Demander à Google

Vous avez cherché: betalingsforpligtelserne (Danois - Tchèque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Tchèque

Infos

Danois

Budgetbevillingerne dækker samtlige omkostninger i forbindelse med studielånsgarantifaciliteten, herunder betalingsforpligtelserne over for de deltagende finansielle formidlere, der kræver delvise garantier og administrationsgebyrer til EIF.

Tchèque

Rozpočtové prostředky pokryjí veškeré náklady nástroje pro záruky za studentské půjčky, včetně platebních závazků vůči zúčastněným finančním zprostředkovatelům vyplývajících z částečných záruk a správních poplatků EIF.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Tomme boliger omfatter også boliger, der tages i besiddelse igen efter manglende opfyldelse af betalingsforpligtelserne, eller som er tomme for en kort periode, fordi boliganvisningskontoret ikke med det samme finder en ny lejer.

Tchèque

Prázdná obydlí by měla také zahrnovat obydlí, která jsou odejmuta neplatičům nebo která jsou krátkodobě prázdná, protože realitní agentura nedokáže okamžitě najít nového nájemníka.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Pr. balancedagen svarer de finansielle hensættelser derfor for begge faciliteters vedkommende til betalingsforpligtelserne over for de finansielle formidlere minus anmodningerne om nettobetaling, der var fremsat pr. samme dato.

Tchèque

K rozvahovému dni tudíž finanční rezervy u obou facilit odpovídají platebním závazkům vůči finančním zprostředkovatelům po odečtení čistých platebních nároků podaných k tomuto dni.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Bortset fra tilfælde med fælles foranstaltninger dækker de finansielle midler for aksen Mikrofinansiering og socialt iværksætteri de fulde omkostninger i forbindelse med de foranstaltninger, der gennemføres ved hjælp af finansielle instrumenter, herunder betalingsforpligtelser over for finansielle formidlere såsom tab som følge af garantier, administrationsgebyrer betalt til foretagender for deres forvaltning af Unionens bidrag og andre støtteberettigede omkostninger.

Tchèque

S výjimkou případu společných akcí musí finanční prostředky přidělené na osu týkající se mikrofinancování a sociálního podnikání pokrývat celkové náklady na činnosti prováděné prostřednictvím finančních nástrojů, včetně platebních závazků vůči finančním zprostředkovatelům, například ztrát ze záruk, poplatků mezinárodním finančním subjektům za správu příspěvku Unie a včetně veškerých dalších způsobilých nákladů.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Budgetbevillingerne dækker samtlige omkostninger ved garantifaciliteten, herunder betalingsforpligtelser over for deltagende finansielle formidlere som f.eks. tab i forbindelse med garantistillelse, administrationsgebyrer til EIF, der forvalter Unionens midler, og andre støtteberettigede omkostninger og udgifter.

Tchèque

Rozpočtové prostředky pokryjí celé náklady záručního nástroje, včetně platebních závazků vůči zúčastněným finančním zprostředkovatelům, jako jsou ztráty ze záruk, poplatky pro EIF za správu zdrojů Unie a veškeré další způsobilé náklady nebo výdaje.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

den har til hensigt at udføre eller udfører en eller flere securitisationstransaktioner og dens struktur har til formål at isolere virksomhedens betalingsforpligtelser fra den oprindelige udsteders eller forsikringsselskabets eller genforsikringsselskabets betalingsforpligtelser, og

Tchèque

zamýšlí provádět či provádí jednu či více sekuritizačních transakcí a jeho struktura je navržena tak, aby zajistila oddělení platebních závazků tohoto podniku od platebních závazků původce nebo pojišťovny či zajišťovny, a

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Hvor sådanne finansieringsinstrumenter udstedes, repræsenterer de ikke den oprindelige udsteders eller forsikrings- eller genforsikringsselskabets betalingsforpligtelser.

Tchèque

Vydané nástroje financování nepředstavují platební závazky původce ani pojišťovny či zajišťovny;

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

I den forbindelse bør medlemsstaterne, med henblik på at fastslå garantiinstitutionens betalingsforpligtelse, kunne beslutte, at når en insolvenssituation giver anledning til flere insolvensbehandlinger, skal en sådan situation behandles, som om der var tale om én enkelt insolvensbehandling.

Tchèque

V této souvislosti by měly mít členské státy možnost stanovit, aby se za účelem založení platební povinnosti záruční instituce, pokud platební neschopnost vyústí v několik úpadkových řízení, tato situace považovala za jediné úpadkové řízení.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

bidragspligtig, der ikke opfylder sin betalingsforpligtelse

Tchèque

povinný k výživnému, který je v prodlení

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

betaling, når der er flere betalingsforpligtelser

Tchèque

připsání plateb

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Statens betalingsforpligtelser som følge af anvendelse af garantien udskydes indtil den 31. juli 2016, uden at der opkræves renter for den udskudte betaling.

Tchèque

Platební závazky státu plynoucí z využití záruky budou odloženy až do 31. července 2016, aniž by byly účtovány úroky za odložené platby.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Juridisk bindende aftaler, der er "væsentligt forbundet indbyrdes" bør forstås som et sæt operationelt og geografisk integrerede kontrakter, licenser, lejemål eller koncessioner eller tilknyttede aftaler med i vidt omfang lignende betingelser, der er indgået med en myndighed, og hvorved der opstår betalingsforpligtelser.

Tchèque

„Zásadním způsobem provázané“ právní dohody je třeba chápat jako soubor provozně a zeměpisně ucelených smluv, licencí, ujednání o nájmu nebo koncesí či souvisejících dohod, jež jsou v zásadních ohledech podobné, podepsaných s danou vládou, z něhož vyplývají platební závazky.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

Et projekt bør defineres som operationelle aktiviteter, som er omfattet af en enkelt kontrakt, en licens, et lejemål, en koncession eller en lignende juridisk bindende aftale og danner grundlag for betalingsforpligtelser over for en myndighed.

Tchèque

Projekt by měl být definován jako provozní činnosti, které jsou upraveny jedinou smlouvou, licencí, ujednáním o nájmu, koncesí nebo podobnými právními dohodami a které představují základ pro platební závazky vůči vládě.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Der er ikke knyttet nogen betaling eller betalingsforpligtelse til brugen af tjenesten.

Tchèque

používání služby není podmíněno platbou nebo závazkem k platbě;

Dernière mise à jour : 2014-11-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Registrering indføres ved forordning, hvori det nærmere angives, hvad formålet er med foranstaltningen, og i påkommende tilfælde angives det anslåede beløb for den mulige fremtidige betalingsforpligtelse.

Tchèque

Celní evidence se zavádí nařízením, které blíže určí účel opatření a případně odhad částky možného budoucího celního dluhu.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

(38) Regeringens mål var at bidrage til, at de producenter, der som følge af den udsendte sundhedsadvarsel ikke fik indtægterne fra deres normale salg, kunne opfylde de betalingsforpligtelser, der vedrørte det forrige produktionsår, og genvinde deres kreditværdighed hos kreditinstitutterne inden det nye produktionsår, samt at fremme de produktionsprocesser, der yder fuld sundhedsmæssig garanti og gør det muligt at genvinde forbrugernes tillid.

Tchèque

(38) Záměrem vlády bylo přispět postiženým společnostem, aby po vyhlášení hygienického nebezpečí nepočítaly s příjmy pocházejícími z jejich obvyklého prodeje, aby mohly zajistit odpovídající platby za předcházející hospodářský rok a aby před novým hospodářským rokem byly znovu způsobilé pro poskytnutí úvěrů od společností, poskytujících půjčky. Záměrem vlády bylo také podpořit výrobní postupy, které budou poskytovat dokonalou záruku hygieny a obnovit důvěru spotřebitele.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Når medlemsstaterne i forbindelse med investeringsguld udpeger kunden som betalingspligtig for momsen i henhold til artikel 198, stk. 1, eller hvis de, for så vidt angår guld som råmetal eller som halvforarbejdede produkter eller investeringsguld som defineret i artikel 344, stk. 1, anvender den i artikel 198, stk. 2, omhandlede mulighed for at udpege kunden som betalingspligtig for momsen, træffer de de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at denne person opfylder de i denne afdeling omhandlede betalingsforpligtelser.

Tchèque

Určí–li členské státy pořizovatele investičního zlata za osobu povinnou odvést daň podle čl. 198 odst. 1 nebo využijí–li v případě zlata surového nebo ve formě polotovarů nebo investičního zlata vymezeného v čl. 344 odst. 1 možnost stanovenou v čl. 198 odst. 2 a určí za osobu povinnou odvést daň pořizovatele, přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, že tato osoba splní povinnost týkající se odvodu daně v souladu s tímto oddílem.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Det har afgørende betydning for konkurrenceforholdene i det indre marked, om en sådan ret anvendes, da en betalingsforpligtelse på grundlag af følgeret er et forhold, som enhver, der ønsker at sælge et kunstværk, skal tage i betragtning.

Tchèque

Používání nebo nepoužívání takových práv má významný dopad na soutěžní prostředí ve vnitřním trhu, protože placení nebo neplacení autorských odměn na základě práva na opětný prodej musí brát v úvahu každý, kdo chce prodat umělecké dílo.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at personer, som i henhold til artikel 194-197 samt artikel 199 og 204 betragtes som betalingspligtige for momsen i stedet for en afgiftspligtig person, der ikke er etableret på medlemsstaternes respektive område, opfylder de i denne afdeling omhandlede betalingsforpligtelser.

Tchèque

Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění toho, aby osoby, které se podle článků 194 až 197 a článků 199 a 204 považují za osoby povinné odvést daň namísto osoby povinné k dani, která není usazena na jejich území, splnily povinnosti stanovené v tomto oddíle týkající se odvodu daně.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Danois

Registrering indføres ved forordning, hvori det nærmere angives, hvad formålet er med foranstaltningen, og i påkommende tilfælde angives det anslåede beløb af den mulige fremtidige betalingsforpligtelse.

Tchèque

Celní evidence se zavádí nařízením, které blíže určí účel opatření a případně odhad částky možného budoucího celního dluhu.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK