Demander à Google

Vous avez cherché: ompostering (Danois - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Suédois

Infos

Danois

ompostering af driftsomkostninger

Suédois

omföring av rörelseutgifter

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

ompostering af omkostninger

Suédois

omföring av kostnader

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

ompostering af ekstraordinære udgifter

Suédois

omföring av kostnader av engångskaraktär

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

ompostering af finansielle udgifter

Suédois

omföring av finansiella utgifter

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

"— Ompostering af "koncessionsafgifter" (18345563605 FRF):

Suédois

"— Omklassificering av posten "koncessionsgivarens rättigheter" (18345563605 franc):

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

(95) Efter de franske myndigheders opfattelse svarer den regnskabsmæssige ompostering i 1997 i øvrigt til en supplerende kapitaltilførsel på et beløb svarende til den delvise skattefritagelse.

Suédois

(95) De franska myndigheterna hävdar för övrigt att 1997 års redovisningsreform är likvärdig med ett kapitaltillskott på ett belopp som motsvarar den delvisa skattebefrielsen.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

(27) Idet disse henlæggelser var overflødiggjort, foretog de franske myndigheder en ompostering på EDF's balance gennem en lov og en ministeriel afgørelse.

Suédois

(27) Då dessa avsättningar kom att sakna grund organiserade de franska myndigheterna om EDF:s balansräkning genom en lag och ett ministerbeslut.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: IATE

Danois

(29) For det andet forklares den ovennævnte ompostering på EDF's balance i bilag 1 i et brev fra økonomi-, finans- og industriministeriet, budgetministeren og industriministeren til EDF dateret den 22. december 1997 (i det følgende benævnt "brevet fra økonomiministeren") i overensstemmelse med artikel 4 i lov nr. 97-1026 af 10. november 1997:

Suédois

(29) I en skrivelse från ekonomi-, finans- och industriministern, statssekreteraren för finansfrågor och statssekreteraren för industrifrågor, som skickades till EDF den 22 december 1997 (nedan kallad "ekonomiministerns skrivelse"), förklaras i bilaga 1 den ovanifrån initierade omstruktureringen av EDF:s balansräkning enligt artikel 4 i lag nr 97-1026 av den 10 november 1997.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

(30) I bilag 3 i brevet fra økonomiministeren fastslår man ligeledes de skattemæssige konsekvenser af omposteringerne på EDF's balance.

Suédois

(30) I bilaga 3 till ekonomiministerns skrivelse fastslås även de skattemässiga konsekvenserna av omorganisationen av EDF:s balansräkning.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

(33) I forbindelse med omposteringerne på EDF's balance har de franske myndigheder fulgt udtalelse nr. 97.06 af 18. juni 1997 fra Conseil national de la comptabilité vedrørende ændring af regnskabsmetoder, ændring af skønsmetoder, ændring af skattemæssige muligheder og fejlkorrektion (i det følgende benævnt "udtalelsen fra Conseil national de la comptabilité"), hvori det hedder, at korrektioner for bogføringsfejl, som pr. definition vedrører bogføring af gennemførte transaktioner, "bogføres under resultatet for det regnskabsår, hvor de konstateres".

Suédois

(33) I samband med omorganisationen av EDF:s balansräkning har de franska myndigheterna följt den nationella revisionsmyndighetens yttrande nr 97-06 av den 18 juni 1997 om ändrade redovisningsmetoder, ändrade uppskattningsmetoder, ändrade skattealternativ och felkorrigeringar (nedan kallat "den nationella revisionsmyndighetens yttrande"), där det slås fast att korrigeringar av bokföringsfel som per definition avser bokföringen av tidigare transaktioner "skall redovisas i resultatet för det räkenskapsår under vilket felen konstaterades".

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

(88) Brevet fra økonomiministeren, hvori de skattemæssige konsekvenser af omposteringerne på EDF's balance beskrives, viser, at de franske myndigheder har pålignet de ikke anvendte henlæggelser til udskiftning af højspændingsforsyningsnettet selskabsskat med den gældende sats i 1997 på 41,66 %.

Suédois

(88) Ekonomiministerns skrivelse, där man slår fast de skattemässiga konsekvenserna av omstruktureringen av EDF:s balansräkning, visar att de franska myndigheterna tagit ut den bolagsskatt på 41,66 procent som var tillämplig 1997 på de outnyttjade avsättningarna för förnyelsen av högspänningsnätet.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: IATE

Danois

(98) De franske myndigheder fastholder, at selskabsskattesatsen, som skulle have været anvendt på omposteringerne på EDF's balance, er satsen fra 1996 og ikke fra 1997.

Suédois

(98) De franska myndigheterna hävdar att man bör tillämpa 1996 års och inte 1997 års bolagsskattesats på omstruktureringen av EDF:s balansräkning.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

De bekræfter endvidere, at selskabsskattesatsen, som skulle have været anvendt ved omposteringerne på EDF's balance, er satsen fra 1996 (36,67 %) og ikke fra 1997 (41,66 %). De anser denne ompostering for at være foretaget under en selvangivelse indgivet den 23. december 1997 efter afslutningen af regnskabsåret 1996, men inden regnskabsåret 1997.

Suédois

Dessutom hävdar de att den bolagsskattesats som skulle ha tillämpats på omstruktureringen av EDF:s balansräkning är 1996 års skattesats (på 36,67 procent) och inte 1997 års skattesats (på 41,66 procent) I detta avseende anser de att denna omstrukturering gjordes på en deklaration som lämnats in den 23 december 1997, det vill säga efter avslutandet av räkenskapsåret 1996 och före avslutandet av räkenskapsåret 1997.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Der konstateres et nettoudsving i aktiverne med omposteringen af ikke udnyttede henlæggelser til udskiftning, et beløb på 38,5 mia. FRF, til overførsler, som beskattes med en selskabsskatteprocent på 41,66 %, som var gældende i 1997.

Suédois

I och med omklassificeringen av outnyttjade avsättningar till förnyelse av högspänningsnätet konstaterar man en ändring av nettotillgångarna med 38,5 miljarder franc, som överförs i ny räkning, och som omfattas av den bolagsskatt på 41,66 procent som gällde 1997.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Derfor overførte de ved omposteringerne på balancen i 1997 koncessionsafgifterne til EDF's egenkapital for at korrigere for dens underkapitalisering, men uden at pålægge dem selskabsskat.

Suédois

Vid omstruktureringen av balansräkningen 1997 överförde man följaktligen koncessionsgivarens rättigheter till EDF:s eget kapital för att avhjälpa företagets underkapitalisering, men utan att ta ut bolagsskatt på dessa rättigheter.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Dette betyder, at de 14,119 mia. FRF i koncessionsgivers rettigheder skulle have været lagt til de 38,5 mia. FRF i ikke udnyttede henlæggelser og beskattet til den sats på 41,66 %, som de franske myndigheder har anvendt ved omposteringerne på EDF's balance.

Suédois

Detta innebär att koncessionsgivarens rättigheter till ett belopp på 14,119 miljarder franc skulle ha lagts till de outnyttjade skattefria avsättningarna på 38,5 miljarder franc för att beskattas med den skattesats på 41,66 procent som de franska myndigheterna tillämpade på omstruktureringen av EDF:s balansräkning.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Efter de franske myndigheders opfattelse kan omposteringerne på regnskabet i 1997 fortolkes som en supplerende kapitaltilførsel på et beløb svarende til den delvise skattefritagelse.

Suédois

De franska myndigheterna anser att den redovisningsmässiga omstrukturering som gjordes 1997 kan tolkas som ett kapitaltillskott till ett belopp som motsvarar den delvisa skattebefrielsen.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Som hovedgrund anførtes, at salget omgående havde medført en ompostering af aktiverne i forbindelse med aktiviteterne inden for ejendomsfinansiering (navnlig BGB's kapitalandel i BerlinHyp med en bogført værdi på [...]* EUR) fra anlægsaktiverne til omsætningsaktiverne.

Suédois

Det huvudsakliga skälet uppgavs vara att försäljningen skulle ha lett till en omedelbar bokföringsmässig överföring av tillgångarna i fastighetsfinansieringsdelen (särskilt BGB: s andel i BerlinHyp med ett bokföringsmässigt värde på [...]* euro) från anläggningstillgångarna till omsättningstillgångarna.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Ved ikke at betale hele den skyldige selskabsskat ved omposteringerne på sin balance har EDF sparet 888,89 mio. EUR.

Suédois

Genom att inte betala hela den bolagsskatt som borde ha utgått vid omstruktureringen av företagets balansräkning sparade EDF 888,89 miljoner euro.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Ompostering af henlæggelser til udskiftning, som ikke længere var berettigede (38520943408 FRF), til overførsler i henhold til udtalelse fra Conseil national de la comptabilité nr. 97-06 af 18. juni 1997 vedrørende regnskabsmæssige ændringer."

Suédois

— Omklassificering av avsättningar för förnyelse som kommit att sakna grund (38520943408 miljoner franc), som överförs i ny räkning, i enlighet med den nationella revisionsmyndighetens yttrande nr 97-06 av den 18 juni 1997 om ändrade redovisningsmetoder."

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 6
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK