Preguntar a Google

Usted buscó: invenţie (Rumano - Español)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Rumano

Español

Información

Rumano

invenţie

Español

concepción

Última actualización: 2009-07-01
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

Statele membre trebuie să protejeze invenţiile biotehnologice prin legislaţia naţională privind brevetele de invenţie.

Español

Los Estados miembros protegerán las invenciones biotecnológicas mediante el Derecho nacional de patentes.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

În ultimii cincisprezece ani, o invenţie relativ mică, dar ingenioasă a redus semnificativ poluarea toxică generată de maşini.

Español

Durante los últimos 15 años, un invento relativamente pequeño aunque ingenioso ha permitido reducir drásticamente la contaminación tóxica generada por nuestros vehículos.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

Ele trebuie, dacă este necesar, să îşi adapteze legislaţia naţională privind brevetele de invenţie pentru a ţine cont de dispoziţiile prezentei directive.

Español

Los Estados miembros adaptarán su Derecho nacional de patentes, si fuere necesario, para tener en cuenta lo dispuesto en la presente Directiva.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

Multe oportunităţi de afaceri se bazează pe o idee nouă, pe o invenţie inteligentă sau pe un mod inventiv de promovare a unui produs sau a unui serviciu.

Español

Muchas oportunidades de empresa se basan en una nueva idea, en una invención ingeniosa o en un procedimiento innovador para comercializar un producto o un servicio.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

(23) întrucât o simplă secvenţă ADN fără indicarea unei funcţii nu conţine nici un fel de informaţie tehnică şi nu este aşadar o invenţie brevetabilă;

Español

(23) Considerando que una mera secuencia de ADN, sin indicación de función biológica alguna, no contiene enseñanzas de carácter técnico; que, por consiguiente, no constituye una invención patentable;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

(a) până la prima publicare a cererii de brevet, numai acelor persoane care sunt autorizate conform legislaţiei naţionale privind brevetele de invenţie;

Español

a) hasta la primera publicación de la solicitud de patente, únicamente a las personas autorizadas con arreglo al Derecho nacional de patentes;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

Inginerii trebuie să fie mereu pregătiţi să descopere răspunsuri neaşteptate la probleme bine cunoscute – la aceasta ne referim când vorbim despre „invenţie”.

Español

Los ingenieros deben estar siempre preparados para descubrir respuestas inesperadas a problemas bien conocidos –a eso es precisamente a lo que llamamos un «invento»–.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

(34) întrucât prezenta directivă nu aduce atingere conceptelor de invenţie şi descoperire, reglementate de legislaţia naţională, europeană şi internaţională privind brevetele de invenţie;

Español

(34) Considerando que la presente Directiva no afecta a los conceptos de invención y descubrimiento determinados por el Derecho nacional, europeo e internacional de patentes;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

Mărcile comerciale, modelele sau proiectele şi documentaţia aferentă acestora, precum şi cererile pentru acordarea de brevete de invenţie sau cererile similare care urmează să fie prezentate organismelor competente în domeniul protecţiei drepturilor de autor sau a proprietăţii industriale şi comerciale sunt scutite de taxe la admitere.

Español

Se admitirán con exención las marcas , modelos o diseños y documentación complementaria , así como los expedientes relativos a la solicitud de patentes de invención o similares , destinados a los organismos competentes en materia de protección de derechos del autor o de protección de la propiedad industrial y comercial .

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

(1) întrucât biotehnologia şi ingineria genetică joacă un rol din ce în ce mai important într-o gamă largă de sectoare, iar protecţia invenţiilor din domeniul biotehnologiei va prezenta cu siguranţă o importanţă fundamentală pentru dezvoltarea industrială comunitară;

Español

(1) Considerando que la biotecnología y la ingeniería genética desempeñan una función cada vez más importante en un número considerable de actividades industriales y que la protección de las invenciones biotecnológicas tendrá sin duda una importancia capital para el desarrollo industrial de la Comunidad;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

(13) întrucât cadrul juridic comunitar pentru protecţia invenţiilor din domeniul biotehnologiei se poate limita la stabilirea unor principii care se aplică brevetabilităţii materialului biologic ca atare, aceste principii fiind menite în special să stabilească diferenţa dintre invenţii şi descoperiri în ceea ce priveşte brevetabilitatea anumitor elemente de origine umană, domeniului de aplicare a protecţiei conferite de un brevet unei invenţii biotehnologice, dreptului de utilizare a unui mecanism de stocare în afară de descrierile scrise şi, în final, opţiunii de a dobândi licenţe obligatorii fără drept de exclusivitate în ceea ce priveşte interdependenţa dintre varietăţile de plante şi invenţii, şi invers;

Español

(13) Considerando que el marco jurídico comunitario para la protección de las invenciones biotecnológicas puede circunscribirse a la definición de determinados principios aplicables a la patentabilidad de la materia biológica como tal, principios cuyo objetivo principal consiste en determinar la diferencia entre invenciones y descubrimientos en relación con la patentabilidad de determinados elementos de origen humano, al alcance de la protección conferida por una patente sobre una invención biotecnológica, a la posibilidad de recurrir a un sistema de depósito que complete la descripción escrita y, por último, a la posibilidad de obtener licencias obligatorias no exclusivas por dependencia entre variedades vegetales e invenciones, y a la inversa;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

(14) întrucât un brevet de invenţie nu îl autorizează pe titular să pună în aplicare acea invenţie, ci îi dă dreptul de a interzice terţilor să o exploateze în scopuri industriale şi comerciale; întrucât, în consecinţă, legea privind brevetele în sine nu poate servi pentru a înlocui sau a face inutilă o lege naţională, europeană sau internaţională care poate impune restricţii sau interdicţii sau care priveşte monitorizarea cercetării şi utilizarea sau comercializarea rezultatelor acesteia, mai ales din punct de vedere al cerinţelor sănătăţii publice, securităţii, protecţiei mediului, protecţiei animalelor, păstrării diversităţii genetice şi respectării anumitor standarde etice;

Español

(14) Considerando que una patente de invención no autoriza a su titular a dar aplicación a la invención, sino que se limita a conferirle el derecho de prohibir a terceros su explotación con fines industriales y comerciales y que, por consiguiente, el Derecho de patentes no puede sustituir ni dejar sin efecto las legislaciones nacionales, europeas o internacionales que fijan, en su caso, limitaciones o prohibiciones, o que organizan el control de la investigación y de la utilización o comercialización de sus resultados, especialmente con relación a los requisitos de salud pública, seguridad, protección del medio ambiente, protección de los animales, conservación de la diversidad genética y respeto de determinadas normas éticas;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

(16) întrucât legislaţia privind brevetele de invenţii trebuie aplicată în aşa fel încât să se respecte principiile fundamentale de garantare a demnităţii şi integrităţii persoanei; întrucât este important să se reafirme principiul potrivit căruia corpul uman, în oricare stadiu al formării sau dezvoltării sale, celulele embrionare, precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele sale sau a unuia dintre produsele sale, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene umane, nu pot fi brevetate; întrucât aceste principii sunt în conformitate cu criteriile de brevetabilitate prevăzute de legislaţia privind brevetele de invenţie, conform căreia o simplă descoperire nu poate face obiectul unui brevet;

Español

(16) Considerando que el Derecho de patentes se ha de ejercer respetando los principios fundamentales que garantizan la dignidad y la integridad de las personas, que es preciso reafirmar el principio según el cual el cuerpo humano, en todos los estadios de su constitución y de su desarrollo, incluidas las células germinales, así como el simple descubrimiento de uno de sus elementos o de uno de sus productos, incluida la secuencia o la secuencia parcial de un gen humano, no son patentables; que estos principios concuerdan con los criterios de patentabilidad previstos por el Derecho de patentes, en virtud de los cuales un simple descubrimiento no puede ser objeto de una patente;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

(2) De asemenea, prezentul regulament se aplică acordurilor referitoare la exploatarea unei invenţii, dacă se depune o cerere pentru invenţie în sensul alin. (1) pentru un teritoriu cesionat după data la care au fost încheiate acordurile, dar în termenele prevăzute de legislaţia naţională sau de convenţia internaţională aplicabilă.

Español

2. El presente Reglamento se aplicará asimismo a los acuerdos relativos a la explotación de una invención, cuando se presente una solicitud con arreglo al apartado 1 para el territorio de la licencia en el plazo de un año a partir de la fecha de la celebración del acuerdo.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

(20) întrucât trebuie aşadar clarificat faptul că o invenţie bazată pe un element izolat din corpul uman sau produs într-un alt mod prin intermediul unui procedeu tehnic, care poate fi aplicat la scară industrială, nu este exclusă din categoria celor brevetabile, chiar şi atunci când structura acelui element este identică cu cea a unui element natural, cu condiţia ca drepturile conferite de brevet să nu se extindă asupra corpului uman şi a elementelor acestuia în mediul lor natural;

Español

(20) Considerando, por lo tanto, que es necesario indicar que no queda excluida la posibilidad de patentar las invenciones susceptibles de aplicación industrial que se refieran a un elemento aislado del cuerpo humano o producido de otra forma mediante un procedimiento técnico, aun en el caso de que la estructura de este elemento sea idéntica a la de un elemento natural, dando por sentado que los derechos de la patente no pueden abarcar el cuerpo humano o sus elementos en su entorno natural;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

(22) întrucât discuţia pe tema brevetabilităţii secvenţelor sau secvenţelor parţiale de gene este controversată; întrucât, conform prezentei directive, acordarea unui brevet pentru invenţii care privesc astfel de secvenţe sau secvenţe parţiale trebuie să fie supusă aceloraşi criterii de brevetabilitate ca în toate celelalte domenii ale tehnologiei: noutate, inventivitate şi aplicabilitate industrială; întrucât aplicabilitatea industrială a unei secvenţe sau secvenţe parţiale trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet;

Español

(22) Considerando que el debate en torno a la patentabilidad de secuencias genéticas o secuencias genéticas parciales es objeto de controversia; que, con arreglo a la presente Directiva, al concederse una patente a las invenciones sobre estas secuencias o secuencias parciales deberán aplicarse los mismos criterios de patentabilidad que en todos los demás ámbitos tecnológicos, a saber, novedad, actividad inventiva y aplicación industrial; que la aplicación industrial de una secuencia o de una secuencia parcial deberá indicarse concretamente en la solicitud de patente tal como haya sido presentada;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

(25) întrucât, în scopul interpretării drepturilor conferite de un brevet, atunci când secvenţele se suprapun doar pe porţiuni care nu sunt esenţiale pentru invenţie, fiecare secvenţă va fi considerată o secvenţă independentă în termenii legislaţiei privind brevetele de invenţie;

Español

(25) Considerando que, para la interpretación de los derechos conferidos por una patente, en caso de secuencias que se solapen en partes que no sean esenciales para la invención, y sólo en este caso, cada secuencia se considerará una secuencia independiente a efectos del Derecho de patentes;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

(26) întrucât dacă o invenţie se bazează pe material biologic de origine umană sau dacă utilizează un astfel de material, la înregistrarea cererii de brevet, persoana din al cărei corp a fost prelevat materialul trebuie să fi avut posibilitatea să îşi exprime consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză în acest scop, în concordanţă cu legislaţia naţională;

Español

(26) Considerando que, cuando se presente una solicitud de patente de una invención que tiene por objeto una materia biológica de origen humano o que utiliza una materia de este tipo, la persona a la que se hayan realizado las tomas deberá haber tenido ocasión de dar su consentimiento libremente y con la debida información sobre dichas tomas, de conformidad con el Derecho nacional;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Rumano

(27) întrucât, dacă o invenţie se bazează pe material biologic de origine vegetală sau animală sau dacă utilizează un astfel de material, cererea de brevet ar trebui să includă, acolo unde este cazul, informaţii privind originea geografică a acestui material, daca aceasta este cunoscută; întrucât acest lucru nu aduce atingere examinării cererilor de brevet sau validităţii drepturilor care decurg din acordarea brevetului;

Español

(27) Considerando que, cuando una invención tenga por objeto una materia biológica de origen vegetal o animal o que utilice una materia de este tipo, la descripción relativa a dicha invención deberá incluir, en su caso, información sobre el lugar geográfico de origen de dicha materia, cuando éste sea conocido, y ello sin perjuicio del examen de las solicitudes de patente y de la validez de los derechos que se deriven de las patentes expedidas;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo