Preguntar a Google

Usted buscó: refrigerators (Inglés - Galés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Galés

Información

Inglés

refrigerators

Galés

oergelloedd

Última actualización: 2011-09-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Inglés

It means that you can process many more cars and refrigerators to the latest modern standards

Galés

Mae'n golygu y gellir prosesu llawer mwy o geir ac oergelloedd yn unol â'r safonau modern diweddaraf

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

That is why I did not laugh when David Davies raised the issue of refrigerators

Galés

Dyna pam na chwarddais pan soniodd David Davies am rewgelloedd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The Liberal Democrats welcome moves to reuse refrigerators where that is desirable and possible

Galés

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol yn croesawu cynigion i ailddefnyddio oergelloedd pan fo hynny'n ddymunol ac yn bosibl

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

While referring eloquently to refrigerators , David mentioned the letter sent to local authorities

Galés

Wrth gyfeirio'n huawdl at oergelloedd , soniodd David am y llythyr a anfonwyd at awdurdodau lleol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Refrigerators are also installed , so it should be relatively easy for those Members who wish to have drinking water to obtain it

Galés

Mae oergelloedd hefyd ar gael , felly dylai fod yn weddol hawdd i'r Aelodau hynny sydd am gael dŵr i'w yfed i wneud hynny

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

We condemn the fact that the UK does not have specialist facilities capable of extracting ozone depleting substances from insulation foam before refrigerators are destroyed

Galés

Yr ydym yn condemnio'r ffaith nad oes gan y DU gyfleusterau arbenigol sy'n gallu tynnu sylweddau teneuo'r osôn o ewyn inswleiddio cyn dinistrio oergelloedd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The ozone depleting substances regulation is about refrigerators , as those of us who have sat on the Environment , Planning and Transport Committee know only too well

Galés

Mae rheoliad sylweddau teneuo'r osôn yn ymwneud ag oergelloedd , fel y gwyr y rhai ohonom sydd wedi eistedd ar Bwyllgor yr Amgylchedd , Cynllunio a Thrafnidiaeth ond yn rhy dda

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The First Minister : With regard to refrigerators and scrap metal , what you must have is an energetic company that is willing to invest in the latest technology

Galés

Y Prif Weinidog : O ran oergelloedd a metel sgrap , yr hyn y mae'n rhaid ei gael yw cwmni egnïol sydd yn fodlon buddsoddi yn y dechnoleg ddiweddaraf

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

To reassure many of the people who have spoken , a considerable amount of work is currently being undertaken into alternative , mechanical methods of dealing with residual refrigerators and freezers

Galés

Er mwyn tawelu meddwl llawer o'r bobl a siaradodd , mae llawer iawn o waith yn digwydd ar hyn o bryd i ymdrin â dulliau amgen , peirianyddol o ddelio ag oergelloedd a rhewgelloedd nad oes eu hangen bellach

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

What will impact on the budget is the fact that local authorities will receive a letter from the National Assembly in the next few days , telling them that they will be responsible for the storage of all refrigerators

Galés

Yr hyn a effeithia ar y gyllideb yw'r ffaith y bydd awdurdodau lleol yn derbyn llythyr gan y Cynulliad Cenedlaethol o fewn yr ychydig ddyddiau nesaf , yn dweud wrthynt mai hwy fydd yn gyfrifol am storio pob oergell

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

The exporting of 40 per cent of refrigerators to developing countries is an excellent practice , which we would hope to increase , as it treats old refrigerators as a recyclable resource rather than mere waste

Galés

Mae'r arfer o allforio 40 y cant o oergelloedd i wledydd datblygedig yn arfer ardderchog y gobeithiwn ei gynyddu , gan ei fod yn trin hen oergelloedd fel adnodd y gellir ei ailgylchu yn hytrach na gwastraff yn unig

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Janet Davies : Plaid Cymru will support this motion , which refers to finance for the removal of ozone-depleting substances from domestic refrigerators

Galés

Janet Davies : Bydd Plaid Cymru yn cefnogi'r cynnig hwn , sy'n cyfeirio at gyllid ar gyfer gwaredu sylweddau sy'n disbyddu'r osôn o oergelloedd domestig

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

I am aware of its excellent work on the recycling of refrigerators , and I am working hard with David Davies in relation to Refrigerators Recycling , a firm in Brecon and Radnorshire , to try to get it a licence from the Environment Agency

Galés

Yr wyf yn ymwybodol o'i waith rhagorol ar ailgylchu oergelloedd , ac yr wyf yn gweithio'n galed gyda David Davies ynglyn â Refrigerators Recycling , busnes ym Mrycheiniog a sir Faesyfed , i geisio cael trwydded iddo gan Asiantaeth yr Amgylchedd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Kirsty Williams : If you have recently met the Environment Agency and the zoning awareness project team , you will be aware of a company in Knighton in my constituency that has the capacity not only to remove ozone depleting substances , but also to recycle the remains of refrigerators

Galés

Kirsty Williams : Os cyfarfuoch ag Asiantaeth yr Amgylchedd a'r tîm prosiect ymwybyddiaeth cylchfaeo'n ddiweddar , byddwch yn gwybod am gwmni yn Nhrefyclo yn fy etholaeth sydd â'r gallu nid yn unig i gael gwared ar sylweddau sy'n lleihau osôn , ond hefyd i ailgylchu gweddillion oergelloedd

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

refrigerator

Galés

oergell

Última actualización: 2011-09-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Refrigerator mountains provided the press and the media with endless copy -- gleeful copy , unfortunately , in the case of the right-wing tabloids

Galés

Yr oedd pentyrrau o oergelloedd yn rhoi straeon di-ben-draw i'r wasg a'r cyfryngau -- a oedd , yn anffodus , yn fêl ar fysedd y papurau tabloid asgell dde

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

We must eliminate wastage by improving house insulation , by using low energy light bulbs , by demanding that every refrigerator and freezer on sale are highly efficient , by placing cathode-ray oscilloscopes with low energy monitors and so on

Galés

Rhaid inni atal gwastraff drwy wella dulliau o inswleiddio tai , defnyddio bylbiau golau ynni isel , drwy sicrhau bod pob oergell a rhewgell sydd ar werth yn effeithlon iawn , drwy osod osgilosgopau pelydryn cathod gyda monitoriaid ynni isel ac ati

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

Why are we again , just as we were when new legislation on the disposal of refrigerators was introduced -- which my colleague , David Davies , highlighted some years ago -- left waiting for the Assembly administration to react to a problem that has already arisen , instead of anticipating , directing and planning a solution ? The Welsh Assembly Government's failure to take the lead on this issue is deplorable

Galés

Pam yr ydym unwaith eto , yn union fel yr oeddem pan gyflwynwyd deddfwriaeth ar waredu oergelloedd -- a amlygodd fy nghyd-Aelod , David Davies , rai blynyddoedd yn ôl -- yn aros i weinyddiaeth y Cynulliad ymateb i broblem sydd eisoes wedi codi , yn hytrach na rhagweld , cyfarwyddo a chynllunio ateb ? Mae methiant Llywodraeth Cynulliad Cymru i arwain ar y mater hwn yn warthus

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo