Preguntar a Google

Usted buscó: befolkningstalets (Sueco - Francés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Francés

Información

Sueco

Nativiteten minskar och mortaliteten ökar, befolkningstalets nettoförlust är en miljon invånare per år .

Francés

La natalité baisse, la mortalité augmente et la perte nette du nombre d' habitants est d' un million de personnes par an.

Última actualización: 2012-03-21
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Enligt artikel 29.3 i stadgan för ECBS och ECB skall denna fördelningsnyckel anpassas vart femte år efter inrättandet av ECSB/ECB med hänsyn till de uppdaterade statistiska underlaget i fråga om befolkningstal och bruttonationalprodukt till marknadspriser.

Francés

L'article 29.3 des statuts du SEBC et de la BCE dispose que cette clé de répartition doit être adaptée tous les cinq ans après la mise en place du SEBC/de la BCE, afin de tenir compte des données statistiques actualisées sur la population et le PIB aux prix du marché.

Última actualización: 2017-04-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

i) Fastställande av ett absolut belopp (i euro) som erhålls genom att den berörda regionens befolkningstal multipliceras med skillnaden mellan regionens BNP per capita i köpkraftspariteter (köpkraftsstandard) och genomsnittlig BNP per capita (köpkraftsstandard) för EU-27.

Francés

i) détermination d'un montant absolu (en euros) obtenu en multipliant la population de la région concernée par la différence entre le PIB par habitant de cette région, mesuré en parités de pouvoir d'achat, et le PIB moyen par habitant de l'UE-27;

Última actualización: 2017-04-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Population = Befolkningstal

Francés

Population = population.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Vi föreslår att andelen minskas till 1 % i syfte att främst täcka in de länder som har låga befolkningstal.

Francés

Il propose par ailleurs de le ramener à 1 %, afin qu'il couvre principalement les pays dont les paramètres démographiques sont faibles.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Ökande befolkningstal och energibehov främst i tillväxtländer bidrar till instabila energipriser, problem med energitryggheten och ökade utsläpp av växthusgaser.

Francés

L'accroissement démographique et la hausse de la demande d'énergie, surtout dans les pays émergents, contribuent à la volatilité des prix de l'énergie, à l'incertitude quant à la sécurité énergétique et à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

ESK saknar en analys av situationen för frukt och grönsaker som används i bearbetningsindustrin, som blir allt viktigare och svarar för mer än en tredjedel av produktionen och har stor betydelse för att upprätthålla sysselsättningen, ekonomin och befolkningstalet i frukt- och grönsaksproducerande regioner.

Francés

Le Comité relève l'absence d'une analyse de la situation des fruits et légumes destinés à la transformation industrielle, compte tenu de l'importance croissante de ce secteur qui représente plus d'un tiers de la production et du rôle considérable de l'industrie de transformation pour le maintien de l'emploi et de l'activité économique ainsi que de la population dans les régions productrices.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Man skulle behöva fastställa vilka befolkningstal som skall beaktas (vilket referensår som skulle användas och hur ofta talen skulle revideras).

Francés

Il faudrait définir les chiffres de population à prendre en compte (quelle année de référence, quelle périodicité pour la révision des chiffres ?).

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Den demografiska utvecklingen skiljer sig markant från land till land, men den totala befolkningen i EU beräknas nu förbli oförändrad till 2060, tack vare en svag uppgång i barnafödandet i vissa medlemsstater och mer dynamiska immigrationsflöden, medan 2006 års beräkningar visade på ett sjunkande befolkningstal över tiden.

Francés

Les évolutions démographiques diffèrent sensiblement d'un pays à l'autre, mais selon les projections actuelles, la population globale de l'UE en 2060 devrait rester la même qu'aujourd'hui, grâce à une légère remontée du taux de fécondité dans certains États membres et à des flux d'immigration plus dynamiques, alors que les projections de 2006 indiquaient un déclin au fil du temps.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Man har konstaterat att antalet trafikdödade under 1998 i till exempel Sverige och Portugal, som har likartade befolkningstal, förhöll sig till varandra som 1 till 4,5.

Francés

Or, on constate qu'en 1998, entre des pays comme la Suède et le Portugal, qui ont des chiffres de population comparables, le rapport entre les nombres de personnes tuées dans des accidents de la route est de 1 à 4,5.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Rapporten saknar vidare en analys av situationen för frukt och grönsaker som används i bearbetningsindustrin, något som blir allt viktigare och har stor betydelse för att upprätthålla sysselsättningen, ekonomin och befolkningstalet i frukt- och grönsaksproducerande regioner.

Francés

Le Comité relève en outre l'absence d'une analyse de la situation des fruits et légumes destinés à la transformation industrielle, malgré l'importance croissante de ce secteur et le rôle considérable de l'industrie de transformation pour le maintien de l'emploi et de l'activité économique ainsi que de la population dans les régions productrices.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Att motverka produktionen, menar kommittén, kommer bara att leda till sjunkande befolkningstal i mindre gynnade landsbygdsområden.

Francés

Il est clair que si l'on décourage la production, l'on ne fera qu'accroître le dépeuplement des zones rurales défavorisées et non freiner ni faire diminuer le tabagisme.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Det gäller att kontinuerligt kontrollera det maximala befolkningstalet som en funktion av den fysiska planeringen och rytmen i den hållbara utvecklingen, samtidigt som man respekterar inspektionsnormerna.

Francés

Maintenir en permanence un contrôle du plafond de population en termes d'urbanisme et du rythme de croissance durable, en garantissant le respect des normes au moyen d'inspections.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

För att förstå tabellen måste man ta hänsyn till att de aktuella befolkningstalen för medlemsstaterna skiljer sig från de som gällde vid tillfället för besluten om antalet platser i Europaparlamentet och röster i rådet.

Francés

Pour sa bonne compréhension, il faut tenir compte du fait que les chiffres actuels de population des Etats membres sont différents de ce qu'ils étaient au moment où les décisions sur le nombre de sièges au Parlement européen et le nombre de voix au Conseil ont été prises.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Om Europa vill göra något åt de minskande befolkningstalen måste familjerna i större utsträckning uppmuntras med hjälp av politiska åtgärder som gör det lättare för kvinnor och män att förena arbete och familjeliv.

Francés

Si l’Europe veut renverser la tendance au déclin démographique, les familles devraient être davantage encouragées par des politiques publiques permettant aux femmes et aux hommes de concilier vie familiale et vie professionnelle.

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 4
Calidad:

Sueco

Minskande befolkningstal.

Francés

Population en diminution

Última actualización: 2017-04-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Fastställande av ett absolut belopp (i euro) som erhålls genom att den berörda regionens befolkningstal multipliceras med skillnaden mellan regionens BNP per capita i köpkraftspariteter (köpkraftsstandard) och genomsnittlig BNP per capita (köpkraftsstandard) för EU-27.

Francés

détermination d'un montant absolu (en euros) obtenu en multipliant la population de la région concernée par la différence entre le PIB par habitant de cette région, mesuré en parités de pouvoir d'achat (PPA), et le PIB moyen par habitant de l'UE-27 (en parités de pouvoir d'achat);

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Varje medlemsstat ska välja åtminstone en övervakningsstation, plus en station om medlemsstaten har minst en miljon invånare, plus det antal stationer som motsvarar medlemsstatens areal i km2 delad med 60000 (avrundat till närmaste heltal), plus det antal stationer som motsvarar medlemsstatens befolkningstal delat med fem miljoner (avrundat till närmaste heltal).

Francés

Chaque État membre sélectionne au moins une station de surveillance, plus une station s’il compte plus d’un million d’habitants, plus le nombre de stations égal à sa surface géographique en km2 divisée par 60000 (arrondi au nombre entier le plus proche), plus le nombre de stations égal à sa population divisée par cinq millions (arrondi au nombre entier le plus proche).

Última actualización: 2014-11-08
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Kommissionen skall till ECB överlämna de uppgifter om befolkningstal, bruttonationalprodukt till marknadspriser och årliga växelkurser som avses i detta beslut separat för varje medlemsstat senast två månader före den dag då ändringen av de nationella centralbankernas vikt i fördelningsnyckeln för tecknande av ECB:s kapital träder i kraft.

Francés

Les données sur la population, le produit intérieur brut aux prix courants du marché et les taux de change annuels visées par la présente décision sont communiquées par la Commission à la BCE pour chaque État membre, au plus tard deux mois avant la date à laquelle prend effet l'adaptation de la pondération des banques centrales nationales dans la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Sueco

Befolkningstalet och bruttonationalprodukten till marknadspriser, nedan kallad BNPmp, skall definieras i enlighet med den version av Europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS), som används vid tillämpning av direktiv 89/130/EEG/Euratom.

Francés

La population et le produit intérieur brut aux prix du marché, ci-après dénommé «PIBpm», sont définis conformément à la version du système européen de comptes économiques intégrés (SEC) utilisée pour l'application de la directive 89/130/CEE, Euratom.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo