Vous avez cherché: äänestysmenettelyn (Finnois - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Suédois

Infos

Finnois

miksi äänestysmenettelyn muuttamista siis ehdotettiin?

Suédois

varför då detta förslag om en ändring av röstningssystemet ?

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

kirjallisen äänestysmenettelyn käyttämisestä voidaan päättää kahdella tavalla:

Suédois

det finns två möjligheter för beslut om att tillämpa skriftligt förfarande:

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Finnois

puheenjohtaja käynnistää äänestysmenettelyn myös kenen tahansa äänioikeutetun jäsenen pyynnöstä.

Suédois

ordföranden ska även inleda ett omröstningsförfarande när en ledamot med rösträtt begär detta.

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

puheenjohtaja käynnistää myös äänestysmenettelyn, jos yleisneuvoston jäsen sitä häneltä pyytää.

Suédois

ordföranden skall även inleda ett omröstningsförfarande, om en ledamot av allmänna rådet begär detta.

Dernière mise à jour : 2014-11-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

(lausuntoja koskevan äänestysmenettelyn osalta katso myös 150 artiklan tulkinta.)

Suédois

vid lika röstetal ges företräde ät den äldstekandidaten. kandidaten.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

neuvosto tekee päätöksensä asianomaisen säädöksen hyväksymiseen tai kannan vahvistamiseen sovellettavan äänestysmenettelyn mukaisesti.

Suédois

rådet ska uttala sig i enlighet med det omröstningsförfarande som gäller för den berörda aktens eller ståndpunktens antagande.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

puheenjohtaja käynnistää myös äänestysmenettelyn, jos joku ekp:n neuvoston jäsen sitä häneltä pyytää.

Suédois

ordföranden skall även inleda ett omröstningsförfarande, om en av ecb-rådets ledamöter begär detta.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

"päätöksen 5 kohdan g alakohdassa tarkoitetut lausunnot hyväksytään seuraavan painotetun äänestysmenettelyn mukaisesti:

Suédois

"yttranden avseende punkt 5 g skall antas enligt följande viktade omröstningssystem:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

tämän äänestysmenettelyn mukaisesti on mahdollista äänestää esityksen puolesta, sitä vastaan tai tyhjää tai olla osallistumatta äänestykseen.

Suédois

– enligt detta röstningsförfarande kan man rösta för, rösta emot eller avstå från att delta i omröstningen.

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

3. neuvosto antaa perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrätyn äänestysmenettelyn mukaisesti yleiset säännöt tämän artiklan soveltamisesta.

Suédois

3. rådet skall på kommissionens förslag och i enlighet med omröstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna tillämpningsföreskrifter för denna artikel.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

neuvoston ja coreperin tämän työjärjestyksen nojalla tekemät päätökset hyväksytään yksinkertaisella enemmistöllä, jollei työjärjestyksessä säädetä muun äänestysmenettelyn käyttämisestä.

Suédois

de beslut som rådet eller coreper antar i kraft av denna arbetsordning ska antas med enkel majoritet, såvida inte ett annat omröstningsförfarande föreskrivs i arbetsordningen.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

useat, erityisesti armeniaa koskevat tarkistukset saivat minut kuitenkin muuttamaan mieleni äänestysmenettelyn aikana, ja päädyin lopulta äänestämään mietintöä vastaan.

Suédois

flera ändringsförslag, särskilt de som rörde armenien, fick mig dock att ändra mig under omröstningen och det slutade med att jag röstade emot betänkandet.

Dernière mise à jour : 2012-03-21
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

neuvosto antaa komission ehdotuksesta perustamissopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa määrätyn äänestysmenettelyn mukaisesti yleiset säännöt tämän kohdan soveltamisesta ja määrittelee tapaukset ja rajat, joissa jäsenvaltiot voivat toteuttaa suojatoimenpiteitä.

Suédois

rådet skall på förslag av kommissionen och i enlighet med omröstningsförfarandet i artikel 43.2 i fördraget anta allmänna regler för tillämpningen av denna punkt och fastställa i vilka fall och inom vilka gränser medlemsstaterna får vidta skyddsåtgärder.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

4.2 ekp:n neuvosto äänestää puheenjohtajan pyynnöstä. puheenjohtaja käynnistää myös äänestysmenettelyn, jos joku ekp:n neuvoston jäsen sitä häneltä pyytää.

Suédois

4.2 ecb-rådet skall fatta beslut genom omröstning på begäran av ordföranden. ordföranden skall även inleda ett omröstningsförfarande, om en av ecb-rådets ledamöter begär detta.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

rahaston rahoitusosuudet kasvavat 1 päivästä heinäkuuta 1965 siirtymäkauden loppuun säännöllisesti siten, että siirtymäkauden lopussa rahasto rahoittaa kaikki hyväksyttävät menot. edellä 4 artiklassa mainitun kattavan tutkimuksen tulosten perusteella neuvosto tekee tarvittavan päätöksen perustamissopimuksen 43 artiklassa määrätyn äänestysmenettelyn mukaisesti.

Suédois

från den 1 juni 1965 och till övergångsperiodens slut skall fondens bidrag öka regelbundet så att fonden vid övergångsperiodens slut finansierar alla stödberättigande utgifter. mot bakgrund av resultaten av den omfattande undersökning som föreskrivs i artikel 4, skall rådet fatta det nödvändiga beslutet enligt röstningsförfarandet i artikel 43 i fördraget.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

2. johtokunta vahvistaa käytännön järjestelyt kirjallisen menettelyn toteuttamiseksi. järjestelyissä on jätettävä riittävästi aikaa (sähköistä) äänestystä ja muita äänestysmenettelyn päättämiseksi tarvittavia menettelyjä varten.

Suédois

2. styrelsen skall fastställa de praktiska arrangemangen för genomförande av skriftliga förfaranden och dessa skall ge tillräcklig tid för (elektronisk) omröstning och andra förfaranden för att slutföra omröstningsförfarandet.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

1.17 korostaa, että yleishyödyllisten taloudellisten palvelujen tarjonnassa yleensä, sekä erityisesti myös kumppanuusratkaisuissa julkiset toimijat soveltavat nykyisin moninkertaista valvontaa. on muistettava, että taloudelliset ja poliittiset ratkaisut ovat moninkertaisen demokraattisen äänestysmenettelyn ja siten ennakkovalvonnan sekä omien valvontaelinten alaisia, mikä takaa asianmukaisen julkisuuden.

Suédois

1.17 kommittén vill betona att det redan förekommer ett flertal kontroller från de offentliga myndigheternas sida inte bara i samband med tjänster av allmänt ekonomiskt intresse utan även vid partnerskapslösningar. man får inte glömma att de ekonomiska och politiska besluten måste genomgå flera demokratiska omröstningar och därmed underkastas förhandskontroller och egna kontrollorgan, som också garanterar kvalificerad insyn.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK