Preguntar a Google

Usted buscó: iençkumiem (Letón - Estonio)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Letón

Estonio

Información

Letón

Vecuma un apgÇdnieka zaudïjuma pensijas uzskata par ienÇkumiem pirms pabalsta sa¿em‰anas un nevis par sociÇlo pabalstu.

Estonio

Vanaduspensioni ja toitjakaotuspensioni arvestatakse sissetulekuna enne siirdeid ja mitte kui sotsiaalsiirdeid.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

ES relat¥vÇs nabadz¥bas slieksnis ir 60 % no valsts iedz¥votÇju t¥ro ienÇkumu mediÇnas.

Estonio

Suhtelise vaesuse piirmäär ELs on 60% keskmisest siseriiklikust ekvivalentsest sissetulekust.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Pïc iedz¥votÇju vidïjiem svïrtiem ienÇkumiem ES-25 dal¥bvalst¥s 2001. gadÇ aug‰ïjie (visaugstÇkie ienÇkumi) 20 % no dal¥bvalstu iedz¥votÇjiem sa¿ïma 4,4 reizes vairÇk no attiec¥gÇs dal¥bvalsts kopïjiem ienÇkumiem nekÇ apak‰ïjie (nabadz¥gÇkie) 20 % no attiec¥gÇs dal¥bvalsts iedz¥votÇjiem. ·¥ at‰˙ir¥ba starp visbagÇtÇkajiem un visnabadz¥gÇkajiem cilvïkiem vismazÇkÇ ir DÇnijÇ (3,2), kam seko Zviedrija, Somija, Austrija un VÇcija.

Estonio

Andmed esitanud neljateistkümne riigi tööturupoliitika kulutused moodustasid 2001. aastal keskmiselt 2% SKTst. Kulutused aktiivsetele tööturumeetmetele moodustavad 0,66% jakulutused passiivsetele meetmetele 1,27%.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Nabadz¥ba tÇdïjÇdi ir relat¥vs jïdziens, ko definï, sal¥dzinot to ar vispÇrïjo labklÇj¥bas l¥meni katrÇ valst¥, un izsaka, attiecinot to uz ienÇkumu sadales lielumu, ¿emot vïrÇ Æimenes locek∫u skaitu.

Estonio

Vaesus onseega suhteline mõiste, mis määratakse iga riigi üldise jõukuse taseme alusel ja mis väljendubtulu keskmises jaotamises vastavalt pere suurusele.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Nevienl¥dz¥ga ienÇkumu sadale (ienÇkumu kvintiles da∫as koeficients) 2001. gadÇ (to kopïjo ienÇkumu attiec¥ba, ko sa¿em 20 % to iedz¥votÇju, kam ir visaugstÇkie ienÇkumi (visaugstÇkÇ kvintile), pret tiem ienÇkumiem, ko sa¿em 20 % to iedz¥votÇju, kam ir viszemÇkie ienÇkumi (viszemÇkÇ kvintile). IenÇkumus jÇsaprot kÇ ekvivalentos t¥ros ienÇkumus).

Estonio

Riiklikud kulutused aktiivseteletöötuturumeetmetele protsendina SKTst, 2001(Kategooriad 2–7, v.a 2.4)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

IkgadïjÇ ekvivalentÇ t¥ro mÇjsaimniec¥bu ienÇkumu mediÇna (pïc PPS – pirktspïjas paritÇtes standarta)

Estonio

Allikas: Eurostat – tööturupoliitika andmebaas (LMP).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

2001. gadÇ ES 25-dal¥bvalst¥s pïc sociÇlÇ pabalsta sa¿em‰anas 15 % no iedz¥votÇjiem dz¥voja zem nabadz¥bas riska sliek‰¿a, kas ir 60 % no valsts ekvivalento t¥ro ienÇkumu mediÇnas (pïc sociÇlÇ pabalsta sa¿em‰anas).

Estonio

EL-25s oli 2001. aastal 15%l inimestest ekvivalentne kasutada jääv tuluosa pärast sotsiaalsiirdeid alla vaesumisohu künnise, mis on seatud 60%le rahvuslikust keskmisestekvivalentsest kasutada jäävast tuluosast (pärast sotsiaalsiirdeid).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Viena lieta ir sal¥dzinÇt vidïjo iespïju l¥meni, izmantojot IKP datus, un pavisam cita – aplkot ienÇkumu sadali sabiedr¥bÇ, it ¥pa‰i relat¥vÇs un absoltÇs nabadz¥bas apjomus.

Estonio

Üks asi on võrrelda keskmisi võimalusi SKT abil, teine asi on see, kui vaadata sissetulekujagunemist kogu ühiskonnas, eriti aga suhtelise ja absoluutse vaesuse määra.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

IenÇkumi papla‰inÇtÇs Savien¥bas 82 reÆionos, kuros dz¥vo 31 % no kopïjÇ iedz¥votÇju skaita, bs par 75 % zemÇki nekÇ vidïji visÇ Savien¥bÇ.

Estonio

Laienenud liidu 82 piirkonnas, kus elab 31% rahvastikust, moodustab sissetulek alla 75% EL-25keskmisest.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

IenÇkumu sadale

Estonio

Tööturupoliitika kulutused

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Visbeidzot, ir svar¥gi, lai ES pïc iespïjas Çtri pie¿emtu kopïju vienoto definïjumuuz¿ïmïjsabiedr¥bu ienÇkumu aplikšanai ar nodok∫iem, kas aptver visasuz¿ïmïjsabiedr¥bas darb¥bas.

Estonio

Lisaks on oluline, et liit võtaks võimalikult kiiresti vastu ettevõtete kõigisttegevusaladest saadava tulu maksustamise ühtse konsolideeritud määratluse.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

To dal¥bvalstu zi¿as, kas vÇc datus par migrantiem un etniskÇm minoritÇtïm, rÇda, ka ‰ajÇs grupÇs ir zemÇks izgl¥t¥bas l¥menis un tÇs parasti nÇk no Æimenïm ar zemiem ienÇkumiem,

Estonio

Näitajad liikmesriikide lõikes, kus kogutakse andmeid migrantide ja etniliste vähemustekohta, näitavad, et nendesse rühmadesse kuuluvad inimesed on tavaliselt madalamaharidustasemega ning suure tõenäosusega elavad väikese sissetulekuga kodudes ja halva

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Iedz¥votÇju noveco‰anÇs MigrÇcija un patvïrums Izgl¥t¥ba un tÇs rezultÇti MÏizgl¥t¥ba NodarbinÇt¥ba Bezdarbs Izdevumi sociÇlai aizsardz¥bai un ienÇkumi SociÇlie pabalsti Izdevumi darba tirgus politikai IenÇkumu sadale Zemu ienÇkumu mÇjsaimniec¥bas Bezdarbnieku mÇjsaimniec¥bas un zemas algas Sievietes un v¥rie‰i lïmïjiestÇdïs V¥rie‰u un sievie‰u izpe∫¿a Vidïjais paredzamais mÏa ilgums un vidïjÇ paredzamÇ vesel¥ba Vesel¥bas problïmas, kas saist¥tas ar nelaimes gad¥jumiem darba vietÇ

Estonio

Rahvastiku vananemine Ränne ja varjupaik Haridus ja selle väljundid Elukestev õpe Tööhõive Tööpuudus Sotsiaalkaitse kulutused ja laekumised Sotsiaalsed hüvitised Tööturupoliitika kulutused Sissetuleku jagunemine Väikese sissetulekuga leibkonnad Töötud leibkonnad ja väikesed palgad Naiste ja meeste otsustusõigus Naiste ja meeste sissetulekud Keskmine eluiga ja tervis Õnnetused ja tööga seotud tervisehädad

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

ZemÇkais relat¥vÇs nabadz¥bas l¥menis jaunajÇs Savien¥bas valst¥s ir âehijas RepublikÇ (8 %), kamïr augstÇkais l¥menis ir ±rijÇ, SlovÇkijÇ, Grie˙ijÇ un PortugÇlï, kurÇs apmïram 20 % iedz¥votÇju dz¥vo zem 60 % ienÇkumu sliek‰¿a.

Estonio

Liidu madalaim suhtelise vaesusemäär on tegelikult T‰ehhi Vabariigis (8%), kõrgeim aga Iirimaal, Slovakkias, Kreekas ja Portugalis, kus umbes 20% rahvastikust elab alla 60% piirmäära.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Paties¥bÇ pÇrskats aptver visas galvenÇs Eiropas sociÇlÇs politikas jomas: iedz¥votÇjus, izgl¥t¥bu un apmÇc¥bu, darba tirgu, sociÇlo aizsardz¥bu, ienÇkumus, nabadz¥buun sociÇlo atstumt¥bu, dzimumu l¥dzties¥bu, vesel¥bu un dro‰¥bu.

Estonio

Ülevaade sisaldab statistilisi andmeid,mis osutavad olulistele sotsiaalpoliitikat puudutavatele küsimustele Euroopa Liidus.Hõlmatud on peaaegu kõik Euroopa sotsiaalpoliitika valdkonnad: rahvastik, haridus jakoolitus, tööturg, sotsiaalne kaitse, sissetulek, vaesus ja sotsiaalne tõrjutus, meeste janaiste võrdõiguslikkus ning tervis ja ohutus.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Zemu ienÇkumu mÇjsaimniec¥bas

Estonio

Sissetuleku jagunemine

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

2001. gadÇ ES-25 dal¥bvalst¥s pirms sociÇlo pabalstu sa¿em‰anas 24 % no iedz¥votÇjiem dz¥voja zem nabadz¥bas riska sliek‰¿a, kas ir 60 % no valsts ekvivalento t¥ro ienÇkumu mediÇnas (pïc sociÇlÇ pabalsta sa¿em‰anas).

Estonio

EL-25s oli 2001. aastal 24%l inimestest ekvivalentne kasutada jääv tuluosa enne sotsiaalsiirdeid alla vaesumisohu künnise, mis on seatud 60%le rahvuslikust keskmisest ekvivalentsest kasutada jäävast tuluosast (pärast sotsiaalsiirdeid).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

ES-15 dal¥bvalstu sociÇli ekonomiskÇ pieredze kop‰ 1995. gada ir bijusi samïrÇ pozit¥va,un to raksturo pakÇpeniska nodarbinÇt¥bas l¥me¿a un reÇlo ienÇkumu cel‰anÇs unnevienl¥dz¥bas mazinljanÇs.

Estonio

Sotsiaalmajanduslik kogemus EL-15s on olnud küllaltki positiivne, sest 1995. aastalparanes märgatavalt tööhõive, tõusis reaalne sissetulek ja esines vähem ebavõrdsust.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

Iedz¥votÇju skaits, kurus apdraud nabadz¥ba pïc sociÇlÇ pabalsta sa¿em‰anas (minimÇlais pie¿emamais ienÇkumu l¥menis: 60 % no valsts iedz¥votÇju t¥ro ienÇkumu mediÇnas) Iedz¥votÇju skaits, kurus apdraud nabadz¥ba pirms sociÇlÇ pabalsta sa¿em‰anas (pensijas ar¥ ir iek∫autas sociÇlos maksÇjumos) Piez¥me: SlovÇkija: 2003. g., Igaunija, Latvija: 2002. g., Malta, Slovïnija: 2000. g., Kipra: 1997. g.

Estonio

Vaesumisohu määr pärast sotsiaalsiirdeid (künnisväärtus: 60% riigi keskmisest ekvivalentsest kasutada jäävast tuluosast)Vaesumisohu määr enne sotsiaalsiirdeid (pension loetakse sotsiaalsiirete hulka)

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Letón

ES iedz¥votÇju skaitam palielinoties par 20 % un tajÇ pa‰Ç laikÇ IKP pieaugot tikai par4,5 %, lielÇkas k∫st ienÇkumu at‰˙ir¥bas starp valst¥m un reÆioniem un lielÇku noz¥miiegst uzdevums panÇkt sociÇlo kohïziju.

Estonio

EL-15s ulatub tajutava sotsiaalse tõrjutuse määr alates 7%st Taanis ja Madalmaades kuni15%ni Portugalis. Erinevused tajumises kattuvad üldiselt üsna hästi erinevustega objektiivsetenäitajate osas: mida madalam on SKT elaniku kohta, seda suurem on tööpuudus; midasuurem on vaesus, seda suurem on ka sotsiaalne tõrjutus.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo