Preguntar a Google

Usted buscó: batteridirektiv (Sueco - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Inglés

Información

Sueco

Kommissionen ber Sverige att se till att svensk lag om batterier följer EU:s batteridirektiv.

Inglés

The European Commission is urging Sweden to make sure its legislation on waste batteries and accumulators is in line with the EU Batteries Directive.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Ett nytt batteridirektiv har antagits som förbjuder kvicksilver i alla batterier och kadmium i de flesta bärbara batterier.

Inglés

A new Battery Directive has been adopted that bans mercury in all batteries, and cadmium in most portable ones.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Den vägledande principen bakom förslagen till kommissionens reviderade batteridirektiv har alltid varit ett förbud mot nickel-kadmiumbatterier .

Inglés

Thirdly, recycling percentages and recycling efficiencies are binding, and fourthly, producer responsibility plays a major role in the financing mechanisms.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Den vägledande principen bakom förslagen till kommissionens reviderade batteridirektiv har alltid varit ett förbud mot nickel-kadmiumbatterier.

Inglés

The guiding principle underlying drafts of the Commission’s revised battery directive has always been a ban on nickel-cadmium batteries.

Última actualización: 2012-02-29
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Kommissionen försöker med sitt förslag om ett nytt batteridirektiv att vidga ramen för den befintliga gemenskapslagstiftningen om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen till att omfatta alla batterier och ackumulatorer som finns på gemenskapsmarknaden.

Inglés

The Commission proposal for a new battery directive seeks to extend the scope of the existing Community legislation on batteries and accumulators containing certain dangerous substances to all batteries and accumulators placed on the Community market.

Última actualización: 2012-02-29
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Ett exempel på detta är batteridirektivet, där anpassningen till den tekniska utvecklingen ledde till ett förbud i hela EU mot kvicksilver i så gott som alla batterier.

Inglés

An example is the Batteries Directive whose adaptation to technical progress led the EU to ban mercury in almost all batteries.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

I batteridirektivet finns regler för marknadsföring och märkning av batterier som innehåller farliga ämnen, och EU-länderna ska sätta kvantifierbara mål för insamling och återvinning av batterier.

Inglés

The Batteries Directive lays down rules on the marketing and labelling of batteries containing hazardous substances and asks Member States to fix quantified collection and recycling targets for batteries and accumulators.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Enligt batteridirektivet är tillverkarna skyldiga att tydligt markera kemiskt innehåll som bly, kvicksilver och kadmium på ett synligt, lättläst och varaktigt sätt.

Inglés

Under the Batteries Directive, manufactures are obliged to clearly mark chemical contents such as lead, mercury and cadmium in a visible, legible and permanent manner.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Estlands lag förbjuder utsläppande på marknaden av blyhaltiga batterier och ackumulatorer, utom för motorfordon, även om de uppfyller kraven i batteridirektivet.

Inglés

Estonian legislation prohibits any batteries and accumulators containing lead from being placed on the market, unless they are for use in motor vehicles, even if they meet the requirements of the Batteries Directive.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Kommissionen ber Slovakien att se till att nationell lagstiftning överensstämmer med batteridirektivet.

Inglés

The European Commission is asking the Slovak Republic to bring its national laws into line with the Batteries Directive.

Última actualización: 2017-04-26
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

En konsekvensanalys har redan gjorts i samband med batteridirektivet 2006/66/EG4.

Inglés

An impact assessment has already been carried out in preparation of the battery Directive 2006/66/EC4.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Kommissionen kan inte godta följande ändringsförslag som rör skälen i ingressen: ändringsförslag 2 (nytt skäl 10a om översyn av batteridirektivet; detta inkräktar på kommissionens initiativrätt och ligger utanför föreliggande direktivs tillämpningsområde), ändringsförslag 4 (nytt skäl 11a, enligt vilket medlemsstaterna skall fastställa på vilka villkor distributörerna kan vägra återtagande av kontaminerat avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter; detta bör helst göras på gemenskapsnivå) och ändringsförslag 8 (nytt skäl 15a om export av använda produkter; medlemsstaterna kan inte kontrollera vad som händer med produkterna utanför deras gränser; se även ändringsförslag 23).

Inglés

The Commission cannot accept the following amendments on recitals: amendment 2 (new recital 10 a on the revision of the Batteries Directive; this infringes the Commission’s right of initiative and is out of the scope of the present directive), amendment 4 (new recital 11a leaving the conditions on refusal of contaminated WEEE to Member States; this should be done preferably on a Community level) and amendment 8 (new recital 15a on exports of used equipment; Member States cannot control what is done with the equipment outside their borders, see also amendment 23).

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Enligt artikel 6.2 i batteridirektivet (direktiv 2006/66/EG) får batterier som inte uppfyller direktivets krav inte släppas ut på marknaden efter den 26 september 2008 eller så ska de dras tillbaka från marknaden.

Inglés

Article 6(2) of the battery Directive 2006/66/EC sets out that batteries that do not fulfil the requirements of the Directive must not be placed on the market after 26 September 2008 or they need to be withdrawn from it.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Detta förbud mot att använda kadmium i batterier och ackumulatorer tillämpas för ”bärbara batterier och ackumulatorer, inbegripet sådana som ingår i apparater, som innehåller mer än 0,002 % kadmium per viktenhet” (artikel 4.1 b i batteridirektivet).

Inglés

This ban on using cadmium in batteries and accumulators applies to ‘portable batteries and accumulators, including those incorporated in appliances, that contain more than 0.002% of cadmium by weight’ (Article 4(1)(b) of the Batteries Directive).

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Genom direktiv 2006/66/EG batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer23 sänktes högsta tillåtna kvicksilverhalt i batterier och ackumulatorer kraftigt jämfört med det tidigare (upphävda) batteridirektivet 91/157/EEG.

Inglés

Under Directive 2006/66/EC on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators23, the maximum allowed content of mercury in batteries and accumulators was significantly lowered as compared to the previous (repealed) Batteries Directive 91/157/EEC.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Syftet med batteridirektivet (direktiv 2006/66/EG1) är att göra batteri- och ackumulatoranvändningen, i verksamheterna hos alla aktörer som ingår i deras livscykel, mindre skadlig för miljön.

Inglés

The Batteries Directive (Directive 2006/66/EC1) seeks to make the use of batteries and accumulators as reflected in the activities of all operators involved in their life-cycle, less harmful to the environment.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Dessutom bygger detta förslag på mål som fastställts genom det nuvarande batteridirektivet, nämligen att tillnärma medlemsstaternas lagstiftning om återvinning och kontrollerat bortskaffande av sådana förbrukade batterier och ackumulatorer som innehåller bly, kvicksilver och kadmium.17

Inglés

Furthermore, this Proposal builds upon the objectives established by the current Battery Directive, namely to approximate the laws of the Member States on the recovery and controlled disposal of batteries and accumulators containing lead, mercury and cadmium.17

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

För de offentliga myndigheterna förenklas tillsynen över att batteridirektivet efterlevs.

Inglés

For the public authorities it simplifies the enforcement of the battery Directive.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Genom detta förslag anpassas även batteridirektivet till artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt som är i linje med kommissionens åtagande om att se över de bestämmelser som hänger samman med detta förfarande med kontroll i varje instrument som den avser att ändra5.

Inglés

This proposal also aligns the Batteries Directive with Articles 290 and 291 of the Treaty on the Functioning of the European Union in line with the Commission's commitment to review provisions attached to the regulatory procedure with scrutiny in each instrument it intends to modify5.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

I artikel 4.4 i batteridirektivet krävs att kommissionen ska se över undantaget av förbudet mot kadmium i bärbara batterier och ackumulatorer som är avsedda att användas i sladdlösa elektriska handverktyg (artikel 4.3 c) och att lämna in en rapport till Europaparlamentet och rådet, om så är lämpligt tillsammans med relevanta förslag, som syftar till att införa ett förbud mot kadmium i batterier och ackumulatorer.

Inglés

Article 4(4) of the Batteries Directive requires the Commission to review the exemption from the cadmium ban provided for portable batteries and accumulators intended for use in CPT (Article 4(3)(c)) and to submit a report to the European Parliament and to the Council together, if appropriate, with relevant proposals, with a view to the prohibition of cadmium in batteries and accumulators.

Última actualización: 2017-04-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo