Demander à Google

Vous avez cherché: økonomiministerium (Danois - Polonais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Polonais

Infos

Danois

Virksomhederne modtager desuden gratis ansøgningsskemaer fra det østrigske økonomiministerium.

Polonais

Firmy dostają też nieodpłatnie formularze zgłoszeniowe austriackiego Ministerstwa Spraw Gospodarczych.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Kongeriget Nederlandenes økonomiministerium meddeler, at det har modtaget en ansøgning om tilladelse til kulbrinteproduktion i området Oosterwolde.

Polonais

Minister Gospodarki Królestwa Niderlandów informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na wydobycie węglowodorów dotyczący obszaru Oosterwolde.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Den 26. november 2012 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2012/94 på anmodning af det ungarske økonomiministerium.

Polonais

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2012/94 w dniu 26 listopada 2012 r. na wniosek węgierskiego ministerstwa gospodarki narodowej.

Dernière mise à jour : 2017-04-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Udviklet af det græske økonomiministerium og med en meget kendt skuespiller, forklarede filmen hvordan samhørighedspolitikkens prioriteter blev opnået i Grækenland.

Polonais

W filmiku, opracowanym przez greckie Ministerstwo Gospodarki, znany aktor wyjaśniał, jak priorytety polityki spójności są realizowane w Grecji.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Kongeriget Nederlandenes økonomiministerium meddeler, at det har modtaget en ansøgning om tilladelse til kulbrinteefterforskning i området "Utrecht".

Polonais

Minister Spraw Gospodarczych Królestwa Niderlandów informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów dotyczący obszaru Utrechtu.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

For at råde bod på disse problemer har Letlands økonomiministerium iværksat en statsstøtteordning for venturekapital, der gennemføres af det lettiske garantiorgan, som nævnt ovenfor.

Polonais

Aby zaradzić tym problemom łotewskie ministerstwo gospodarki stworzyło system pomocy państwa dla kapitałupodwyższonego ryzyka, który został wprowadzony właśnie przez LGA.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Kongeriget Nederlandenes økonomiministerium meddeler, at det har modtaget en ansøgning om tilladelse til kulbrinteproduktion i området Oosterwolde. Området afgrænses af rette linjer mellem følgende punkter med koordinaterne:

Polonais

Minister Gospodarki Królestwa Niderlandów informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na wydobycie węglowodorów dotyczący obszaru Oosterwolde. Obszar ten ograniczają następujące punkty i łączące je linie proste:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Tilsagn 1 berører ikke de kanaler, der er omhandlet i punkt 21 i de tilsagn, som Vivendi og Groupe Canal Plus har afgivet over for det franske økonomiministerium som led i fusionen mellem Canal Satellite/TPS.

Polonais

Zobowiązanie nr 1 nie dotyczy kanałów, o których mowa w pkt 21 zobowiązań podjętych przez Vivendi i Grupę Canal Plus wobec francuskiego ministra gospodarki w ramach operacji Canal Satellite/TPS.

Dernière mise à jour : 2014-11-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Kongeriget Nederlandenes økonomiministerium meddeler, at det har modtaget en ansøgning om tilladelse til kulbrinteefterforskning i området "Utrecht". Området afgrænses af følgende punkter med koordinaterne:

Polonais

Minister Spraw Gospodarczych Królestwa Niderlandów informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów dotyczący obszaru Utrechtu. Obszar ten wyznaczają następujące punkty o współrzędnych:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

Kongeriget Nederlandenes økonomiministerium meddeler, at det har modtaget en ansøgning om tilladelse til kulbrinteproduktion i blok P8 på kortet i bilag 3 til forordningen om minedrift (Staatscourant 2002, nr. 245).

Polonais

Minister Gospodarki Królestwa Niderlandów niniejszym zawiadamia, że otrzymał wniosek o zezwolenie na wydobywanie węglowodorów w obrębie bloku P8, zgodnie z planem znajdującym się w załączniku 3 do rozporządzenia dotyczącego górnictwa (Staatscourant 2002, Nr 245).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Kongeriget Nederlandenes økonomiministerium meddeler, at det har modtaget en ansøgning om tilladelse til kulbrinteproduktion i blok Q13 på kortet i bilag 3 til forordningen om minedrift (Staatscourant 2002, nr. 245).

Polonais

Minister Gospodarki Królestwa Niderlandów niniejszym zawiadamia, że otrzymał wniosek o zgodę na wydobywanie węglowodorów w obrębie bloku Q13, zgodnie z planem znajdującym się w załączniku 3 rozporządzenia dotyczącego górnictwa (Staatscourant 2002, Nr 245).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Desuden anfører UPC, at det velgennemførte anlæg af fiberkabler i de nederlandske byer Nuenen og Hillegom [36], som de nederlandske myndigheder har henvist til, ikke uden videre kan sammenlignes med Amsterdam-projektet, fordi disse projekter formentligt har modtaget betydelige støttebeløb fra det nederlandske økonomiministerium, nettene ejes af indbyggerne og virksomhederne i fællesskab, projekterne er meget begrænsede i omfang [37], og de eksisterende bredbåndsoperatører kun tilbyder almindelige bredbåndstjenester i begge byer.

Polonais

Ponadto UPC argumentuje, że sukcesu budowy sieci światłowodowej w niderlandzkich miastach Nuenen i Hillegom [36], do którego nawiązują władze niderlandzkie, nie można uznać za odpowiednie porównanie dla projektu realizowanego w Amsterdamie, ponieważ te projekty otrzymały ponoć spore dotacje z niderlandzkiego Ministerstwa Spraw Gospodarczych, sieci stanowią współwłasność mieszkańców i operatorów, projekty są stosunkowo małe [37], a istniejący operatorzy usług szerokopasmowych oferowali w obu miastach jedynie podstawowe usługi.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

UCP påpeger, at det nederlandske økonomiministerium og en ingeniørvirksomhed, Arcadis [39], allerede har udviklet en frit tilgængelig online-beregningsmodel [40], hvormed kommunerne ifølge UCP opmuntres til at anlægge deres egne FTH-net.

Polonais

UPC zauważa, że niderlandzkie Ministerstwo Spraw Gospodarczych oraz przedsiębiorstwo inżynieryjne Arcadis [39] opracowały już i nieodpłatnie udostępniły w Internecie model obliczeń operacyjnych [40], który rzekomo zachęca gminy do budowy własnych sieci FTTH.

Dernière mise à jour : 2014-11-12
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Det nederlandske økonomiministerium har besluttet at yde en støtte på 13,5 % brutto (10 % netto) af de støtteberettigede investeringer på 55 mio. EUR med et maksimum på 7425000 EUR. Da det drejer sig om støtte til et investeringsprojekt, der udføres af en virksomhed i sektoren for forarbejdning og afsætning af landbrugsprodukterne i traktatens bilag I, og projektets støtteberettigede omkostninger beløber sig til mere end 25 mio. EUR, skal støtten i henhold til punkt 4.2.6 i EF-rammebestemmelserne for statsstøtte i landbrugssektoren , i det følgende benævnt »rammebestemmelserne«, anmeldes specielt til Kommissionen.

Polonais

Niderlandzkie Ministerstwo Gospodarki postanowiło dotować 13,5 % brutto (10 % netto) kwalifikujących się inwestycji o wartości 55 mln EUR, do kwoty maksymalnej 7425000 EUR. Ponieważ chodzi tu dotację na projekt inwestycyjny dla przedsiębiorstwa z sektora przetwarzania i zbytu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu, a kwalifikujące się koszty projektu przekraczają 25 mln EUR, pomoc tą należy zgłosić Komisji odrębnie, zgodnie z pkt 4.2.6 „Wspólnotowych wytycznych dotyczących pomocy państwa w sektorze rolnictwa”, zwanych dalej „wytycznymi”.

Dernière mise à jour : 2014-11-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

(2) Det danske økonomiministerium og det danske indenrigs- og sundhedsministerium har anmodet om, at KommuneKredit optages på listen i artikel 2, stk. 3, i direktiv 2000/12/EF, hvorved KommuneKredit ikke længere omfattes af direktivet.

Polonais

(2) Duńskie Ministerstwo Spraw Gospodarczych oraz duńskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Zdrowia wniosły o umieszczenie na liście zawartej w art. 2 ust. 3 dyrektywy 2000/12/WE Międzygminnego Związku ds. Kredytów Hipotecznych (KommuneKredit), wyłączając tym samym KommuneKredit z zakresu stosowania dyrektywy.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Kongeriget Nederlandenes økonomiministerium meddeler, at det har modtaget en ansøgning om tilladelse til kulbrinteefterforskning i blok E13 på kortet i bilag 3 til forordningen om minedrift (Mijnbouwregeling — Staatscourant. 2002, nr. 245).

Polonais

Minister Gospodarki Królestwa Niderlandów informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na poszukiwania węglowodorów dotyczący części E13 przedstawionej na mapie stanowiącej załącznik 3 do Rozporządzenia Górniczego (Dziennik Urzędowy Królestwa Niderlandów, Staatscourant 2002, nr 245) pod nazwą "blok E13".

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

Kongeriget Nederlandenes økonomiministerium meddeler, at det har modtaget en ansøgning om tilladelse til kulbrinteefterforskning i blok Q10 på kortet i bilag 3 til forordningen om minedrift (Mijnbouwregeling — Staatscourant 2002, nr. 245).

Polonais

Minister Gospodarki Królestwa Niderlandów informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na poszukiwania węglowodorów dotyczący części Q10 przedstawionej na mapie stanowiącej załącznik 3 do Rozporządzenia Górniczego (Dziennik Urzędowy Królestwa Niderlandów, Staatscourant 2002, nr 245) pod nazwą "blok Q10".

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

Kongeriget Nederlandenes økonomiministerium meddeler, at det har modtaget en ansøgning om tilladelse til kulbrinteefterforskning i den del på kortet i bilag 3 til bekendtgørelsen om minedrift (Staatscourant 2002, nr. 245), som har betegnelsen blok L3.

Polonais

Minister Gospodarki Królestwa Niderlandów informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na poszukiwania węglowodorów dotyczący części L3 przedstawionej na mapie stanowiącej załącznik 3 do Rozporządzenia Górniczego (Dziennik Urzędowy Królestwa Niderlandów, Staatscourant 2002, nr 245) pod nazwą "blok L3".

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

Kongeriget Nederlandenes økonomiministerium meddeler, at det har modtaget en ansøgning om tilladelse til kulbrinteefterforskning i det område på kortet i bilag 3 til bekendtgørelsen om minedrift (Staatscourant 2002, nr. 245), som har betegnelsen blok F14.

Polonais

Minister Gospodarki Królestwa Niderlandów informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na poszukiwania węglowodorów dotyczący części F14 przedstawionej na mapie stanowiącej załącznik 3 do Rozporządzenia Górniczego (Dziennik Urzędowy Królestwa Niderlandów, Staatscourant 2002, nr 245) pod nazwą "blok F14"

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

Kongeriget Nederlandenes økonomiministerium meddeler, at det har modtaget en ansøgning om tilladelse til kulbrinteefterforskning i det område på kortet i bilag 3 til bekendtgørelsen om minedrift (Staatscourant 2002, nr. 245), som har betegnelsen blok M10.

Polonais

Minister Gospodarki Królestwa Niderlandów informuje, że złożono wniosek o zezwolenie na poszukiwanie węglowodorów dotyczący części określonej na mapie stanowiącej załącznik 3 do Rozporządzenia Górniczego (Dziennik Urzędowy Królestwa Niderlandów, Staatscourant 2002, nr 245) pod nazwą "blok M10".

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK