Preguntar a Google

Usted buscó: eat (Inglés - Zulú)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Zulú

Información

Inglés

eat pant

Zulú

nyaga nyaga

Última actualización: 2018-10-02
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

did you eat breakfast

Zulú

wenza yena adle

Última actualización: 2016-02-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

did all the sheep eat

Zulú

hi my name is ntando

Última actualización: 2017-04-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

I want to eat biltong.

Zulú

ngifuna ukudla umqwayiba

Última actualización: 2015-09-01
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

i want to eat your pussy

Zulú

inhlamba

Última actualización: 2015-10-02
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

Girl, I want to eat with you.

Zulú

ntombazane, ngifuna ukudla nawe.

Última actualización: 2016-08-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

they eat breakfast in the kicthen

Zulú

ukudla kwasekuseni badlela ekhishini

Última actualización: 2014-07-15
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

what is a girl, I want to eat with you

Zulú

ntombazane ngifuna ukudla nawe

Última actualización: 2019-02-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number.

Zulú

Sebenzisa isihluthulelo somcibisholo ukufuna indlela yakho ebhodini futhi uzibe ama-Troggles. Chofoza isihluthulelo sokwenza isikhala ukudla izinombolo.

Última actualización: 2014-08-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

a person who eats too much’

Zulú

grandparents

Última actualización: 2018-10-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

Drugs are an illegal substance that some people smoke, inject, drink, eat for the physical and mental effects it has. Many students consume drugs for fun or of other reasons

Zulú

inkulumo yami iphathelene nokusebenzisa kabi izidakamizwa

Última actualización: 2018-08-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

while other people use their kettles to warm up water so they can be able to bath because bathing in cold water at times might cause you to have flu or worse. Having electricity saves us a lot of troubles such as having warm water to be able to use and being able to cook proper meals to eat your family, while hospitals will at least have the right tools to deal with people on life support

Zulú

kanti abanye abantu basebenzisa amathole abo ukuze bafudumele amanzi ukuze bakwazi ukugeza ngoba ukugeza emanzini abandayo ngezinye izikhathi kungase kubangele ukuthi unesifo somkhuhlane noma sibi kakhulu. Ukuba negesi kusisindisa izinkinga eziningi ezifana nokuthola amanzi afudumele ukuze akwazi ukusebenzisa nokukwazi ukupheka ukudla okufanele ukudla umndeni wakho, kanti izibhedlela zizoba namathuluzi afanele ukubhekana nabantu ngokusekelwa ngokuphila

Última actualización: 2018-06-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

Prime numbers are numbers that are only divisible by themselves and 1. For example, 3 is a prime number, but 4 isn't (because 4 is divisible by 2). You can think of prime numbers as very small families: they only ever have two people in them! Only themselves and 1. You can't fit any other numbers into them with nothing left over. 5 is one of these lonely numbers (only 5 × 1 = 5), but you can see that 6 has 2 and 3 in its family as well (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). So 6 is not a prime number. Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number.

Zulú

Amanamba angenafektha yilawo manamba angahlukani ngobubona kanye nango-1. Isibonelo, u-3 uyinamba engana kektha, kodwa u-4 akasiyo (ngoba u-4 uyahlukaniswa ngu-2). Amanamba anganamafektha ungawathatha njengemindeni emincane: lezi zinamba ziqukethe abantu babili nje kubo! Bona kanye no-1. Awukwazi ukufaka enye inamba ngokuphelele kuzo kungasali lutho. U-5 yenye yezinombolo ezinesizungu (kuphela 5 × 1= 5), kodwa uyabona ukuthi u-6 unaye u-2 kanye no-3 emndenini wayo futhi (6 × 1 = 6, 2 × 3 = 6). Ngakho-ke u-6 akasiyo inamba engena fektha. Sebenzisa imicibisholo ukuzula ebhodini ukuze uzibe ama-Troggles. Chofoza inkinobo yekwenza isikhala ukuze uzidle.

Última actualización: 2014-08-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

The factors of a number are all the numbers that divide that number evenly. For example, the factors of 6 are 1, 2, 3 and 6. 4 is not a factor of 6 because 6 cannot be divided into 4 equal pieces. If one number is a multiple of a second number, then the second number is a factor of the first number. You can think of multiples as families, and factors are the people in those families. So 1, 2, 3 and 6 all fit into the 6 family, but 4 belongs to another family. Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number.

Zulú

Ifektha yenombolo yilezo zinombolo ezihlukanisa leyonombolo ngokuphelele. Isibonelo, amafektha ka-6 ngu-1, 2, 3 kanye no-6. U-4 akasiyo ifektha ka-6 ngoba u-6 akakwazi ukuba ahlukaniswe kayi-4 ngokulinganayo. Uma inombolo yinye ungumaphindaphinda wenombolo yesibili, ngakho ke inombolo yesibili iyifektha yenombolo yokuqala. Ungacabanga ngokuphindaphinda njengomndeni, futhi amafaktha angabantu kuleyo mindeni. Ngakho u-1, 2, 3 kanye no-6 zingena zilingane emndenini ka-6, kodwa u-4 uyilunga lomunye umndeni. Sebenzisa umcibisholo wesihluthulelo ukuzula ebhodini futhi nokuziba ama-Troggles. Chofoza umcibisholo wokwenza isikhala ukudla izinombolo.

Última actualización: 2014-08-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Inglés

The multiples of a number are all the numbers that are equal to the original number times another number. For example, 24, 36, 48 and 60 are all multiples of 12. 25 is not a multiple of 12 because there isn't any number that can be multiplied by 12 to get 25. If one number is a factor of a second number, then the second number is a multiple of the first number. Again, you can think of multiples as families, and factors are the people who belong to those families. The factor 5, has parents 10, grandparents 15, great-grandparents 20, great-great-grandparents 25, and every extra step of 5 is another great- in front! But the number 5 does not belong in the 8 or 23 families. You can't fit any number of 5s into 8 or 23 with nothing left over. So '8 isn't a multiple of 5, nor is 23. Only 5, 10, 15, 20, 25 ... are multiples (or families or steps) of 5. Use the arrow keys to navigate around the board and to avoid the Troggles. Press the spacebar to eat a number.

Zulú

Ukuphindaphinda kwenombolo yizonke izinombolo ezilingana naleyo yakuqala uyiphinde nenye inombolo. Isibonelo, 24, 36, 48 kanye no-60 zonke izimpindwa zika-12. U-25 akasiyo impinda yaka-12 ngoba ayikho inombolo angayiphindaphinda no-12 ukuze uthole u-25. Uma inombolo eyodwa iyifektha yenombolo yesibili, kusho ke ukuthi inombolo impinda yenombolo yokuqala. Futhi, ungacabanga ngezimpidwa njengemindeni, futhi amafektha angabantu boleyomindeni. Ifektha u-5, inabazali 10, ogogo 15, nokhokho 20, okhokho futhi 25, futhi zonke izinyathelo ezingeziwe zika-5 zinobunye ubukhulu phambili kwaso! Kodwa inombolo u-5 akasiwo ilunga londeni ka-8 noma ka-23 kunganalutho olusalayo. Ngakho u-'8 akasiyo impindwa yaka-5, futhi no-23 akasiyo. U-5, 10, 15, 20, 25... izimpinda (noma imindeni noma iminyathelo) ka-5. Sebenzisa imicibisholo ukuzula ebhodini futhi noziba amaTroggles. Chofoza inkinobho yokwenza isikhala ukudla izinombolo.

Última actualización: 2014-08-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo