd ar gyfer Pen-y-fai , o ystyried bod yr ysgol ar hyn o bryd yn cael ei rhedeg mewn cabanau dros dro , ac yn llawer rhy fach ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

William Graham : How was the planned closure of the infant school at St Mary Street , Bedwas and the accommodation of those pupils in portakabins to be erected in the school yard of the junior school at Church Street , Bedwas viewed in your monitoring of the expenditure of capital moneys to improve school buildings ?

Galés

William Graham : Beth oedd eich barn am y bwriad i gau'r ysgol fabanod yn St Mary Street , Bedwas a rhoi'r disgyblion hynny mewn portakabins sydd i'w codi ar fuarth yr ysgol iau yn Church Street , Bedwas pan oeddech yn monitro'r arian cyfalaf sy'n cael ei wario i wella adeiladau ysgolion ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo