Demander à Google

Vous avez cherché: riskinhallintatoimia (Finnois - Néerlandais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Néerlandais

Infos

Finnois

Koheesiopolitiikka voi tukea ekoinnovaatiota, ympäristöllisiä riskinhallintatoimia ja saastuttamattomia yrityksiä, ja luoda markkinatilaisuuksia ympäristöalan liiketoiminnalle.

Néerlandais

Daarom zijn toepassingen en netwerken van hernieuwbare energiebronnen, minder vervuilende vervoerswijzen en milieuvriendelijke technologieën belangrijke prioriteiten voor de modernisering van de productie en de vermindering van de uitstoot.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Koska on havaittu ympäristölle aiheutuvia riskejä, on asianmukaista edellyttää, että lupien myöntämisessä toteutetaan asianmukaisia riskinhallintatoimia mehiläisten suojelemiseksi.

Néerlandais

Gezien de vastgestelde risico’s voor het milieu dient bij de verlening van toelatingen te worden gezorgd voor passende risicobeperkende maatregelen voor de bescherming van honingbijen.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Arviointikertomuksen tulosten perusteella on asianmukaista edellyttää, että lupamenettelyjen yhteydessä toteutetaan erityisiä riskinhallintatoimia, jotka koskevat jyrsijämyrkkyinä käytettäviä difenakumia sisältäviä tuotteita.

Néerlandais

Gezien de conclusies van het beoordelingsverslag moet worden vereist dat bij de toelating van producten die difenacum bevatten en als rodenticide worden gebruikt, specifieke risicobeperkende maatregelen worden voorgeschreven.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Ajan tasalle saatetun riskinarvioinnin tulokset osoittavat, että on olemassa lisäriskejä, joiden vuoksi komission on todennäköisesti otettava käyttöön riittäviä riskinhallintatoimia.

Néerlandais

De resultaten van de bijgewerkte risicobeoordeling wijzen erop dat er meer risico’s bestaan dan voorheen bekend was, en dat de Commissie daarom waarschijnlijk passende risicobeheersingsmaatregelen zal moeten goedkeuren.

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Arviointi voi johtaa päätelmään, jonka mukaan olisi ryhdyttävä toimiin rajoitus- tai lupamenettelyn mukaisesti tai olisi harkittava riskinhallintatoimia muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Néerlandais

Uit een beoordeling kan blijken dat maatregelen overeenkomstig de beperkings- of autorisatieprocedure nodig zijn of dat risicobeheersmaatregelen in het kader van andere wetgeving moeten worden overwogen.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Tuotteen käyttö sivelemällä ei ole sallittua, jollei toimiteta tietoja, jotka osoittavat, että tuote täyttää 5 artiklassa ja liitteessä VI olevat vaatimukset; tarvittaessa on toteutettava asianmukaisia riskinhallintatoimia.

Néerlandais

Producten worden alleen toegelaten voor het opbrengen met een borstel wanneer gegevens worden overgelegd die aantonen dat het product zal voldoen aan de eisen van artikel 5 en bijlage VI, indien nodig door toepassing van passende risicobeperkende maatregelen.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Eri tekijät osoittavat, että BSE-epidemiassa on meneillään myönteinen kehityssuuntaus ja että tilanne on viime vuosina selvästi parantunut käytössä olevien riskinhallintatoimien, erityisesti täydellisen rehukiellon ja erikseen määritellyn riskiaineksen poistamisen ja hävittämisen, ansiosta.

Néerlandais

Verschillende factoren duiden op een gunstige trend in de BSE-epidemie en de situatie is de laatste jaren duidelijk verbeterd dankzij de ingevoerde risicobeperkingsmaatregelen, met name het totale voederverbod en de verwijdering en vernietiging van SRM.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Tuotteille ei myönnetä lupaa, kun kyseessä on paikan päällä tapahtuva puun ulkokäsittely tai sään vaihteluille altistuva puu, jollei ole toimitettu tietoja, jotka osoittavat, että tuote täyttää 5 artiklassa ja liitteessä VI olevat vaatimukset; tarvittaessa on toteutettava asianmukaisia riskinhallintatoimia.”

Néerlandais

Producten worden alleen toegelaten voor de behandeling in situ van hout in de openlucht of voor hout dat aan verwering zal worden blootgesteld, wanneer gegevens zijn overgelegd die aantonen dat het product zal voldoen aan de eisen van artikel 5 en bijlage VI, indien nodig door toepassing van passende risicobeperkende maatregelen.”

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Tuotteille ei voida myöntää lupaa, kun kyseessä on puun ulkokäsittely tai sään vaihteluille altistuva puu, jollei toimiteta tietoja, jotka osoittavat, että tuote täyttää – tarvittaessa asianmukaisten riskinhallintatoimien myötä – artiklassa 5 ja liitteessä VI olevat vaatimukset.”

Néerlandais

Voorts worden producten alleen toegelaten voor de behandeling in situ van hout in de openlucht of voor hout dat aan verwering zal worden blootgesteld, wanneer gegevens worden overgelegd die aantonen dat het product zal voldoen aan de eisen van artikel 5 en bijlage VI, indien nodig door toepassing van passende risicobeperkende maatregelen.”

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Arviointikertomuksen tulosten perusteella olisi aiheellista vaatia, että puunsuoja-aineina käytettävien tiabendatsolia sisältävien tuotteiden lupamenettelyjen yhteydessä toteutetaan riskinhallintatoimia sen varmistamiseksi, että riskit vähenevät hyväksyttävälle tasolle direktiivin 98/8/EY 5 artiklan ja liitteen VI mukaisesti.

Néerlandais

In het licht van de bevindingen van het beoordelingsverslag dient te worden vereist dat bij de toelating van producten die thiabendazool bevatten en als houtconserveringsmiddel worden gebruikt, risicobeperkende maatregelen worden voorgeschreven teneinde te garanderen dat de risico’s overeenkomstig artikel 5 en bijlage VI van Richtlijn 98/8/EG tot een aanvaardbaar niveau worden gereduceerd.

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Tuotteille ei myönnetä lupaa, kun kyseessä on puun ulkokäsittely tai sään vaihteluille altistuva puu, jollei toimiteta tietoja, jotka osoittavat, että tuote täyttää 5 artiklassa ja liitteessä VI olevat vaatimukset; tarvittaessa on toteutettava asianmukaisia riskinhallintatoimia.”

Néerlandais

Producten worden alleen toegelaten voor de behandeling in situ van hout in de openlucht of voor hout dat aan verwering zal worden blootgesteld, wanneer gegevens worden overgelegd die aantonen dat het product zal voldoen aan de eisen van artikel 5 en bijlage VI, indien nodig door toepassing van passende risicobeperkende maatregelen.”

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Tuotteille ei voida myöntää lupaa, kun kyseessä on puun ulkokäsittely tai jatkuvasti veden kanssa kosketuksiin joutuva puu, jollei toimiteta tietoja, jotka osoittavat, että tuote täyttää – tarvittaessa asianmukaisten riskinhallintatoimien myötä – artiklassa 5 ja liitteessä VI olevat vaatimukset.”

Néerlandais

Voorts worden producten alleen toegelaten voor de behandeling in situ van hout in de openlucht of voor hout dat in voortdurend contact staat met water, wanneer gegevens worden overgelegd die aantonen dat het product zal voldoen aan de eisen van artikel 5 en bijlage VI, indien nodig door toepassing van passende risicoverlagende maatregelen.”

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Direktiivissä 2009/92/EY mainittuihin riskinhallintatoimiin kuuluu sen vuoksi käytön rajoittaminen ammattikäyttöön.

Néerlandais

De in Richtlijn 2009/92/EG vermelde risicobeperkende maatregelen omvatten daarom onder meer de eis dat het gebruik moet worden beperkt tot uitsluitend professionele gebruikers.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Direktiivissä 2009/92/EY mainittuihin riskinhallintatoimiin kuuluu sen vuoksi käytön rajoittaminen ammattikäyttöön.

Néerlandais

De in Richtlijn 2009/92/EG vermelde risicobeperkende maatregelen omvatten daarom onder meer ook de beperking tot uitsluitend professioneel gebruik.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Tämä vuoksi on aiheellista vaatia, että tuotteille ei myönnetä lupaa silloin, kun käsiteltyä puuta on tarkoitus käyttää ulkona, jollei toimiteta tietoja, jotka osoittavat, että tuote täyttää direktiivin 98/8/EY 5 artiklassa ja liitteessä VI olevat vaatimukset, tarvittaessa toteuttamalla asianmukaisia riskinhallintatoimia.

Néerlandais

Het is bijgevolg passend te eisen dat producten alleen worden toegelaten voor de behandeling van hout dat voor gebruik buitenshuis is bedoeld, wanneer gegevens zijn overgelegd die aantonen dat het product aan de eisen van artikel 5 en bijlage VI van Richtlijn 98/8/EG zal voldoen, indien nodig door toepassing van passende risicobeperkende maatregelen.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Koska on havaittu vesi- ja maaekosysteemeille mahdollisesti aiheutuvia riskejä silloin, kun tuotteista aiheutuu päästöjä jätevedenpuhdistamojen kautta tai suoraan pintavesiin, on asianmukaista edellyttää, että lupaa ei myönnetä tällaista käyttöä varten, jollei toimiteta tietoja, jotka osoittavat, että tuote täyttää direktiivin 98/8/EY 5 artiklan ja liitteen VI vaatimukset; tarvittaessa on toteutettava asianmukaisia riskinhallintatoimia.

Néerlandais

Gezien de vastgestelde risico’s voor het aquatische en het terrestrische ecosysteem wanneer producten via een afvalwaterzuiveringsinstallatie of rechtstreeks in het oppervlaktewater worden geëmitteerd, is het passend te bepalen dat producten niet worden toegelaten voor dergelijke toepassingen, tenzij gegevens worden overgelegd die aantonen dat het product aan de eisen van zowel artikel 5 als bijlage VI van Richtlijn 98/8/EG zal voldoen, indien nodig door toepassing van passende risicobeperkende maatregelen.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Koska pensselillä levitettäessä on havaittu ammattikäyttäjille aiheutuvia riskejä, joita ei voida hyväksyä, on asianmukaista edellyttää, että lupaa ei myönnetä tällaista käyttöä varten, jollei toimiteta tietoja, jotka osoittavat, että tuote täyttää direktiivin 98/8/EY 5 artiklan ja liitteen VI vaatimukset; tarvittaessa on toteutettava asianmukaisia riskinhallintatoimia.

Néerlandais

Gezien de vastgestelde onaanvaardbare risico’s voor beroepsmatige gebruikers bij het opbrengen met een borstel, is het passend te bepalen dat producten niet worden toegelaten voor dergelijke toepassingen, tenzij gegevens worden overgelegd die aantonen dat het product aan de eisen van zowel artikel 5 als bijlage VI van Richtlijn 98/8/EG zal voldoen, indien nodig door toepassing van passende risicobeperkende maatregelen.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Jos tuotteita käytetään siten, ettei voida estää päästöjä jätevedenpuhdistamojen kautta tai suoraan pintavesiin, niille ei saa myöntää lupaa, jollei toimiteta tietoja, jotka osoittavat, että tuote täyttää direktiivin 98/8/EY 5 artiklan ja liitteen VI vaatimukset; tarvittaessa on toteutettava asianmukaisia riskinhallintatoimia.

Néerlandais

Producten die op zodanige wijze worden gebruikt dat emissies via een afvalwaterzuiveringsinstallatie of rechtstreeks in het oppervlaktewater niet kunnen worden vermeden, worden niet toegelaten, tenzij gegevens worden overgelegd die aantonen dat het product aan de eisen van artikel 5 en bijlage VI zal voldoen, indien nodig door toepassing van passende risicobeperkende maatregelen.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

edistää ja tukee jäsenvaltioiden riskinhallintatoimien kehittämistä ja toteuttamista hyvien käytäntöjen jakamisen kautta ja helpottaa erityisosaamisen ja asiantuntemuksen saatavuutta yhteistä etua koskevissa kysymyksissä;

Néerlandais

bevorderen en ondersteunen van de ontwikkeling en uitvoering van de risicobeheersactiviteit van de lidstaten via het uitwisselen van goede praktijken, en het bevorderen van de toegang tot specifieke kennis en expertise betreffende vraagstukken van gemeenschappelijk belang;

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Tämän vuoksi on syytä edellyttää, että tuotteille ei myönnetä lupaa näitä käyttötarkoituksia varten, jollei toimiteta tietoja, jotka osoittavat, että tuote täyttää sekä direktiivin 98/8/EY 5 artiklassa että sen liitteessä VI olevat vaatimukset; tarvittaessa on toteutettava asianmukaisia riskinhallintatoimia.

Néerlandais

Het is bijgevolg passend te eisen dat producten alleen worden toegelaten voor de behandeling van hout dat voor dergelijke vormen van gebruik is bedoeld, wanneer gegevens zijn overgelegd die aantonen dat het product aan de eisen van artikel 5 en bijlage VI van Richtlijn 98/8/EG zal voldoen, indien nodig door toepassing van passende risicobeperkende maatregelen.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK