Demander à Google

Vous avez cherché: stoetteforanstaltninger (Danois - Polonais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Polonais

Infos

Danois

AFSNIT II Stoetteforanstaltninger for lokale produkter

Polonais

TYTUŁ II Działania wspierające produkty lokalne

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Denne artikel anvendes kun paa stoetteforanstaltninger, der meddeles Kommissionen senest den 30. juni 1992.

Polonais

Niniejszy artykuł stosuje się wyłącznie do pomocy notyfikowanej Komisji nie później niż dnia 30 czerwca 1992 r.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

nationale stoetteforanstaltninger til udvikling af den europaeiske produktion kan anvendes, for saa vidt de er i overensstemmelse med faellesskabsretten;

Polonais

ważne jest poszukiwanie nowych instrumentów oraz procedur zgodnych z przepisami prawa wspólnotowego w celu propagowania realizacji tych celów, mając na uwadze przyjęcie stosownych środków zachęcających do podejmowania działalności oraz rozwoju europejskiej produkcji audiowizualnej i jej rozpowszechniania, szczególnie w państwach o niskich zdolnościach produkcyjnych lub ograniczonych obszarach językowych;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

nationale stoetteforanstaltninger til udvikling af den europaeiske produktion kan anvendes, for saa vidt de er i overensstemmelse med faellesskabsretten;

Polonais

krajowe systemy pomocy na rzecz rozwoju produkcji europejskich mogą być stosowane, o ile są one zgodne z prawem wspólnotowym;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

i henhold til Traktaten maa medlemsstaterne ikke yde nogen form for stoetteforanstaltninger, som vil kunne fordreje betingelserne for etableringsvilkaarene;

Polonais

na mocy Traktatu Państwa Członkowskie nie powinny w żadnej formie udzielać pomocy, która mogłaby utrudniać warunki przedsiębiorczości;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

idet disse stoetteforanstaltninger skal begraenses til forsoegsstadiet og ikke tage sigte paa disse transportformers og denne transporttekniks udnyttelse i kommerciel drift ;

Polonais

Pomoc taka będzie ograniczona do etapu badawczo-rozwojowego i może nie obejmować handlowego wykorzystania takich form transportu i technologii;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Naar saadanne stoetteforanstaltninger undersoeges, soerger Kommissionen for, at de indvirker mindst muligt paa handelen, og at der sikres en harmonisk overgang til den faelles landbrugspolitik.

Polonais

Dokonując oceny takiej pomocy, Komisja zapewni, że wpływ tej pomocy na handel jest możliwie jak najmniejszy i że zapewnione jest harmonijne przejście na wspólną politykę rolną.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

ifoelge artikel 77 er de stoetteforanstaltninger , som modsvarer behovet for en samordning af transportvaesenet , eller som udgoer godtgoerelse for , visse forpligtelser , der har sammenhaeng med begrebet offentlig tjenesteydelse , forenelige med traktaten ;

Polonais

artykuł 77 stwierdza, że zgodna jest z Traktatem pomoc, która odpowiada potrzebom koordynacji transportu lub jeśli stanowi zwrot za wywiązanie się z niektórych świadczeń nierozerwalnie związanych z pojęciem usługi publicznej;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

827/68 af 28 . juni 1968 om den faelles markedsordning for visse varer , der er anfoert i bilag II til traktaten ( 1 ) , indeholder bestemmelserne om handel med silkeormslarver og silkespinderens aeg , i hvilken forbindelse der dog ikke inden for Faellesskabet er fastsat nogen stoetteforanstaltninger ; avlen af silkeormslarver er af oekonomisk betydning for visse omraader i Faellesskabet ; dette erhverv er for landmaendene i disse omraader en supplerende indtaegtskilde ; der boer derfor traeffes foranstaltninger , der kan bidrage til at sikre avlerne af silkeormslarver en rimelig indkomst ;

Polonais

[1] w sprawie wspólnej organizacji rynku niektórych produktów wymienionych w załączniku II do Traktatu określa środki dotyczące handlu jedwabnikami i jajami jedwabników, nie przewiduje jednak środków wsparcia w ramach Wspólnoty; hodowla jedwabników ma znaczenie ekonomiczne dla niektórych regionów Wspólnoty; działalność ta jest źródłem dodatkowego dochodu dla rolników w tych regionach; należy zatem przyjąć środki w celu pomocy w zapewnieniu hodowcom jedwabników odpowiedniego dochodu;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Den stoette , der er omhandlet i artikel 4 , er undtaget fra fremgangsmaaden i traktatens artikel 93 , stk . ( 3 ) ; Kommissionen underrettes i begyndelsen af hvert aar foreloebigt om saadanne stoetteforanstaltninger efter budgetaarets udloeb aflaegges beretning for den herom .

Polonais

Pomoc, określona w art. 4, jest wyłączona z procedury przewidzianej w art. 93 ust. 3 Traktatu. Szczegóły takiej pomocy są przekazywane Komisji w postaci oceny na początku każdego roku i później, w postaci sprawozdania, po zakończeniu roku budżetowego.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Det udsnit, der kontrolleres, skal vaere repraesentativt og svare til mindst 10 % af den maengde, der er indlagret i hver enkelt medlemsstat i henhold til en stoetteforanstaltning for privat oplagring .

Polonais

Pobrane próbki muszą być reprezentatywne i odpowiadać co najmniej 10 % całkowitej ilości oddanej do przechowywania w każdym Państwie Członkowskim w ramach instrumentu dotowania prywatnego składowania.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Det udsnit, der kontrolleres, skal vaere repraesentativt og svare til mindst 10 % af den maengde, der er indlagret i hver enkelt medlemsstat i henhold til en stoetteforanstaltning for privat oplagring .

Polonais

Wybrana do kontroli partia musi być reprezentatywna i musi odpowiadać przynajmniej 10 % całkowitej ilości oddanej do składowania w każdym Państwie Członkowskim w ramach środka pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

I henhold til artikel 93 , stk . ( 3 ) , i traktaten underretter medlemsstaterne Kommissionen om enhver paataenkt indfoerelse eller aendring af stoetteforanstaltninger og meddelelser den herved samtlige enkeltheder , der er noedvendige til paavisning af , at stoetten er forenelig med denne forordnings forskrifter .

Polonais

Informując Komisję, zgodnie z art. 93 ust. 3 Traktatu, o planach przyznania lub zmiany pomocy, Państwa Członkowskie przesyłają Komisji wszystkie informacje niezbędne do ustalenia, że taka pomoc jest zgodna z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

c ) saafremt foelgende skal opnaas med stoetteforanstaltningerne :

Polonais

c) w momencie, kiedy celem pomocy jest promowanie:

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

den faelles landbrugspolitik har til formaal at naa de i artikel 39 i traktaten anfoerte maal ; for at stabilisere markederne og sikre de paagaeldende landbrugere en rimelig levestandard er det navnlig inden for svinekoedsektoren noedvendigt , at der kan traeffes dels foranstaltninger , som skal lette udbudets tilpasning til markedets behov , dels interventionsforanstaltninger ; disse kan traeffes i form af opkoeb gennem interventionsorganerne ; der boer dog ogsaa kunne benyttes stoetteforanstaltninger til privat oplagring , da saadanne indvirker mindst paa den normale afsaetning af produkterne og vil kunne bidrage til at reducere omfanget af de indkoeb , der skal foretages af interventionsorganerne ; i dette oejemed boer det navnlig bestemmes , at der skal fastsaettes en basispris , som tjener til at udloese interventionsforanstaltningerne , endvidere boer betingelserne for interventionen angives ;

Polonais

celem wspólnej polityki rolnej jest osiągnięcie celów wymienionych w art. 39 Traktatu; w sektorze wieprzowiny, mając na celu stabilizację rynków i zapewnienie odpowiedniego poziomu życia ludności wiejskiej, należy przewidzieć odpowiednie środki mające na celu ułatwienie dostosowania dostaw do wymagań rynku oraz środki interwencyjne; te ostatnie mogą mieć formę skupu dokonywanego przez agencje interwencyjne; należy także uwzględnić pomoc w odniesieniu do prywatnego składowania, ponieważ taka pomoc najmniej zakłóca normalny obrót produktami oraz może pomóc w zmniejszeniu wielkości skupu dokonywanego przez agencje interwencyjne; w tym celu należy w szczególności ustalić cenę podstawową, przy której mogą być zastosowane środki interwencyjne oraz określić zasady regulujące interwencję;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

den indre sammenhaeng mellem bestemmelserne om den faelles markedsordning for fedtstoffer ville vaere i fare , saafremt der til disse bestemmelsers virkninger yderligere ville kunne foejes virkningerne at stoetteforanstaltninger , der er uforenelige med traktaten ; det er imidlertid noedvendigt , indtil en faelles landbrugspolitik tages i anvendelse inden for hoersektoren , at fastsaette en undtagelse for den til produktion af hoerfroe , der anvendes til fremstlling af olie , ydede stoette ;

Polonais

spójność przepisów regulujących wspólną organizację rynku olejów i tłuszczów zostałaby osłabiona, jeśli skutki tych przepisów połączyłyby się ze skutkami stosowania pomocy niezgodnymi z Traktatem; do czasu wejścia w życie wspólnej polityki rolnej w sektorze lnu należy przewidzieć wyjątek w odniesieniu do pomocy w produkcji siemienia lnianego przeznaczonego do ekstrakcji oleju;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

den omregningskurs, der skal anvendes i forbindelse med stoetteforanstaltningerne for privat oplagring i maelkesektoren, er fastsat i artikel 1, stk. 1, i Kommissionens forordning (EOEF) nr. 1756/93 af 30. juni 1993 om de udloesende begivenheder for landbrugsomregningskursen for maelk og mejeriprodukter (2), aendret ved forordning (EOEF) nr. 2866/93 (3);

Polonais

artykuł 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (EWG) nr 1756/93 z dnia 30 czerwca 1993 r. ustalającego terminy operacyjne dla rolniczych kursów przeliczeniowych stosowanych w odniesieniu do mleka i przetworów mlecznych [2], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (EWG) nr 2866/93 [3], ustanawia kurs przeliczeniowy, jaki ma być stosowany do celów pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania w sektorze mleka;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

effektiviteten af alle foranstaltninger inden for rammerne af den faelles markedsordning for humle ville blive truet ved visse stoetteforanstaltninger fra medlemsstaternes side ; derfor boer de bestemmelser i traktaten , der aabner mulighed for at vurdere den af medlemsstaterne ydede stoette og at forbyde den med det faelles marked uforenelige stoette , anvendes inden for humlesektoren ; der boer dog fastsaettes en overgangsordning med hensyn til den nationale stoette , som allerede foer den faelles markedsordnings ikrafttraeden er blevet ydet for fleraarige kontrakter ;

Polonais

przyznawanie pomocy części Państw Członkowskich uchybiałoby skuteczności wszystkich środków regulujących wspólną organizację rynku; w odniesieniu do rynku chmielu, należy stosować postanowienia Traktatu umożliwiające oszacowanie pomocy przyznawanej przez Państwa Członkowskie i zakazanie pomocy, która nie jest zgodna z zasadami wspólnego rynku; jednakże, należy przyjąć przepisy o czasowym systemie pomocy państwowej wobec wieloletnich umów zawartych przed wejściem w życie wspólnej organizacji rynku;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

i henhold til forordning (EOEF) nr. 1107/70 kan medlemsstaterne yde stoette til udvikling af mere samfundsoekonomiske transportmetoder og -teknikker, men disse stoetteforanstaltninger er begraenset til forsoegsstadiet; i forbindelse med udviklingen af kombineret transport maa den foerste driftsfase desuden vaere tilstraekkelig lang til, at den paagaeldende transportform kan opnaa bedre betingelser paa godstransportmarkedet;

Polonais

rozporządzenie (EWG) nr 1107/70 stanowi, że Państwa Członkowskie mogą przyznawać pomoc na wsparcie rozwoju systemów transportowych i technologii, które są bardziej opłacalne dla Wspólnoty ale ogranicza taką pomoc do etapu doświadczalnego; dla rozwoju transportu kombinowanego należy stosować ulgi w początkowym etapie działania, który jest dostatecznie długi aby umożliwić takiemu transportowi uzyskiwanie lepszych warunków na rynku przewozów;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Procedurereglerne i artikel 93, stk. 3, i Traktaten gaelder for stoette, der indfoeres i medfoer af foerste afsnit. Naar saadanne stoetteforanstaltninger undersoeges, soerger Kommissionen for, at de indvirker mindst muligt paa handelen, og at der sikres en harmonisk overgang til den faelles landbrugspolitik.

Polonais

Przepisy procedury przewidzianej w art. 93 ust. 3 Traktatu stosują się do pomocy wprowadzonej na mocy akapitu pierwszego. Dokonując oceny takiej pomocy, Komisja zapewni, że wpływ tej pomocy na handel jest możliwie jak najmniejszy i że zapewnione jest harmonijne przejście na wspólną politykę rolną.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK