Demander à Google

Vous avez cherché: työskennellään (Finnois - Slovaque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Slovaque

Infos

Finnois

Työskennellään yhdessä, työskennellään paremmin

Slovaque

Pracujeme spolu, pracujeme lepšie

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

■Euroopan parlamentissa työskennellään kansalaisten hyväksi

Slovaque

■Európsky parlament pracuje pre vás

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Parhaillaan työskennellään taisteluosastoja koskevien valmistelutoimien vakioimiseksi.

Slovaque

Prebieha práca na štandardizácii prípravných činností bojovej skupiny.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

: työskennellään yhdessä Kosovon poliisiviranomaisen kanssa standardoitujen toimintamenettelyjen kehittämiseksi ja tarjotaan koulutusta menettelyjen soveltamisen alalla.

Slovaque

políciou na vypracovaní štandardných operačných postupov a poskytne sa školenie o ich vykonávaní.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Työskennellään yhdessä tavarantoimittajan kanssa, jotta toteuttamista voidaan hallinnoida ja tavoitteet saavutetaan ja sopimusehtoja noudatetaan mahdollisimman hyvin.

Slovaque

Spolupracujte sdodávateľom, aby ste kontrolovali plnenie zákazky, maximalizovali dosiahnutie cieľov adodržiavanie podmienok zákazky.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Joka vuosi työskennellään sinnikkäästi, jo4 a kansalaiset, yritykset, kansalaisjärjestöt ja muut asiaankuuluvat tahot kuulisivat oikeusasiamiehen palveluista.

Slovaque

Každý rok sa vynakladá veľké úsilie na informovanie občanov, spoločností, MVO a iných príslušných subjektov o službách ombudsmana.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Joka vuosi työskennellään sinnikkäästi, jotta kansalaiset, yritykset, kansalaisjärjestöt ja muut asiaankuuluvat tahot kuulisivat oikeusasiamiehen palveluista.

Slovaque

Každý rok sa vynakladá veľké úsilie na informovanie občanov, spoločností, MVO a iných príslušných subjektov o službách ombudsmana.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Työskennellään tavarantoimittajien kanssa jatkuvien parannusten puolesta – vapaaehtoisesti – ja pysytään yleisesti markkinoiden kehityksessä mukana.

Slovaque

S dodávateľmi pracujte na nepretržitom zlepšovaní – založenom na dobrovoľnosti – abuďte neustále všeobecne informovaní ovývoji na trhu.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Termi, jota sovelletaan Länsi-Yhdysvalloissa kullan tai muiden jalometallien kaivosalueisiin, jotka sijaitsevat hiekkasärkissä tai joen matalikoissa ja joissa työskennellään veden ollessa alhaalla.

Slovaque

Výraz, ktorý sa používa na západe Spojených štátoch amerických na ryžovanie zlata alebo iných cenných nerastov, ktoré sa nachádzajú v piesočnom nánose alebo v plytčinách prúdu. Ryžovanie sa vykonáva, keď je voda nízka.

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

työskennellään osana johdonmukaista ja kattavaa vuoden 2015 jälkeistä aikaa koskevaa lähestymistapaa, joka koskee köyhyyden poistamisen ja kestävän kehityksen maailmanlaajuisia haasteita, ja osallistavan ja yhteistyöhön perustuvan prosessin avulla sellaisten kestävän kehityksen tavoitteiden hyväksymiseksi:

Slovaque

pracovať v rámci uceleného a komplexného prístupu po roku 2015 k univerzálnym výzvam v oblasti odstraňovania chudoby a trvalo udržateľného rozvoja a prostredníctvom inkluzívneho procesu spolupráce na prijatí cieľov trvalo udržateľného rozvoja, ktoré:

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

työskennellään strategioiden kehittämiseksi korostaen samalla sen tärkeyttä, että laaditaan kansainvälisen yhteisön yhteinen yleisstrategia poliisin uudistamista varten, ottaen tällöin huomioon Afganistanin kokonaissuunnitelma ja i-ANDS;

Slovaque

pracuje na tvorbe stratégie, pričom kladie dôraz na prácu na spoločnej celkovej stratégii medzinárodného spoločenstva v policajnej reforme a zároveň zohľadňuje dohodu Afghanistan Compact a stratégiu i-ANDS;

Dernière mise à jour : 2014-10-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Joka vuosi työskennellään sinnikkäästi, jotta kansalaiset, yritykset, kansalaisjärjestöt ja muut asiaankuuluvat tahot kuulisivat oikeusasiamiehen palveluista. Oikeusasiamies ja hänen henkilöstönsä pitivät vuonna 2007 yli 130 esitelmää konferensseissa, seminaareissa ja tapaamisissa.

Slovaque

Hovorilo sa o otázkach, ktoré sa týkali toho, ako najlepšie identifikovať hlavné prvky kultúry služieb v kontexte EÚ, ako vymedziť hranice správneho úradného postupu a ako podporiť inštitúcie a orgány EÚ, aby prijali techniky na zníženie alebo zmiernenie konfliktov a podporu konštruktívneho dialógu s občanmi.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Työskennellään yhdessä Euroopan investointipankin (EIP) kanssa lainojen ja avustusten yhdistämiseksi yksityissektorin investoinneille, tarjotaan apua ja koulutusta pk-yrityksille hallinnollisten valmiuksien ja suorituskyvyn parantamiseksi.

Slovaque

Spolupráca s Európskou investičnou bankou (EIB) s cieľom kombinovať úverové a grantové zdroje pre investície súkromného sektora; poskytovanie pomoci a odborného vzdelávania malým a stredným podnikom s cieľom zlepšiť kapacity riadenia a výkonnosť.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Ennalta ehkäisemisen yleisiä periaatteita on sovelletta- va, aina kun työskennellään vaarallisten kemiallisten välillä, jolloin on otettava huomioon myös ennalta tekijöiden kanssa, riippumatta siitä, että riskinarviointi ehkäisemisen näkökohdat.

Slovaque

Všeobecné zásady prevencie sa musia uplatňovať vždy, keď sa pracuje s nebezpečnými chemickými faktormi, bez ohľadu na to, či posúdenie rizík naznačuje aj potrebu uplatňovania osobitných preventívnych opatrení.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Jäsenvaltioiden välillä on suuria eroja myös siinä, millä talouden aloilla vuokratyö on yleisintä, sekä sen suhteen, kuinka pitkiä aikoja käyttäjäyrityksissä kerrallaan työskennellään – kyse voi olla päivistä, kuukausista tai vuosista.

Slovaque

Medzi jednotlivými krajinami existujú veľké rozdiely aj pokiaľ ide o hospodárske odvetvia, v ktorých je agentúrna práca najviac rozvinutá, ako aj o dĺžku pridelenia pracovníkov užívateľským podnikom; pracovníci môžu byť pridelení na dni, mesiace alebo roky.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Toisessa vaiheessa (tammikuusta kesäkuuhun 2007) esitellään tapauskertomuksia ja strategioita, työskennellään hyväksytyissä kohteissa CRES-keskuksen laatiman suunnitelman mukaan ja vaihdetaan mielipiteitä edellä mainituista kiistakohdista.

Slovaque

V rámci druhej fázy (január – jún 2007) sa uskutoční prezentácia prípadových štúdií a stratégií, práca na miestach realizácie, po ktorej bude nasledovať overenie a „cestovná mapa“, ktorú vypracuje CRES, ako aj výmena názorov na uvedené ťažkosti.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Palkansaajia ovat kansallisuudesta tai maassa työskennellyn ajan pituudesta riippumatta kaikki ne, joilla on työsopimus suoraan yrityksen tai paikallisen yksikön kanssa (olipa sopimus muodollinen tai vapaamuotoinen) ja jotka saavat työstään korvauksen suoritetun työn luonteesta, tehtyjen työtuntien määrästä (koko- tai osa-aikaisuus) ja työsopimuksen kestosta (määräaikainen tai kestoltaan määrittämätön) riippumatta.

Slovaque

Zamestnancami sú všetky osoby bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť alebo dĺžku ich zamestnania v krajine, ktoré majú priame pracovné zmluvy s podnikom alebo miestnou jednotkou (aj keď sú tieto zmluvy neformálne), a sú odmeňované bez ohľadu na typ vykonávanej práce, počet odpracovaných hodín (na plný alebo čiastočný úväzok) a dobu trvania zmluvy (na dobu určitú alebo neurčitú).

Dernière mise à jour : 2014-11-18
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Kansallisen lainsäädännön tai kyseisen julkisesti noteeratun yhtiön yhtiöjärjestyksen salliessa olisi esitettävä myös tiedot määristä, jotka yhtiö tai yhtiön konsolidoituun tilinpäätökseen sisältyvä tytäryhtiö tai muu yhtiö on maksanut yhtiössä tilikauden aikana hallinto- tai valvontaelimen jäsenenä työskennelleen henkilön lainoista, ennakkomaksuista tai vakuuksista, mukaan lukien maksamatta olevat määrät ja korot.

Slovaque

Ak to povoľujú vnútroštátne zákony alebo Štatút združenia registrovanej spoločnosti, mali by byť vyznačené tie sumy, ktoré spoločnosť alebo hociktorý sesterský podnik alebo spoločnosť, ktorá je zahrnutá v konsolidovaných výročných výkazoch spoločnosti, zaplatia prostredníctvom pôžičiek, preddavkov a záruk každej osobe, ktorá vykonávala funkciu riadiaceho pracovníka v akomkoľvek čase počas príslušného finančného roku, vrátane dlžnej sumy a úrokovej sadzby.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Poiketen siitä, mitä 46 artiklassa säädetään, 21 artiklan vaatimukset täyttävänä on pidettävä myös yhteiskunnallisen uudistusohjelman osana tai korkea-asteen oppilaitoksessa osa-aikaisesti suoritettuja opintoja, jotka täyttävät 46 artiklan 2 kohdassa säädetyt vaatimukset ja joista on osoituksena arkkitehdin tai arkkitehtitoimiston valvonnassa vähintään seitsemän vuoden ajan arkkitehtuurin alalla työskennelleen ammattihenkilön hyväksytysti suorittama koe arkkitehtuurin alalla.

Slovaque

Odchylne od článku 46 sa uznáva, že v súlade s článkom 21 je aj: odborná príprava ako súčasť programov sociálneho zlepšenia alebo externého univerzitného štúdia, ktorá spĺňa požiadavky uvedené v článku 46 ods. 2, potvrdená zložením skúšky z architektúry odborníkom, ktorý sedem alebo viac rokov pracoval v oblasti architektúry pod dohľadom architekta alebo architektonickej kancelárie.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Näille tutkijoille myönnetään rahoitusta sillä edellytyksellä, että he muuttavat maasta toiseen laajentaakseen tai syventääkseen osaamistaan valitsemassaan yliopistossa, tutkimuslaitoksessa, tutkimusinfrastruktuurissa, yrityksessä, mukaan lukien pk-yrityksessä, tai muun sosioekonomisen toimijan puitteissa työskennellen henkilökohtaisia tarpeitaan ja kiinnostuksen kohteitaan vastaavissa tutkimus- ja innovointihankkeissa.

Slovaque

Títo výskumní pracovníci získajú finančné prostriedky pod podmienkou, že sa presťahujú do inej krajiny, aby tak rozšírili alebo prehĺbili svoje kompetencie na univerzitách, vo výskumných inštitúciách, výskumných infraštruktúrach, podnikoch, MSP alebo v iných socio-ekonomických subjektoch podľa vlastného výberu (napríklad v organizáciách občianskej spoločnosti), v ktorých budú pracovať na výskumných a inovačných projektoch vyhovujúcich ich osobným potrebám a záujmom.

Dernière mise à jour : 2014-11-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK