Preguntar a Google

Usted buscó: controlemogelijkheid (Neerlandés - Griego)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Neerlandés

Griego

Información

Neerlandés

Het verslag van het Comité van deskundigen over lacunes in de werkzaamheden van de Commissie wijzen in de richting van twee hoofdproblemen: teveel macht en te weinig controlemogelijkheid.

Griego

Η έκθεση της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που εξετάζει τις ελλείψεις στο έργο της Επιτροπής επισημαίνει δύο κύρια προβλήματα: υπερβολική εξουσία και ελάχιστος έλεγχος.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Neerlandés

Persoonlijk ben ik vooral ingenomen met het feit dat alle fases van de sanctieprocedure aan het gerecht worden toevertrouwd, en in de eerste plaats dat het Europees Hof van Justitie een controlemogelijkheid krijgt.

Griego

Εγώ προσωπικώς χαίρομαι για τη νομοθετική κατοχύρωση όλων των φάσεων της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, κατά κύριο λόγο για τις ελεγκτικές εξουσίες του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Neerlandés

Wil het probleem van de financieringsvraagstukken in dit verband worden opgelost, dan moet worden gezorgd voor een nauwkeurig onderzoek en nauwkeurige evaluatie, verantwoording en bewaking, en ook voor een goede controlemogelijkheid voor de burgers.

Griego

Αν ξεπεραστεί το πρόβλημα με το θέμα της χρηματοδότησης σε σχέση με αυτό, απαιτείται να έχουμε μιά ακριβή έρευνα, αξιολόγηση, απολογισμό και επίβλεψη καθώς και μιά καλή εποπτεία για τους πολίτες.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Neerlandés

Ermee rekening houdend-dat de controles na de betaling een extra controlemogelijkheid bieden ter aanvulling van de controles vóór de betaling (die voor het merendeel van de maatregelen reeds een redelijke zekerheid verschaffen) en

Griego

-ότι τα κράτη μέλη κοινοποίησαν στις ετήσιες εκθέσεις τους τον αριθμό, την αξία και τη φύση των παρατυπιών που εντοπίσθηκαν, καθώς και την αξία των συναλλαγών που ελέγχθηκαν,

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Zij is bevoegd ieder personeelslid dat verantwoordelijkheid draagt voor uitgaven- of ontvangstenverrichtingen te horen en alle controlemogelijkheden te benutten die de bedoelde diensten en organen zijn toegekend.

Griego

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έχει την εξουσία να εξετάζει κάθε υπάλληλο ο οποίος υπέχει ευθύνη σε πράξη δαπανών ή εσόδων και να χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες ελέγχου που αναγνωρίζονται στις εν λόγω υπηρεσίες ή οργανισμούς.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

De lidstaten dienen de beschikbare kennis en gegevens over de bronnen van prioritaire stoffen en de routes waarlangs verontreiniging optreedt, te verbeteren om gerichte en doeltreffende controlemogelijkheden te vinden.

Griego

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τις διαθέσιμες γνώσεις και στοιχεία για τις πηγές των ουσιών προτεραιότητας και τους τρόπους με τους οποίους προκαλείται η ρύπανση για να μπορούν να προκρίνονται αποτελεσματικές και εύστοχες επιλογές ελέγχου.

Última actualización: 2014-11-16
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Met een betere coördinatie van het beleid van de lidstaten, via de consequente uitvoering van de richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid, actieplannen en meer controlemogelijkheden kan men Europese meerwaarde creëren. Die meerwaarde zal, samen met de stabiliserende werking van een sterke gemeenschappelijke munt in de Europese interne markt, op middellange termijn ook voor meer banen en minder werklozen zorgen.

Griego

Αντίθετα, μια ευρύτερη συνεργασία κατά τη θέσπιση των εθνικών πολιτικών μέσω μιας συνεπούς εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών και των σχεδίων δράσης των σχετιζομένων με την πολιτική απασχόλησης, καθώς και μια βελτίωση της δυνατότητας διεξαγωγής ελέγχου θα σημάνουν μια ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, η οποία μαζί με την σταθεροποιητική επίδραση ενός σκληρού κοινού νομίσματος στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά θα συμβάλλει επίσης μεσοπρόθεσμα στην αύξηση των θέσεων εργασίας και τη μείωση του αριθμού των ανέργων- πράγμα που αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Het Verdrag van Amsterdam biedt het Europees Parlement betere controlemogelijkheden dan voorheen.

Griego

Η συνθήκη του Αμστερνταμ δίνει τη δυνατότητα ανάθεσης μεγαλύτερων ελεγκτικών εξουσιών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απ' ό, τι πρωτύτερα.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

De mediavrijheid blijft de beste waarborg voor een openbaar debat, voor het debat dat onmisbaar is in een democratie en dat de burgers ten minste even ruime controlemogelijkheden moet bieden als die waarover onze parlementen beschikken.

Griego

Η ελευθερία των μέσων επικοινωνίας εξακολουθεί να είναι ο εγγυητής του δημόσιου διαλόγου ο οποίος είναι απαραίτητος για τη δημοκρατία και επιτρέπει στους πολίτες να ασκούν τουλάχιστον εξίσου αυστηρό έλεγχο με τα κοινοβούλια μας.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Wij komen met amendementen, maar ik geloof, mijnheer de commissaris, dat deze amendementen, waarin wordt aangedrongen op controles en deelname van andere donoren- zonder dat wij dit evenwel als voorwaarde beschouwen- geen standpunten inhouden die tot verhindering en vertraging kunnen leiden. Veeleer dragen zij bij aan opheldering, aan versterking van de controlemogelijkheden en maken zij tegelijkertijd duidelijk dat wij snelle hulp wensen.

Griego

Πιστεύω όμως, κύριε Επίτροπε, ότι αυτές οι τροπολογίες, που οδηγούν σε ελέγχους, και κάνουν έκκληση για συμμετοχή και άλλων χορηγών, χωρίς να το θεωρούμε προϋπόθεση, αποτελούν θέσεις που σε τελική ανάλυση δεν οδηγούν σε κωλύματα ή καθυστερήσεις, αλλά συμβάλουν στη διευκρίνηση, που ενισχύουν τη δυνατότητα ελέγχου και παράλληλα καθιστούν σαφές ότι χρειαζόμαστε γρήγορα βοήθεια.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Hoe kan men anders ontdekken of de informatie die op het etiket staat wel juist is? Als het bestralen van levensmiddelen wordt toegelaten, dan moet uit respect voor de consument de garantie worden geboden dat er controlemogelijkheden bestaan.

Griego

Πώς αλλιώς θα μπορούν να ανιχνευθούν τα πιθανά ψευδή στοιχεία πάνω στην ετικέτα; Αν επιτραπεί να ακτινοβολούνται τα τρόφιμα, πρέπει να διασφαλίζεται προς χάριν του καταναλωτή ότι η επεξεργασία μπορεί να ελεγχθεί.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Deze verordening is noodzakelijk om transparantie en controlemogelijkheden voor de consumenten te scheppen. Het is niet zo dat men de markt niet kan vertrouwen, het gaat erom dat de consument vertrouwen in de euro krijgt.

Griego

Ο κανονισμός αυτός είναι απαραίτητος προκειμένου να επιτευχθεί η διαφάνεια και οι δυνατότητες ελέγχου από πλευράς των καταναλωτών.Το θέμα δεν είναι ότι δεν μπορεί κανείς να έχει εμπιστοσύνη στην αγορά, είναι ότι πρέπει να αφυπνιστεί η εμπιστοσύνη ττων καταναλωτών στο ευρώ.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Wat mijn eerste spreekbeurt betreft- gelukkig krijg ik aan het eind nog een tweede beurt- zou ik willen eindigen met de VS. Mijnheer Fischler, als de Verenigde Staten zeggen dat de controlemogelijkheden in de Europese Unie onvoldoende zijn, dan is dat om te lachen.

Griego

Ένα τελευταίο σημείο αυτού του πρώτου μου χρόνου ομιλίας, ευτυχώς έχω στο τέλος και άλλο χρόνο ομιλίας στη διάθεσή μου: οι ΗΠΑ, κύριε Fischler, είναι αστείο να δηλώνουν οι ΗΠΑ ότι οι δυνατότητες ελέγχου δεν επαρκούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Dit is een bevoegdheid van het Europees Parlement waaraan wij niet voorbij kunnen noch mogen gaan, omdat de naleving ervan aan de burgers meer invloed en controlemogelijkheden geeft en een verdere bestendiging betekent van het Europese project.

Griego

Πρόκειται για μια εξουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου την οποία ούτε πρέπει ούτε μπορούμε να την αρνηθούμε και η τήρηση της οποίας σημαίνει μεγαλύτερη εξουσία και δυνατότητα ελέγχου στους πολίτες και την εγγύηση, οριστικά, του ευρωπαϊκού σχεδίου.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

De EU moet geen politieel toezicht of andere controlemogelijkheden in de lid-staten krijgen. Al die activiteiten moeten gemeenschappelijk en in overleg met de betrokken lid-staat geschieden.

Griego

Η ΕΕ δεν θα πρέπει να έχει αστυνομική επίβλεψη ή άλλες δυνατότητες ελέγχου στα κράτη μέλη. ελες οι δραστηριότητες αυτού του είδους πρέπει να γίνονται από κοινού και σε διαβούλευση με την αντίστοιχη χώρα μέλος.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

3) om de problemen met het transitvervoer aan te pakken moeten de controlemogelijkheden in geheel Europa onverwijld worden verbeterd.

Griego

3) Για να αντιμετωπίσουμε επιτυχώς τα προβλήματα του συστήματος διαμετακόμισης θα πρέπει οπωσδήποτε να βελτιωθούν, σ' ολόκληρη την Eυρώπη οι δυνατότητες ελέγχου.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

De gebrekkige controlemogelijkheden en de slechte informatie door de regeringen maken het de nationale parlementen vaak onmogelijk om hun taak goed uit te voeren.

Griego

Πολλές φορές, η έλλειψη δυνατοτήτων ελέγχου και η ανεπαρκής ενημέρωση εκ μέρους των κυβερνήσεων στερεί από τα εθνικά κοινοβούλια κάθε δυνατότητα να εκπληρώσουν τη λειτουργία τους.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Hiermee worden er nieuwe controlemogelijkheden toegevoegd aan het Protocol van Montreal van 1987 en komen er strengere beperkingen op de handel in zulke stoffen.

Griego

Κατ' αυτόν τον τρόπο θα εισαχθούν νέοι έλεγχοι στη συμφωνία που επετεύχθη στο Μόντρεαλ το 1987 και θα ενισχυθούν οι έλεγχοι του εμπορίου ουσιών που καταστρέφουν το όζον.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Zij zorgen voor de opbouw van meer economische en financiële macht, maar laten tegelijk na de controlemogelijkheden, in het bijzonder ook die van het Parlement, op een gelijkwaardige manier uit te breiden.

Griego

Ταυτόχρονα, όμως, το ίδιο φροντίζει ώστε να μην αναπτυχθεί παράλληλα και η δυνατότητα ελέγχου, και ιδιαίτερα μάλιστα η δυνατότητα κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Neerlandés

Het nationale strafrecht is nauw verbonden met de nationale soevereiniteit van de lidstaten en behoort te worden ingebed in een democratisch rechtsstelsel met voldoende controlemogelijkheden.

Griego

Το εθνικό ποινικό δίκαιο συνδέεται στενά με την εθνική κυριαρχία των κρατών μελών και θα πρέπει να εγγράφεται σε ένα δημοκρατικό σύστημα δικαίου με επαρκείς δυνατότητες ελέγχου.

Última actualización: 2012-03-23
Frecuencia de uso: 2
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo