Vous avez cherché: осло (Bulgare - Danois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Bulgare

Danois

Infos

Bulgare

Европа/ Осло

Danois

europa/ oslo

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Bulgare

Член 31 Замяна на Конвенцията от Осло и на Парижката конвенция

Danois

artikel 31 erstatning af oslo- og paris-konventionerne

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

НОРВЕГИЯ: rikstrygdeverket (Национална осигурителна администрация), Осло.

Danois

norge: rikstrygdeverket (den nationale socialsikringsadministration), oslo."

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Bulgare

а) договарящите се страни по Конвенцията от Осло или Парижката конвенция;

Danois

a) de kontraherende parter i oslo-konventionen og i paris-konventionen

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

С влизането си в сила конвенцията заменя Конвенцията от Осло и Парижката конвенция, за договарящите се страни.

Danois

konventionen erstatter fra sin ikrafttræden oslo- og paris-konventionerne mellem de kontraherende parter.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

Скоро след това Агне и Ремигиус започват ново приключение в Норвегия на работа във фирма за абонаментно почистване в ски курорт в Хемесдал, на около 230 километра от Осло.

Danois

kort tid efter indledte agne og remigijus et nyt eventyr i norge og begyndte at arbejde for et rengøringsselskab på skisportsstedet hemsedal, ca. 230 kilometer fra oslo.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

В края на май беше дадено официално начало на процеса Париж—Осло относно намаляването на емисиите от обезлесяването и деградацията на горите в развиващите се страни.

Danois

paris-oslo-processen for reduktion af emissionerne fra afskovning og skovforringelse i udviklingslandene blev lanceret formelt i slutningen af maj.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

Намира се в най-северната част на Шотландия и е по-близо до Осло, отколкото до Единбург!

Danois

den rådgivning, der gives med hensyn til et projekts levedygtighed og måder til at forbedre det, er lige så vigtig som den økonomiske støtte fra leader.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че съществуващите конвенции от Осло и от Париж не предоставят адекватен контрол върху някои от многото източници на замърсяване и че следователно е уместно да бъдат заменени с настоящата конвенция, която разглежда всички източници на замърсяване на морската среда и вредното въздействие на човешките дейности върху нея, като взема предвид предохранителния принцип и засилва регионалното сътрудничество,

Danois

tager i betragtning, at der i de nuværende oslo- og paris-konventioner ikke er tilstrækkelige bestemmelser om nogle af de talrige forureningskilder, og at det følgeligt er berettiget at erstatte dem med nærværende konvention, der dækker alle havmiljøforurenende kilder samt de skadelige virkninger af menneskets virksomhed, som bygger på forsigtighedsprincippet og styrker det regionale samarbejde,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

КАТО ПРИПОМНЯТ положителните резултати, постигнати в контекста на Конвенцията за предотвратяване на морското замърсяване, причинено от изхвърляне от кораби и въздухоплавателни средства, подписана в Осло на 15 февруари 1972 г., изменена с Протоколи от 2 март 1983 г. и от 5 декември 1989 г., и Конвенцията за предотвратяване на морското замърсяване, причинено от наземни източници, подписана в Париж на 4 юни 1974 г., изменена с Протокол от 26 март 1986 г.;

Danois

erindrer om de positive resultater, der er opnået i forbindelse med konventionen om forhindring af havforurening ved dumpning fra skibe og luftfartøjer, undertegnet i oslo den 15. februar 1972, som ændret ved de to protokoller af 2. marts 1983 og 5. december 1989, samt med konventionen om forhindring af landbaseret havforurening, undertegnet i paris den 4. juni 1974, som ændret ved protokol af 26. marts 1986,

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

Конвенцията влиза в сила на тридесетия ден след датата, на която всички договарящи се страни по Конвенцията от Осло и всички договарящи се страни по Парижката конвенция са депозирали инструментите си за ратифициране, приемане, одобряване или присъединяване.

Danois

konventionen træder i kraft den tredivte dag efter den dato, på hvilken alle kontraherende parter i oslo-konventionen og alle kontraherende parter i paris-konventionen har deponeret deres ratifikations-, accept-, godkendelses- eller tiltrædelsesinstrument.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

Най-дългият пътен тунел в Европа е тунелът „Лаердал“ в Норвегия, между градовете Берген и Осло.

Danois

europas længste vejtunnel er lærdal-tunnelen i norge, mellem bergen og oslo.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

Настоящият протокол е открит за подписване в Осло на 14 юни 1994 г., а след това в седалището на Организацията на обединените нации в Ню Йорк до 12 декември 1994 г. от държавите - членки на комисията, както и от държавите със съвещателен глас към комисията в съответствие с алинея 8 от Резолюция 36 (iv) на Икономическия и социален съвет от 28 март 1947 г., и от регионалните организации за икономическа интеграция, създадени от суверенни държави - членки на комисията, които имат компетентност за водене на преговори, сключване и изпълнение на международни споразумения по въпросите, обхванати от протокола, при условие, че въпросните държави и организации са страни по конвенцията и са посочени в Приложение ii.

Danois

denne protokol er åben for undertegnelse i oslo fra den 13. juni 1994 til og med den 14. juni 1994, derefter i de forenede nationers hovedsæde i new york indtil den 12. december 1994, for de stater, der er medlemmer af kommissionen og for stater, som i medfør af stk. 8 i resolution 36 (iv) af 28. marts 1947, vedtaget af det Økonomiske og sociale råd, har rådgivende status ved kommissionen, samt for organisationer for regional økonomisk integration, som består af suveræne stater, der er medlemmer af kommissionen og som har kompetence til at forhandle, indgå og anvende internationale aftaler om anliggender, som er omfattet af denne protokol, under forudsætning af, at de pågældende stater og organisationer er parter i konventionen, og er opført på listen i bilag ii.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

Независимо от параграф 1 от настоящия член, решения, препоръки и всички други споразумения, приети съгласно Конвенцията от Осло или от Парижката конвенция, продължават да се прилагат без промяна на правния си характер в степента, в която са съвместими или действието им не е преустановено изрично от конвенцията, решения или в случай на действащи препоръки - препоръки, приети съгласно конвенцията.

Danois

uanset bestemmelsen i stk. 1 gælder beslutninger, rekommandationer og andre aftaler, der er vedtaget i henhold til oslo- eller paris-konventionerne, fortsat og bevarer samme juridiske karakter i det omfang, de er forenelige med konventionen og ikke udtrykkeligt ophæves ved denne, ved en beslutning eller, i tilfælde af gældende rekommandationer, ved en rekommandation, der er vedtaget i medfør af konventionen.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

Редица страни имат специфични програми за превенция на хепатит С и в тази област се работи в някои интересни направления, например кампанията „Спрете хепатит С!“, която се провежда в Осло от 2003 г. и има за цел да достигне до употребяващите наркотици, преди да са започнали инжекционната им употреба или докато все още са в началото на употребата.

Danois

en række lande har specifikke programmer, der tager sigte på at forebygge hepatitis c, og der er ved at udvikle sig interessante tiltag på dette område, f.eks. tager »stop hepc«-kampagnen, som har været i gang i oslo siden 2003, sigte på at nå ud til stofbrugere, inden de eventuelt begynder at injicere stoffer, eller mens de stadig er i begyndelsesfasen.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

Северноатлантическа конференция за морските храни, Осло (Норвегия), 4-5 март 2009 г.Целта на тази конференция, която вече се провежда ежегодно, е да събере ръководните кадри от рибната промишленост от целия свят както на ниво производители, така и на ниво дистрибутори, доставчици и държавни органи. > За повече информация: Тел.: +47 66 93 91 00 Имейл: jjl@messe.no; sfs@messe.no Уебсайт: http://messe.no/en/ntf/projects/north-atlantic-seafood Годишна среща на ГКРСМ, Тунис (Тунис), 23-27 март 2009 г.Както всяка година, риболовните държави от Средиземноморския басейн се събират в рамките на регионалната организация по рибарство (РОР), за да очертаят насоките за управление на запасите, които се експлоатират в тази зона, въз основа на препоръките на научния комитет. > За повече информация: Тел.: +39 0657 05 64 41 Имейл: alain.bonzon@fao.org Уебсайт: www.gfcm.org Предговор Изпратете ни вашите коментари или предложения на следния адрес: commission européenne – direction générale des affaires maritimes et de la pêche – unité «information, communication, relations inter-institutionnelles, évaluation et planification» – rue de la loi 200 – b-1049 bruxelles. или по факса на № (+ 32) 2 299 30 40, като отбележите pêche & aquaculture en europe. e-mail: fisheries-magazine@ec.europa.eu За повече информация в областта на морското дело и рибарството можете да посетите следните сайтове: http://ec.europa.eu/commission_barroso/borg/index_en.htm http://ec.europa.eu/fisheries http://ec.europa.eu/maritimeaffairs

Danois

north atlantic seafood conference, oslo (norge), 4.-5. marts 2009denne konference, der fremover afholdes hvert år, samler beslutningstagerne fra den globale fiskeindustri, og det dækker både producenter og handlende, leverandører og offentlige instanser. > yderligere oplysninger:tlf.: +47 66 93 91 00e-post: jjl@messe.no; sfs@messe.no hjemmeside: http://messe.no/en/ntf/projects/north-atlantic-seafood cfcm, årsmøde, tunis (tunesien), 23.-27. marts 2009som alle andre år mødes middelhavets fiskerinationer i den regionale fiskeriorganisation for på baggrund af den videnskabelige komités anbefalinger at fastlægge de forskellige aspekter af forvaltningen af de bestande, der udnyttes i middelhavet. > yderligere oplysninger:tlf.: +39 0657 05 64 41 e-post: alain.bonzon@fao.org hjemmeside: www.gfcm.org til læserne send venligst kommentarer eller forslag til følgende adresse: europa-kommissionen – generaldirektoratet for maritime anliggender og fiskeri – afdelingen for information, kommunikation, interinstitutionelle forbindelser, evaluering og planlægning – rue de la loi 200 – b-1049 bruxelles – eller fax til (+32) 2 299 30 40 mærket fiskeri og akvakultur i europa. e-post: fisheries-magazine@ec.europa.eu

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Bulgare

р) "Конвенция от Осло" е Конвенцията за предотвратяване на морското замърсяване, причинено от изхвърляне от кораби и въздухоплавателни средства, подписана в Осло на 15 февруари 1972 г., изменена с Протоколи от 2 март 1983 г. и от 5 декември 1989 г.;

Danois

q) »oslo-konventionen«: konventionen om forhindring af havforurening ved dumpning fra skibe og luftfartøjer, der blev undertegnet i oslo den 15. februar 1972, som ændret ved protokollerne af 2. marts 1983 og af 5. december 1989.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Bulgare

Стокхолм/[Осло] [2]/Трелебори [2]-Малмьо-Копенхаген-Хамбург-Инсбрук-Верона-Специя [2]/Ливорно [2]/Анкона [2]/Таранто [2]/Аугуста [2]/ Палермо

Danois

stockholm/[oslo] [2]/trelleborg [2]-malmø-københavn-hamburg-innsbruck-verona-la spezia [2]/livorno [2]/ancona [2]/taranto [2]/augusta [2]/ palermo

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

А Исус като намери едно осле, възседна го, според както е писано:_– +Не бой се дъщерьо Сионова. Ето твоят Цар иде, Възседнал на осле+:

Danois

aldrig er det hørt, at nogen har åbnet Øjnene på en blindfødt.

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

И докараха го при Исуса; и като намятаха дрехите си на ослето, качиха Исуса.

Danois

og de førte det til jesus, og de lagde deres klæder på føllet og lod jesus sætte sig derpå.

Dernière mise à jour : 2012-05-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK