Preguntar a Google

Usted buscó: inlichtingensystemen (Neerlandés - Francés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Neerlandés

Francés

Información

Neerlandés

Daarom moeten wij dat tegengaan door onze eigen inlichtingensystemen te verbeteren.

Francés

Nous devons, par conséquent, faire face à cette situation en améliorant nos sources de renseignement.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Neerlandés

De Europese Unie ontwikkelt immers een defensie- en veiligheidsdimensie waar het opzetten van inlichtingensystemen een onderdeel van zal zijn.

Francés

Comme on le sait, l' Union européenne est en train de mettre en place une dimension de la politique de sécurité et de défense comportant la création de systèmes de renseignement.

Última actualización: 2012-03-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Neerlandés

Als de inlichtingensystemen en tegenmaatregelen tekortschieten, moeten deze organisaties kunnen terugvallen op doeltreffende respons- en schadebeperkingssystemen.

Francés

Ces organisations doivent pouvoir s'appuyer sur des systèmes efficaces de réaction et d'atténuation lorsque le renseignement et les contre-mesures s'avèrent insuffisants.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Met een nieuwe Europese vacaturemonitor komt er voor werkzoekenden en banenadviseurs een inlichtingensysteem over de vraag van de arbeidsmarkt in heel Europa.

Francés

La création, fin 2010, d’un «observatoire européen des postes vacants» permettra d'informer les demandeurs d'emploi et les conseillers sur l'emploi, au moyen d'un système de renseignement sur la demande du marché du travail dans toute l’Europe.

Última actualización: 2017-04-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

uitgaven, ontwikkeling van het inlichtingensysteem) en verzoekt hij de Commissie om de op het niveau van de Lid-Staten geleverde inspanningen ten nutte te maken ;

Francés

développement du renseignement) et invite celle-ci à mettre en valeur les efforts déployés aux niveaux des Etats membres ;

Última actualización: 2017-04-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

De Europese vacaturemonitor zal zorgen voor meer transparantie en een betere informatievoorziening over beschikbare banen voor werkzoekende jongeren door middel van een inlichtingensysteem over de vraag naar arbeidskrachten en vaardigheden in heel Europa.

Francés

Cet observatoire, qui s’appuiera sur un système de renseignement sur les besoins en main-d’œuvre et en compétences dans toute l’Europe, favorisera la transparence et améliorera l’information des jeunes demandeurs d’emplois sur les vacances de poste.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

De douane beschikt immers over bepaalde soorten inlichtingen en heeft instrumenten voor bijstand en samenwerking48 ontwikkeld; de politie en de andere diensten hebben dan weer hun eigen informatiesystemen en ‑bronnen (bijvoorbeeld inlichtingensystemen voor de opsporing van verdachte personen of criminelen).

Francés

De fait, les administrations douanières disposent de certains types de renseignements et ont développé des instruments d’assistance et de coopération48; la police et les autres services ont également leurs propres systèmes et sources d’informations (ex : systèmes d’intelligence permettant de détecter les personnes suspectes ou les criminels).

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

De vorming van een snelle interventiemacht onder de politieke verantwoordelijkheid van de EU heeft geleid tot nieuwe besluitvormingsstructuren nodig en maakt de optimalisering van het Europese inlichtingensysteem noodzakelijk.

Francés

La constitution d'une force de réaction rapide sous la responsabilité de l’UE a conduit à la création de nouvelles structures de décision et invite à une optimisation des dispositifs européens en matière de renseignements.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Wat de problemen door onbegrip betreft, moet het mogelijk zijn een wederzijds inlichtingensysteem te overwegen in het kader van de tenuitvoerlegging van het toekomstige verdrag van Den Haag.

Francés

En ce qui concerne les points liés à des difficultés de compréhension, il devrait être possible d’envisager des systèmes d’information réciproque dans le cadre de la mise en œuvre de la future convention de La Haye.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Elektronisch inlichtingensysteem

Francés

Système de renseignement électronique

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Europees Inlichtingensysteem voor personencontrole in de zeehavens

Francés

Système international de communication entre ports maritimes

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

Verdere intensivering van de bestrijding van de georganiseerde misdaad, met name door beter gebruik te maken van speciale onderzoeksmethoden, door internationale aanhoudingsbevelen snel uit te vaardigen en er snel op te reageren (onder meer op het gebied van computercriminaliteit, met bijzondere aandacht voor kinderporno), en een geïntegreerd inlichtingensysteem voor gebruik door verschillende instanties ter bestrijding van de georganiseerde misdaad, waaronder handel in mensen, wapens en drugs.

Francés

Continuer d'intensifier la lutte contre la criminalité organisée, en particulier en faisant un meilleur usage des techniques spéciales d'investigation, en délivrant et en exécutant rapidement les mandats d'arrêt internationaux (notamment pour ce qui est de la criminalité informatique, en mettant tout particulièrement l'accent sur la pédopornographie); créer un système intégré de renseignements permettant une coopération interservices en matière de lutte contre la criminalité organisée, notamment la traite des êtres humains, le trafic d'armes et de stupéfiants.

Última actualización: 2014-11-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

bijdragen aan de monitoring van de uitvoering van het vlaggenschipinitiatief "Innovatie-Unie" met behulp van scoreborden, de ontwikkeling van indicatoren en dergelijke, en exploitatie van een openbaar informatie- en inlichtingensysteem voor de opslag van relevante gegevens en informatie;

Francés

contribution au suivi de la mise en œuvre de l'initiative phare "L'Union de l'innovation", au moyen de tableaux de bord, d'indicateurs, etc. et exploitation d'un système public d'information et de renseignement regroupant des données et informations utiles;

Última actualización: 2014-11-09
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Neerlandés

Opzet van een geïntegreerd inlichtingensysteem voor gebruik door verschillende instanties ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit, waaronder handel in mensen, wapens en drugs.

Francés

Créer un système intégré de renseignements pour aider les organismes dans la lutte contre la criminalité organisée, notamment la traite des êtres humains, le trafic d'armes et de stupéfiants.

Última actualización: 2014-11-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

Ten minste vijf lidstaten lijken evenwel hun controleresultaten niet over te dragen naar het inlichtingensysteem en slechts een minderheid heeft een volwaardig inlichtingensysteem met een gestructureerde verzameling van gegevens, feedback en follow-up.

Francés

Néanmoins, cinq États membres au moins ne transfèrent pas les résultats de leurs contrôles dans le système de renseignements et seule une minorité d’entre eux dispose d’un système pleinement opérationnel de renseignements permettant de manière structurée la collecte de données, l’information en retour et le suivi.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

De verstrekte inlichtingen over de tarieven zijn verplichtend, maar het inlichtingensysteem moet nog worden verbeterd.

Francés

Elle délivre des renseignements tarifaires contraignants, mais son système de délivrance doit encore être amélioré.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

Hoe lang duurt het nog alvorens de EG de beschikking krijgt over een inlichtingensysteem dat open staat voor alle politiemachten en dient voor de identificatie van verdachte personen?

Francés

Je dois dire, au nom des députés du parti travailliste britannique, que nous ne pouvons approuver ni n'approuverons un amendement, à savoir celui qui a trait à l'additif Nisine qui a été largement utilisé au Royaume-Uni pour inhiber la bactérie Listeria.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

Op begrotingsgebied heeft het Parlement twee re­soluties goedgekeurd over de begrotingsricht­snoeren voor 2001 (— > punten 1.7.1 en 1.7.2). D in het kader van de medebeslissingsprocedure, in eerste lezing, over ozon in de lucht (- > punt 1.4.22), over de nationale emissiemaxima voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen f—» punt 1.4.21), over veterinairrechte­lijke vraagstukken op het gebied van het intra­communautaire handelsverkeer in runderen en varkens (— > punt 1.4.62); Op intern vlak heeft het Parlement, na de medede­lingen van de heer Byrne, lid van de Commissie, over de herziening van de richtlijn inzake pro­ductveiligheid en over het voorstel voor de invoe­ring van BSE-tests bij de fokker voor zieke of op verdachte wijze overleden dieren, een resolutie goedgekeurd over de aansprakelijkheid voor pro­ducten met gebreken (— > punt 1.3.26). Voorts heeft het een resolutie goedgekeurd over elektri­citeit uit duurzame bron (— > punt 1.4.42) alsmede een resolutie over het klonen van mensen (-¥ punt 1.2.5). Voorts heeft het Parlement, na verklaringen van de Raad en van de Commissie, de kwestie besproken van de interceptie van tele­communicatie in het kader van het Amerikaanse inlichtingensysteem „Echelon". De stemming werd uitgesteld tot een volgende zitting. D in het kader van de medebeslissingsprocedure, in tweede lezing, over het behoud en duur­zaam beheer van bossen (— > punt 1.6.34), over havenontvangstfaciliteiten voor scheepsafval en ladingresiduen (— > punt 1.4.50), over de techni­sche controle langs de weg van bedrijfsvoertuigen (- > punt 1.4.47), over de geluidsemissie van ma­terieel voor gebruik buitenshuis (- > punt 1.4.31), over veterinairrechtelijke vraagstukken op het ge­bied van het intracommunautaire handelsverkeer Bull. EU 3-2000

Francés

Dans le domaine interne, à la suite d'interventions de M. Byrne, membre de la Commission, sur la révision de la directive «sécurité des produits» et sur la proposition d'introduction de «tests ESB» pour les animaux malades ou décédés de façon suspecte chez l'éleveur, le Parlement a adopté une résolution sur la responsabilité civile du fait des produits défectueux (— > point 1.3.26). Il a par ailleurs adopté une résolution sur l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables f—» point 1.4.42) ainsi qu'une résolution nique routier des véhicules utilitaires (—* point sur le clonage des êtres humains (—» point 1.2.5). 1.4.47), sur les émissions sonores des matériels Le Parlement a également débattu, à la suite de utilisés à l'extérieur des bâtiments (—* point déclarations du Conseil et de la Commission, de 1.4.31), sur la police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine f—» point 1.4.61), sur l'alimentation animale (—» point 1.4.66), sur la dimension la question de l'interception des télécommunications dans le cadre du système américain de renseignements «Echelon». Le vote a été reporté à une session ultérieure.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Neerlandés

Ten slotte heeft de Commissie nog een voorstel bij de Raad ingediend om tot instelling te kunnen overgaan van een inlichtingensysteem betreffende ongevallen in en om de woning (').

Francés

Enfin la Commission a transmis au Conseil une proposition de création d'un système d'informations re latif aux accidents dans les foyers (')·

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Neerlandés

Afgezien daarvan wordt in het verslag echter ook voorgesteld een communautair inlichtingensysteem op te richten, dat wil zeggen een elektronisch netwerk met Schengen- en Europolgegevens en douanedocumenten. Dat betekent dat men- natuurlijk in naam van de vrijheid, de veiligheid en de rechtvaardigheid- de zaken nog efficiënter in de gaten wil kunnen houden!

Francés

Mais avec cela, le rapport préconise la mise en place d' un système d' information communautaire, autrement dit d' un réseau informatique unique pour les données de Schengen, d' Europol et des opérations douanières, en vue d' un fichage encore plus efficace, et cela toujours au nom de la liberté, de la sécurité et de la justice!

Última actualización: 2012-03-21
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo