Preguntar a Google

Usted buscó: ogiltighetsförfaranden (Sueco - Neerlandés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Sueco

Neerlandés

Información

Sueco

Ogiltighetsförfaranden

Neerlandés

Nietigverklaringsprocedures

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Frågan huruvida varor och tjänster kompletterar varandra var även föremål för två ogiltighetsförfaranden.

Neerlandés

Het Gerecht preciseert voorts in het reeds aangehaalde arrest TV 2/Danmark e.a./Commissie dat de dienst van algemeen economisch belang op het gebied van de omroep zich niet noodzakelijkerwijsmoet beperken tot uitzending van onrendabele programma’s.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

De kan t.ex. bestämma sättet för varumärkesregistrering och ogiltighetsförklaring, bestämma om äldre rättigheter ska åberopas antingen vid registrerings- eller ogiltighetsförfarandet eller i båda förfarandena samt, i det fall de tillåter att äldre rättigheter åberopas i registreringsförfarandet, använda sig av ett invändningsförfarande eller ett obligatoriskt granskningsförfarande eller båda.

Neerlandés

Zij bepalen, bijvoorbeeld, de vorm van de inschrijvings- en nietigheidsprocedure, zij maken uit of oudere rechten in de inschrijvingsprocedure, in de nietigheidsprocedure of in beide procedures moeten worden ingeroepen en, zij voorzien ingeval oudere rechten in de inschrijvingsprocedure kunnen worden ingeroepen, in een oppositieprocedure en/of een ambtshalve onderzoek.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

På begäran av innehavaren av ett gemenskapsvarumärke skall en innehavare av ett äldre gemenskapsvarumärke vilken är part i ogiltighetsförfarandet, lägga fram bevis för att det äldre gemenskapsvarumärket under en tid av fem år före dagen för ansökan om ogiltighetsförklaring verkligen har använts inom gemenskapen för de varor eller tjänster för vilka det är registrerat och som läggs till stöd för ansökan om ogiltighet, eller för att det finns skälig grund för att det inte använts, förutsatt att det äldre gemenskapsvarumärket vid denna tidpunkt har varit registrerat i minst fem år.

Neerlandés

Op verzoek van de houder van het Gemeenschapsmerk levert de houder van een ouder Gemeenschapsmerk die partij is in de nietigheidsprocedure, het bewijs dat in de vijf jaren die voorafgaan aan de datum van de vordering tot nietigverklaring, het oudere Gemeenschapsmerk in de Gemeenschap normaal is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is en die hij tot staving van zijn vordering aanvoert, of dat er geldige redenen zijn voor het niet gebruiken, voor zover het oudere Gemeenschapsmerk op die datum sinds ten minste vijf jaar ingeschreven was.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Ogiltighetsförfarandet får inte inledas senare än sex månader efter den i artikel 15 angivna tidpunkten.

Neerlandés

Deze procedure tot nietigverklaring kan niet meer worden ingesteld nadat zes maanden zijn verstreken sedert de in artikel 15 bedoelde datum .

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Om en ansökan om ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning lämnas in och så länge byrån inte har fattat något slutligt beslut, kan tredje man som visar att talan om intrång i samma formgivning har väckts mot honom inträda som part i ogiltighetsförfarandet efter begäran som skall ges in inom tre månader från den dag då intrångstalan väcktes.

Neerlandés

Wanneer een vordering tot nietigverklaring van een ingeschreven Gemeenschapsmodel wordt ingesteld, mag elke derde die aantoont dat met betrekking tot hetzelfde model jegens hem een inbreukprocedure is ingeleid, zich, zolang het Bureau geen eindbeslissing heeft genomen, als partij in de nietigheidsprocedure voegen, indien hij binnen drie maanden na de inleiding van de inbreukprocedure een verzoek daartoe indient.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Sueco

Ogiltighetsförfarandet får inte inledas senare än sex månader efter den i artikel 17 angivna tidpunkten.

Neerlandés

Deze procedure tot nietigverklaring kan niet meer worden begonnen nadat zes maanden zijn verstreken sedert de in artikel 17 bedoelde datum .

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Medlemsstaterna förblir också fria att fastställa procedurregler för registrering, upphävande och ogiltighet av varumärken som förvärvats genom registrering. De kan t.ex. bestämma sättet för varumärkesregistrering och ogiltighetsförklaring, bestämma om äldre rättigheter skall åberopas antingen vid registrerings- eller ogiltighetsförfarandet eller i båda förfarandena samt, i det fall de til låter att äldre rättigheter åberopas i registreringsförfarandet, använda sig av ett invändningsförfarande eller ett obligatoriskt granskningsförfarande eller båda. Medlemsstaterna får även fortsättningsvis bestämma vilka konsekvenser som upphävande eller ogiltighetsförklaring av varumärken skall få.

Neerlandés

Overwegende dat de Lid-Staten tevens iedere vrijheid behouden, de inschrijvingsprocedure of verval of nietigheid van de door inschrijving verkregen rechten op een merk vast te stellen; dat zij bij voorbeeld de vorm van de inschrijvings- en nietigheidsprocedure bepalen, uitmaken of oudere rechten in de inschrijvingsprocedure,in de nietigheidsprocedure of in beide procedures moeten worden ingeroepen en, ingeval oudere rechten in de inschrijvingsprocedure kunnen worden ingeroepen, voorzien in een oppositieprocedure en/of een ambtshalve onderzoek: dat de Lid-Staten de bevoegdheid behouden om.de rechtsgevolgen van verval of nietigheid van merken vast te stellen;

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Sueco

Sökanden skall ange ett andra språk, som skall vara ett av byråns språk, och som den sökande kan godkänna som handläggningsspråk vid eventuella invändnings-, upphävande- eller ogiltighetsförfaranden.

Neerlandés

De aanvrager geeft onder de talen van het Bureau een tweede taal op die wat hem betreft gebruikt kan worden in procedures betreffende oppositie, vervallen- en nietigverklaring.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Sueco

Sökanden skall ange ett andra språk, som skall vara ett av byråns språk (engel­ska, franska, italienska, spanska och tyska,), som används vid eventuella in­vändnings­, upphävande­ eller ogiltighetsförfaranden.

Neerlandés

De verzoeker dient uit de talen van het Bureau (Duits, Engels, Frans, Italiaans en Spaans) een tweede taal te kiezen voor bepaalde procedures (opposi­tie, vervallen- en nietigverklaring).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

I förevarande mål har sökanden gjort gällande att den inte vid något tillfälle under det administrativa ogiltighetsförfarandet har getts möjlighet att yttra sig över frågan huruvida det absoluta registreringshinder som anges i artikel 7.1 c i förordning nr 40/94 avsåg den omständigheten att betydelsen teakträ skulle kunna användas i samband med träimitationer.

Neerlandés

In de onderhavige zaak betoogt verzoekster dat zij zich gedurende de gehele administratieve nietigverklaringsprocedure niet heeft kunnen uitspreken over de vraag of de absolute weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub c, van verordening nr. 40/94 van toepassing is op grond van het feit dat de betekenis „teakhout” kan doelen op houtimitaties.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Av det som anförts följer att språkreglerna för ett organ som byrån är resultatet av en strävan att uppnå erforderlig jämvikt mellan de ekonomiska aktörernas intressen och samhällets intressen vad gäller handläggningskostnaderna, men även jämvikt mellan intressena för dem som ansöker om registrering av gemenskapsvarumärken och andra ekonomiska aktörers intresse av att få tillgång till översättningar av de handlingar genom vilka rättigheter beviljas eller av förfaranden som involverar flera ekonomiska aktörer, såsom de invändnings-, upphävande- och ogiltighetsförfaranden som avses i förordning nr 40/94.

Neerlandés

Bij beschikking van 8 november 2001, bij het Hof heeft het Bundesverwaltungsgericht twee prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 5 van richtlijn 86/457/EEG van de Raad van 15 september 1986 en van artikel 34 van richtlijn 93/16/EEG van de Raad van 5 april 1993 ter vergemakkelijking van het vrije verkeer van artsen en de onderlinge erkenning van hun diploma's, certificaten en andere titels (PB L 165, blz. 1), en over de verenigbaarheid ervan met het verbod van indirecte discriminatie op grond van geslacht, zoals neergelegd in richtlijn 76/207/EEG van de Raad van 9 februari 1976.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

— förplikta intervenienten att ersätta kostnaderna i samband med ogiltighetsförfarandet, överklagandet vid harmoniseringsbyrån och förfarandet vid förstainstansrätten.

Neerlandés

— interveniënte te verwijzen in de kosten van de nietigverklaringsprocedure, de beroepsprocedure en de onderhavige procedure.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Den som inger en ansökan om registrering av ett gemenskapsvarumärke är enligt artikel 115.3 i förordning nr 40/94, samt artikel 1, regel 1.1 j, i förordning nr 2868/95 skyldig att "ange ett andra språk, som skall vara ett av byråns språk, och som den sökande kan godkänna som handläggningsspråk vid eventuella invändnings-, upphävande- eller ogiltighetsförfaranden". I motsats till vad sökanden och den grekiska

Neerlandés

In zoverre dient in de eerste plaats te worden vastgesteld, dat verordening nr. 1 slechts een handeling van afgeleid recht is, die artikel 217 van het Verdrag als rechtsgrondslag heeft. Verzoeksters stelling, dat verordening nr. 1 juist een gemeenschapsrechtelijk beginsel van gelijkheid van de talen tot uitdrukking brengt, waarvan zelfs niet bij een latere verordening van de Raad kan worden afgeweken, miskent dat het

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

Domstolens och förstainstansrättens rättspraxis tyska, engelska, franska eller italienska), som används vid eventuella invändnings-, upphävande- eller ogiltighetsförfaranden.

Neerlandés

Jurisprudentie van het Hof van Justitie en het Gerecht van eerste aanleg taal van het Bureau was. Verzoekster heeft tegen deze beslissing beroep ingesteld.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Förstainstansrätten konstaterar emellertid att sökanden under ogiltighetsförfarandet yttrade sig över eller kunde ha yttrat sig över den omständigheten att det registrerade ordkännetecknet kunde leda tankarna till utseendet på teakträ.

Neerlandés

Vastgesteld dient te worden dat verzoekster zich tijdens de nietigverklaringsprocedure heeft uitgesproken of heeft kunnen uitspreken over het feit dat het ingeschreven woordteken de schijn kan wekken dat het gaat om teakhout.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Sökanden har gjort gällande att den inte vid något tillfälle under det administrativa ogiltighetsförfarandet har getts möjlighet att yttra sig över frågan huruvida det

Neerlandés

Verzoekster betoogt dat zij zich gedurende de gehele administratieve nietigverklaringsprocedure niet heeft kunnen uitspreken over de vraag of de absolute

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Sueco

Det var följaktligen korrekt av förstainstansrätten att, i punkt 62 i den överklagade domen, konstatera att rådet, när den angav vilka av gemenskapens officiella språk som kan användas som handläggningsspråk vid invändnings-, upphävande- eller ogiltighetsförfaranden för det fall parterna inte kan enas om vilket språk som skall användas, agerade i det berättigade syftet att finna en lämplig lösning på det språkproblem som uppkommer vid sådan oenighet.

Neerlandés

Op 4 mei 1995 vroeg Rinke aan verweerster in het hoofdgeding een certificaat van de .specifieke opleiding in de huisartsgeneeskunde", alsmede het recht om de titel van .huisarts" te dragen. Bij besluit van 5 mei 1995 wees verweerster in het hoofdgeding deze aanvraag af omdat volgens § 13 ter, lid 2, eerste zin, van het .Hamburgische Ärztegesetz" (Hamburgse wet inzake het artsenberoep) de voorgeschreven opleiding in een huisartsenpraktijk een voltijdse opleidingsperiode van minstens zes maanden moest omvatten.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

Artikel 115.3 i förordning nr 40/94 ger den som inger en ansökan om registrering av ett varumärke möjlighet att, bland de vanligast förekommande språken i Europeiska gemenskapen, välja handläggningsspråk vid invändnings-, upphävande- eller ogiltighetsförfaranden när den andra parten i förfarandet inte vill använda det språk som sökanden valt som första språk. Genom att begränsa denna valmöjlighet till de språk som är vanligast förekommande i Europeiska gemenskapen och genom att därigenom undvika att handläggningsspråket skiljer sig alltför mycket från den andra partens språkkunskaper, har rådet hållit sig inom

Neerlandés

Anders dan verzoekster en de Griekse regering aanvoeren, wordt het discriminatieverbod niet geschonden door de verplichting van de aanvrager van een gemeenschapsmerk om .onder de talen van het Bureau een tweede taal op [te geven] die wat hem betreft gebruikt kan worden in procedures betreffende oppositie, vervallen- en nietigverklaring", zoals bepaald in artikel 115, lid 3, van verordening nr. 40/94 en in artikel 1, regel 1, lid 1, sub j, van verordening nr. 2868/95.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Sueco

Annan betydelsefull rättspraxis under detta år¤rör artikel¤8.4 i förordning nr¤40/94, bland annat inom ramen för ogiltighetsförfaranden.

Neerlandés

Het bedrag van 798 miljoen EUR moet derhalve als het minimumbedrag van de terug te vorderen steun worden beschouwd.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo