Preguntar a Google

Usted buscó: självförsörjningsgrad (Sueco - Esloveno)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Esloveno

Información

Sueco

UTVECKLINGEN I FRÅGA OM SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD FÖR SPANNMÅL, SOCKER, SMÖR OCH NÖTKÖTT INOM EU

Esloveno

GIBANJE SAMOOSKRBE EU Z ŽITI, SLADKORJEM, MASLOM IN GOVEDINO

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

4.3.4 I kommissionens meddelande understryks även två övriga investeringsprioriteringar inom sammanhållningspolitiken, nämligen främjandet av investeringar i miljön och förstärkningen av EU:s självförsörjningsgrad på energiområdet.

Esloveno

4.3.4 Sporočilo Komisije poudarja tudi dve drugi prednostni področji za naložbe kohezijske politike: prvič, spodbujanje naložb v okolje in drugič, krepitev evropske energetske samozadostnosti.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

Öns höga självförsörjningsgrad vad gäller fårkötts-och nötköttsprodukter visar att jordbruksverksamheten på ön har kunnat upprätthållas. Ordningen om importundantag är emellertid bara tillfällig och har lett till ett antal negativa följder vilket redan nämnts.

Esloveno

Visoka raven samozadostnosti proizvajalcev v sektorju ovčjega, govejega in telečjega mesa na otoku kaže, da se je kmetijska dejavnost na otoku ohranila. Vendar je režim odstopanja za uvoz začasen in ima veliko negativnih strani, kot je že bilo omenjeno.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

Rekommendation 3Kommissionenanseratt dennya balans påsockermarknadensomärettresultat av reformen, inklusive EU:s självförsörjningsgrad, ligger i  linje medfördragets bestämmelser.Enligtfördragetmåste inte EU nödvändigtvis vara självförsörjande med avseende på varje enskild jordbruksprodukt.

Esloveno

Priporočilo 3Komisija meni, daje novoravnotežjetrga sladkorja,kiizhajaizreforme,vključno s stopnjo samozadostnosti EU, v skladu z določbami Pogodbe. Pogodba ne zahteva, da bi morala biti EU nujno samozadostna glede vsakega kmetijskega proizvoda.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

Såväl produktionen som självförsörjningsgraden ökade dramatiskt.

Esloveno

Proizvodnja in z njo raven samooskrbe sta se občutno povečali.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

Tredje strecksatsen Kommissionenanseratt dennya balans försockermarknadensomuppnåtts genom reformen, inklusive EU:s självförsörjningsgrad, ligger i  linje medför-dragetsbestämmelser.Ifördragetsägs nämligen inget om att EU måste vara självförsörjande med avseende påsamt-ligajordbruksprodukter.I ordningenför sockeringårdessutomdenödvändiga verktygenföratthanteraenhypotetisk bristsituation på EU:s marknad,iförsta hand genomatttillgängligt utomkvotssocker kan konverterastill kvotsocker.

Esloveno

Tretja alinea Komisija meni, da je novo ravnotežje sladkornegatrga,kiizhajaizreforme, vključnos stopnjo samozadostnosti EU, skladnoz določbami Pogodbe, ki ne določajo,dabi morala biti EU samozadostna glede vsakega kmetijskega proizvoda. Poleg tega ureditev za sladkor vključujepotrebnaorodjazareševanje primerovnezadostneoskrbetrga,veči-nomas pretvarjanjemrazpoložljivega sladkorja, ki ni v kvoti, v kvotnisladkor.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

1.1 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) anser att användningen av trä som bränsle till stor del handlar om att tillvarata en outnyttjad europeisk förnybar energipotential [1] och att samtidigt minska utsläppen av växthusgasen koldioxid, men också om att säkra skogens allmännyttiga funktioner (skogarnas skyddsfunktioner och mångfald). En ökad användning av trädbränslen underlättar också tillvaratagandet av den outnyttjade råvarupotentialen för industriell förädling. Användningen av trä som energikälla bidrar till att motverka klimatförändringarna, höjer EU:s låga självförsörjningsgrad och ökar försörjningstryggheten på energiområdet i enlighet med EU:s energipolitiska mål. Användningen av trä kan bara i begränsad utsträckning bidra till att lösa de energiproblem som föreligger. Parallellt med detta bör man utveckla andra alternativa energikällor och se till att de energisparande åtgärderna blir effektivare, t.ex. värmeisolering i byggnader. Då träd växer binds koldioxid ur atmosfären. En kubikmeter trä binder i genomsnitt 800 kg koldioxid. I princip har alltså stora skogstillgångar stor betydelse för det långsiktiga bindandet av koldioxid i skogar. God skogsskötsel och ett tryggande av trädbeståndets tillväxt ökar koldioxidlagren. En ökad användning av skogsenergi innebär att icke förnybara energikällor ersätts med förnybara samtidigt som man minskar utsläppen av fossila bränslen. Användningen av trä som energikälla gör skogsskötseln effektivare och ökar trälagrens tillväxt på lång sikt.

Esloveno

1.1 Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESO) meni, da je uporaba lesa kot goriva predvsem vprašanje izkoriščanja nerabljenih energetskih potencialov v Evropi [1] in zmanjšanja emisij toplogrednega plina — ogljikovega dioksida. Pomembna je tudi vloga gozdov za zagotavljanje obče koristnih funkcij (funkcija zaščite in biotska raznovrstnost gozdov (biodiverziteta)). Večja raba lesnega goriva omogoča izrabo neizkoriščenih surovin za industrijsko predelavo. Raba lesne energije pripomore k obvladovanju klimatskih sprememb, izboljšanju nizke stopnje energetske samozadostnosti EU in povečanju varnosti dobave, vse to pa so cilji energetske politike EU. Vendar lahko les le do določene mere prispeva k reševanju energetskih problemov. Razviti je treba tudi alternativne vire energije in izvajati ukrepe za povečanje prihrankov energije (vključno s toplotno izolacijo stavb). Drevesa pri svoji rasti nase vežejo ogljikov dioksid iz ozračja. Kubični meter lesa veže v povprečju 800 kg ogljikovega dioksida. Načelno imajo visoke zaloge lesa velik pomen za dolgoročno vezavo ogljikovega dioksida v gozdu. Dobro gospodarjenje z gozdovi in zagotavljanje njihove rasti pomaga povečevati skladiščenje ogljikovega dioksida. Večja raba "lesne energije" bi nadomeščala rezerve neobnovljivih virov energije in obenem zmanjšala emisije fosilnih goriv. Uporaba lesa v energetske namene prispeva k učinkovitejšemu gospodarjenju z gozdovi in dolgoročno večjimi zalogami lesa.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

Under de senaste fem åren sedan den senaste förlängningen av det särskilda importundantaget har läget för öns slaktdjurssektor inte förändrats avsevärt. Antalet får och boskap har varit stabilt vilket även köttproduktionen varit. Självförsörjningsgraderna är mycket höga, nästan 200% för nötkött och 400% för fårkött. För båda sektorerna har exporten av levande djur fördubblat under 2003-2004, även om kvantiteten fortfarande är blygsam. Produktionspriserna ökade i genomsnitt med 15% för fårkött och 10,5% för nötkött under samma period jämfört med de föregående tre åren (se bilaga I).

Esloveno

V preteklih petih letih od zadnjega podaljšanja posebnega odstopanja za uvoz se položaj v sektorju živinoreje na otoku ni veliko spremenil. Število ovac in goveda se ne spreminja, posledično je enak trend pri proizvodnji mesa. Stopnje samozadostnosti so zelo visoke: skoraj 200% pri govedu in 400% pri ovcah. Med letoma 2003–2004 se je izvoz živih živali v obeh sektorjih podvojil, vendar je količina še zmeraj skromna. Cena proizvajalca se je v istem obdobju v primerjavi s triletnim obdobjem pred tem povprečno povečala za 15% pri ovcah in 10,5% pri govedu (glej Prilogo 1).

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

2.7.4 Balansen mellan olika användningsområden kan visserligen variera starkt beroende på land eller region, men fortfarande utgör virkesproduktionen den viktigaste skogsbruksverksamheten, trots att avverkningsgraden uppgår till endast ca 60% av den årliga skogstillväxten. Exploateringen av skogsresurserna inom EU kan intensifieras utan att man för den skull äventyrar hållbarhetsprincipen för virkesproduktionen och andra skogsanvändningsområden. Ett effektivare utnyttjande av EU:s skogsresurser skulle göra det möjligt att skapa fler arbetstillfällen inom sektorn och öka skogsindustrins kapacitet samt öka EU:s självförsörjningsgrad när det gäller skogsprodukter.

Esloveno

2.7.4 Čeprav se raba lesa med državami oziroma regijami razlikuje, je lesna proizvodnja še zmeraj najpomembnejša dejavnost gozdarstva, pa čeprav posekajo le 60 odstotkov letnega prirastka. Izkoriščanje lesnih virov se v EU lahko poveča, ne da bi s tem ogrozili trajnost lesne proizvodnje in drugih vrst rabe gozdov. Z učinkovitejšo uporabo gozdnih virov EU bo mogoče v gozdarstvu zagotoviti nova delovna mesta in povečati zmogljivost sektorja gozdarstva ter stopnjo samopreskrbe EU s proizvodi gozdarske industrije.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Sueco

2.3 I grönboken om en europeisk strategi för trygg energiförsörjning år 2000 [6] utrycks en stark vilja att minska behovet av att importera energi till Europa och öka självförsörjningsgraden. Självförsörjningsgraden är i dag drygt 50%, vilket strategiskt sett är en alltför låg andel.

Esloveno

2.3 V zeleni knjigi iz leta 2000 na temo "Naproti evropski strategiji za energetsko oskrbo" [6] je izražena močna želja po zmanjšanju evropske potrebe po uvozu energije in povečanju samozadostnosti. Samozadostnost trenutno znaša okrog 50%, kar je iz strateškega vidika premalo.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo