Demander à Google

Vous avez cherché: jälleenvakuutusyrityksille (Finnois - Slovaque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Slovaque

Infos

Finnois

vakuutus- tai jälleenvakuutusyritykset, sellaisina kuin ne määritellään vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) [6] 13 artiklassa;

Slovaque

poisťovne alebo zaisťovne ako ich vymedzuje článok 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) [6];

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

'jälleenvakuutusyrityksellä' asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 6 alakohdassa määriteltyä jälleenvakuutusyritystä;

Slovaque

„zaisťovňa“ je zaisťovňa vymedzená v článku 4 ods. 1 bode 6 nariadenia (EÚ) č. 575/2013;

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

3) luonnollinen tai oikeushenkilö, jolla on määräysvalta sellaisessa luottolaitoksessa, eläkevakuutusyrityksessä, vahinkovakuutusyrityksessä, jälleenvakuutusyrityksessä, sijoituspalveluyrityksessä tai yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiössä, jolle on myönnetty toimilupa toisessa jäsenvaltiossa. FI

Slovaque

( 3) fyzická alebo právnická osoba kontrolujúca úverovú inštitúciu, životnú poisťovňu, poisťovňu, zaisťovňu, investičnú spoločnosť alebo správcovskú spoločnosť PKIPCP povolenú v inom členskom štáte.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Finnois

Jos toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettu kaksi tai useampia ehdotuksia hankkia määräosuus tai lisätä määräosuutta samasta jälleenvakuutusyrityksestä, viranomaisen on varmistettava, että kaikkia hankkijaehdokkaita kohdellaan syrjimättömästi.

Slovaque

Ak sa príslušnému orgánu oznámili dva návrhy alebo viac návrhov na nadobudnutie alebo zvýšenie kvalifikovaných akciových podielov v tej istej zaisťovni, tento príslušný orgán zabezpečí, aby sa so všetkými navrhovanými nadobúdateľmi zaobchádzalo nediskriminačne.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

c) hankkijaehdokkaan taloudellinen vakaus erityisesti suhteessa sen liiketoiminnan tyyppiin, jota hankinnan kohteena olevassa jälleenvakuutusyrityksessä harjoitetaan ja aiotaan harjoittaa;

Slovaque

c) finančné zdravie navrhovaného nadobúdateľa, najmä v súvislosti s druhom činnosti vykonávanej a plánovanej v zaisťovni, v ktorej chce nadobudnúť podiel;

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

c) luonnollinen tai oikeushenkilö, jolla on määräysvalta sellaisessa luottolaitoksessa, henkivakuutusyrityksessä, vahinkovakuutusyrityksessä, jälleenvakuutusyrityksessä, sijoituspalveluyrityksessä tai yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiössä, jolle on myönnetty toimilupa toisessa jäsenvaltiossa.

Slovaque

c) fyzická alebo právnická osoba kontrolujúca úverovú inštitúciu, životnú poisťovňu, poisťovňu, zaisťovňu, investičnú spoločnosť alebo správcovskú spoločnosť PKIPCP povolenú v inom členskom štáte.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 4
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

)( 3) luonnollinen tai oikeushenkilö, jolla on määräysvalta sellaisessa luottolaitoksessa, eläkevakuutusyrityksessä, vahinkovakuutusyrityksessä, jälleenvakuutusyrityksessä, sijoituspalveluyrityksessä tai yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiössä, jolle on myönnetty toimilupa toisessa jäsenvaltiossa.

Slovaque

]( 3) fyzická alebo právnická osoba kontrolujúca úverovú inštitúciu, životnú poisťovňu, poisťovňu, zaisťovňu, investičnú spoločnosť alebo správcovskú spoločnosť PKIPCP povolenú v inom členskom štáte.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 7
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

( 3 ) luonnollinen tai oikeushenkilö , jolla on määräysvalta sellaisessa luottolaitoksessa , henkivakuutusyrityksessä , vahinkovakuutusyrityksessä , jälleenvakuutusyrityksessä , sijoituspalveluyrityksessä tai yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiössä , jolle on myönnetty toimilupa toisessa jäsenvaltiossa .

Slovaque

( 3 ) fyzická alebo právnická osoba kontrolujúca úverovú inštitúciu , poisťovňu , zaisťovňu , investičnú spoločnosť alebo správcovskú spoločnosť PKIPCP povolenú v inom členskom štáte .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

luonnollinen tai oikeushenkilö , jolla on määräysvalta sellaisessa luottolaitoksessa , eläkevakuutusyrityksessä , vahinkovakuutusyrityksessä , jälleenvakuutusyrityksessä , sijoituspalveluyrityksessä tai yhteissijoitusyrityksen rahastoyhtiössä , jolle on myönnetty toimilupa toisessa jäsenvaltiossa .

Slovaque

( 3 ) alebo fyzická alebo právnická osoba kontrolujúca úverovú inštitúciu , životnú poisťovňu , poisťovňu , zaisťovňu , investičnú spoločnosť alebo správcovskú spoločnosť PKIPCP povolenú v inom členskom štáte .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

"3. Jos mukautettu vakavaraisuus on edellä 1 kohdassa tarkoitetun laskelman perusteella negatiivinen, toimivaltaisten viranomaisten on toteutettava kyseisessä vakuutus-tai jälleenvakuutusyrityksessä asianmukaiset toimenpiteet."

Slovaque

%quot%3. Ak výpočet uvedený v odseku 1 preukáže negatívnu upravenú solventnosť, príslušné orgány prijmú primerané opatrenia na úrovni príslušnej poisťovne alebo zaisťovne.%quot%

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

"Vakuutushallintayhtiöt, kolmannen maan vakuutusyritykset ja kolmannen maan jälleenvakuutusyritykset".

Slovaque

%quot%Holdingové poisťovne, poisťovne v nečlenskej krajine a zaisťovne v nečlenskej krajine%quot%;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

"c) "jälleenvakuutusyrityksellä" yritystä, joka on saanut virallisen toimiluvan jälleenvakuutuksesta 16 päivänä marraskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/68/EY [28] 3 artiklan mukaisesti;

Slovaque

%quot%c)%quot%zaisťovňa%quot% znamená zaisťovňu, ktorá dostala úradné povolenie podľa článku 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení [28];

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

"l) "kolmannen maan jälleenvakuutusyrityksellä" yritystä, jolta edellytettäisiin direktiivin 2005/68/EY 3 artiklan nojalla myönnettyä toimilupaa, jos sen kotipaikka sijaitsisi yhteisössä."

Slovaque

%quot%l.%quot%aisťovňa v nečlenskej krajine%quot% znamená podnik, u ktorého by sa vyžadovalo povolenie v súlade s článkom 3 smernice 2005/68/ES, ak by mal ústredie v Spoločenstve;%quot%.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

"s) "jälleenvakuutusyrityksellä" jälleenvakuutuksesta 16 päivänä marraskuuta 2005 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/68/EY [34] 2 artiklan c alakohdassa tarkoitettua jälleenvakuutusyritystä."

Slovaque

%quot%s)%quot%zaisťovňa%quot% znamená zaisťovňu v zmysle článku 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/68/ES zo 16. novembra 2005 o zaistení [34].%quot%

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

(20) Olisi säädettävä tämän direktiivin soveltamisesta jo olemassa oleviin jälleenvakuutusyrityksiin, jotka jo ennen tämän direktiivin täytäntöönpanoa olivat saaneet jäsenvaltion säännösten mukaisesti toimiluvan tai oikeuden harjoittaa jälleenvakuutustoimintaa.

Slovaque

(20) Malo by sa upraviť uplatňovanie tejto smernice na súčasné zaisťovne, ktorým už bolo udelené povolenie alebo oprávnenie na vykonávanie zaisťovacej činnosti v súlade s právnymi predpismi členských štátov pred uplatňovaním tejto smernice.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(41) Direktiiviä 98/78/EY olisi muutettava sen varmistamiseksi, että vakuutus-tai jälleenvakuutusyritysryhmään kuuluviin jälleenvakuutusyrityksiin kohdistetaan lisävalvontaa samaan tapaan kuin vakuutusyrityksiin, jotka kuuluvat tällä hetkellä vakuutusyritysryhmään.

Slovaque

(41) Smernica 98/78/ES by sa mala zmeniť a doplniť tak, aby zaisťovne v skupine poisťovní alebo zaisťovní podliehali doplnkovému dohľadu tak isto ako poisťovne, ktoré sú v súčasnosti súčasťou skupiny poisťovní.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

-direktiivin 2005/68/EY 3 artiklassa tarkoitetuissa jälleenvakuutusyrityksissä tai direktiivin 98/78/EY 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa yhteisöön kuulumattomien maiden jälleenvakuutusyrityksissä,

Slovaque

-zaisťovniach v zmysle článku 3 smernice 2005/68/ES alebo zaisťovniach v nečlenskej krajine v zmysle článku 1 ods. l smernice 98/78/ES,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

-direktiivin 2005/68/EY 3 artiklassa tarkoitetuissa jälleenvakuutusyrityksissä tai direktiivin 98/78/EY 1 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa yhteisöön kuulumattomien maiden jälleenvakuutusyrityksissä,

Slovaque

-zaisťovniach v zmysle článku 3 smernice 2005/68/ES alebo zaisťovniach v nečlenskej krajine v zmysle článku 1 písm. l) smernice 98/78/ES,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

-direktiivin 98/78/EY 1 artiklan c alakohdassa tarkoitetuissa jälleenvakuutusyrityksissä,

Slovaque

-zaisťovniach v zmysle článku 1 písm. c) smernice 98/78/ES,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

-direktiivin 98/78/EY 1 artiklan c kohdassa tarkoitetuissa jälleenvakuutusyrityksissä,

Slovaque

-zaisťovniach v zmysle článku 1 písm. c) smernice 98/78/ES,

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK