Preguntar a Google

Usted buscó: espunto (Italiano - Sueco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Italiano

Sueco

Información

Italiano

Il relatore ha espunto completamente dalla prima bozza termini come « costi esterni » o « itinerari sensibili ».

Sueco

Föredraganden av betänkande hade i sitt första förslag radikalt strukit orden " externa kostnader" och" känsliga vägsträckor".

Última actualización: 2012-03-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Italiano

Tutto considerato devo riconoscere che, se avessimo espunto le parole “ firma politica” nella nostra relazione sul discarico forse non avremmo allarmato così tanto il Consiglio.

Sueco

När jag tänker efter måste jag säga att vi kanske inte hade skrämt rådet lika mycket som vi gjorde om vi hade utelämnat orden ” politiskt godkännande ” i vårt betänkande om ansvarsfrihet.

Última actualización: 2012-03-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Italiano

Nei procedimenti antitrust, le imprese in questione devono fornire anche, entro la scadenza suddetta, la descrizione sommaria di ogni elemento informativo espunto [52].

Sueco

I förfaranden enligt artiklarna 81 och 82 i fördraget skall företagen också, inom samma tidsfrist, tillhandahålla en kortfattad beskrivning av varje uppgift som har tagits bort [52].

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Italiano

L’esportatore di dati dovrà tuttavia accettare qualunque decisione dell’autorità relativa all’accesso al testo completo delle clausole da parte degli interessati, purché questi ultimi abbiano accettato di rispettare la confidenzialità delle informazioni confidenziali espunte.

Sueco

Uppgiftsutföraren skall rätta sig efter myndighetens beslut som gäller de registrerades tillgång till den fullständiga klausultexten, så länge de registrerade har accepterat att respektera sekretessen i den strukna sekretessbelagda informationen.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Italiano

Nel caso in cui alcune informazioni siano espunte, l’esportatore di dati informerà per iscritto gli interessati del motivo dell’espunzione e del loro diritto di portare tale espunzione a conoscenza delle autorità.

Sueco

Om information stryks, skall uppgiftsutföraren informera de registrerade skriftligt om skälen till strykningen och om deras rätt att göra myndigheten uppmärksam på strykningen.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Italiano

La nota a piè pagina relativa a detta restrizione va pertanto espunta dall'allegato della decisione 2004/432/CE.

Sueco

Den fotnot som innehåller denna begränsning bör därför strykas från bilagan till beslut 2004/432/EG.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Italiano

(144) In considerazione delle conclusioni provvisorie sopra esposte cui si è giunti riguardo alla definizione del prodotto in esame, sono stati espunti dall’analisi che segue tutti i dati relativi alle calzature STAF.

Sueco

(144) Med hänsyn till de preliminära slutsatserna beträffande produkttäckningen har alla uppgifter som gäller avancerade sportskor uteslutits från de uppgifter som analyseras nedan.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

Le versioni non riservate e le descrizioni delle informazioni espunte vanno redatte in maniera da consentire a ciascuna parte avente accesso al fascicolo istruttorio di determinare se le informazioni espunte possano essere pertinenti ai fini della loro difesa e, quindi, se vi siano motivi sufficienti per chiedere alla Commissione di accordare l'accesso alle informazioni di cui si è sostenuto il carattere riservato.

Sueco

De icke-konfidentiella versionerna och beskrivningarna av de borttagna uppgifterna måste vara utformade så att alla parter som får tillgång till handlingarna i ärendet kan avgöra om de uppgifter som tagits bort sannolikt har betydelse för deras försvar och det därmed föreligger tillräckliga skäl att begära att kommissionen beviljar tillgång till de uppgifter som hävdas vara konfidentiella.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

Per evitare ripetizioni, dalla presente relazione è stato in particolare espunto qualsiasi elemento ripetitivo di carattere generale (natura di una decisione-quadro) o metodologico (criterio di valutazione), rinviando per questi aspetti alla prima relazione.

Sueco

För att undvika upprepningar har vi ur den här rapporten strukit allt som är allmänt eller repetitivt (rambeslutets karaktär) och metodbeskrivningen (utvärderingskriterier), och hänvisar i dessa frågor istället till den första rapporten.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

Per mostrare la natura e il contenuto degli elementi probatori, si possono utilizzare copie di documenti dalle quali siano state espunte le informazioni sensibili, ma, finché non siano stati presentati gli elementi probatori descritti nella domanda, non è necessario rendere pubblico l'identità dell'impresa richiedente e delle altre imprese implicate nel presunto cartello.

Sueco

Kopior av dokument där de känsliga uppgifterna har avlägsnats får användas för att visa bevismaterialets art och innehåll. Namnet på det ansökande företaget och på andra företag som deltar i den misstänkta kartellen behöver inte avslöjas förrän det bevismaterial som anges i ansökan har lämnats in.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

Per trattare in tempi brevi le richieste di riservatezza di cui al precedente punto 36, la Commissione può fissare una scadenza entro la quale le imprese devono: 1) motivare la loro richiesta di riservatezza per quanto riguarda ogni singolo documento o parte di documento; 2) trasmettere alla Commissione una versione non riservata di tali documenti, nei quali siano stati espunti i brani riservati [51].

Sueco

För att kommissionen snabbt skall kunna handlägga framställningar om konfidentiell behandling som avses i punkt 36 får den fastställa en tidsfrist inom vilken företagen skall: (i) ange skälen för sin begäran om konfidentiell behandling för varje enskild handling eller del av en handling och (ii) tillhandahålla kommissionen en icke-konfidentiell version av handlingarna, där de konfidentiella avsnitten har tagits bort [51].

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

Poiché le relative disposizioni sono ormai contenute negli articoli 9 octies e 9 nonies, le lettere h), j) e l) del precedente articolo 9 decies vengono espunte.

Sueco

Eftersom de föreskrifter som berörs skall tas upp under artiklarna 9g och 9h, stryks de tidigare bokstavspunkterna h, j och l.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

Qualora la prima valutazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, risulti infondata, i nomi degli operatori B vengono immediatamente espunti dal sistema di identificazione e di comunicazione ed i provvedimenti applicati nei loro confronti sono immediatamente sospesi.

Sueco

Aktörer B skall avlägsnas från identifierings- och meddelandesystemet och de åtgärder som har vidtagits gentemot dem skall omedelbart upphöra, när det visar sig genom den första utvärdering som avses i artikel 1.2, att de ursprungliga misstankarna var ogrundade.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

Tutti gli operatori che figurano nel sistema d'identificazione e di comunicazione ne vengono espunti alla fine del periodo d'applicazione del provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1469/95.

Sueco

Alla aktörer skall avlägsnas från identifierings- och meddelandesystemet vid slutet av perioden för tillämpning av åtgärden i fråga i den mening som avses i artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1469/95.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

Come nel caso delle decisioni ordinarie, la Commissione provvederà a pubblicare una versione della decisione dalla quale siano stati espunti i dati riservati.

Sueco

Liksom vid fullständiga beslut om godkännande kommer kommissionen att offentliggöra en offentlig version av beslutet.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

Come nel caso delledecisioni ordinarie, la Commissione provvederà a pubblicare una versione della decisione dallaquale siano stati espunti i dati riservati.

Sueco

Liksom vid fullständiga beslut om godkännande kommer kommissionen attoffentliggöra en offentlig version av beslutet.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

La versione pubblica della decisione sarà resa disponibile non appena saranno state espunte eventuali informazioni riservate.Caso N582/08, Regime di solidarietà intergenerazionale per l’assicurazione sanitaria (Irlanda).

Sueco

Den offentliga versionen av detta beslut är ännu inte tillgänglig.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

Nell'originaria proposta di regolamento sul visto, ad esempio, era prevista una sezione in cui gli Stati dell'Unione avrebbero garantito il reciproco riconoscimento dei visti. Durante il negoziato al Consiglio, tuttavia, questa proposta è stata espunta e ciò senza che il Parlamento venisse consultato.

Sueco

De händelser som ägde rum förra veckan i Kenya, då 14 personer fick sätta livet till i våldsamma konfrontationer till följd av polisens försök att skingra demonstrationer för konstitutionella reformer, visade att situationen håller på att försämras och att behovet av dialog mellan regeringen, oppositionen och det biståndsgivande samfundet är allt större och allt mer pressande.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

Tutti gli aspetti che avrebbero potuto davvero fungere da pungolo per la Commissione (e il Consiglio), spingendoli ad agire e a prendere sul serio la problematica ambientale, sono stati espunti dal testo.

Sueco

Det är ett initiativbetänkande som bygger på en rättslig ram i ett fördrag som ännu inte ratificerats av medlems staterna, och som därför alltså inte gäller.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Italiano

Una proposta della Commissione relativa all’eliminazione degli impedimenti burocratici e all’obbligo degli Stati membri di collaborare nell’ambito del distacco dei lavoratori e/o del distacco di cittadini di paesi terzi, è stata espunta su iniziativa del Parlamento europeo e del Consiglio dalla precedente proposta di direttiva.

Sueco

Ett förslag från kommissionen om avskaffandet av administrativa hinder och om medlemsstaternas skyldigheter att samarbeta när det gäller utstationering av arbetstagare och utstationering av arbetstagare från tredje länder utgick, på begäran av Europaparlamentet och rådet, från det tidigare direktivförslaget.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo