Preguntar a Google

Usted buscó: darbotiesspējīgas (Letón - Estonio)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Letón

Estonio

Información

Letón

Darbotiesspējīgas struktūras, skaidri mērķi, raitas un nepārprotamas procedūras, projektu uzraudzība — visi šie aspekti nosaka pamatprogrammas efektivitāti.

Estonio

Hästi juhitavad struktuurid, selged eesmärgid, kiired ja lihtsad menetlused ningpiisavjärelevalveprojektideüleonraamprogrammi mõjususe seisukohalt määravatähtsusega.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Lai sasniegtu galīgos saņēmējus un izveidotu konkurētspējīgus, darbotiesspējīgus mikrouzņēmumus, publiskajām un privātajām struktūrām, kuras īsteno 1. punkta a) apakšpunktā minētās darbības, ir cieši jāsadarbojas ar organizācijām, tostarp pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras pārstāv mikrokredītu galīgo saņēmēju intereses, un, jo īpaši, ar organizācijām, ko atbalsta ESF, un nodrošina šādiem galīgajiem saņēmējiem darbaudzināšanas un apmācību programmas.

Estonio

Lõplike toetusesaajateni jõudmiseks ja konkurentsivõimeliste, elujõuliste mikroettevõtete loomiseks teevad lõike 1 punktis a osutatud tegevusi teostavad avalik- ja eraõiguslikud asutused tihedat koostööd mikrokrediidi lõplike toetusesaajate huve esindavate organisatsioonide, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonidega, eriti ESFi toetatud organisatsioonidega ja pakuvad nimetatud lõplikele toetusesaajatele juhendamist ja koolitusprogramme.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Veicinot ARTEMIS kopuzņēmuma izveidi, Komisijai būtu jāuzņemas atbildība par tā izveidošanu un sākotnējo darbību, līdz tas ir pietiekami darbotiesspējīgs, lai pats izpildītu savu budžetu.

Estonio

Selle asutamise hõlbustamiseks peaks komisjon vastutama ühisettevõtte ARTEMIS asutamise ja esialgse toimimise eest, kuni ühisettevõtte on saavutanud oma eelarve täitmiseks operatiivse suutlikkuse.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Komisija uzņemas atbildību par ARTEMIS kopuzņēmuma izveidošanu un sākotnējo darbību, līdz tas ir pietiekami darbotiesspējīgs, lai pats izpildītu savu budžetu.

Estonio

Komisjon vastutab ühisettevõtte ARTEMIS asutamise ja esialgse toimimise eest, kuni ühisettevõte ARTEMIS on saavutanud oma eelarve täitmiseks operatiivse suutlikkuse.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Komisija uzņemas atbildību par kopuzņēmuma “Clean Sky” izveidošanu un sākotnējo darbību, līdz tas ir pietiekami darbotiesspējīgs, lai pats izpildītu savu budžetu.

Estonio

Komisjon vastutab ühisettevõtte Clean Sky asutamise ja esialgse toimimise eest, kuni ühisettevõte on saavutanud oma eelarve täitmiseks operatiivse suutlikkuse.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Veicinot kopuzņēmuma “Clean Sky” izveidi, Komisijai būtu jāuzņemas atbildība par kopuzņēmuma “Clean Sky” izveidošanu un sākotnējo darbību, līdz tas ir pietiekami darbotiesspējīgs, lai pats izpildītu savu budžetu.

Estonio

Ühisettevõtte Clean Sky asutamise hõlbustamiseks peaks komisjon vastutama ühisettevõtte Clean Sky asutamise ja esialgse toimimise eest, kuni ühisettevõte on saavutanud oma eelarve täitmiseks operatiivse suutlikkuse.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Komisija uzņemas atbildību par ENIAC kopuzņēmuma izveidošanu un sākotnējo darbību, līdz tas ir pietiekami darbotiesspējīgs, lai pats izpildītu savu budžetu.

Estonio

Komisjon vastutab ühisettevõtte ENIAC asutamise ja esialgse toimimise eest, kuni ühisettevõte on saavutanud oma eelarve täitmiseks operatiivse suutlikkuse.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Veicinot ENIAC kopuzņēmuma izveidi, Komisijai būtu jāuzņemas atbildība par tā izveidošanu un sākotnēju darbību, līdz tas ir pietiekami darbotiesspējīgs, lai izpildītu savu budžetu.

Estonio

Ühisettevõtte ENIAC asutamise hõlbustamiseks peaks komisjon vastutama ühisettevõtte ENIAC asutamise ja esialgse toimimise eest, kuni ühisettevõte on saavutanud oma eelarve täitmiseks operatiivse suutlikkuse.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Lai veicinātu IMI kopuzņēmuma izveidi, Komisijai būtu jāuzņemas atbildība par IMI kopuzņēmuma izveidošanu un sākotnējo darbību, līdz tas ir pietiekami darbotiesspējīgs, lai pats izpildītu savu budžetu.

Estonio

IMI ühisettevõtte asutamise hõlbustamiseks peaks komisjon vastutama IMI ühisettevõtte asutamise ja esialgse toimimise eest, kuni ühisettevõte on saavutanud oma eelarve täitmiseks operatiivse suutlikkuse.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Komisija uzņemas atbildību par IMI kopuzņēmuma izveidošanu un sākotnējo darbību, līdz IMI kopuzņēmums ir pietiekami darbotiesspējīgs, lai pats izpildītu savu budžetu.

Estonio

Komisjon vastutab IMI ühisettevõtte asutamise ja esialgse toimimise eest, kuni IMI ühisettevõte on saavutanud oma eelarve täitmiseks operatiivse suutlikkuse.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Komisija uzņemas atbildību par Atbalsta biroja izveidošanu un sākotnējo darbību, līdz tas ir pietiekami darbotiesspējīgs, lai pats izpildītu savu budžetu.

Estonio

Komisjon vastutab tugiameti loomise ja esialgse tegevuse eest nii kaua, kuni tugiamet on omandanud piisava toimevõime oma eelarve täitmiseks.

Última actualización: 2014-11-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Portugāle uzlabo uzņēmējdarbības vidi, pabeidzot iesāktās reformas administratīvā sloga samazināšanai (pilnībā darbotiesspējīgs vienotais kontaktpunkts, kas paredzēts Direktīvā 2006/123/EK, un “nulles atļaujas” projekti) un vēl vairāk vienkāršojot esošās licencēšanas procedūras, noteikumus un citus ekonomiku apgrūtinošus administratīvus slogus, kas ir būtisks šķērslis saimnieciskās darbības attīstībai;

Estonio

Portugal parandab ärikeskkonda ja lõpetab selleks pooleliolevad halduskoormuse vähendamise reformid (direktiivis 2006/123/EÜ ette nähtud täielikult toimivad ühtsed kontaktpunktid ja eelnevat heakskiitu mittevajavad projektid) ja lihtsustab veelgi kehtivaid litsentsimismenetlusi ja eeskirju ning vähendab majanduses halduskoormust, mis on majandustegevuse arengu peamiseks takistuseks;

Última actualización: 2014-11-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Lielais pārkāpumu, sūdzību un lūgumrakstu skaits vides jomā parāda, ka vajadzīga reāla un darbotiesspējīga kontroles un līdzsvara sistēma valsts līmenī, lai palīdzētu apzināt un risināt īstenošanas problēmas, kā arī vajadzīgi pasākumi, lai vispirms nepieļautu šo problēmu rašanos, piemēram, politikas izstrādes posmā saikne starp attiecīgajām pārvaldēm, kas atbildīgas par īstenošanu, un ekspertiem.

Estonio

Keskkonnavaldkonnaga seotud rikkumiste, kaebuste ja petitsioonide suur arv näitab, et vaja on tõhusat ja toimivat kontrollisüsteemi ning tasakaalu riiklikul tasandil, et aidata teha kindlaks ja lahendada rakendamisel esinevad probleemid ja samal ajal võtta meetmeid, et selliseid probleeme üldse tekkida ei saakski – näiteks peaksid poliitika kujundamise etapil eksperdid tegema koostööd asjaomaste rakendusasutustega.

Última actualización: 2014-11-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Patiesības un saskaņas komisijai vajadzētu būt darbotiesspējīgai 2006. gada jūnijā, bet tās rīcībā nodotais budžets ir nepietiekams, lai tai ļautu veikt pilnībā savus uzdevumus.

Estonio

tõe- ja lepituskomitee peaks hakkama tegutsema 2006. aasta juunis, kuid tema käsutusse antud eelarvevahendid ei võimalda tal oma ülesandeid täies mahus täita.

Última actualización: 2014-11-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

jaunie drošības spēki vēl nav pilnībā darbotiesspējīgi,

Estonio

uued julgeolekujõud ei toimi veel täielikult;

Última actualización: 2014-11-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Dalībvalstij, piemēram, ir jānodrošina, ka šī sistēma ir pilnīgi darbotiesspējīga, ka tā attiecas uz visu teritoriju un ka tā nediskriminējošā veidā ir pieejama visiem ražotājiem vai izplatītājiem.

Estonio

Liikmesriik peab näiteks tagama, et süsteem toimib täielikult, hõlmab kogu territooriumi ja selles saavad diskrimineerimata osaleda kõik tootjad või turustajad.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Tā paredz šādus trīs galvenos pasākumu mērķus: veicināt starptautiskas publiskas piegādes, kas dotu tiešu ieguldījumu nodrošinātībā ar pārtiku un palīdzētu finansēt vispasaules programmas, rast risinājumu pārtikas apgādes nedrošībai valstīs vai reģionos, kuros nav darbotiesspējīgas valdības vai kuros nedarbojas stratēģiskais regulējums, veicināt novatoriskas politikas un stratēģijas, kas attiecas uz nodrošinātību ar pārtiku.

Estonio

Komisjoni põhimõte on pöörata erilist tähelepanu unustatud kriisipiirkondadele, mille humanitaarabivajadus on suur, kuid mida ei kajastada massiteabevahendites ja mis saavad rahastajatelt vähe abi (nagu nähtub ametliku abi tasemest).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Projektam ir vajadzīga ne vien nauda un ieinteresēti ražotāji, bet arī projekta vadītājs, kas ir ar mieru veltīt šai iniciatīvai vairāk nekā 40 stundas nedēļā, jo būs vajadzīgs daudz laika, lai izstrādātu nelielas projekta idejas un padarītu tās darbotiesspējīgas.

Estonio

Projekt vajab peale raha ja huvitatud tootjate ka projektijuhti, kes nõustub tegelema projektiga üle 40 tunni nädalas, sest väikeprojekti ideede väljatöötamine ja nende elluviimine võtab palju aega.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Darbotiesspējīgas struktūras, skaidri mērķi, raitas un nepārprotamas procedūras, pienācīga projektu uzraudzība —visišieaspekti nosakainstrumentuefektivitāti.Palātaanalizējaastoņuskonkursus un pāris pārvaldības procesus, kuri ir īpaši svarīgi instrumenta sekmī-gaiīstenošanai,respektīvi,sarunu procesu un projektu uzraudzības procesu.

Estonio

Seda arvesse võttes analüüsis kontrollikoda kaheksa konkursi läbiviimist ja auditeeris valitud juhtimismenetlusi, millel onvahenditetulemuslikkusele otsustav mõju (läbirääkimised ja projektide järelevalve).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

• to, ka vajadzīgs darbotiesspējīgs valodu režīms un ātrāk nekā gada laikā ir jāizveido un jāievieš standarta veids informācijas apmaiņai.

Estonio

Aasta aruanne et kohtu- ja politseikoostöö valdkonnas täiendaksid kättesaadavuse põhimõtet asjakohased andmekaitse-

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo