Preguntar a Google

Usted buscó: jirrettifika (Maltés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Maltés

Inglés

Información

Maltés

Ġeneraturi jew converters rotatorji jew converters statiċi, rectifiers jew apparat li jirrettifika

Inglés

Generators or rotary converters or static converters, rectifiers or rectifying apparatus

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Maltés

L-Istat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex jirrettifika s-sitwazzjoni kemm jista’ jkun malajr.

Inglés

The Member State shall take the necessary steps to rectify the situation as soon as possible.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

L-abbozz ta' Regolament dwar l-aċċess għax-xogħol ta' operatur tat-trasport bit-triq jimmira li jirrettifika ċertu nuqqasijiet identifikati fil-valutazzjoni ta' l-impatt tal-Kummissjoni u l-konsultazzjoni pubblika u jissostitwixxi d-Direttiva 96/26/KE eżistenti.

Inglés

The draft regulation on access to the occupation of road transport operator aims to rectify certain shortcomings identified in the Commission's impact assessment and public consultation and replaces the existing directive 96/26/EC.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Għall-finijiet stabbiliti fl-Artikolu 1(1), jJekk jinstab li data rreġistrata fis-Sistema Ċentrali tkun impreċiża jew tkun ġiet irreġistrata kontra l-liġi, l-Istat Membru li ttrażmettiha għandu jikkoreġi Ö jirrettifika Õ jew iħassar id-data taħt l-Artikolu 27 28(3).

Inglés

For the purposes laid down in Article 1(1), iIf it emerges that data recorded in the Central System are factually inaccurate or have been recorded unlawfully, the Member State which transmitted them shall correct Ö rectify Õ or erase the data in accordance with Article 27 28(3).

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Sakemm il-bidwi ma jkunx ħa azzjoni ta' rimedju immedjata biex iwaqqaf in-nuqqas ta' konformità, l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-azzjonijiet meħtieġa li, jistgħu fejn dan ikun xieraq, jiġu ristretti għal kontroll amministrattiv, biex jiġi żgurat illi l-bidwi jirrettifika l-konklużjonijiet tan-nuqqas ta' konformità konċernati.

Inglés

Unless the farmer has taken immediate remedial action putting an end to the non‑compliance found, the competent authority shall take the actions required that may, where appropriate, be limited to an administrative control, to ensure that the farmer remedies the findings of non-compliance concerned.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Il-Kummissjoni għandha mingħajr dewmien tinnotifika lill-Istat ikkonċernat bl-identifikazzjoni tiegħu bħala Stat li ma jikkooperax u l-miżuri applikati skond l-Artikolu 37 u titolbu biex jirrettifika s-sitwazzjoni kurrenti u twissi dwar il-miżuri li jridu jittieħdu biex tkun żgurata l-osservanza tal-miżuri għall-konservazzjoni u l-immaniġġjar mill-bastimenti tiegħu.

Inglés

The Commission shall without delay notify to the state concerned its identification as non-cooperating state and the measures applied in accordance with Article 37 and request it to rectify the current situation and to advice on the measures taken to ensure compliance with conservation and management measures by its vessels.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Il-Kummissjoni tista’ tinkludi wkoll fin-notifika msemmija fil-paragrafu 1a talba biex l-Istat ikkonċernat jieħu kull miżura meħtieġa għall-waqfien ta’ l-attivitajiet ta’ sajd IUU msemmija u l-impediment ta’ kull attività futura bħal din, u jirrettifika kull att jew ommissjoni msemmija fl-Artikolu 30, il-paragrafu 6, is-subparagrafu c).

Inglés

The Commission shall also include in the notification referred to in paragraph 1 a request that the state concerned take any necessary measures for the cessation of the IUU fishing activities in question and the prevention of any future such activities, and rectify any act or omission referred to in Article 30(6)(c).

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Il-ġens għandu jiġi indirizzat bħala kwistjoni trasversali sabiex jirrettifika l-iżbilanċi bejn in-nisa u l-irġiel, u biex tiġi integrata dimensjoni tas-sessi fl-ipprogrammar u kontenut tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Inglés

Gender will be addressed as a cross-cutting issue in order to rectify imbalances between women and men, and to integrate a gender dimension in research and innovation programming and content.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Fejn il-qorti titlob lir-rikorrent jikkompleta jew jirrettifika t-talba, hija għandha tispeċifika limitu ta’ żmien li jidhrilha xieraq fiċ-ċirkostanzi.

Inglés

Where the court requests the claimant to complete or rectify the application, it shall specify a time limit it deems appropriate in the circumstances.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Jekk parti li tkun ippreżentat appell hija l-parti unika għall-proċedura, u jekk id-dipartiment li d-deċiżjoni tiegħu hija kkontestata jikkonsidra li l-appell huwa ammessibbli kif ukoll ben fondat, id-dipartiment għandu jirrettifika d-deċiżjoni tiegħu.

Inglés

If the party which has lodged the appeal is the sole party to the procedure, and if the department whose decision is contested considers the appeal to be admissible and well founded, the department shall rectify its decision.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Jekk parti li tkun ippreżentat appell hija ikollha l-opposizzjoni minn parti oħra, u jekk id-dipartiment li d-deċiżjoni tiegħu hija kkontestata jikkonsidra li l-appell huwa ammessibbli kif ukoll ben fondat, dan għandu jirrettifika d-deċiżjoni tiegħu.

Inglés

Where the party which has lodged the appeal is opposed by another party and if the department whose decision is contested considers the appeal to be admissible and well founded, it shall rectify its decision.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

It-terminu ta’ 30 jum m’għandux jinkludi ż-żmien li jieħu r-rikorrent biex jikkompleta, jirrettifika jew jimmodifika t-talba.

Inglés

The 30 days period shall not include the time taken by the claimant to complete, rectify or modify the application.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Dak l-Istat Membru għandu jikkonferma bil-miktub lis-suġġett tad-data mingħajr dewmien eċċessiv li hu jkun ħa l-passi sabiex jikkoreġi Ö , jirrettifika,  Õ ð itemm, ï jew iħassar ð jew jirrestrinġi l-ipproċessar tad- ï id-data Ö personali Õ dwaru.

Inglés

That Member State shall confirm in writing to the data subject without excessive delay that it has taken action to correct Ö , rectify, Õ ð complete, ï or erase ð or restrict the processing of ï Ö personal Õ data relating to him or her.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Il-parteċipant għandu jkollu d-dritt ta’ aċċess għad-data personali tiegħu u d-dritt li jirrettifika tali data li ma tkunx eżatta jew ma tkunx kompluta.

Inglés

The entrant shall have the right of access to his personal data and the right to rectify any such data that is inaccurate or incomplete.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Dan ifisser li fl-UE jinħolqu aktar minn EUR 4 biljuni fix-xahar ta' spejjeż bla bżonn, filwaqt li l-esperjenza wriet li huwa ferm irħas li wieħed jikkonforma pjuttost milli jirrettifika wara l-ispejjeż ekonomiċi u ambjentali tan-nuqqas ta' azzjoni jew ta' azzjoni tard9.

Inglés

This means that more than EUR 4 billion per month of unnecessary costs arise in the EU, whereas experience has shown that it is much cheaper to comply rather than to rectify afterwards the economic and environmental costs of inaction or late action9.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Jekk l-applikazzjoni għal ċertifikat ma tissodisfax il-kondizzjonijiet stipulati fl-Artikolu 8, l-awtorità msemmija fl-Artikolu 9(1) għandha tistaqsi lill-applikant biex jirrettifika l-irregolarità, jew li jeffettwa l-ħlas, fi żmien definit.

Inglés

Where the application for a certificate does not meet the conditions laid down in Article 8, the authority referred to in Article 9(1) shall ask the applicant to rectify the irregularity, or to settle the fee, within a stated time.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Jekk id-Direttur Eżekuttiv iqis li l-appell ikollu bażi tajba, huwa/hija jirrettifika/tirrettifika d-deċiżjoni fi żmien xahrejn minn meta jiġi nnotifikat.

Inglés

If the Executive Director considers the appeal to be well founded, he or she shall rectify the decision within two months from being notified.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Jekk ma jintlaħqux ir-rekwiżiti stabbiliti fl-Artikolu 7 u sakemm it-talba ma tkunx kjarament infondata jew inammissibbli, il-qorti għandha tagħti l-opportunità lir-rikorrent li jikkompleta jew jirrettifika t-talba.

Inglés

If the requirements set out in Article 7 are not met and unless the application is clearly unfounded or inadmissible, the court shall give the claimant the opportunity to complete or rectify the application.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

Fejn Stat Membru jiddeċiedi li jiddisponi mill-għażla li hemm provvediment għaliha fl-ewwel subparagrafu, fis-sena ta' wara l-awtorità kompetenti għandha tieħu l-azzjonijiet meħtieġa biex tiżgura li l-bidwi jirrettifika l-konklużjonijiet tan-nuqqas ta' konformità konċernati.

Inglés

Where a Member State decides to make use of the option provided for in the first subparagraph, in the following year the competent authority shall take the actions required to ensure that the farmer remedies the findings of non-compliance concerned.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Maltés

L-aċċettazzjoni ta' talba għandha tagħti garanzija ta' ħlas lill-bidwi ta' ammont iffissat, mingħajr ma jkollu jirrettifika t-talba matul il-perjodu ta' parteċipazzjoni.

Inglés

Acceptance of the application should guarantee payment to the farmer of a fixed amount, without any further application during the entire period of participation.

Última actualización: 2014-11-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo