Demander à Google

Vous avez cherché: възбраняват (Bulgare - Tamoul)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Bulgare

Tamoul

Infos

Bulgare

Вярват в Аллах и в Сетния ден , и повеляват одобряваното , и възбраняват порицаваното , и се надпреварват в добрините . Тези са от праведниците .

Tamoul

அவர ் கள ் அல ் லாஹ ் வின ் மீதும ் இறுதி நாளின ் மீதும ் நம ் பிக ் கை கொள ் கிறார ் கள ் ; . நல ் லதை ( ச ் செய ் ய ) ஏவுகிறார ் கள ் . தீமையை விட ் டும ் விலக ் குகிறார ் கள ் ; . மேலும ் , நன ் மை செய ் வதற ் கு விரைகின ் றனர ் ; . இவர ் களே ஸாலிஹான ( நல ் லடியார ் களில ் ) நின ் றுமுள ் ளவர ் கள ் .

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

И когато забравиха какво им бе припомнено , спасихме онези , които възбраняват злото , и сграбчихме със сурово мъчение онези , които угнетяваха , защото бяха нечестивци .

Tamoul

அவர ் கள ் எது குறித ் து உபதேசிக ் கப ் பட ் டார ் களோ , அதனை அவர ் கள ் மறந ் து விட ் டபோது , அவர ் களைத ் தீமையைவிட ் டு விலக ் கிக ் கொண ் டிருந ் தவர ் களை நாம ் காப ் பாற ் றினோம ் ; வரம ் பு மீறி அக ் கிரமம ் செய ் து கொண ் டிருந ் தவர ் களுக ் கு , அவர ் கள ் செய ் து வந ் த பாவத ் தின ் காரணமாக கடுமையான வேதனையைக ் கொடுத ் தோம ் .

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

Лицемерните мъже и жени са едни като други . Те повеляват порицаваното и възбраняват одобряваното , и стискат в ръка . Забравиха Аллах , затова Той ги забрави . Лицемерите са нечестивците .

Tamoul

நயவஞ ் சகர ் களான ஆடவரும ் , நயவஞ ் சகர ் களான பெண ் டிரும ் அவர ் களில ் சிலர ் சிலரைச ் சேர ் ந ் தவர ் கள ் , அவர ் கள ் பாவங ் களை தூண ் டி , நன ் மைகளை விட ் டும ் தடுப ் பார ் கள ் . ( அல ் லாஹ ் வின ் பாதையில ் செலவு செய ் யாமல ் ) தம ் கைகளை மூடிக ் கொள ் வார ் கள ் ; அவர ் கள ் அல ் லாஹ ் வை மறந ் து விட ் டார ் கள ் ; ஆகவே அவன ் அவர ் களை மறந ் து விட ் டான ் - நிச ் சயமாக நயவஞ ் சகர ் கள ் பாவிகளே ஆவார ் கள ் .

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

Онези , които , ако ги утвърдим на земята , отслужват молитвата и дават милостинята закат , и повеляват одобряваното , и възбраняват порицаваното ... При Аллах е завършекът на делата .

Tamoul

அன ் றியும ் , இவர ் கள ் ( எத ் தகையோரென ் றால ் ) இவர ் களுக ் கு நாம ் பூமியில ் இடம ் பாடாக ் கிக ் கொடுத ் தால ் , இவர ் கள ் தொழுகையை முறையாகக ் கடைப ் பிடிப ் பார ் கள ் ; ஜகாத ் தும ் கொடுப ் பார ் கள ் ; நன ் மையான காரியங ் களைச ் செய ் யவும ் ஏவுவார ் கள ் ; தீமையை விட ் டும ் விலக ் குவார ் கள ் மேலும ் , சகல காரியங ் களின ் முடிவும ் அல ் லாஹ ் விடமே இருக ் கிறது .

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

А вярващите мъже и жени са покровители един на друг . Те повеляват одобряваното и възбраняват порицаваното , и отслужват молитвата , и дават милостинята закат , и се покоряват на Аллах и на Неговия Пратеник . Тези Аллах ще помилва . Аллах е всемогъщ , премъдър .

Tamoul

முஃமினான ஆண ் களும ் முஃமினான பெண ் களும ் ஒருவருக ் கொருவர ் உற ் ற துணைவர ் களாக இருக ் கின ் றனர ் ; அவர ் கள ் நல ் லதைச ் செய ் ய துண ் டுகிறார ் கள ் ; தீயதை விட ் டும ் விலக ் குகிறார ் கள ் ; தொழுகையைக ் கடைப ் படிக ் கிறார ் கள ் ; ( ஏழை வரியாகிய ) ஜகாத ் தை ( முறையாகக ் ) கொடுத ் துவருகிறார ் கள ் ; அல ் லாஹ ் வுக ் கும ் அவன ் தூதருக ் கும ் வழிப ் படுகிறார ் கள ் ; அவர ் களுக ் கு அல ் லாஹ ் சீக ் கிரத ் தில ் கருணை புரிவான ் - நிச ் சயமாக அல ் லாஹ ் மிகைத ் தவனாகவும ் , ஞானமுடையவனாகவும ் இருக ் கின ் றான ் .

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

И благовествай вярващите , които се разкайват , служат Нему , възхваляват Го , говеят , покланят се , свеждат чела до земята в суджуд , повеляват одобряваното и възбраняват порицаваното , и спазват границите на Аллах !

Tamoul

மன ் னிப ் புக ் கோரி மீண ் டவர ் கள ் , ( அவனை ) வணங ் குபவர ் கள ் , ( அவனைப ் ) புகழ ் பவர ் கள ் , நோன ் பு நோற ் பவர ் கள ் , ருகூஃ செய ் பவர ் கள ் , ஸுஜூது செய ் பவர ் கள ் ( தொழுபவர ் கள ் ) , நன ் மை செய ் ய ஏவுபவர ் கள ் , தீமையை விட ் டுவிலக ் குபவர ் கள ் . அல ் லாஹ ் வின ் வரம ் புகளைப ் பேணிப ் பாதுகாப ் பவர ் கள ் - இத ் தகைய ( உண ் மை ) முஃமின ் களுக ் கு ( நபியே ! ) நீர ் நன ் மாராயம ் கூறுவீராக !

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

Отсрочването [ на свещените месеци ] само увеличава неверието . Неверниците се заблуждават в това - разрешават го в една година и го възбраняват в друга , за да натъкмят броя [ на месеците ] , които Аллах е определил за свещени . Позволяват онова , което Аллах е възбранил . Разкрасено им бе злото на деянията им . Аллах не напътва невярващите хора .

Tamoul

( போர ் செய ் யக ் கூடாது என ் று தடுக ் கப ் பட ் ட இம ் மாதங ் களை அவர ் கள ் தங ் கள ் விருப ் பப ் படி ) முன ் னும ் பின ் னும ் ஆக ் குவதெல ் லாம ் குஃப ் ரை ( நிராகரிப ் பை ) யே அதிகப ் படுத ் துகிறது இதனால ் நிராகரிப ் பவர ் களே வழி கெடுக ் கப ் படுகின ் றனர ் . ஏனெனில ் ஒரு வருடத ் தில ் அ ( ம ் மாதங ் களில ் போர ் புரிவ ) தை அனுமதிக ் கப ் பட ் டதாகக ் கொள ் கிறார ் கள ் ; ) மற ் றொரு வருடத ் தில ் அதைத ் தடுத ் து விடுகின ் றனர ் . இதற ் கு காரணம ் ( தாங ் கள ் தடுத ் துள ் ள மாதங ் களின ் எண ் ணிக ் கையை ) அல ் லாஹ ் தடுத ் திருக ் கும ் மாதங ் களின ் எண ் ணிக ் கைக ் குச ் சரியாக ் கி , அல ் லாஹ ் தடுத ் திருக ் கும ் மாதங ் களை தாங ் கள ் ஆகுமாக ் கிக ் கொள ் வதற ் காகத ் தான ் . அவர ் களின ் ( இத ் ) தீச ் செயல ் கள ் அவர ் களுக ் கு ( ஷைத ் தானால ் ) அழகாக ் கப ் பட ் டுவிட ் டன அல ் லாஹ ் , காஃபிர ் கள ் கூட ் டத ் தை நேர ் வழியில ் செலுத ் த மாட ் டான ் .

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Bulgare

Сражавайте се с онези от дарените с Писанието , които не вярват в Аллах и в Сетния ден , и не възбраняват онова , което Аллах и Неговият Пратеник са възбранили , и не изповядват правата вяра - докато не дадат налога [ джизя ] безусловно и с покорство .

Tamoul

வேதம ் அருளப ் பெற ் றவர ் களில ் எவர ் கள ் அல ் லாஹ ் வின ் மீதும ் , இறுதி நாளின ் மீதும ் ஈமான ் கெள ; ளாமலும ் , அல ் லாஹ ் வும ் , அவனுடைய தூதரும ் ஹராம ் ஆக ் கியவற ் றை ஹராம ் எனக ் கருதாமலும ் , உண ் மை மார ் க ் கத ் தை ஒப ் புக ் கொள ் ளாமலும ் இருக ் கிறார ் களோ . அவர ் கள ் ( தம ் ) கையால ் கீழ ் ப ் படிதலுடன ் ஜிஸ ் யா ( என ் னும ் கப ் பம ் ) கட ் டும ் வரையில ் அவர ் களுடன ் போர ் புரியுங ் கள ் .

Dernière mise à jour : 2014-07-02
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK