Vous avez cherché: verkkoteknologiaan (Finnois - Slovaque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Slovaque

Infos

Finnois

verkkoteknologiaan perustuvan suojatun tieto-ja koordinointiverkoston perustamisesta maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten

Slovaque

o zriadení bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

neuvosto perusti 16. maaliskuuta verkkoteknologiaan perustuvan suojatun tietoja koordinointiverkoston maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten (1).

Slovaque

keďže ortuť a jej zlúčeniny sú vysoko jedovaté tak pre ľudský organizmus, ako aj pre ekosystémy a prírodu, komisia prijala 28. januára stratégiu spoločenstva týkajúcu sa ortuti (1).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

tällä päätöksellä perustetaan verkkoteknologiaan perustuva suojattu tieto-ja koordinointiverkosto maahanmuuttajien salakuljetusta, laitonta maahantuloa ja maahanmuuttoa sekä maassa laittomasti oleskelevien henkilöiden palauttamista koskevien tietojen vaihtamiseksi.

Slovaque

toto rozhodnutie zriaďuje bezpečnú webovú informačnú a koordinačnú sieť na výmenu informácií o nedovolenej migrácii, nelegálnom vstupe a prisťahovalectve a návrate osôb s nelegálnym pobytom na území členského štátu.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

c) hyväksytään komission päätös verkkoteknologiaan perustuvan suojatun tietoverkoston perustamisesta maahanmuuton hallinnasta vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten (iconet) (2005)

Slovaque

c) prijatie rozhodnutia komisie o vytvorení bezpečnej informačnej siete na internete pre migračné orgány členských štátov (iconet) (2005)

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

on aiheellista laajentaa sopimuspuolten yhteistyötä niin, että sen piiriin kuuluisi myös internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta 11 päivänä toukokuuta 2005 tehty euroopan parlamentin ja neuvoston päätös n:o 854/2005/ey [2].

Slovaque

je vhodné rozšíriť spoluprácu zmluvných strán dohody s cieľom zahrnúť rozhodnutie európskeho parlamentu a rady č. 854/2005/es z 11. mája 2005 zakladajúce viacročný program spoločenstva na podporu bezpečnejšieho používania internetu a nových online technológií [2].

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

32005 d 0854: euroopan parlamentin ja neuvoston päätös n:o 854/2005/ey, tehty 11 päivänä toukokuuta 2005, internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta (euvl l 149, 11.6.2005, s. 1).”.

Slovaque

32005 d 0854: rozhodnutie európskeho parlamentu a rady č. 854/2005/es z 11. mája 2005 zakladajúce viacročný program spoločenstva na podporu bezpečnejšieho používania internetu a nových online technológií (Ú. v. eÚ l 149, 11.6.2005, s. 1).“

Dernière mise à jour : 2014-11-05
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(1) internetin ja uuden teknologian kuten matkapuhelinten käyttö kasvaa edelleen yhteisössä huomattavasti. tämän ohella erityisesti lapsiin kohdistuvat vaarat ja teknologian väärinkäyttö jatkuvat ja uusia vaaroja ja väärinkäyttömuotoja kehitetään. jotta voitaisiin edistää internetin ja uuden verkkoteknologian tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä, tarvitaan toimia niiden käyttöturvallisuuden parantamiseksi ja loppukäyttäjien suojelemiseksi ei-toivotulta sisällöltä.

Slovaque

(1) počet internetových pripojení a používanie nových technológií, ako sú napríklad mobilné telefóny, v spoločenstve stále významne rastie. pritom naďalej existuje nebezpečenstvo, najmä pre deti, a zneužívanie uvedených technológií a objavujú sa nové nebezpečenstvá a zneužitia. s cieľom podporiť využívanie príležitostí, ktoré ponúka internet a nové online technológie, sú potrebné aj opatrenia na podporu ich bezpečnejšieho používania a ochranu konečného užívateľa pred nevyžiadaným obsahom.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(1) internetin ja uuden teknologian kuten matkapuhelinten käyttö kasvaa edelleen yhteisössä huomattavasti. tämän ohella erityisesti lapsiin kohdistuvat vaarat ja teknologian väärinkäyttö jatkuvat ja uusia vaaroja ja väärinkäyttömuotoja kehitetään. jotta voitaisiin edistää internetin ja uuden verkkoteknologian tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä, tarvitaan toimia niiden käyttöturvallisuuden parantamiseksi ja loppukäyttäjien suojelemiseksi ei-toivotulta sisällöltä.

Slovaque

(1) prenikanie internetu a používanie nových technológií ako sú mobilné telefóny v spoločenstve neustále významne rastie. popritom naďalej pretrváva nebezpečenstvo, najmä pre deti a nebezpečenstvo zneužívania technológií a objavujú sa nové nebezpečenstvá a zneužitia. s cieľom podporiť využívanie príležitostí, ktoré ponúka internet a nových on-line technológií, sú potrebné aj opatrenia na podporu ich bezpečnejšieho používania a ochranu koncového užívateľa pred nechceným obsahom.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(13) tämän päätöksen tavoitteita, eli internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuuden edistämistä sekä lainvastaisen ja loppukäyttäjälle ei-toivotun sisällön torjumista, ei toiminnan rajojen yli ulottuvan luonteen vuoksi voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden toimin, vaan ne voidaan toimien euroopan laajuisen kattavuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, ja sen vuoksi yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. kyseisessä artiklassa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Slovaque

(13) keďže ciele tohto rozhodnutia, a to podpora bezpečnejšieho používania internetu a nových online technológií a boj proti nezákonnému obsahu a obsahu nevyžiadanému konečným užívateľom, nemožno uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov vzhľadom na prechodný charakter týchto otázok, ale z dôvodov európskeho rozsahu a dôsledkov činností ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, môže spoločenstvo prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 zmluvy. v súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku neprekračuje toto rozhodnutie rámec nevyhnutný na dosiahnutie týchto cieľov.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

(7) tarvitaan edelleen käytännön toimenpiteitä, joilla rohkaistaan ilmoittamaan lainvastaisesta sisällöstä niille, joilla on mahdollisuus puuttua siihen, rohkaistaan suodatintekniikoiden suorituskykyä koskevaa arviointia ja näiden tekniikoiden vertailuanalyysejä, laajennetaan sovitut käyttäytymissäännöt sisältävien toimintasäännöstöjen käyttöä ja tiedotetaan vanhemmille ja valistetaan heitä parhaista tavoista hyötyä uuden verkkoteknologian mahdollisuuksista turvallisella tavalla.

Slovaque

(7) naďalej sú potrebné praktické opatrenia na podporu oznamovania existencie nezákonného obsahu subjektom, ktoré majú právomoc vec riešiť, na podporu hodnotenia výkonnosti filtračných technológií a referenčného porovnávania takýchto technológií, rozširovania najlepších postupov pre kódexy správania, ktoré obsahujú všeobecne dohodnuté pravidlá správania, a na informovanie a vzdelávanie rodičov a detí o najlepšom spôsobe využívania potenciálu nových online technológií bezpečným spôsobom.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

1. tällä päätöksellä perustetaan vuosiksi 2005–2008 yhteisön ohjelma internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuuden edistämiseksi, erityisesti lasten näkökulmasta, ja lainvastaisen sekä loppukäyttäjälle ei-toivotun sisällön torjumiseksi.

Slovaque

1. toto rozhodnutie zakladá program spoločenstva na obdobie rokov 2005 – 2008 na podporu bezpečnejšieho používania internetu a nových online technológií najmä deťmi a na boj proti nezákonnému obsahu a obsahu nevyžiadanému konečným užívateľom.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

17. helpottaakseen tietojenvaihtoa kaikkien asianomaisten toimijoiden välillä komissio on lisäksi tehnyt rajaturvallisuusviraston kanssa yhteisymmärryspöytäkirjan viraston pääsystä iconet-verkkoon. virastolle annetaan näin mahdollisuus lisätä tietoja verkkoteknologiaan perustuvaan suojattuun tieto-ja koordinointiverkkoon, joka on tarkoitettu maahanmuuton hallinnasta vastaaville jäsenvaltioiden viranomaisille[3], ja myös mahdollisuuden hakea sieltä tietoa. iconet-sivuston tarkoituksena on helpottaa tietojenvaihtoa sääntöjenvastaisesta muuttoliikkeestä ja laittomasta maahantulosta ja maahanmuutosta sekä helpottaa maassa laittomasti oleskelevien palauttamista. tämän uudistuksen pitäisi tehostaa huomattavasti jäsenvaltioiden ja rajaturvallisuusviraston välistä tiedonkulkua ja operatiivista yhteistyötä.

Slovaque

17. na zabezpečenie výmeny informácií medzi všetkými zúčastnenými subjektmi komisia uzavrela memorandum o porozumení s agentúrou frontex, ktorou jej umožní prístup do siete iconet, a tým umožní agentúre, aby dodávala a získavala informácie v rámci bezpečnej webovej informačnej a koordinačnej siete pre služby riadenia migrácie členských štátov [3]. Účelom siete iconet je zabezpečiť výmenu informácií o nedovolenej migrácii, nelegálnych vstupoch a o imigrácii a vrátení osôb s nelegálnym pobytom. tento rozvoj by mal výrazne prispieť k efektívnejšiemu toku informácií a operačnej spolupráci medzi členskými štátmi a agentúrou frontex.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

2.1 ohjelman tarkoituksena on edistää internetin ja verkkoteknologian käyttöturvallisuutta loppukäyttäjien, erityisesti lasten ja nuorten kannalta, sekä koti-että kouluympäristössä. tätä tarkoitusta varten eu:n on tarkoitus osallistua sellaisten hankkeiden rahoitukseen, joiden käynnistäjinä toimivat yhdistykset tai muut ryhmät (tutkimusryhmät, ohjelmistojen kehittäjät, koulutuslaitokset) ja joiden tarkoituksena on turvallisuutta parantavien välineiden, kuten vihjepuhelinten, roskapostisuodattimien ja virustorjuntaohjelmien sekä "älykkäiden", suodattimilla varustettujen selainten kehittäminen.

Slovaque

2.1 navrhovaný program je zameraný na podporovanie bezpečného využívania internetu a on-line technológií pre konečného užívateľa, hlavne pre deti a mládež doma alebo v škole. na tieto účely sa predpokladá spolufinancovanie projektov vypracovaných združeniami a inými subjektami (výskumnými skupinami, softvérovými firmami, vzdelávacími inštitúciami atď.), ktoré umožní vývoj ochranných prostriedkov, napr. horúcich liniek "hotline", pomoci proti rozosielaniu nevyžiadaných e-mailov (spam) a vírom alebo "inteligentných" navigačných filtrov.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

2.10 ohjelmalla on kaksi ulottuvuutta. sosiaalitasolla se keskittyy sellaisille aloille, joilla sääntely ja markkinat eivät pysty yksin turvaamaan käyttäjien turvallisuutta. talouden tasolla on tarkoitus edistää internetin ja verkkoteknologian käyttöturvallisuutta kuluttajien luottamuksen lisäämiseksi.

Slovaque

2.10 program má dvojaký rozmer. v sociálnej oblasti sa sústreďuje na oblasti, kde regulácia a trh nebudú samotné schopné zabezpečiť bezpečnosť užívateľov. z ekonomického hľadiska ide o bezpečné využívanie internetu a on-line technológií tak, že sa vytvorí atmosféra dôvery.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

24. hiljattain perustettu verkkoteknologiaan perustuva suojattu tietoverkosto maahanmuuton hallinnoinnista vastaavia jäsenvaltioiden viranomaisia varten (iconet) on korvaamaton hallinnointiväline. komissio järjestää koulutus-ja tiedotustilaisuuksia jäsenvaltioiden yhteysviranomaisille, jotta järjestelmä saadaan täysipainoisesti käyttöön.

Slovaque

24. vytvorenie bezpečnej informačnej siete na internete pre migračné orgány členských štátov (iconet) je cenným nástrojom riadenia; komisia bude organizovať vzdelávacie a osvetové zasadnutia u kontaktných bodov v členských štátoch, aby sa tento nástroj stal plne operatívnym.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

3.2 internet ja uusi verkkoteknologia (esimerkiksi matkapuhelimet tai multimediaominaisuuksin varusteltavat kämmenmikrot, joiden käyttö on nopeasti leviämässä) ovat komitean mielestä keskeisiä välineitä osaamistalouden, sähköisen talouden ja sähköisen hallinnon kehittämisessä. ne ovat erilaisia viestinnän, kulttuuritoiminnan, työn ja vapaa-ajan välineitä. näin ollen on ensiarvoisen tärkeää varmistaa viestintäverkon turvallisuus ja toiminnan jatkuvuus, sillä kyse on keskeisestä julkisesta palvelusta, jonka on säilyttävä avoimena ja kaikkien käytettävissä ja johon kaikkein käyttäjien on pystyttävä luottamaan, jotta se voi täyttää moninaiset tehtävänsä parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. internetin käyttöturvallisuuden parantamista koskevan tiedon sisällyttäminen eeurope-ohjelmiin erityisesti koulutusalalla olisi kustannustehokkuuden kannalta yksi lupaavimmista menetelmistä saavuttaa huomattava määrä ihmisiä.

Slovaque

3.2 internet a nové komunikačné on-line technológie (napr. mobilné telefóny alebo vreckové napojiteľné organizátory s multimediálnymi funkciami v plnom rozmachu) predstavujú v očiach výboru základné nástroje na rozvoj ekonomiky založenej na vedomostiach, elektronickej ekonomiky a elektronickej administratívy. sú to mnohotvárne nástroje na komunikáciu v oblasti kultúry, práce a zábavy. je teda prvoradé zaručiť bezpečnosť stálej prevádzky komunikačných sietí, pretože ide o základnú službu verejnosti, ktorá musí byť otvorená, prístupná, a v ktorú musia mať všetci užívatelia dôveru, aby mohla zohrávať svoje viacnásobné funkcie v najlepších podmienkach. začlenenie informovania o bezpečnosti internetu do rôznych programov e-europe, hlavne do vzdelávania, by bolo jedným z najsľubnejších prostriedkov z pohľadu náklady – zisk na preniknutie k čo najširšiemu počtu osôb.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

4.1.2 monia alaikäisten suojeluun liittyviä näkökohtia, jotka etsk tuo esille äskettäisessä lausunnossaan aiheesta "ehdotus — euroopan parlamentin ja neuvoston päätös internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta" [19], on pidettävä jäsenvaltioille suunnattuina toivottavina suosituksina, jotka olisi sisällytettävä tarkasteltavana olevaan suositusehdotukseen. kyse on etenkin seuraavista suosituksista:

Slovaque

3.9 pokiaľ ide konkrétne o internet, ehsv verí, že bude životne dôležitým pre koordináciu politík a opatrení na podporu gramotnosti a bezpečného používania internetu maloletými, a následne súhlasí so závermi európskeho fóra o škodlivom a nezákonnom kybernetickom obsahu: samoregulácia, ochrana používateľa a kompetencia médií, organizovaného radou európy 28. novembra 2001 [18].

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

[9] Äskettäinen ehdotus euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta; ehdotuksessa keskitytään loppukäyttäjiin, etenkin lasten vanhempiin, kasvattajiin ja lapsiin (kom(2004) 91 lopullinen, 12.3.2004).

Slovaque

4.3.1 ustanovenia by mali byť uvedené okrem práva na odpoveď aj pre "právo na opravu", s tým istým všeobecným rozsahom a za tých istých podmienok, s cieľom bojovať proti nepravdivému, nesprávnemu alebo nepresnému obsahu, ktorý ovplyvňuje práva ľudí.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 2. joulukuuta 2004, euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen n:o.../2005/ey tekemiseksi internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta

Slovaque

pozícia európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 2. decembra 2004 s ohľadom na prijatie rozhodnutia európskeho parlamentu a rady č.../2005/es o vytvorení viacročného programu spoločenstva na podporu bezpečnejšieho používania internetu a nových on-line technológií

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

euroopan talous-ja sosiaalikomitean lausunto aiheesta "ehdotus — euroopan parlamentin ja neuvoston päätös internetin ja uuden verkkoteknologian käyttöturvallisuutta koskevan monivuotisen yhteisön ohjelman perustamisesta"

Slovaque

stanovisko európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru k "návrhu rozhodnutia európskeho parlamentu a rady na zavedenie viacročného komunitárneho programu zameraného na podporu bezpečnejšieho využívania internetu a nových on-line technológií"

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK