Demander à Google

Vous avez cherché: tariifisoodustuste (Estonien - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Estonien

Anglais

Infos

Estonien

Lepingus sätestatud tariifisoodustuste kohaldamisel

Anglais

For the purposes of implementing the tariff preferences laid down in the Agreement:

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

ühendus on pidanud läbirääkimisi uute tariifisoodustuste suhtes vastavalt GATTi artiklile XXVIII;

Anglais

Whereas the Community negotiated new tariff concessions under Article XXVIII of the GATT;

Dernière mise à jour : 2016-10-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

sel eesmärgil tuleks kõnealuste uute tariifisoodustuste raames toimuval impordil esitada autentsussertifikaat;

Anglais

whereas to that end imports within the framework of these new tariff concessions should be subject, where appropriate, to the presentation of a certificate of authenticity;

Dernière mise à jour : 2016-10-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

Tariifisoodustuste kaudu avaks uus süsteem tsunamis kannatanud maadele ligikaudu 3 miljardi euro väärtuses uusi kaubavooge.

Anglais

Through tariff concessions, the new regime will open about € 3 billion worth of new trade flows for countries affected by the tsunami.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

Käesolev otsus ei piira ühenduse seisukohta harmoneeritud süsteemil põhinevate tariifisoodustuste ülevaadatud graafikute vastuvõtmist käsitlevates läbirääkimistes.

Anglais

This Decision shall in no way prejudice the position of the Community in the negotiations concerning the adoption of revised schedules of tariff concessions based upon the Harmonized System.

Dernière mise à jour : 2016-12-09
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

Protokolliga nr 1 ettenähtud tariifisoodustuste rakendamiseks on vaja muuta määrust (EÜ) nr 747/2001.

Anglais

To implement the tariff concessions provided for in the new Protocol 1, it is necessary to amend Regulation (EC) No 747/2001.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

Protokolliga nr 1 ettenähtud tariifisoodustuste rakendamiseks on vaja muuta määrust (EÜ) nr 747/2001.

Anglais

To implement the tariff concessions provided for in the new Protocol No 1, it is necessary to amend Regulation (EC) No 747/2001.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

Üksteiselt saadud sisendid kvalifitseeruvad vabakaubanduslepingu kohaste tariifisoodustuste saamiseks Euroopa – Vahemere piirkonna päritolu kumulatsiooni süsteemi alusel.

Anglais

Inputs from each other are considered as qualifying for the FTA tariff preferences under what is known as the ‘System of Pan-Euro-Mediterranean cumulation’.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

EL jõuab varsti lõpule üldise soodustuste süsteemi raames (Generalised System of Preferences – GSP) antavate ühepoolsete tariifisoodustuste läbivaatamisega.

Anglais

The EU is about to conclude its review of the tariff preferences that it grants under the Generalised System of Preferences (GSP) on an autonomous basis.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

toodete laadi, lähteriiki ja päritolu tagav süsteem võib osutuda asjakohaseks; sel eesmärgil tuleks kõnealuste uute tariifisoodustuste raames toimuval impordil esitada autentsussertifikaat;

Anglais

Whereas a system guaranteeing the nature, provenance and origin of the products may prove to be appropriate; whereas to that end imports within the framework of these new tariff concessions should be subject, where appropriate, to the presentation of a certificate of authenticity;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

Käesoleva määruse alusel võib kehtestada kaitsemeetme, kui Colombiast või Peruust pärit toodet imporditakse liitu selle toote suhtes lepingus kehtestatud tariifisoodustuste tulemusena niivõrd palju suurenenud koguses (absoluutarvudes või võrrelduna liidu toodanguga) ja sellistel tingimustel, et see tekitab või ähvardab tekitada märgatavat kahju liidu tootmisharule.

Anglais

A safeguard measure may be imposed in accordance with this Regulation where a product originating in Colombia or Peru is, as a result of tariff concessions on that product under the Agreement, imported into the Union in such increased quantities, in absolute terms or relative to Union production, and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to the Union industry.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

Määruse (EÜ) nr 732/2008 (tariifisoodustuste määrus) põhjenduses 12 on sätestatud, et erikord vähim arenenud riikide jaoks peaks jätkuvalt kindlustama tollimaksuvaba pääsu ühenduse turule toodetele, mis on ÜRO tunnustuse ja liigituse kohaselt pärit vähim arenenud riikidest.

Anglais

Recital 12 of Regulation (EC) No 732/2008 provides that the special arrangement for the least-developed countries should continue to grant duty-free access to the Community market for products originating in the least-developed countries, as recognised and classified by the UN.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

Komisjoni 7. mai 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 407/2008 [12] (millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2000, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud riikide ja territooriumide suhtes) jäetakse Montenegro välja kõnealuse artikli 4 lõikes 4 sätestatud tariifisoodustuste saajate nimekirjast.

Anglais

Commission Regulation (EC) No 407/2008 of 7 May 2008 amending Council Regulation (EC) No 2007/2000 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union’s Stabilisation and Association process [12] removes Montenegro from the list of beneficiaries of the tariff concessions provided for in its Article 4(4).

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

Kõnealuste tariifisoodustuste kohandamisega vastavalt põllumajanduse ühiskomitee otsusele 3/2005, [3] millega muudeti kokkuleppe 1. ja 2. lisa, nähakse ette tollimaksuvaba ühenduse tariifikvoodi avamine 4600 Šveitsist pärit üle 160 kg kaaluva elusveise impordiks.

Anglais

The adaptation of these tariff concessions, by Decision No 3/2005 of the Joint Committee on Agriculture [3] amending Annexes 1 and 2 of the Agreement, provides for the opening of a duty-free Community tariff quota for the import of 4600 live bovine animals weighing more than 160 kg and originating in Switzerland.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

Pärast Tšehhi Vabariigi, Eesti, Küprose, Läti, Leedu, Ungari, Malta, Poola, Sloveenia ja Slovakkia ühinemist Euroopa Liiduga otsustasid Euroopa Ühendus ja Šveits jätkata tariifisoodustuste kohandamist Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemist käsitleva kokkuleppe [2] (edaspidi “kokkulepe”) raames.

Anglais

Following the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia to the European Union, the European Community and the Swiss Confederation agreed to proceed with the adaptation of tariff concessions within the framework of the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products [2] (hereinafter referred to as the Agreement).

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

Et võtta arvesse kõnealusest tariifikvoodist koos Bulgaaria ja Rumeeniaga kasu saava Tšehhi, Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Poola ja Slovakkia ühinemist ning Küprose, Malta ja Sloveenia ühinemist, on kuni Bulgaaria ja Rumeenia uute tariifisoodustuste suhtes peetavate läbirääkimiste tulemusteni asjakohane kõnealuse tariifikvoodi korralduse üksikasjalike eeskirjadega ette näha, et perioodi 1. juuli 2004 kuni 30. juuni 2005 vaba kogus tuleks jaotada kogu aastale sobival viisil määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 32 lõike 4 tähenduses Bulgaaria ja Rumeenia kasuks.

Anglais

To take into account the accession of the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland and Slovakia, beneficiaries of this tariff quota together with Bulgaria and Romania, and the accession of Cyprus, Malta and Slovenia and pending the results of the negotiations of new tariff concessions for Bulgaria and Romania, it is appropriate to lay down in the detailed rules for the management of this tariff quota that for the period 1 July 2004 to 30 June 2005 the available quantity should be staggered over the year in a suitable manner within the meaning of Article 32(4) of Regulation (EC) No 1254/1999 for the benefit of Bulgaria and Romania.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

Et võtta arvesse kõnealusest tariifikvoodist koos Bulgaaria ja Rumeeniaga kasu saava Tšehhi, Eesti, Läti, Leedu, Ungari, Poola ja Slovakkia ühinemist ning Küprose, Malta ja Sloveenia ühinemist, on kuni Bulgaaria ja Rumeenia uute tariifisoodustuste suhtes peetavate läbirääkimiste tulemusteni asjakohane kõnealuse tariifikvoodi korralduse üksikasjalike eeskirjadega ette näha, et perioodi 1. juuli 2004 kuni 30. juuni 2005 vaba kogus tuleks jaotada kogu aastale sobival viisil määruse (EÜ) nr 1254/1999 artikli 32 lõike 4 tähenduses.

Anglais

To take into account the accession of the Czech Republic, Estonia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland and Slovakia, beneficiaries of this tariff quota together with Bulgaria and Romania, and the accession of Cyprus, Malta and Slovenia and pending the results of the negotiations of new tariff concessions for Bulgaria and Romania, it is appropriate to lay down in the detailed rules for the management of this tariff quota that for the period 1 July 2004 to 30 June 2005 the available quantity should be staggered over the year in a suitable manner within the meaning of Article 32(4) of Regulation (EC) No 1254/1999.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Estonien

ühendus on pidanud läbirääkimisi uute tariifisoodustuste suhtes vastavalt GATTi artiklile XXVIII; kõnealuste läbirääkimiste tulemusel on sõlmitud kokkulepped Argentina, Brasiilia, Kanada, Poola, Rootsi ja Uruguayga; kõnealused kokkulepped on heaks kiidetud nõukogu 20. detsembri 1993. aasta otsusega; [1]

Anglais

Whereas the Community negotiated new tariff concessions under Article XXVIII of the GATT; whereas these negotiations led to agreements with Argentina, Brazil, Canada, Poland, Sweden and Uruguay; whereas these agreements were approved by Council Decision of 20 December 1993 (1);

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK