Preguntar a Google

Usted buscó: gra (Neerlandés - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Neerlandés

Polaco

Información

Neerlandés

De gra«ekhiernatoontdezescategorieñnvane.ectenoppartners,zoalszijdezezelfervoe-ren:

Polaco

Poniザszy rysunek przedstawia szeリア kategorii wpıywu na partnerùw zgodnie z ich odczuciami.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Een demo-gra sche verandering van deze omvang zal effect hebben op de verdeling van de economische activiteiten.

Polaco

Zmiany demograficzne tej wielkości wpłyną na rozmieszczenie aktywności gospodarczej.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Nu gra-zen er Schotse runderen en schapen zowel op de oude, traditionele weiden als op een aantal nieuwe.

Polaco

Wyniki jednakże już teraz są imponujące, a każdemu podróżnemu przejeżdżającemu drogą rzuci się w oczy jednolita kolorystyka starych, drewnianych budynków, stanowiących widoczne świadectwo historii i tradycyjnego budownictwa wioski, a zarazem będących także elementem tradycyjnej wiejskiej scenerii.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

De gunstige financieringsvoorwaarden leiddenin 2004 tot een zekere verbetering van debalansposities van de bedrijven (zie Gra-fiek20).

Polaco

Po pierwsze, poprawarentowności przedsiębiorstw, przynajmniej w przypadku dużych spółek ujętych w indeksie Do w Jones EURO STOXX (zob. Wykres 14)poprzez zwiększenie oszczędnościwewnętrznych, mogła stymulowaćprzedsiębiorstwa do zmniejszenia ichcałkowitego zadłużenia.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

En verricht nooit een shalât over een dode van hen en sta niet bij zijn gra£: voorwaar, zij geloven niet in Allah en zijn Boodschapper en zij stierven, en zij waren zwaar zondig.

Polaco

I nie módl się za któregokolwiek z nich, kiedy umrze, ani nie stój nad jego grobem! Oni przecież nie wierzyli w Boga i Jego Posłańca i umarli będąc ludźmi zepsutymi.

Última actualización: 2014-07-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Adalat Air France/Alitalia Antidopingregels B2/Telia Belgische Orde van architecten Cementkartel CEWAL Cholinechloride Clearstream Duitse banken Eurovisie Frans bier Gaz de France Geheimhoudingsplicht (Akzo & Akcros)Gra etelektrodenkartel Harde fournituren/naalden Interbrew Kartel naadloze stalen buizen Koperen leidingbuizen KPN-tarieven gespreksafgi e op mobiele netten M i c r o so Natriumgluconaat Postdiensten: Asempre Ruwe tabak in Spanje 127 70 138 48 75 12 82 664 30 137 139 55 81 134 131 594 213 349 47 36/140 52 129 57 45

Polaco

Sprawa Adalat Air France/Alitalia Akzo & Akros B2/Telia Belgijskie Stowarzyszenie Architektów CEWAL Chlorek choliny Clearstream Eurowizja Francuskie piwo Gaz de France Glukonian sodu Interbrew Kartel cementowy Kartel elektrod grafitowych Kartel rur stalowych bez szwu Microso Miedziane rury instalacyjne Niemieckie banki Punkt 127 70 134 4 87 52 664 30 139 55 81 5 242 128 131 133 36/140 49 137 45

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Neerlandés

Bovenstaande gra«ekdientalsvolgttewordengeõnterpreteerd:15%vandeoutputsdraagtbij tot de doelstelling ¶Steun aan multidisciplinaire netwerken•, en ze bestaan voor 38 % uit ¶Conferenties, studiebijeenkomsten en workshops•, voor 16 % uit ¶Studies, rapporten en boe-ken• en voor 11 % uit ¶Informatiemateriaal•.

Polaco

Powyザszy szkic naleザy interpretowaア w nastシpujッcy sposùb: 15% wynikùw przyczynia siシ do osiッgniシcia celu ¶Wsparcie sieci wielodyscyplinarnych•; skıada siシ ono w 38% z ¶Konferencji, seminariùw i szkoleホ•, w 16% z ¶Badaホ, raportùw i ksiッザek• i w 11% z ¶Materiaıùw informa-cyjnych•.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Er werd zowel voor gedrukte informatie als voor informatie in elektro-nische vorm gezorgd. Hierdoor konden organisaties gra«schebestandendownloaden,bijvoorbeeld voor posters, zodat een antigeweldboodschap die in een project was ontwik-keld en getest, met minimale kosten en een maximale samenhang kon worden overgeno-men in andere lidstaten;

Polaco

Krùtko mùwiッc, przemoc postrzegano jak kaザde inne zjawisko naruszajッce ¶stan dobrej kon-dycji «zycznej,psychicznejispoıecznej•oraznaruszenieprawado¶ザycia,bezpieczeホstwa,wolnoリci, godnoリci osobistej oraz nienaruszalnoリci «zycznejiemocjonalnej•.Tobardzosze-rokie ujシcie przemocy pozwoliıo projektom Daphne szczegùıowo zbadaア liczne oblicza prze-mocy oraz jej specy«czneformynarodowe,regionalneilokalnedominujッcenadanychob-szarach.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Europa zal de effecten daarvan steeds vaker aan den lijve gaan ondervinden. Voor de Europese regio’s en steden zullen deze variëren naar gelang van hun geo-gra sche ligging.

Polaco

W przyszłości Europa coraz częściej będzie konfrontowana z ich skutkami, a regiony i miasta, w zależności od położenia geograficznego, będą je odczuwać w różnym stopniu.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Europees Milieuagentschap (kaarten en gra eken)http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/default.asp?re d=2D511360-4CD0-4F20-A817-B3A882ACE323

Polaco

Europejska Agencja Środowiska (wykresy i mapy)http://dataservice.eea.europa.eu/atlas/default.asp?re d=2D511360-4CD0-4F20-A817-B3A882ACE323

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Gra-fiek8 toont echter ook aan dat de gecorrigeerdemaatstaf sinds medio2003 aanzienlijk is gestegen, wat erop wijst dat de overliquiditeit in heteurogebied in steeds mindere mate de weerspiegeling was van alleen maar portefeuilleherschikkingen.

Polaco

Wykres 8 pokazuje jednak,że również skorygowany wskaźnik wzrósłznacznie od połowy 2003 r., co oznacza, żenadmierna płynność w strefie euro w corazmniejszym stopniu jest odzwierciedleniemjedynie przesunięć portfelowych.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Het aandeel van deeltijds werk in de totale werkgelegenheid groeide van 16 % in 1997 tot 18,8% in 2006, en het aandeel van contracten voor bepaalde duur voor werknemers steeg van 11,7% tot 14,9% (zie gra- fi fiek 9).

Polaco

Udział zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin w całkowitym zatrudnieniu wzrósł z 16% w 1997 roku do 18,8% w 2006 roku, a udział umów na czas określony z 11,7% do 14,9% (patrz wykres 9).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Het project heeft de volgende specifieke kenmerken:• het berust op analyse en kennis van de behoeften van de plaatselijke autoriteiten waarvoor het netwerk is be-doeld;• tijdens de ontwikkelingsfase zijn de portalen van de overheidsorganen onderworpen aan een diepgaande analyse;• om de continuïteit te waarborgen zijn de bestaande portalen niet radicaal gewijzigd;• elk van de lokale overheidsinstanties kan haar eigen gra sche en functionele interfaces naar eigen behoef-

Polaco

• projekt jest oparty na analizie i zrozumieniu potrzeb samorządów lokalnych, dla których sieć jest przeznaczo-na;na etapie projektowania portale organów publicznych poddawane były szczegółowej analizie; aby zapewnić ciągłość, do istniejących portali nie wprowadzono żadnych radykalnych zmian; każdy z samorządów lokalnych może niewielkim kosztem dostosować do swoich potrzeb interfejs graficzny i funkcjonalny;

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

In de industrie (m.u.v. de bouwnijverheid) bleefde werkgelegenheid in de loop van 2004 dalen,hoewel in afnemende mate over de achtereenvolgende kwartalen, terwijl zij in de dienstensector onafgebroken steeg. De arbeidsproductiviteit bleef zich in 2004 fors herstellen(voornamelijk in de industriële sector) (zie Gra-fiek27).

Polaco

POPRAWA SYTUACJI NA RYNKU PRACY I WZROSTWYDAJNOŚCI W 2004 R.W2004 r. sytuacja na rynku pracy w strefie euronie uległa większym zmianom, choć można byłozauważyć oznaki stopniowej poprawy.Zatrudnienie, które w 2003 r. utrzymywało sięw zasadzie na niezmienionym poziomie, w 2004 r. zwiększyło się (zob. Tabela 4).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

In detweede helft van 2004 trok die groei enigszinsaan, hoofdzakelijk als gevolg van een stijgingvan de financiering via leningen (zie Gra-fiek19).

Polaco

głównie w wyniku wzrostu zaciąganychkredytów (zob. Wykres 19).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

In deze rapporten wordt bekeken hoe de interne markt voor gra- mende vijf jaar. In de nieuwe lidstaten mag de stijgin g zelfs spectaculair worden nen, vlees en zuivel zich l op ontwikkelen.

Polaco

W niespotykanym stopniu wzrosły dochody w nowych e u r o p a . e u . i n t / c o m m / a g r i c u l t u r e / p ubl i / c a p r e p / p r o s pe c ts2004b/index_en.htm).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

In dit stadium onderhouden we contacten met ongeveer twintig bedrijven met tussen de één en honderd werknemers, waaronder een hondenvoerfabrikant, een fabrikant van kunststofproducten, een bureau voor gra- sch ontwerp, een goudsmid en juwelier, een zeefdrukkerij, een bedrijf dat machines heeft waarmee je met water kunt snijden, enzovoort.

Polaco

20 różnych rm, które zatrudniają od jednej do stu osób. Wśród tych firm są: producent karmy dla psów, złotnik i jubiler, drukarnia, przedsiębiorstwo wykorzystujące maszyny przemysłowe do cięcia wodą itd.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

In het voorjaar namen de rendementen op langlopende obligaties en de“break-even”-inflatie inderdaad toe tegen deachtergrond van een hernieuwde bezorgdheidvan de beleggers over de inflatie (zie Gra-fiek12). Die ongerustheid was echter veel minder groot in het eurogebied dan in de Verenigde Staten, waar de obligatierendementen en de“break-even”-inflatie scherper stegen.

Polaco

Znalazło to odzwierciedlenie w stopniowym spadku – obserwowanym od połowy czerwca – rentownościdługoterminowych obligacji indeksowanych w ujęciu nominalnym, co wskazywało na to, żerynki oczekiwały pewnego spowolnienia tempawzrostu gospodarczego w strefie euro.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Met dit instrument financiert de Europese Unie maatregelen ter ondersteuning van de geo-gra sche samenwerking met de ontwikkelingslanden die op de lijst staan van landen die financiële steun ontvangen van de Commissie voor ontwikkelingsbijstand van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO/DAC).

Polaco

Wramach tego instrumentu Unia Europejska finansuje działania narzecz wspierania współpracy geograficznej zkrajamirozwija-jcymi si wymienionymi wwykazie odbiorców pomocy Komitetu Pomocy Rozwojowej bdcego organem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD/DAC).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Neerlandés

Met het ontwerp, de productie en de levering van de gekoppelde 41 portalen waren de volgende werkzaamheden gemoeid: ontwerp en definiëring van de gra sche vormgeving (layout en structuur); hergebruik en aanpassing van de bestaande inhoud; en vormgeving en vaststelling van de functionaliteiten van een systeem voor contentbeheer.

Polaco

Jeśli chodzi o stronę projektową, produkcyjną i dostarczanie tych 41 portali federacji, prace te obejmowały: zaprojektowanie i zdefiniowanie grafiki (układ graficzny i struktura), odzyskanie i dostosowanie istniejącej treści, zaprojektowaniei zdefiniowanie funkcjonalności systemu zarządzania treścią.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo