Demander à Google

Vous avez cherché: piirkondadelt (Estonien - Polonais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Estonien

Polonais

Infos

Estonien

Ühtekuuluvus ja Lissaboni strateegia: selge signaal linnadelt ja piirkondadelt

Polonais

Spójność i strategia lizbońska: jednoznaczny sygnał miast i regionów

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Estonien

kõnealuseid lisagarantiisid ei tohi nõuda liikmesriikidelt või nende piirkondadelt, mis on tunnistatud veiste infektsioossest rinotrahheiidist vabaks;

Polonais

Państwa Członkowskie lub regiony Państw Członkowskich, które są uznane za wolne od zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy bydła, nie mogą wnioskować o dodatkowe gwarancje;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

(6) Kõnealuseid lisatagatisi ei tohi nõuda liikmesriikidelt või nende piirkondadelt, mida käsitatakse Aujeszky haigusest vabana.

Polonais

(6) Te dodatkowe gwarancje nie mogą być jednak wymagane od Państw Członkowskich lub regionów Państw Członkowskich, które uważane są za wolne od choroby Aujeszky’ego.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Elusaid veiseid, lambaid, kitsi, sigu ega muid sõralisi ei veeta I ja II lisas loetletud piirkondadelt välja ega sealt läbi.

Polonais

Żadne żywe sztuki bydła, owce, kozy, świnie ani inne parzystokopytne nie są wysyłane z obszarów wymienionych w załączniku I i załączniku II ani nie przemieszczają się przez te obszary.

Dernière mise à jour : 2014-11-03
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Erandina eespool nimetatud artiklitest ei tohi sihtliikmesriigid või -piirkonnad nõuda lisatingimusi lisas loetletud liikmesriikidelt või piirkondadelt.";

Polonais

W drodze odstępstwa od powyższych artykułów Państwa Członkowskie przeznaczenia, regiony przeznaczenia z Państw Członkowskich lub regiony wymienione w Załączniku nie mogą wnioskować o dodatkowe warunki.";

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Estonien

Erandina eespool nimetatud artiklitest ei tohi sihtliikmesriigid või -piirkonnad nõuda lisatingimusi lisas loetletud liikmesriikidelt või piirkondadelt.";

Polonais

W drodze odstępstwa od powyższych artykułów Państwa Członkowskie przeznaczenia, regiony przeznaczenia z Państw Członkowskich lub regiony wymienione w Załączniku nie mogą wnioskować o dodatkowe warunki.%quot%;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Estonien

- Algatuses "Piirkonnad majandusmuutustes" osalevatelt piirkondadelt ja linnadelt oodatakse, et nad kohustuksid ennetavalt juurutama parimate tavade ideid oma põhiliiniprogrammides.

Polonais

- Regiony i miasta uczestniczące w inicjatywie „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” zostaną poproszone o zobowiązanie się do proaktywnego wprowadzenia pomysłów na najlepsze praktyki do ich programów zasadniczych.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Estonien

Kõnealune projekt on territooriumidevaheline meede ning üks selle kasulikest aspektidest ongi asjaolu, et see on võimaldanud kohalikul tegevusrühmal õppida teistelt Soome piirkondadelt ja teha nendega koostööd, aidates seeläbi territooriumil isoleeritusest välja murda.

Polonais

Jedną z zalet tego projektu jako działania międzyterytorialnego jest fakt, iż dzięki niemu LGD może zdobywać doświadczenia i współpracować z innymi regionami Finlandii, pomagając w ten sposób swojemu terytorium przezwyciężyć izolację.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Muud liikmesriikidele esitatavad nõuded hõlmavad 74 miljoni euro suuruste kulude sissenõudmist piirkondadelt. 2004. eelarveaasta aruande rubriigis "Muud" oli kajastatud ka 170 miljonit eurot, mis seondub uute liikmesriikide tasumisele kuuluvate osamaksudega söe ja terase teadusfondi (vt lisa 3.6.).

Polonais

Pozycja ta obejmuje zaciągnięte pożyczki oraz inne zobowiązania finansowe z terminem zapadalności upływającym w okresie krótszym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego (patrz tekst i tabele zamieszczone powyżej w nocie 3.14).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Estonien

Teiseks oodatakse algatuses "Piirkonnad majandusmuutustes" osalevatelt liikmesriikidelt, piirkondadelt ja linnadelt tõestust selle kohta, et nad on oma töö algatuse "Piirkonnad majandusmuutustes" raames ühendusse viinud oma põhiprogrammidega.

Polonais

Po drugie państwa członkowskie, regiony i miasta uczestniczące w inicjatywie „Regiony na rzecz zmian gospodarczych" zostaną poproszone o wykazanie, że wiążą ze sobą prace w ramach inicjatywy „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” i ich programy zasadnicze.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Estonien

teatavad riigid ja piirkonnad, mida ei ole veel loetellu kantud, kuid mis ekspordivad Euroopa Ühendusse, on esitanud teabe selle kohta, et nad täidavad ühenduse tingimustega vähemalt samaväärseid tingimusi; kuna kõnealustelt riikidelt ja piirkondadelt oleks vaja lisateavet, loetletakse need II lisas;

Polonais

niektóre państwa i terytoria jeszcze niewłączone do wykazu, ale aktualnie prowadzące wywóz do WE, przekazały informacje, że spełniają warunki co najmniej równoważne warunkom stawianym przez Wspólnotę; jako że wymagane jest, aby te państwa i terytoria dostarczyły więcej informacji, zostały one włączone do nowego załącznika II;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Lähtuvalt põhimõttest, et Euroopa Liit haldab fonde koostöös liikmesriikide ja piirkondadega, kehtestatakse antud määrusega uus programmitöö kord, mis põhineb ühenduse ühtekuuluvuse strateegilistel suunistel ja suuniste järgmise järelevalvel ning ühistel ja tõhusam, sest nt vahendite arvu on vähendatud kuuelt kolmele, uus proportsionaalsuse põhimõte vähendab bürokraatiat, programmitöö staadiume on vähendatud kolmelt kahele, ühenduse reeglite asemel kehtivad riiklikud abikõlblikkuse eeskirjad ning liikmesriikidelt ja piirkondadelt oodatakse fondide kasutamisel rohkem vastutustundlikkust ja läbipaistvust.

Polonais

W oparciu o zasadę wspólnego zarządzania przez Unię, państwa członkowskie i regiony, wymienione rozporządzenie określa nową procedurę programowania opartą na strategicznych wytycznych Wspólnoty dotyczących spójności wraz z zmniejszenie liczby instrumentów z sześciu do trzech, nową zasadę proporcjonalności, zapewniającą ograniczenie biurokracji, zredukowanie trzech etapów programowania do dwóch, przyjęcie krajowych zasad kwalifikowania kosztów zamiast regulacji wspólnotowych, a także przekazanie większego zakresu odpowiedzialności państwom członkowskim i regionom oraz poprawa przejrzystości zarządzania przez nie funduszami .

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Tulemused ületasid ootused, sest saabus ligi 500 kaastööd valitsustelt ja piirkondadelt, eraettevõtjatelt, ametiühingutelt, valitsusvälistelt organisatsioonidelt või ka lihtsalt kodanikelt, mis saadeti merepoliitika töökond, ad hoc teenistus, mis loodi selle uue poliitika väljatöötamiseks ja jälgimiseks kalanduse ja merenduse peadirektoraadis.

Polonais

Wyniki przerosły oczekiwania – do zespołu Task Force ds. Polityki Morskiej, grupy zadaniowej powołanej ad hoc w celu opracowania i nadzorowania wdrożenia tej nowej polityki w DG ds. Rybołówstwa i Spraw Morskich, wpłynęło niemal 500 pisemnych opinii od rządów, regionów, przedsiębiorstw prywatnych, związków zawodowych, organizacji pozarządowych i zwykłych obywateli.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Estonien

Muud liikmesriikidele esitatavad nõuded hõlmavad 74 miljoni euro suuruste kulude sissenõudmist piirkondadelt. 2004. eelarveaasta aruande rubriigis "Muud" oli kajastatud ka 170 miljonit eurot, mis seondub uute liikmesriikide tasumisele kuuluvate osamaksudega söe ja terase teadusfondi (vt lisa 3.6.).

Polonais

Inne należności od państw członkowskich obejmują kwotę 74 mln EUR stanowiącą odzyskanie wydatków od regionów. W księgach rachunkowych za 2004 r. w pozycji%quot%inne%quot% ujęto również kwotę 170 mln EUR z tytułu wkładów należnych od nowych państw członkowskich na rzecz funduszu badań w dziedzinie węgla i stali (patrz nota 3.6.).

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Estonien

-Algatuses "Piirkonnad majandusmuutustes" osalevatelt piirkondadelt ja linnadelt oodatakse, et nad kohustuksid ennetavalt juurutama parimate tavade ideid oma põhiliiniprogrammides. Seda saavad nad teha nii, et integreerivad oma põhiliiniprogrammidesse mõne "Piirkonnad majandusmuutustes" prioriteedi või eriklausli. Sellist kohustust nõutakse kiirema arengu võimaluse kasutajatelt.

Polonais

-Regiony i miasta uczestniczące w inicjatywie „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” zostaną poproszone o zobowiązanie się do proaktywnego wprowadzenia pomysłów na najlepsze praktyki do ich programów zasadniczych. Mogą tego dokonać poprzez wprowadzenie priorytetu dla inicjatywy „Regiony na rzecz zmian gospodarczych (w programach EFRR) lub szczególnej klauzuli w programach zasadniczych. Zobowiązanie takie będzie wymagane do uczestniczenia w opcji szybkiej ścieżki.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Estonien

Teiseks oodatakse algatuses "Piirkonnad majandusmuutustes" osalevatelt liikmesriikidelt, piirkondadelt ja linnadelt tõestust selle kohta, et nad on oma töö algatuse "Piirkonnad majandusmuutustes" raames ühendusse viinud oma põhiprogrammidega. Selle eesmärk on tagada algatuse käigus katsetatud ideede kiire levitamine põhiprogrammides ja selline ühendus on väga oluline nende piirkondade jaoks, kes kasutavad võrgustikutöös kiirema arengu võimalust.

Polonais

Po drugie państwa członkowskie, regiony i miasta uczestniczące w inicjatywie „Regiony na rzecz zmian gospodarczych" zostaną poproszone o wykazanie, że wiążą ze sobą prace w ramach inicjatywy „Regiony na rzecz zmian gospodarczych” i ich programy zasadnicze. Ma to na celu zapewnienie szybkiego rozpowszechnienia wśród programów zasadniczych koncepcji prowadzonych w ramach tej inicjatywy, a pomost ten będzie miał zasadnicze znaczenie dla regionów uczestniczących w sieci w ramach opcji szybkiej ścieżki.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK