Usted buscó: nediferențiate (Rumano - Eslovaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Rumano

Eslovaco

Información

Rumano

credite nediferențiate

Eslovaco

nediferencované rozpočtové prostriedky

Última actualización: 2014-11-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Rumano

cifre (credite nediferențiate)

Eslovaco

Číselné údaje (nediferencované finančné prostriedky)

Última actualización: 2014-11-11
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Rumano

creditele administrative sunt credite nediferențiate.

Eslovaco

administratívne rozpočtové prostriedky sú nediferencované rozpočtové prostriedky.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Rumano

în cazul unei restituiri nediferențiate este achitată integral restituirea;

Eslovaco

v prípade nediferencovanej náhrady sa vyplatí celá náhrada;

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Rumano

bugetul organismului uniunii conține credite nediferențiate și, în cazul în care este justificat de necesități operaționale, credite diferențiate.

Eslovaco

rozpočet subjektu Únie obsahuje nediferencované rozpočtové prostriedky a, ak je to s ohľadom na operačné potreby odôvodnené, diferencované rozpočtové prostriedky.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Rumano

creditele nediferențiate care corespund unor obligații contractate în mod corespunzător la sfârșitul exercițiului financiar se reportează automat numai pentru exercițiul financiar următor.

Eslovaco

nediferencované rozpočtové prostriedky, ktoré na konci rozpočtového roka zodpovedajú riadnym zmluvne dohodnutým záväzkom, sa automaticky prenášajú výlučne do nasledujúceho rozpočtového roka.

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Rumano

pentru creditele de angajament diferențiate și pentru creditele de angajament nediferențiate încă neangajate la sfârșitul exercițiului financiar pot fi reportate:

Eslovaco

pokiaľ ide o viazané diferencované rozpočtové prostriedky a nediferencované rozpočtové prostriedky, ktoré na konci rozpočtového roka zatiaľ nie sú viazané, môžu sa preniesť:

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Rumano

valoarea plăților efectuate în plus față de creditele nediferențiate reportate din exercițiul financiar precedent, ca urmare a modificării cursului de schimb al euro;

Eslovaco

platby vykonané nad rámec nediferencovaných rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúceho rozpočtového roka v dôsledku zmien vo výmennom kurze eura,

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Rumano

„plata restituirii diferențiate sau nediferențiate este supusă, pe lângă condiția ca produsul să fi părăsit teritoriul vamal al comunității, condiției ca produsul să fi

Eslovaco

„platba jednotnej alebo diferencovanej vývoznej náhrady je podmienená okrem toho, že výrobok opustil colné územie spoločenstva, tým, že výrobok bol — s výnimkou

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Rumano

credit nediferențiat

Eslovaco

nediferencované rozpočtové prostriedky

Última actualización: 2014-11-14
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Rumano

289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)] renunțarea generală și nediferențiată la verificarea operațiunilor taxabile efectuate în cursul unei serii de perioade fiscale, republica italiană nu și-a îndeplinit obligațiile care îi revin în temeiul articolelor 2 și 22 din a șasea directivă 77/388/cee a consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislațiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată: baza unitară de evaluare, precum și al articolului 10 ce.

Eslovaco

289, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2003)] z 27. decembra 2002 stanovila všeobecné a nediferencované vzdanie sa overovania zdaniteľných plnení uskutočnených v priebehu niekoľkých zdaňovacích období, nesplnila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z článkov 2 a 22 šiestej smernice rady 77/388/ehs zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu — spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej stanovenia, ako aj z článku 10 es.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Rumano

289/2002 depășesc marja de apreciere discreționară acordată statelor membre de legiuitorul comunitar, din moment ce republica italiană a procedat la o renunțare generală, nediferențiată și prealabilă la orice activitate de control, precum și de verificare în materie de tva.

Eslovaco

tvrdí však, že články 8 a 9 zákona č. 289/2002 idú nad rámec miery voľnej úvahy udelenej členským štátom normotvorcom spoločenstva, pretože talianska republika sa všeobecne, nediferencovane a vopred vzdala akejkoľvek kontrolnej činnosti, ako aj overovania v oblasti dph.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Rumano

4 — utilizarea nediferențiată a acestor două expresii de către instanța de trimitere pare a se înțelege în lumina împrejurării că, spre deosebire de contractele de aprovizionare exclusivă privind alte produse, precum berea, un contract de aprovizionare exclusivă cu combustibili și carburanți se caracterizează, din punct de vedere strict material, prin vânzarea unei singure mărci întro stație de distribuție a carburanților determinată (marcă unică).

Eslovaco

4 — keďže vnútroštátny súd nerozlišuje medzi týmito dvoma výrazmi, možno to chápať s ohľadom na okolnosti tak, že na rozdiel od zmlúv o výhradnom nákupe iných výrobkov, akými je pivo, zmluva o výhradnom nákupe palív a pohonných hmôt je zo striktne vecného pohľadu charakterizovaná predajom jedinej ochrannej známky na určenej čerpacej stanici (monomarkizmus).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Rumano

astfel cum a subliniat avocatul general la punctul 118 din concluzii, rezultă că reducerea compensației privind impozitul străin proporțional cu participarea la capitalul unui astfel de organism a unor acționari care au reședința sau sunt stabiliți în alt stat membru dezavantajează în mod nediferențiat toți acționarii acestuia, întrucât are ca efect reducerea cuantumului total al beneficiului care se repartizează.

Eslovaco

ako zdôraznil generálny advokát v bode 118 svojich návrhov, z toho vyplýva, že zníženia kompenzácie súvisiacej so zahraničnou daňou v pomere k účasti akcionárov, ktorí majú bydlisko alebo sú usadení v inom členskom štáte, na základnom imaní takéhoto subjektu znevýhodňuje jej všetkých akcionárov bez rozdielu, pretože má za následok zníženie celkovej výšky zisku, ktorý sa má rozdeliť.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Rumano

astfel, printre restricțiile prevăzute la articolul 43 ce se află și măsurile care, deși sunt aplicabile în mod nediferențiat, afectează o modalitate de exercitare a activității respective și care au ca efect privarea unui operator economic de un mijloc eficient de concurență pentru a pătrunde pe o piață 49.

Eslovaco

medzi obmedzeniami uvedenými v článku 43 es sú uvedené opatrenia, ktoré, hoci sa uplatňujú bez rozdielu, sa dotýkajú spôsobu výkonu dotknutej činnosti a ktoré zbavujú hospodársky subjekt účinného súťažného prostriedku prístupu na trh. 49

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Rumano

având în vedere cele de mai sus, trebuie să se răspundă la prima întrebare litera b) că articolele 56 ce și 58 ce se opun unei legislații a unui stat membru precum cea în cauză în acțiunea principală care, în condițiile în care prevede, în favoarea organismelor de plasament colectiv cu caracter fiscal stabilite pe teritoriul acestui stat membru, o compensație destinată să țină seama de prelevările fiscale efectuate la sursă de un alt stat membru asupra dividendelor plătite acestor organisme, reduce această compensație dacă și în măsura în care acționariatul acestora este constituit din persoane fizice sau juridice care au reședința sau sunt stabilite în alte state membre sau în țări terțe, dat fiind că o astfel de reducere dezavantajează în mod nediferențiat toți acționarii organismelor menționate.

Eslovaco

vzhľadom na predchádzajúce treba odpovedať na prvú otázku písm. b) tak, že články 56 es a 58 es bránia takej právnej úprave členského štátu, ako je právna úprava vo veci samej, ktorá priznáva daňovým subjektom kolektívneho investovania usadeným na území tohto členského štátu kompenzáciu určenú na zohľadnenie zrážok dane pri zdroji, ktoré uskutočnil iný členský štát alebo tretia krajina z dividend vyplatených týmto subjektom, pričom obmedzuje túto kompenzáciu, pokiaľ ich akcionármi sú fyzické alebo právnické osoby, ktoré majú bydlisko alebo sú usadené v iných členských štátoch alebo v tretích krajinách, keď takéto zníženie znevýhodňuje všetkých akcionárov uvedených subjektov bez rozdielu.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Rumano

cazurile de excludere fiind foarte limitate, trebuie să se constate că în mod întemeiat comisia a calificat măsura de amnistie contestată drept renunțare generală și nediferențiată la competența de verificare și de rectificare exercitată de administrația fiscală.

Eslovaco

vzhľadom na to, že prípady vylúčenia sú veľmi obmedzené, treba konštatovať, že komisia správne kvalifikovala spochybnenú daňovú amnestiu ako všeobecné a nediferencované vzdanie sa kontrolnej právomoci a právomoci dodatočného výmeru vykonané daňovým úradom.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Rumano

comisia/portugalia prevenirii criminalității, trebuie subsumate noțiunii de ordine publică de la articolul 30 ce și de la articolul 13 din acordul privind see, în special în cazul în care sunt definite atât de vag și de nediferențiat precum în speță.

Eslovaco

komisia/portugalsko pojmu verejný poriadok uvedeného v člán -ku 30 es a článku 13 dohody o ehp.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Rumano

desigur, în hotărârea keck și mithouard, citată anterior, curtea a restrâns aplicabilitatea acestei jurisprudențe, prin excluderea din domeniul de aplicare al articolului 28 ce a măsurilor care nu vizează caracteristicile produsului respectiv, ci modalitățile de vânzare, cu condiția totuși ca aceste măsuri să se aplice nediferențiat și să afecteze în același mod, în drept și în fapt, comercializarea produselor naționale și pe cea a produselor provenind din alte state membre 11.

Eslovaco

v už citovanom rozsudku keck a mithouard súdny dvor síce zúžil dosah tejto judikatúry tým, že z pôsobnosti článku 28 es vylúčil opatrenia, ktoré sa nevzťahujú na vlastnosti dotknutého výrobku, ale na spôsoby predaja, pokiaľ však sú tieto opatrenia uplatniteľné bez rozdielu a pokiaľ sa rovnakým spôsobom týkajú z právneho aj zo skutkového hľadiska predaja domácich výrobkov aj výrobkov pochádzajúcich z iných členských štátov. 11

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Rumano

este de asemenea cert că respectivele condiții în litigiu sunt aplicabile nediferențiat, întrucât nu fac distincție între farmacii în funcție de statul membru în care acestea sunt situate.

Eslovaco

takisto nikto nenamieta, že sporné podmienky sú uplatniteľné bez rozdielu, pretože medzi lekárňami nerobia rozdiel podľa toho, v ktorom členskom štáte sa nachádzajú.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: IATE

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo