Vous avez cherché: panawen (Anglais - Tagalog)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Tagalog

Infos

Anglais

panawen

Tagalog

panawen

Dernière mise à jour : 2020-11-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

tagalog iti panawen

Tagalog

tagalog iti panawen

Dernière mise à jour : 2021-01-01
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

nalam ek ti panawen

Tagalog

nalam ek

Dernière mise à jour : 2021-03-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

ilocano sentence to tagalog panawen

Tagalog

ilocano pangungusap sa tagalog panawen

Dernière mise à jour : 2021-01-01
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

mangi surat te bayabay te panawen

Tagalog

mangi surat te bayabay te panawen

Dernière mise à jour : 2021-06-05
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

kayak agkape ti aldaw uray nagpudot ti panawen

Tagalog

kayak agkape ti aldaw uray nagpudot ti panawen

Dernière mise à jour : 2021-05-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

ilokano to tagalog translatenaglamiis ti panawen, awan la ketdi kaarakop ditan? 🤣

Tagalog

ilokano to tagalog translatenaglamiis ti panawen, awan la ketdi kaarakop ditan? 🤣

Dernière mise à jour : 2021-01-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

dagiti aramedik iti komunidad ko tapno agbalin nak nashaat tatta ken iti dumteng nga panawen

Tagalog

dagiti aramedik iti komunidad ko tapno agbalin nak nashaat tatta ken iti dumteng nga panawen

Dernière mise à jour : 2021-04-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

tay rikna na nga nakasida ka t inasarabasab, tinuno nga ikan ken inabraw after nabayag a panawen.😂 ilocana latta. ♥️

Tagalog

tay rikna na nga nakasida ka t inasarabasab, tinuno nga ikan ken inabraw after nabayag a panawen.😂 ilocana latta. ♥ ️

Dernière mise à jour : 2021-05-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

ilocano sentence tojay.ammom nga tao nga isu kuma ti makaawat kenka ti rigat isu met gayam ti mang gipit kenka ti inti panawen nga awan ka...😣🤢😓 tagalog

Tagalog

ilocano pangungusap tojay.ammom nga tao nga isyu kuma ti makaawat kenka ti rigat isu met gayam ti mang pinit kenka ti inti panawen nga awan ka ... 😣🤢😓 tagalog

Dernière mise à jour : 2021-07-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

agawaan yo nga ichismis ni mamang ko tattao ti parioc 1st, purok singko.. babai man weno lalaki naglaing ag chismis aanimal kayo.. di kay pay la masal it hahaha.. alwadan yo ta haan nga ni karma ti mangsapol kanyayo ket sal iten na kayo.. awan ti panawen mi nga ipalawag ti side mi ta haan nga dakayo agpalpalamot kanyami ha ha ha.. you are all useless piece of shits motherfuckers 🖕🖕🖕

Tagalog

ilokano

Dernière mise à jour : 2021-05-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

ilocano sentence to tagalogsika nga gayyem q ti nabayag nga panawen, panggep lang ta kwarta kasla mo lang imbelleng tay nabayag nga panagkakadwa tau.nagadun ti nalabasan tau. nasingpetak pai nga gayam ti ammok ngem tatta nak lang agipost ta sobra ti sakit nakim kun. haan nga unget ti mariknak kundi ket lidday ta apay ngai kasjay ti inaramid mo? ammok nga han nga mayat ti sitwasyon mo ngem han q nga basul data, natulungan ka pai ketdi ah ken awan ti rigrigat mo nga pinaburan ka idi agkasapulan ka

Tagalog

ilocano sentence to tagalogsika na gayyem q ti nabigyan ng panawen, panggit lang ta kwarta kasla mo lang imbelleng tay nabigyan ng panagkakadwa tau.nagadun ti nalabasan tau. nasingpetak pai nga gayam ti ammok nakakaisip ng tatta nak lang agipost ta sobra sa sakit nakim kun. haan na unget ti mariknak kundi ket lidday ta apay ngai kasjay ti inaramid mo? ammok na hanas ng sitwasyon mula sa iyong pagnanasa ng q na basul data, tinulungan ka ng pai ketdi ah ken awan ti rigrigat mong pag-alis ng idi agkasapulan ka

Dernière mise à jour : 2020-05-22
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

sika nga gayyem q ti nabayag nga panawen, panggep lang ta kwarta kasla mo lang imbelleng tay nabayag nga panagkakadwa tau.nagadun ti nalabasan tau. nasingpetak pai nga gayam ti ammok ngem tatta nak lang agipost ta sobra ti sakit nakim kun. haan nga unget ti mariknak kundi ket lidday ta apay ngai kasjay ti inaramid mo? ammok nga han nga mayat ti sitwasyon mo ngem han q nga basul data, natulungan ka pai ketdi ah ken awan ti rigrigat mo nga pinaburan ka idi agkasapulan ka ta ammok nga hannak nga lukwen ta aggayyem ta garud, nga uray inya ibagada nga madi panggep kany ket han nak nga dumngeg ta ammok nga am-ammu ka han lang ti nagan ngem ti puso, ta kasla tau garud agkakabsaten.ngem nagsakit nga tlaga tay inaramid mo, ket sika payen talaga ti han nga agpariknak uray mamin anu ti awag ku kanyam. kasta ba ti makuna nga aggagayyem? 😢

Tagalog

Dernière mise à jour : 2020-05-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

kabayatan a bimtak manen ti armado a labanan iti baet ti tribu a betwagan ken butbut, kidkiddawen ti cordillera people’s democratic front (cpdf) iti agsinnumbangir a tribu nga agkalma ken risuten ti nabayagen a kontradiksyon da babaen iti saan a nadara a wagas. kagiddan na, umap-apela kami kadagiti mangay-ayat iti kappia nga addaan kabagian iti agsinumbangir a tribu wenno nyutral a tribu wenno organisasyon nga akseptado iti agsinnumbangir a bumallaet nga agsakusak. dagus koma a maipatulod ti warang iti kasapaan a panawen tapno masebseban ti pudot ti agsinumbangir. naammoan mi a pimmutok ti armado a labanan iti baet ti dua a maseknan a tribu idi pebrero 23 ken napasarunoan daytoy manen idi pebrero 27 ken 28. nakalidliday a mapaspasamak dagitoy iti tengnga ti nasaknap a pandemya ti covid-19 ken ti karkaro a kinarigat ti biag a sagsagrapen tayo. maidurduron dagiti il-ili tayo, dagiti annak tayo ken ti masakbayan da iti saan a kinakasapulan a peggad ken sakripisyo. ti panangitultuloy iti daytoy a gubat ket ipauneg na ti masakbayan ti intero nga umili iti ima ti narugit a gubat ti rehimen a us-duterte babaen iti nabayagen a taktika a manggudua ken agari babaen iti panagbinnusor dagiti tribu. dagiti laeng reaksyonaryo a dasig a mangidadanes ken mananggundaway ken dagiti imperyalista nga amo da ti agnam-ay wenno agsagrap iti bukod tayo a panaglalaban. naragsak a buybuyaen ken agur-uray laeng dagitoy ti gundaway tapno gamruden ken agawen ti ansestral a daga ken rekurso kabayatan nga aggugubat dagiti tribu. iti kamaudianan na, datayo met laeng ti maabak wenno mapukawan.

Tagalog

kabayatan a bimtak manen ti armado a labanan iti baet ti tribu a betwagan ken butbut, kidkiddawen ti cordillera people’s democratic front (cpdf) iti agsinnumbangir a tribu nga agkalma ken risuten ti nabayagen a kontradiksyon da babaen iti saan a nadara a wagas. kagiddan na, umap apela kami kadagiti mangay ayat iti kappia nga addaan kabagian iti agsinumbangir a tribu wenno nyutral a tribu wenno organisasyon nga akseptado iti agsinnumbangir a bumallaet nga agsakusak. dagus koma a maipatulod ti w

Dernière mise à jour : 2021-03-29
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Anglais

di kayu agtaka nu apay kastuy nak latta awan pagbaliwak ibag baga yu nga puro drama nak? nabati nak jay panawen nga okay pay amin. inbati dak amin, pulos ni maysa kanyayu awan nakaawat kanyak. inbati naka lang ni mamang ngem inbati nak met,, idi syak nabati kinni papang syak nasisi amin syak nangtanggap amin nga saksakit ti rikna ni papang uray agbibinalag amin bagbagikun awan malapitak ta pamilyak mismo ta gapu na. ibagbaga yu kanayun nga awan kwenta kada amin wen awan nga talaga ngem ni minsan

Tagalog

di kayu agtaka na apay kastuy nak latta awan pagbaliwak ibag baga yu nga puro drama nak? nabati nak jay panawen na okay pay amin. inbati dak amin, walang laman ni maysa kanyayu awan nakaawat kanyak. inbati naka lang ni mamang ngem inbati nak met ,, idi syak nabati kinni papang syak nasisi amin syak protektahan amin na saksakit ti rikna ni papang uray agbibinalag amin bagbagikun awan malapit na ta pamilyak mismo ta gapu na. ibagbaga yu kanayun na ang awan kwenta tuwing tayo ay ulaw na talagang nagmamalasakit minsan

Dernière mise à jour : 2020-06-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK