Demander à Google

Vous avez cherché: mittekaubanduslikest (Estonien - Letton)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Estonien

Letton

Infos

Estonien

(11) Mittekaubanduslikest kliinilistest uuringutest, mille läbiviijaiks on farmaatsiatööstuse osaluseta teadlased, võib olla asjaomastele patsientidele suur kasu. Direktiiv 2001/20/EÜ tunnustab nende mittekaubanduslike kliiniliste uuringute spetsiifikat. Eelkõige kui need uuringud viiakse läbi lubatud ravimitega ja patsientidega, kellel on lubatud näidustustega samad sümptomid, tuleks arvestada vastavate lubatud ravimite importi ja tootmist puudutavaid juba täidetud nõudeid. Siiski võib olla oluline, nende spetsiifiliste tingimuste tõttu, milles mittekaubanduslikke uuringuid läbi viiakse, et liikmesriigid näeksid ette üksikasjalikud eeskirjad, mida ei kohaldata üksnes neile uuringutele, mida viiakse läbi lubatud ravimitega ja patsientidega, kellel on lubatud näidustustega samad sümptomid, et olla vastavuses käesoleva direktiivi põhimõtetega, eriti mis puudutab nõudeid tootmis-või impordiloa saamisele ja dokumentatsiooni, mis tuleb uuringu peakausta tarvis esitada ja arhiveerida. Tingimused, milles avalikud teadlased mittekaubanduslikke uuringuid läbi viivad ja uuringu toimumiskohad muudavad teatud hea kliinilise tava mõningate üksikasjade rakendamise mittevajalikuks või teiste vahenditega tagatavaks. Liikmesriigid tagavad üksikasjalike eeskirjade esitamisega, et on täidetud uuringus osalevate patsientide õiguste kaitse ja hea kliinilise tava põhimõtete rakendamise eesmärgid. Komisjon juhindub sellest eelnõu koostamisel.

Letton

(11) Nekomerciāla rakstura klīniskā izpēte, ko pētnieki vada bez farmaceitiskās rūpniecības līdzdalības, var sniegt attiecīgajiem pacientiem lielu labumu. Direktīva 2001/20/EK atzīst šādu nekomerciālu klīniskās izpētes specifiku. Jo īpaši, kad izpēte tiek veikta ar atļautām zālēm un ar pacientiem, kuru raksturojums atbilst norādītajam atļautajā indikācijā, ir jāņem vērā prasības, kas jau ievērotas šajās atļautajās zālēs, attiecībā uz to ražošanu vai importēšanu. Tomēr, ņemot vērā specifiskos nosacījumus, saskaņā ar kādiem tiek veikta nekomerciāla rakstura izpēte, varētu būt nepieciešams arī tas, ka dalībvalstis paredzētu specifiskas modalitātes, kādas piemērojamas šai izpētei ne tikai tajos gadījumos, kad izpēte tiek veikta ar atļautām zālēm un ar tāda paša raksturojuma pacientiem, lai ievērotu šajā direktīvā paredzētos principus, jo īpaši attiecībā uz ražošanas vai importa prasībām jautājumā par atļauju un izpētes pamatlietā iesniedzamo un arhivējamo dokumentāciju. Nosacījumi, saskaņā ar kādiem nekomerciālu pētījumu veic sabiedriskie pētnieki, un vietas, kurās šis pētījums notiek, padara noteiktu labas klīniskās prakses elementu piemērošanu nevajadzīgu vai arī tādu, kas tiek garantēta ar citiem līdzekļiem. Šādos gadījumos dalībvalstis, paredzot specifiskas modalitātes, nodrošinās to, lai tiktu īstenoti to pacientu, kuri piedalās izpētē, tiesību aizsardzības mērķi, kā arī lai kopumā tiktu pareizi piemēroti labas klīniskās prakses principi. Komisija sagatavos šajā sakarā vadlīniju projektu.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

(14) Mittekaubanduslikest kliinilistest uuringutest, mida viivad läbi teadlased farmaatsiatööstuse osaluseta, võib olla asjaomastele patsientidele suur kasu. Seetõttu peaks direktiiv võtma arvesse nende uuringute eriolukorda, mille kavandamine ei nõua iseloomulikku tootmis-või pakendusprotsessi, kui need uuringud viiakse läbi ravimitega, millel on müügiluba direktiivi 65/65/EMÜ tähenduses, ravimid toodetakse või imporditakse kooskõlas direktiivide 75/319/EMÜ ja 91/356/EMÜ sätetega ning patsientidel on samad sümptomid, kui on osutatud selles müügiloas. Sellisteks uuringuteks mõeldud uuritavate ravimite märgistuse suhtes tuleks kohaldada lihtsustatud sätteid, mis on ette nähtud uuritavate toodete hea tootmistava suunistes ja direktiivis 91/356/EMÜ.

Letton

(14) Nekomerciālas klīniskās izpētes, ko veikuši pētnieki bez farmaceitiskās rūpniecības līdzdalības, var būt ļoti lietderīgas attiecīgajiem pacientiem. Tādēļ direktīvā jāņem vērā to izpēšu īpašais stāvoklis, kuru plānošanai nav vajadzīgs konkrēts ražošanas vai iepakošanas process, ja izpēte tiek veikta ar tām zālēm ar tirdzniecības atļauju Direktīvas 65/65/EEK nozīmē, kas ražoti vai importēti saskaņā ar Direktīvu 75/319/EEK un 91/356/EEK noteikumiem, un ar pacientiem, kam ir tādas pašas īpašības, kā tās, kas ietvertas norādē, kura minēta šajā tirdzniecības atļaujā. Šādai izpētei paredzēto pētāmo zāļu marķēšanai vajadzētu būt pakļautai vienkāršotiem noteikumiem, kas noteikti labas ražošanas prakses pamatnostādnēs par pētāmiem produktiem un Direktīvā 91/356/EEK.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

3.1.1 Määrust ei kohaldata krediit-või deebetkaardi või muu sellise maksevahendiga tehtavate kaubanduslikest tehingutest tulenevate ülekannete suhtes, tingimusel et kõigi mainitud kaubanduslikust tehingust tulenevate rahaülekannetega edastatakse kordumatu tunnus, mille abil saab maksja kindlaks teha. E-rahaga (st ettemaksukaardiga) tehtud tehinguid ei ole selgesõnaliselt ei sisse ega välja arvatud. Makseteenuse pakkujad esitavad oma märkused tehniliste protseduuride kohta; Euroopa Majandus-ja Sotsiaalkomitee osutab asjaolule, et kaarditehingute puhul on protsess vastupidine maksekorralduste protsessile: maksja makseteenuse pakkuja (kellele saadetakse pangast väljavõte kaardiga tehtud tehingute kohta) ei ole teadlik ei saaja tegevusest ega ka maksja ja saaja omavahelise suhte iseloomust. Lisaks sellele, et rõhuval enamusel juhtudest on võimatu eristada kaubanduslikke tehinguid mittekaubanduslikest, on sageli tehniliselt võimatu tuvastada isegi maksjat.

Letton

3.1.1 Minētā regula neattiecas uz naudas līdzekļu pārskaitījumiem, kas veikti kā tirdznieciski darījumi ar kredītkarti vai debetkarti, ja šiem naudas līdzekļu pārskaitījumiem tiek pievienots klienta identifikācijas numurs, kas ļauj izsekot darījumā veiktajiem maksājumiem līdz pat maksātājam. Regulā nav skaidri norādīts, vai tā attiecas uz darījumiem, kuros izmanto elektronisko naudu (e-money), proti, priekšapmaksas kartes (prepaid cards), un šādi darījumi nav īpaši pieminēti. Par tehniskajām procedūrām savu viedokli izteiks maksājumu pakalpojumu sniedzēji; EESK savukārt secina, ka maksājuma uzdevumu noformēšana un darījumi ar karti ir divi pilnīgi pretēji procesi — veicot darījumu ar karti, maksātāja (kam tiek nosūtīts konta izraksts ar precīzu informāciju par kartes izmantošanu) maksājumu pakalpojumu sniedzējam nav pieejama informācija ne par maksājuma saņēmēja darbībām, ne par maksātāja un maksājuma saņēmēja attiecībām. Vairumā gadījumu ne vien nebūs iespējams atšķirt tirdznieciskus darījumus no citiem darījumiem, bet arī bieži nebūs tehnisku iespēju identificēt maksātāju.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK