Vous avez cherché: to specialise in (Anglais - Gallois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Gallois

Infos

Anglais

he has found an appropriate political area for him to specialise in

Gallois

mae wedi dod o hyd i faes gwleidyddol priodol iddo arbenigo ynddo

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

the curriculum is restricted and does not offer schools room to specialise

Gallois

mae'r cwricwlwm yn gyfyngedig ac nid yw'n cynnig cyfleoedd i ysgolion arbenigo

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

it was pleasing to find that about 28 per cent of our primary school teachers specialise in physical education

Gallois

yr oedd yn dda gweld bod tua 28 y cant o'n hathrawon ysgol gynradd yn arbenigo mewn addysg gorfforol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

in the case of north wales police a full-time officer was appointed to specialise in internal administration.

Gallois

yn achos heddlu gogledd cymru penodwyd swyddog llawn amser i arbenigo yn y maes gweinyddu mewnol.

Dernière mise à jour : 2008-11-11
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: LowriWilliams

Anglais

for example , there is currently a lack of specialised nurses , and we need more doctors to specialise in palliative care

Gallois

er enghraifft , mae prinder nyrsys arbenigol ar hyn o bryd , ac mae arnom angen rhagor o feddygon sy'n arbenigo mewn gofal lliniarol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

that means that the policemen can be on the streets doing the work that they specialise in

Gallois

mae hynny'n golygu y gall plismyn fod allan ar y strydoedd yn gwneud y gwaith y maent yn arbenigo ynddo

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

that gives people the opportunity to specialise in economic development and transport , for example , for the rest of their career

Gallois

rhydd hynny gyfle i bobl arbenigo mewn datblygu economaidd a thrafnidiaeth , er enghraifft , am weddill eu gyrfa

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

it may be possible , for example , for some general practitioner practices to specialise in this area of work , if that is what they chose to do

Gallois

gall fod yn bosibl , er enghraifft , i ambell bractis arbenigo yn y maes gwaith hwn , os mai dyna y dymunant ei wneud

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

the advantage of being in a quango is that you can specialise in economic development or tourism because you must

Gallois

mantais bod yn rhan o gwango yw eich bod yn gallu arbenigo ym maes datblygu economaidd neu dwristiaeth am fod yn rhaid ichi wneud hynny

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

we will not attempt to have every single hospital in wales delivering every single servic ; some hospitals can specialise in what they do best

Gallois

ni cheisiwn beri i bob un ysbyty yng nghymru gynnig pob un gwasanaet ; gall rhai ysbytai arbenigo ar yr hyn a wnânt orau

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

there will be more opportunities for staff to specialise in policy areas in their careers and less of a false distinction between making policy and implementing it

Gallois

bydd mwy o gyfleoedd i staff arbenigo ym meysydd polisi yn eu gyrfaoedd a llai o'r gwahaniaethu ffug rhwng llunio polisïau a'u rhoi ar waith

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

both employ local people , use new deal employees and specialise in helping people with a criminal record back into work

Gallois

mae'r ddau yn cyflogi pobl leol , yn defnyddio cyflogeion y fargen newydd ac yn arbenigo mewn helpu pobl â record droseddol i ddychwelyd i'r waith

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

it is sometimes better to rationalise services between different hospitals , so that some specialise in some treatments while others offer other services to the same population

Gallois

ambell waith , mae'n well rhesymoli gwasanaethau rhwng gwahanol ysbytai , fel bod rhai yn cadw at un math o driniaeth ac eraill yn cynnig gwasanaethau eraill i'r un boblogaeth

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

this provides the opportunity for the centre's policy advisers to specialise in all manner of policy , but not based on which body they have come from

Gallois

mae hyn yn rhoi cyfle i ymgynghorwyr polisi'r ganolfan arbenigo ym mhob math o bolisi , ond nid yn seiliedig ar y corff y daethant ohono

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

wales tends to specialise in manufacturing , and we are also dominated by commodity manufacturing , which has a particular influence on export prices into the eurozone

Gallois

mae tuedd i arbenigo mewn gweithgynhyrchu yng nghymru , ac mae cynhyrchu nwyddau hefyd yn rhan amlwg iawn o'n heconomi , sy'n cael dylanwad penodol ar brisiau allforion yn ardal yr ewro

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

the first minister : the important question is whether there are barriers to getting enough people who specialise in a specific subject and have also mastered the welsh language

Gallois

y prif weinidog : y cwestiwn pwysig yw a oes rhwystrau i ddod o hyd i ddigon o bobl sy'n arbenigo mewn pwnc penodol ac sydd yn meistroli'r gymraeg

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

the key point is how many people are now taking up social work courses -- not all of those will be to work with children , but many people will specialise in that area

Gallois

y pwynt allweddol yw'r nifer sy'n dilyn cyrsiau gwaith cymdeithasol yn awr -- ni fydd pob un ohonynt yn gweithio gyda phlant , ond bydd llawer yn arbenigo yn y maes hwnnw

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

it costs two to three times as much to provide continuing nursing care in the intermediate sector and even more in the acute sector as opposed to designated nursing homes that specialise in that form of care

Gallois

mae'n costio ddwy neu dair gwaith cymaint i ddarparu gofal nyrsio parhaus yn y sector rhyngol ac yn fwy byth yn y sector aciwt o'i wrthgyferbynnu â chartrefi nyrsio dynodedig sydd yn arbenigo ar y ffurf honno o ofal

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

the assembly was established to bring government closer to the people , to enable legislation to be better framed , and to allow several ministers to specialise in a range of subjects

Gallois

sefydlwyd y cynulliad i ddod â llywodraeth yn agosach at y bobl , fel y gellid llunio deddfwriaeth yn well , ac i ganiatáu i sawl gweinidog arbenigo mewn amryw o bynciau

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

the unitary authority experience comes to mind : in 1995 we were told that unitary authorities would specialise in particular areas of expertise , but we found that they were duplicating work

Gallois

daw profiad yr awdurdodau unedol i'r cof : yn 1995 dywedwyd wrthym y byddai awdurdodau unedol yn arbenigo mewn meysydd penodol , ond canfuom eu bod yn dyblygu gwaith

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK