Vous avez cherché: täytäntöönpanoprosesseihin (Finnois - Néerlandais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Néerlandais

Infos

Finnois

eu on jo vakiinnuttanut kumppanuusperiaatteen, jonka mukaan alue- ja paikallisviranomaiset ja taloudelliset ja sosiaaliset toimijat on otettava mukaan aluepolitiikan valmistelu- ja täytäntöönpanoprosesseihin.

Néerlandais

- het opbouwen van clusters, dat wil zeggen bevordering van clusters van met elkaar verband houdende industrieën die diep geworteld zijn in de vaardigheden of de kennis die in de regio voorhanden zijn.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

suhtautuu myönteisesti euroopan komission lähestymistapaan, jonka mukaan euroopan unioni saavuttaa tavoitteensa vain, jos unionin toimielimet, jäsenvaltioiden, alueiden ja kuntien viranomaiset ja itse kansalaiset osallistuvat yhdessä tavoitteiden toteuttamiseen. komitea toivoo, että tällainen kumppanuus heijastuisi yhteisön politiikkojen laadinta-ja täytäntöönpanoprosesseihin etenkin seuraavasti:

Néerlandais

het comité is ingenomen met het standpunt van de europese commissie dat de europese unie haar doelstellingen alleen zal kunnen verwezenlijken als de europese instellingen, de nationale, regionale en lokale overheden en de burgers ieder hun bijdrage leveren. het hoopt dat dit partnerschap voor de opstelling en uitvoering van het eu-beleid de volgende resultaten oplevert:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

komission täytyy taata, että kaikki osallistujat tuntevat tehtävänsä täytäntöönpanoprosessissa. arvioinnissa ehdotetaan organisaatiodiagrammien laatimista ja riittävää tiedottamista eri osallistujien työnkuvista erityisesti yhteistä etua palvelevien hankkeiden osalta.

Néerlandais

de commissie moet ervoor zorgen dat alle actoren hun rol in het uitvoeringsproces kennen. in de beoordeling wordt voorgesteld dat organisatiediagrammen worden opgesteld en operationele beschrijvingen van de rol van de actoren op passende wijze worden verspreid, in de eerste plaats voor de projecten van gemeenschappelijk belang.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

yhteistyössä pegsco:ssa edustettuina olevien jäsenvaltioiden ja hvtyk-ohjelman mukaisesti perustetussa yksiköiden välisessä ryhmässä edustettuina olevien eri politiikanaloista vastaavien yksiköiden kanssa komissio jatkaa työskentelyään sen varmistamiseksi, että kaikki toimijat ovat tietoisia tehtävistään ja vastuualueistaan täytäntöönpanoprosessissa.

Néerlandais

in samenwerking met de lidstaten, zoals vertegenwoordigd in het pegsco, en met de sectoren, zoals vertegenwoordigd in de interservice-groep die in het kader van het idabc-programma is opgezet, zal de commissie zich verder inspannen om alle actoren van hun rol en verantwoordelijkheid in het uitvoeringsproces bewust te maken.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

täytäntöönpanoprosessi on toistuva ja hallintaa mukautetaan tekemällä säännöllisiä tarkistuksia, joissa otetaan huomioon seurantaohjelmissa kerätyt tiedot, uusi kehitys ja toteutettujen toimenpiteiden vaikutukset.

Néerlandais

het tenuitvoerleggingsproces zal stapsgewijs verlopen en het beheer zal worden bijgestuurd via regelmatige evaluaties die rekening houden met de via monitoringprogramma’s verkregen gegevens, met nieuwe ontwikkelingen en met de effecten van de ingevoerde maatregelen.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

122. toteaa, että vaikka yk:n lasten oikeuksien yleissopimus onkin ratifioitu lähes kaikissa maissa, se ei välttämättä heijastu ratifiointia seuraavaan täytäntöönpanoprosessiin [9]; kehottaa kaikkia valtioita siirtymään sopimuksen yleismaailmallisesta hyväksynnästä sen yleismaailmalliseen noudattamiseen;

Néerlandais

122. onderkent dat de nagenoeg universele ratificatie van het vn-verdrag inzake de rechten van het kind van 1989 niet noodzakelijkerwijs wordt weerspiegeld in het daaropvolgende proces van tenuitvoerlegging [9]; roept alle staten op de sprong te maken van universele aanvaarding naar universele naleving;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

komissio huolehtii siitä, että koulutus 2010 -työohjelmasta saadut tulokset otetaan huomioon lissabonin yhdennettyjen suuntaviivojen täytäntöönpanoprosessissa ja koheesiopolitiikkaa koskevissa eu:n suuntaviivoissa sekä euroopan sosiaalisen mallin tulevaisuutta koskevissa jatkotoimissa, kuten asiasta keskusteltiin valtion-ja hallitusten päämiesten epävirallisessa kokouksessa hampton courtissa. tätä varten rakennerahastoista pitäisi tukea ensisijaisesti investoimista inhimilliseen pääomaan.

Néerlandais

de commissie zal er zorg voor dragen dat de resultaten van onderwijs en opleiding 2010 worden verwerkt in het implementatieproces van de geïntegreerde lissabonrichtsnoeren en de europese richtsnoeren voor sociale samenhang en in de vervolgwerkzaamheden in verband met de toekomst van het europees sociaal model, zoals overeengekomen is tijdens de informele bijeenkomst van de staatshoofden en regeringsleiders in hampton court. tegen deze achtergrond zal in het kader van de structuurfondsen prioriteit worden gegeven aan investeringen in menselijk kapitaal.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

-vesipolitiikan puitedirektiivi antaa merien suojeluun merkittävän panoksen, koska sillä vahvistetaan valuma-alueiden suojelua sisämaassa ja parannetaan makean veden laatua. komissio ja jäsenvaltioiden vesiasioista vastaavat johtajat, jotka valvovat vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpanoprosessia sen täytäntöönpanostrategian avulla, jatkavat säännöllisiä keskustelujaan strategiasta ja sen yhteyksistä vesipolitiikan puitedirektiivin kanssa, jotta voidaan hyödyntää tähänastisia käytäntöjä ja optimoida synergia.

Néerlandais

-de tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn water (kw) zal, door de verbetering van de zoetwaterkwaliteit in stroomgebieden die afwateren op bepaalde zeeën, in belangrijke mate bijdragen tot een betere bescherming van het mariene milieu. over de strategie en de relatie daarvan met de kw zal net als in het verleden geregeld overleg plaatsvinden tussen de commissie en de directeuren waterbeheer van de lidstaten – die in overeenstemming met de desbetreffende gemeenschappelijke tenuitvoerleggingsstrategie toezien op de uitvoering van de kw – teneinde (voortbouwend op de bestaande praktijk) mogelijke synergieën optimaal te benutten.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

komissio huolehtii siitä, että koulutus 2010 -työohjelmasta saadut tulokset otetaan huomioon lissabonin yhdennettyjen suuntaviivojen täytäntöönpanoprosessissa ja koheesiopolitiikkaa koskevissa eu:n suuntaviivoissa sekä parhaillaan käytävässä euroopan sosiaalista mallia koskevassa vuoropuhelussa ja sen jälkeen toteutettavissa toimenpiteissä. tätä varten rakennerahastoista pitäisi tukea ensisijaisesti investoimista inhimilliseen pääomaan.

Néerlandais

de commissie zal er zorg voor dragen dat de resultaten van onderwijs en opleiding 2010 in het implementatieproces van de geïntegreerde lissabonrichtsnoeren en de europese richtsnoeren voor sociale samenhang vloeien en tevens aandacht krijgen in de huidige discussie over en vervolgwerkzaamheden in verband met de toekomst van het europees sociaal model. tegen deze achtergrond zal in het kader van de structuurfondsen prioriteit worden gegeven aan investeringen in menselijk kapitaal.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

seurata korkean edustajan puolesta ja tämän toimeksiannon mukaisesti sekä yhdessä komission ja puheenjohtajavaltion kanssa, puuttumatta kuitenkaan komission toimivaltaan, uutta kumppanuutta keski-aasian kanssa koskevan uuden euroopan unionin strategian täytäntöönpanoprosessia, antaa suosituksia ja raportoida säännöllisesti asiaankuuluville neuvoston elimille;

Néerlandais

namens de hoge vertegenwoordiger en conform zijn mandaat, samen met de commissie en het voorzitterschap, en onverminderd de bevoegdheid van de gemeenschap, toezicht te houden op het uitvoeringsproces van de eu-strategie voor een nieuw partnerschap met centraal-azië, aanbevelingen te doen en op gezette tijden te rapporteren aan de bevoegde raadsorganen;

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

5.6 ympäristössä, joissa on ylipäätään vaikea luoda ja jäsentää kansalaisyhteiskunnan kanssa käytävää vuoropuhelua, on luonnollisesti vieläkin vaikeampaa pyrkiä laajentamaan naisten toimintaympäristöä. lisäksi sopimukseen sisältyvien osallistumista koskevien määräysten täytäntöönpanoprosessi on edelleen käynnissä. kyseisessä prosessissa keskeisessä asemassa ovat komissio, jolla voi etsk:n mielestä olla asiassa perusluonteinen rooli, hallitusten antama tuki mutta myös valtiosta riippumattomat toimijat, joiden toimintamahdollisuudet, toimivaltuudet ja järjestäytymisaste vaihtelevat eri alueilla.

Néerlandais

5.6 in contexten waar het reeds zeer moeilijk is om een dialoog met het maatschappelijk middenveld in het algemeen op te zetten en te structureren, is het uiteraard nog moeilijker om daarbij ook nog meer ruimte voor vrouwen te creëren. bovendien is de toepassing van de bepalingen in de overeenkomst die betrekking hebben op de participatie een nog lopend proces. de commissie speelt hierbij een hoofdrol – een rol die volgens ons van fundamenteel belang kan zijn – náást de regeringen en de noa's zelf, wier potentiële mogelijkheden, bevoegdheden en mate van organisatie per regio variëren.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

täytäntöönpanovaiheessa saadut kokemukset osoittavat, että metsät ja metsätalous voivat antaa panoksensa lissabonin kestävää talouskasvua ja kilpailukykyä koskevien tavoitteiden ja göteborgin luonnonvarojen määrän ja laadun suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamiseen. tämän panoksen säilyttämiseksi ja maksimoimiseksi tulevaisuudessa metsästrategia ja sen täytäntöönpanoprosessi on kuitenkin asetettava syntyneeseen uuteen poliittiseen taustatilanteeseen.

Néerlandais

uit de ervaringen die in de loop van de uitvoeringsperiode zijn opgedaan, blijkt dat bossen en bosbouw kunnen bijdragen tot de doelstellingen van lissabon (duurzame economische groei en toenemende concurrentiekracht) en göteborg (instandhouding van de hoeveelheid en de kwaliteit van de natuurlijke hulpbronnen). om die bijdrage in de toekomst te bestendigen en te maximaliseren is het evenwel noodzakelijk dat zowel de strategie als de tenuitvoerlegging daarvan worden geïntegreerd in een geleidelijk veranderende beleidscontext.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

täytäntöönpanoprosessiin liittyviä poliittisia ja oikeudellisia riskejä silmällä pitäen muutamat julkisten menojen arviointiin liittyvät toimenpiteet saatetaan korvata muilla samansuuruisilla ja -laatuisilla toimenpiteillä työmarkkinaosapuolten ja poliittisten osapuolten kanssa käynnissä olevan kuulemisprosessin yhteydessä.

Néerlandais

gezien de politieke en juridische risico's bij de uitvoering kunnen gedurende het aan de gang zijnde overleg met de sociale en politieke partners sommige maatregelen in verband met de overheidsuitgaventoets door andere maatregelen van gelijke omvang en kwaliteit worden vervangen.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

valvoa korkean edustajan puolesta sekä yhdessä euroopan ulkosuhdehallinnon ja komission kanssa uutta kumppanuutta keski-aasian kanssa koskevan eu:n strategian täytäntöönpanoprosessia, mitä täydennetään myöhemmin eu:n keski-aasian strategian täytäntöönpanon edistymistä koskevilla raporteilla, sekä antaa suosituksia ja raportoida säännöllisesti asianomaisille neuvoston elimille;

Néerlandais

namens de hv samen met de europese dienst voor extern optreden (edeo) en de commissie toezicht te houden op het uitvoeringsproces van de eu-strategie voor een nieuw partnerschap met centraal-azië, en in aanvulling daarop voortgangsrapporten uit te brengen over de uitvoering van de eu-strategie voorcentraal, en aanbevelingen te doen en op gezette tijden te rapporteren aan de bevoegde raadsorganen;

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

seurata korkean edustajan puolesta ja tämän toimeksiannon mukaisesti sekä yhdessä komission ja puheenjohtajavaltion kanssa, puuttumatta kuitenkaan komission toimivaltaan, uutta kumppanuutta keski-aasian kanssa koskevan uuden eu:n strategian täytäntöönpanoprosessia, antaa suosituksia ja raportoida säännöllisesti asianomaisille neuvoston elimille;

Néerlandais

namens de hoge vertegenwoordiger en conform zijn mandaat, samen met de commissie en het voorzitterschap, en onverminderd de bevoegdheid van de gemeenschap, toezicht te houden op het uitvoeringsproces van de eu-strategie voor een nieuw partnerschap met centraal-azië, aanbevelingen te doen en op gezette tijden te rapporteren aan de bevoegde raadsorganen;

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

kansallisen sääntelyviranomaisen olisi vahvistettava eoi-periaatteen täytäntöönpanoprosessi kuultuaan ensin hmv-operaattoria ja asianomaisia osapuolia.

Néerlandais

de nri dient het proces voor de uitvoering van eoi vast te stellen na raadpleging van de amm-exploitant en belanghebbende partijen.

Dernière mise à jour : 2014-11-08
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

mma:iden rajalliset hallinnolliset ja henkilöstöresurssit olisi otettava huomioon ohjelmointi- ja täytäntöönpanoprosessissa.

Néerlandais

bij de programmering en de uitvoering dient rekening te worden gehouden met de beperkte administratieve en personele middelen van de lgo.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

yhteisötukee direktiivien täytäntöönpanoprosessia edistämällä jäsenvaltioiden hallitusten, kansalaisjärjestöjen ja eri toimijoiden välistä kokemustenvaihtoa,jotta kussakin maassa saavutettaisiin mahdollisimman korkea suojelun taso.

Néerlandais

de gemeenschap zal steun verlenen aan het proces van omzetting van de richtlijnen in de nationale wetgevingen door middel van het bevorderen vanuitwisselingen van ervaringen tussen regeringen, ngo’s en andere actoren inde verschillende lidstaten, zodat uiteindelijk in elk land een zo hoog mogelijkbeschermingsniveau kan worden gerealiseerd.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

kumppanuusperiaate on olennainen osa täytäntöönpanoprosessia.

Néerlandais

fiov buiten doelstelling 1.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

• rohkaistaan kansalaisia keskustelemaan euroopan unionin arvoista, asioista ja päätöksistä. • uudistetaan yhteisön lainsäädännön ja toimintalinjojen valmisteluja täytäntöönpanoprosessia niiden asianmukaisuuden ja johdonmukaisuuden varmistamiseksi. • luodaan puitteet sellaisten yhteisten toimintalinjojen tarkistukselle, joita eu tarvitsee euroopan mantereen laajuisia tavoitteita ajatellen.

Néerlandais

algemeen doel van dit initiatief is: • bij de burgers een discussie aan te zwengelen over waarden, belangrijke thema's en besluiten van de europese unie: • de voorbereiding en tenuitvoerlegging van regelgeving of beleid op eu-niveau een nieuwe invulling te geven; • een kader te bieden voor discussies over nieuwe doelstellingen van eu-beleid.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK