Vous avez cherché: trans alpine traffic (Anglais - Slovène)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Slovène

Infos

Anglais

switzerland shall undertake further improvements to trans-alpine transit routes, including:

Slovène

Švica se obvezuje, da bo še nadalje izboljšala čezalpske tranzitne proge, vključno z:

Dernière mise à jour : 2016-11-28
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

considering the natural obstacles to the development of trans-alpine road traffic, which account for certain points of difference between the road traffic laws of the parties;

Slovène

upoŠtevajoČ naravne ovire, ki otežujejo razvoj čezalpskega cestnega prometa in ki pojasnjujejo obstoj določenih razlik med cestnoprometnimi predpisi obeh pogodbenic;

Dernière mise à jour : 2016-11-28
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

whereas the problems caused by trans-alpine transit traffic call for a lasting solution which safeguards the quality of life of local residents, protects the environment and guarantees international trade;

Slovène

ob upoŠtevanju težav, ki jih povzroča čezalpski tranzitni promet, zahtevajo trajno rešitev, ki bo ohranjala kakovost življenja lokalnih prebivalcev, ščitila okolje in zagotavljala mednarodno trgovino;

Dernière mise à jour : 2016-11-28
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

whereas the agreement between the european economic community and the swiss confederation on the carriage of goods by road and rail can provide a solution to the various current problems of trans-alpine goods traffic;

Slovène

ker lahko sporazum med evropsko gospodarsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o prevozu blaga po cesti in železnici ponudi rešitev različnih trenutnih težav pri čezalpskem prometu blaga;

Dernière mise à jour : 2016-11-28
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

whereas in economic, environmental, social and safety terms, combined transport represents the best medium and long-term option for coping with the growing volume of international trans-alpine goods traffic;

Slovène

ker ob gospodarskih, okoljskih, socialnih in varnostnih pogojih kombinirani prevoz predstavlja najboljšo srednje- in dolgoročno možnost za prilagajanje naraščajočemu obsegu mednarodnega čezalpskega prevoza blaga;

Dernière mise à jour : 2016-11-28
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

switzerland shall progressively increase the combined transport capacity of the gotthard and lötschberg trans-alpine routes from 330 000 consignments in 1991 to 710 000 consignments in 1994 (*).

Slovène

Švica postopoma povečuje zmogljivost kombiniranega prevoza na čezalpskih progah gotthard in lötschberg, in sicer od 330000 pošiljk v letu 1991 do 710000 pošiljk v letu 1994 [1].

Dernière mise à jour : 2016-11-28
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

this agreement between the community and switzerland is aimed at strengthening cooperation between the community and switzerland in certain sectors of transport, and that of trans-alpine transit in particular.

Slovène

cilj tega sporazuma med skupnostjo in Švico je okrepitev sodelovanja med skupnostjo in Švico na nekaterih področjih prevoza, zlasti pri čezalpskem tranzitnem prometu.

Dernière mise à jour : 2016-11-28
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

the allocation will take place on the basis of the shares of heavy vehicles registered in the member state concerned in the total number of diverted kilometres in north-south and south-north trans-alpine road traffic as a result of the current weight restrictions in switzerland.

Slovène

dodeljevanje se bo opravilo na podlagi deležev težkih tovornih vozil, registriranih v zadevni državi članici, pri skupnem številu preusmerjenih kilometrov v čezalpskem cestnem prometu sever-jug in jug-sever kot rezultat sedanjih omejitev mase v Švici.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

in order to promote trans-alpine combined transport, the parties may authorize aid relating to infrastructure and fixed or mobile transhipment plant, aid for rolling stock specifically used for combined transport and aid for operating costs not covered.

Slovène

za spodbujanje čezalpskega kombiniranega prevoza lahko pogodbenici odobrita pomoč, ki se nanaša na infrastrukturo, premično ali nepremično opremo za pretovarjanje, pomoč za vozni park, ki se uporablja specifično v kombiniranem prevozu ter pomoč za nekrite stroške poslovanja.

Dernière mise à jour : 2016-11-28
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

considering the need for a lasting solution to the problems caused by trans-alpine transit in a way that safeguards the quality of life of local residents, protects the environment and helps, by more efficient traffic management, complete the european community's single market and the european economic area;

Slovène

upoŠtevajoČ potrebo po trajni rešitvi težav, ki jih povzroča čezalpski tranzitni promet, na način, ki varuje kakovost življenja lokalnih prebivalcev, ščiti okolje in z učinkovitejšim upravljanjem prometa pomaga pri vzpostavljanju enotnega trga evropske skupnosti in evropskega gospodarskega prostora;

Dernière mise à jour : 2016-11-28
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

in order to promote trans-alpine combined transport, the parties may authorize aid relating to infrastructure, to fixed or mobile transhipment plant, to equipment used specifically in combined transport, as well as operating aid for costs not covered.

Slovène

za spodbujanje čezalpskega kombiniranega prevoza lahko pogodbenici odobrita pomoč, ki se nanaša na infrastrukturo, premično ali nepremično opremo za pretovarjanje, opremo, ki se uporablja specifično v kombiniranem prevozu ter pomoč za nekrite stroške pri tekočem poslovanju.

Dernière mise à jour : 2016-11-28
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

the parties hereby agree to adopt and coordinate, within the limits of their respective competences, the measures needed for the development and promotion of rail transport and combined transport, which are vital for the solution of the problems caused primarily by the trans-alpine carriage of goods by road.

Slovène

pogodbenici soglašata, da bosta v mejah svojih pristojnosti sprejeli in uskladili ukrepe, potrebne za razvoj in spodbujanje železniškega in kombiniranega prevoza, ki sta bistvena za rešitev težav, ki jih povzroča predvsem čezalpski cestni prevoz blaga.

Dernière mise à jour : 2016-11-28
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

where one of the parties finds in the course of application of this agreement that other measures falling within its scope would serve the interests of a coordinated european transport policy and, in particular, help to resolve the problem of trans-alpine transit, it shall make appropriate proposals to the other.

Slovène

Če je med uporabo tega sporazuma ena od pogodbenic mnenja, da bi drugi ukrepi, ki spadajo v njegovo področje uporabe, služili interesu usklajene evropske prometne politike in še zlasti, da bi pomagali razrešiti težave pri čezalpskem tranzitu, posreduje drugi pogodbenici ustrezne predloge.

Dernière mise à jour : 2016-11-28
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

where one of the parties finds, in its experience of the application of this agreement, that other measures falling within its scope would serve the interests of a coordinated european transport policy, and in particular, help to resolve the problem of trans-alpine transit, it shall make appropriate proposals to the other.

Slovène

Če je pri uporabi tega sporazuma ena od pogodbenic mnenja, da bi drugi ukrepi, ki spadajo v njegov okvir, služili interesu usklajene evropske prometne politike in še zlasti, da bi pomagali razrešiti težave pri čezalpskem tranzitu, posreduje drugi pogodbenici ustrezne predloge.

Dernière mise à jour : 2016-11-28
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

these measures shall be consistent with the provisions of the trilateral agreement on the improvement of trans-alpine combined road/rail goods transport, signed on 3 december 1991 by the minister of transport of the federal republic of germany, the head of the federal department of transport, communications and energy of the swiss confederation and the minister of transport of the italian republic.

Slovène

ti ukrepi bodo v skladu z določbami tristranskega sporazuma o izboljšanju čezalpskega kombiniranega cestnega/železniškega prevoza, ki so ga 3. decembra 1991 podpisali minister za promet zvezne republike nemčije, vodja zveznega oddelka za promet, komunikacije in energijo Švicarske konfederacije in minister za promet republike italije.

Dernière mise à jour : 2016-11-28
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Translated.com

Certaines traductions humaines peu pertinentes ont été masquées.
Affichez les résultats peu pertinents.

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK