Vous avez cherché: indemnified (Anglais - Slovène)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Slovène

Infos

Anglais

invalid debts shall not be indemnified.

Slovène

za nične dolgove se odškodnina ne izplača.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Anglais

therefore deutsche bank wants to be indemnified for the risk it runs towards abn amro bank.

Slovène

zato želi biti banka deutsche bank odškodovana za tveganje v zvezi z abn amro bank.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

as the party indemnified was entitled to receive by virtue of this treaty in respect of the investment concerned.

Slovène

do katerih bi bil upravičen odškodovanec na podlagi te pogodbe v zvezi z zadevno naložbo.

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

thanks to the guarantee, this economic unit would be 100 % indemnified for any aid it would have to reimburse to the state.

Slovène

zahvaljujoč temu poroštvu bi ta gospodarska enota prejela 100-odstotno odškodnino za vsako pomoč, ki bi jo morala povrniti državi.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

in other words, already during the privatisation process, there was a promise that the purchaser of hsy would be indemnified for any state aid recovered from hsy.

Slovène

z drugimi besedami, že v postopku privatizacije je nastala obljuba, da bo kupec podjetja hsy dobil odškodnino za vsako državno pomoč, ki jo bo podjetje hsy povrnilo.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

as has been shown, in the tender document submitted to the bidders, it was already indicated that they would be indemnified in case of recovery of state aid from hsy.

Slovène

kot je bilo navedeno, je bilo že v razpisni dokumentaciji, poslani ponudnikom, navedeno, da bodo ponudniki prejeli odškodnino v primeru, če bo podjetje hsy moralo povrniti državno pomoč.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

the governing council may decide that national central banks shall be indemnified against costs incurred in connection with the issue of banknotes or in exceptional circumstances for specific losses arising from monetary policy operations undertaken for the escb.

Slovène

svet ecb lahko sklene, da imajo nacionalne centralne banke pravico do odškodnine za stroške, nastale z izdajanjem bankovcev, ali v izjemnih okoliščinah do odškodnine za posebne izgube, nastale pri poslih monetarne politike, ki jih opravljajo za escb.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Anglais

the acquirer shall recognise an indemnification asset at the same time that it recognises the indemnified item measured on the same basis as the indemnified item, subject to the need for a valuation allowance for uncollectible amounts.

Slovène

prevzemnik mora pripoznati odškodninsko sredstvo ob istem času kot pripozna odškodninsko postavko, merjeno na enaki podlagi kot odškodninska postavka, ob upoštevanju potrebe po popravkih vrednosti za zneske, katerih izterjava ni več verjetna.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

the governing council may decide that national central banks shall be indemnified against costs incurred in connection with the issue of banknotes or in exceptional circumstances for specific losses arising from monetary policy operations undertaken for the european system of central banks.

Slovène

svet evropske centralne banke lahko odloči, da se nacionalnim centralnim bankam izplača odškodnina za stroške, nastale z izdajanjem bankovcev, ali v izjemnih okoliščinah odškodnina za posebne izgube, nastale pri poslih denarne politike, ki jih opravljajo za evropski sistem centralnih bank.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Anglais

member states shall take the measures necessary to ensure that the commercial agent is, after termination of the agency contract, indemnified in accordance with paragraph 2 or compensated for damage in accordance with paragraph 3.

Slovène

države članice sprejmejo potrebne ukrepe, s katerimi trgovskemu zastopniku po prenehanju veljavnosti pogodbe o trgovskem zastopanju zagotovijo nadomestilo v skladu z odstavkom 2 ali odškodnino v skladu z odstavkom 3.

Dernière mise à jour : 2017-02-16
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

‘co-insurance’ means the percentage of each insured loss that is not indemnified by the insurer but is borne by another insurer;

Slovène

„sozavarovanje“ pomeni odstotek zavarovane škode, ki ga ne krije zavarovatelj, pač pa drug zavarovatelj;

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

bgb indemnified in respect of guarantees: bgb is indemnified in respect of all obligations arising out of the guarantees it gave up to 31 december 1998 on transactions entered into by ibg, ibv and bavaria.

Slovène

oprostitev bgb od izjav o nameri materinskih družb: oprostitev bgb vseh obveznosti iz izjav o nameri materinskih družb, ki jih je slednja prevzela do 31. decembra 1998 za ibg, ibv in bavario.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

in particular, ecdc is indemnified from and against all costs, proceedings, claims, expenses and liabilities whatsoever arising from any breach by any legal or natural person as a result of any representation or warranty providing to be a misrepresentation.

Slovène

ecdc zlasti ne prevzema odgovornosti za nikakršne stroške, postopke, zahteve, odhodke ali obveznosti, nastale zaradi kakršne koli kršitve s strani pravnih ali fizičnih oseb kot posledice predstavitve ali jamstva, da gre za napačno predstavitev.

Dernière mise à jour : 2014-06-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : cet alignement peut être incorrect.
Veuillez le supprimer, au besoin.

Anglais

in those circumstances, the indemnification asset shall be recognised and measured using assumptions consistent with those used to measure the indemnified item, subject to management’s assessment of the collectibility of the indemnification asset and any contractual limitations on the indemnified amount.

Slovène

v takih okoliščinah je odškodninsko sredstvo treba pripoznati in meriti s pomočjo predpostavk, ki so skladne s predpostavkami, ki se uporabljajo za merjenje odškodninske postavke, ob upoštevanju ocene poslovodstva o unovčljivosti odškodninskega sredstva in morebitnih pogodbenih omejitev odškodninskega zneska.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

it should be noted that credit institutions and other professional cash handlers shall not be indemnified for any costs that may arise in connection with the implementation of this framework, or if the ecb or ncbs require( s) other measures to improve the quality of banknotes in circulation or decide( s) to issue euro banknotes with modified or new security features.

Slovène

poudariti velja, da kreditne institucije in drugi profesionalni uporabniki gotovine ne bodo prejeli povračila stroškov, ki nastanejo v povezavi z izvajanjem tega okvira delovanja ali v primeru, da ecb oz. nacionalne centralne banke sprejmejo dodatne ukrepe za izboljšanje kakovosti bankovcev v obtoku oz.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

if a contracting party or its designated agency (hereinafter referred to as the 'indemnifying party`) makes a payment under an indemnity or guarantee given in respect of an investment of an investor (hereinafter referred to as the 'party indemnified`) in the area of another contracting party (hereinafter referred to as the 'host party`), the host party shall recognize:

Slovène

Če pogodbenica ali njena pooblaščena agencija (v nadaljevanju "odškodovalec") izvede plačilo v okviru odškodnine ali poroštva, danega za naložbo investitorja (v nadaljevanju "odškodovanec"), na območju druge pogodbenice (v nadaljevanju "gostiteljica"), prizna gostiteljica:

Dernière mise à jour : 2013-08-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Anglais

in so doing, any investor would have assumed a very considerable risk vis-à-vis the company, without being indemnified by the company or its other shareholders and without any compensation being envisaged in return for his support.

Slovène

ob tem mora vsak vlagatelj sam pri sebi predvideti zelo pomembna tveganja v podjetju, brez upoštevanja slednjega ali drugih delničarjev podjetja in brez predvidenega kakršnega koli nadomestila kot povračila svojo podporo.

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

every state shall adopt the laws and regulations necessary to ensure that the owners of ships who can prove that they have sacrificed an anchor, a net or any other fishing gear, in order to avoid injuring a submarine cable or pipeline, shall be indemnified by the owner of the cable or pipeline, provided that the owner of the ship has taken all reasonable precautionary measures beforehand.

Slovène

vsaka država sprejme potrebne zakone in predpise, da bi lastnik kabla ali cevovoda povrnil škodo lastnikom ladij, ki lahko dokažejo, da so žrtvovali sidro, mrežo ali kako drugo ribiško pripravo, da ne bi poškodovali kakega podmorskega kabla ali cevovoda, čeje lastnik ladje poprej sprejel vse razumne varnostne ukrepe.

Dernière mise à jour : 2017-02-16
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

at the end of each subsequent reporting period, the acquirer shall measure an indemnification asset that was recognised at the acquisition date on the same basis as the indemnified liability or asset, subject to any contractual limitations on its amount and, for an indemnification asset that is not subsequently measured at its fair value, management’s assessment of the collectibility of the indemnification asset.

Slovène

ob koncu vsakega naslednjega poročevalnega obdobja mora prevzemnik meriti odškodninsko sredstvo, ki je bilo pripoznano na datum prevzema, enako kot odškodninsko obveznost ali sredstvo, ob upoštevanju pogodbenih omejitev glede zneska, in, za odškodninsko sredstvo, ki pozneje ni merjeno po pošteni vrednosti, ocene poslovodstva o unovčljivosti odškodninskega sredstva.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

germany undertakes to ensure that hre will indemnify the trustee and its employees and agents (‘indemnified parties’) and hold the indemnified parties harmless against, and hereby declares that the indemnified parties will have no liability to, hre for any liabilities arising out of the performance of the trustee’s duties under the obligations, except to the extent that such liabilities result from the wilful default, recklessness, gross negligence or bad faith of the trustee, its employees, agents or advisors.

Slovène

nemčija se zavezuje, da bo banka hre fiduciarju in njegovim zaposlenim ter zastopnikom (v nadaljnjem besedilu: oškodovane stranke) poravnala škodo in jih odvezala odgovornosti za škodo, in s tem izjavlja, da oškodovane stranke ne prevzemajo nobene odgovornosti do banke hre za morebitne obveznosti, nastale zaradi opravljanja nalog fiduciarja na podlagi obveznosti, razen če so te obveznosti nastale zaradi namernega neizpolnjevanja obveznosti, malomarnosti, hude malomarnosti ali delovanja v slabi veri fiduciarja, njegovih zaposlenih, zastopnikov ali svetovalcev.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK