Preguntar a Google

Usted buscó: herfinancieringsvoorwaarden (Neerlandés - Esloveno)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Neerlandés

Esloveno

Información

Neerlandés

Oostenrijk verklaarde dat de herfinancieringskosten van BB in het geval van de verkoop aan het consortium hoger zouden zijn geweest, aangezien het consortium in tegenstelling tot GRAWE niet over een rating beschikte en het hoofdkantoor zich bovendien in de Oekraïne bevond, zodat BB hoogstens — als dit al mogelijk zou zijn — herfinancieringsvoorwaarden voor een „hypothetische” rating van „BB” of „B” had kunnen verwachten.

Esloveno

Avstrija je trdila, da bi bili pogoji za refinanciranje banke BB v primeru prodaje konzorciju dražji, ker je bila družba GRAWE ocenjena, konzorcij pa ne samo, da ni bil ocenjen, ampak je imel sedež v Ukrajini, tako da je lahko banka BB pričakovala kvečjemu pogoje refinanciranja za – hipotetično – bonitetno oceno „BB“ ali „B“, če sploh.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

(152) Wat de toekomstige inbreng van vreemd kapitaal betreft kreeg Helaba in 1998 en daaropvolgende jaren de best mogelijke ratings, AAA/Aaa, op grond van de institutionele aansprakelijkheid en de aansprakelijkheid van de borg. Voor zover de Commissie bekend is en zoals door Duitsland zelf wordt beweerd variëren of schommelen de concrete herfinancieringskosten van een bank, ook in vergelijking met andere banken met dezelfde rating, binnen een bepaalde bandbreedte en bij een gegeven ratingcategorie. Het is met andere woorden niet zo dat een bepaalde rating op lange termijn, zoals in dit geval AAA/Aaa, met volledige zekerheid en zonder uitzondering voor alle banken met dezelfde rating en in de loop van de tijd dezelfde herfinancieringskosten met zich brengt. Uit deze empirische waarneming kan worden opgemaakt dat er ook andere factoren, zoals de financiële positie van Helaba in verhouding tot andere deelstaatbanken met dezelfde langetermijnrating op basis van de institutionele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid van de borg, een rol spelen. Hoe beter de financiële positie van Helaba, des te groter is de kans dat zij binnen de ratingcategorie AAA/Aaa bij concrete onderhandelingen over herfinancieringscondities, voorwaarden kan bedingen die in het gunstige segment van de bandbreedte voor AAA/Aaa ratings liggen. Bovendien wordt haar afhankelijkheid van de kredietbeoordeling van haar garanten minder groot, met andere woorden, bij een eventuele verslechtering van haar rating zou Helaba haar individuele financiële positie kunnen gebruiken om haar gunstige herfinancieringsvoorwaarden te verdedigen.

Esloveno

(152) Kar zadeva bodoči sprejem tujega kapitala z vidika leta 1998, je Helaba po zaslugi Anstaltslast-a in Gewährträgerhaftung-a leta 1998 in v naslednjih letih uživala najboljšo oceno. Glede na vedenje Komisije in po navedbah Nemčije same, se konkretni stroški refinanciranja banke spreminjajo ali nihajo in v primerjavi z drugimi enako ocenjenimi bankami v razponu za zadevno kategorijo ocenjevanja. Z drugimi besedami se določeni stroški refinanciranja ne morejo razbrati natančno in nespremenjeno za vse enako ocenjene banke in v določenem času iz določene dolgoročne ocene, v tem primeru AAA/Aaa. Iz te empirične ugotovitve sledi, da igrajo vlogo tudi drugi vplivni dejavniki, kot je finančna moč Helabe glede na druge deželne banke z enako dolgoročno oceno na podlagi Anstaltslast-a in Gewährträgerhaftung-a. Boljša ko je finančna moč Helabe, boljši so njeni izgledi, da se v okviru kategorije ocenjevanja AAA/Aaa ob konkretnih pogajanjih glede pogojev refinanciranja nahaja na zanjo ugodnem robu razpona pogojev refinanciranja, razvidnih na trgu za AAA/Aaa. Poleg tega je manjša njena odvisnost od ocene garantov, t.j. v primeru morebitnega poslabšanja njihove ocene, ki pred vlogo ne more biti izključeno, bi Helaba lahko uporabila svojo lastno finančno moč v bran svojim ugodnim pogojem refinanciranja.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

(242) Het staat de bank namelijk vrij om de als gevolg van de afsplitsing van de Berliner Bank dreigende relatieve daling van de bijdrage van de retailactiviteiten aan het totale resultaat van de bank door evenredige inkrimping van de andere bedrijfssegmenten "kapitaalmarkt" en "vastgoedfinanciering" te compenseren. Daardoor zouden de structuur van de bank en de eisen aan de ratio van het kernvermogen ongewijzigd blijven. Daarentegen zou door een dergelijke afbouw van de risicoposities extra eigen vermogen worden vrijgemaakt, wat weer een bijdrage zou leveren aan de verdere verhoging van de ratio van het kernvermogen. Als alternatief voor een dergelijke inkrimping zou de bank ter compensatie van het grotere risico de ratio van het kernvermogen kunnen verhogen, ofwel door zich nog meer in te spannen om geselecteerde risicoposities sterker dan tot dusver planmatig af te bouwen en zo kernvermogen vrij te maken ofwel door op middellange termijn nieuw vermogen op de kapitaalmarkt te lenen. Op deze manier kan een beduidend negatief effect op de rating en dus op de herfinancieringsvoorwaarden worden uitgesloten, zodat de bank de afsplitsing ook operationeel zou kunnen opvangen.

Esloveno

(242) Banka ima namreč na izbiro izravnati relativno znižanje zneska doprinosa iz poslovanja z občani k znesku skupnega izida zaradi odcepitve Berliner Bank s sorazmernim krčenjem drugih poslovnih področij trga kapitala in financiranja nepremičnin. Tako se struktura banke in zahtevana stopnja temeljnega kapitala ne bi spremenili. Nasprotno, tako znižanje postavk tveganja bi sprostilo lastniški kapital, ki bi predstavljal znesek k dodatnemu povišanju stopnje temeljnega kapitala. Alternativno k tovrstnim krčenjem bi lahko banka za izravnavo višjega tveganja povišala stopnjo temeljnega kapitala tako, da bi z lastim trudom izbrane tvegane postavke skrčila še bolj kot načrtovano in s tem sprostila temeljni kapital ali pa z najemanjem srednjeročnega svežega kapitala na trgu kapitala. Na ta način bi bilo mogoče izključiti pomemben negativni učinek na rating in s tem na pogoje refinanciranja, tako da bi banka odcepitev lahko obvladala tudi operativno.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Neerlandés

(306) Het bedrag van de aanvankelijk als reddingssteun goedgekeurde kapitaalinjectie van 1,755 miljard EUR van augustus 2001 werd zo bepaald dat daarmee een ratio van het kernvermogen van de bank van 5,0% en een ratio van het eigen vermogen van 9,7% kon worden gewaarborgd. Zoals eerder in deze beschikking reeds is vermeld, beschouwt de Commissie deze als absoluut noodzakelijk voor het overleven van een bank op de korte termijn. De bank slaagde er vervolgens door eigen inspanningen, met name de afbouw van haar risicoposities, in om haar ratio van het kernvermogen naar meer dan 5% te verhogen. Ultimo 2003 bedraagt deze ongeveer 6%. Gezien de huidige praktijk op de financiële markten en de dienovereenkomstige verwachtingen van de ratingagentschappen en de marktdeelnemers beschouwt de Commissie een ratio van het kernvermogen van 6,0% als absoluut noodzakelijk voor de waarborging van een goede positie van de bank op de kapitaalmarkt op lange termijn. De kapitaalinjectie van 2001 is absoluut noodzakelijk om de ratio van het kernvermogen van de bank op dit niveau te handhaven en kan derhalve, ook in het kader van de beoordeling als herstructureringssteun, in haar geheel worden beschouwd als steun die beperkt is tot het strikt noodzakelijke minimum en daarom worden goedgekeurd. Daarentegen ziet de bank het — zoals eerder al is vermeld — als haar plicht om, vanwege het wegvallen van de overheidsgaranties, de invoering van de IAS en de overeenkomst in het kader van Bazel II, haar ratio van het kernvermogen ter waarborging van een voor operationeel verantwoorde herfinancieringsvoorwaarden noodzakelijke rating door verdere inspanningen naar ten minste 7% te verhogen. Deze geplande maatregelen ter verdere stabilisatie van de bank worden toegejuicht door de Commissie.

Esloveno

(306) Znesek priliva kapitala v višini 1,755 milijard EUR v avgustu 2001, ki je bil najprej odobren kot pomoč za reševanje, je bil odmerjen tako, da je bilo mogoče z njim zagotoviti stopnjo temeljnega kapitala banke v višini 5,0% oziroma stopnjo lastnih sredstev v višini 9,7%. Kot je obrazloženo zgoraj Komisija meni, da so nujno potrebni za kratkoročno preživetje banke. Banki je v nadaljevanju uspelo z lastnim trudom, zlasti z zmanjšanjem tveganih postavk, povečati stopnjo temeljnega kapitala nad 5%. Ob koncu leta 2003 je znašala približno 6%. Komisija glede na današnjo prakso na finančnih trgih in glede na ustrezna pričakovanja rating agencij in udeležencev na trgu meni, da je 6,0% stopnja temeljnega kapitala nujno potrebna za zagotovitev dolgoročne sposobnosti banke na trgu kapitala. Priliv kapitala iz leta 2001 je nujno potreben za ohranitev stopnje temeljnega kapitala banke na tej višini in ga je v zvezi z ocenitvijo mogoče odobriti in v celoti upoštevati kot pomoč pri prestrukturiranju, omejena na nujno potreben minimum. Banka se čuti veliko bolj odgovorno, kot je razloženo zgoraj in v zvezi z odpadom državnega jamstva, uvedbe IAS in sporazuma v okviru Basel II, da z lastnim trudom poveča stopnjo temeljnega kapitala na najmanj 7% in si tako zagotovi rating, potreben za operativno sprejemljive pogoje refinanciranja. Komisija pozdravlja načrtovane ukrepe za dodatno stabiliziranje banke.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo