Vous avez cherché: verovelvollisuusjärjestelmän (Finnois - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Suédois

Infos

Finnois

tiivistelmä ehdotetuista toimista luvan antaminen latvialle jatkaa kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ety 21 artiklasta poikkeavan toimenpiteen eli sahatavaraliiketoimia koskevan käännetyn verovelvollisuusjärjestelmän soveltamista. -

Suédois

sammanfattning av den föreslagna åtgärden bemyndigande för lettland att utsträcka tiden för tillämpning av en åtgärd som avviker från artikel 21 i rådets sjätte direktiv 77/388/eeg när det gäller förfarandet för omvänd betalningsskyldighet i samband med timmertransaktioner. -

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

tiivistelmä ehdotetuista toimista luvan antaminen latvialle jatkaa kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ety 21 artiklasta poikkeavan toimenpiteen eli sahatavaraliiketoimia koskevan käännetyn verovelvollisuusjärjestelmän soveltamista. -

Suédois

sammanfattning av den föreslagna åtgärden bemyndigande för lettland att utsträcka tiden för tillämpning av en åtgärd som avviker från artikel 21 i rådets sjätte direktiv 77/388/eeg när det gäller förfarandet för omvänd betalningsskyldighet i samband med timmertransaktioner. -

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

kun verovelvollinen vastaanottaa palveluja henkilöltä, joka ei ole sijoittautunut samaan jäsenvaltioon, käännetyn verovelvollisuusjärjestelmän olisi oltava tietyissä tapauksissa pakollinen, mikä tarkoittaa sitä, että verovelvollisen olisi itse laskettava hankkimalleen palvelulle asianmukainen arvonlisäveron määrä.

Suédois

när en beskattningsbar person tar emot tjänster från en person som inte är etablerad i samma medlemsstat, bör förfarandet för omvänd betalningsskyldighet i vissa fall vara obligatoriskt, vilket betyder att den beskattningsbara personen själv bör deklarera mervärdesskatten på den tjänst han köper.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

tämän direktiivin asianmukaisen soveltamisen edistämiseksi jokaisen arvonlisäverovelvollisena rekisteröidyn verovelvollisen olisi toimitettava yhteenvetoilmoitus niistä verovelvollisista ja arvonlisäverovelvollisina rekisteröidyistä oikeushenkilöistä, jotka eivät ole verovelvollisia, joille hän on suorittanut verollisia, käännetyn verovelvollisuusjärjestelmän piiriin kuuluvia palveluja.

Suédois

för att en korrekt tillämpning av detta direktiv ska kunna främjas, bör varje beskattningsbar person som är registrerad för mervärdesskatt överlämna en sammanställning över de beskattningsbara personer och icke beskattningsbara juridiska personer som är registrerade för mervärdesskatt till vilka han har tillhandahållit beskattningsbara tjänster enligt metoden för omvänd skattskyldighet.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

120 -yleistä kaikilla kyseisillä jäsenvaltioilla on aikaisemmin ollut ongelmia, joissa ne ovat menettäneet arvonlisäveroja jäte-ja kierrätysalalla. tavallisin väärinkäytös on sellainen, jossa jätekauppaan osallistuvat pienet yritykset jättävät laskutetun arvonlisäveron maksamatta viranomaisille ja katoavat. suorituksen vastaanottajalle jää lasku, joka on verovähennyskelpoinen, vaikka vähennettävä vero on maksamatta. nämä ongelmat ovat johtaneet erillisiin poikkeuksiin kyseisten jäsenvaltioiden tarpeiden ja lähestymistapojen perusteella. espanjan kuningaskunta ja italia pyysivät ja saivat luvan soveltaa 21 artiklasta ja alankomaat 2 artiklasta ja 28 a artiklan 1 kohdasta poikkeavia erityistoimenpiteitä enintään 31. päivään joulukuuta 2005. voimassa olevissa päätöksissä säädetään luvan päättymisestä, jos kuudetta arvonlisäverodirektiiviä muuttava jätealaan sovellettava arvonlisäveron erityisjärjestelmä tulee voimaan. uskoen kyseisten toimenpiteiden tehokkuuteen ja niiden säilyttämisen tarpeeseen jatkossakin kyseiset jäsenvaltiot ovat nyt pyytäneet viranomaisiltaan jatkolupaa. vaikka jätealalle ehdotetaan käännettyä verovelvollisuutta kuudenteen direktiiviin sisältyvänä vaihtoehtona komission ehdotuksessa kom(2005)89, jolla pyritään järkiperäistämään 27 artiklaa koskevia poikkeuksia, ei ole lainkaan varmaa, että asiasta päästäisiin yksimielisyyteen ennen 31. joulukuuta 2005. tästä syystä jatkaminen on välttämätöntä voimassa olevien toimenpiteiden oikeusperustan jatkuvuuden varmistamiseksi. direktiivin 77/388/ety 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään yleissääntönä, että tavaroita tai palveluita toimittava verovelvollinen on tavallisesti velvollinen maksamaan arvonlisäveron. espanja ja italia sen sijaan haluaisivat jatkaa tästä poikkeavan käännetyn verovelvollisuusjärjestelmän soveltamista, jolloin tavarat tai palvelut vastaanottavan verovelvollisen olisi maksettava arvonlisävero. jäte-ja kierrätysmarkkinoiden olosuhteissa tämä yksinkertaistaisi verotuksen soveltamista ja turvaisi verotulot, koska arvonlisäveron maksaisi henkilö, jolla on siihen vähennysoikeus eikä tavaran tai palvelun toimittaja, joilla on taipumusta kadota. vaikka kyseisen alan tavaroiden ja palvelujen toimittajia verotetaan tavallisesti vakioprosentin mukaisesti, alankomaat haluaisi säilyttää poikkeuksensa 2 artiklasta ja 28 a artiklan 1 kohdasta, jossa tietyin lisäedellytyksin sallitaan vapautuksen soveltaminen kierrätys-ja jäteaineisten toimituksille ja yhteisöhankinnoille. -

Suédois

120 -allmän bakgrund samtliga berörda medlemsstater har tidigare haft problem med mervärdesskatteförluster i avfalls-och återvinningssektorn. det vanligaste missbruket består i att små företag i avfallsbranschen inte betalar fakturerad mervärdesskatt till skattemyndigheterna och sedan försvinner spårlöst. mottagaren står med en faktura som ger rätt till skatteavdrag samtidigt som den utgående skatten förblir obetald. dessa problem föranledde olika avvikelser baserade på de berörda medlemsstaternas behov och tillvägagångssätt. således begärde och fick spanien och italien tillstånd att tillämpa särskilda åtgärder som avviker från artikel 21 till och med senast den 31 december 2005, medan nederländerna fick tillstånd att tillämpa särskilda åtgärder som avviker från artiklarna 2 och 28a.1 till och med senast den 31 december 2005. om sjätte mervärdesskattedirektivet skulle ändras genom en särskild ordning för tillämpning av mervärdesskatt i avfallssektorn, skall enligt de befintliga besluten tillstånden upphöra att gälla. eftersom de berörda medlemsstaterna anser att åtgärderna är effektiva och att det fortfarande finns behov av dem har de nu begärt en förlängning hos sina respektive myndigheter. Även om omvänd skattskyldighet i avfallssektorn föreslås som ett alternativ inom det sjätte direktivet som en del av kommissionens förslag kom(2005)89 om att rationalisera antalet avvikelser enligt artikel 27, är det långt ifrån säkert att enighet kommer att uppnås i frågan före den 31 december 2005. en förlängning är därför nödvändig för att säkerställa kontinuitet när det gäller de befintliga åtgärdernas rättsliga grund. enligt huvudregeln i artikel 21.1 a i direktiv 77/388/eeg är en skattskyldig person som levererar varor eller tillhandahåller tjänster normalt skyldig att betala mervärdesskatt. både spanien och italien skulle emellertid vilja fortsätta att tillämpa ett förfarande med omvänd skattskyldighet som avviker från huvudregeln genom att den skattskyldiga person som mottar leveranser av varor eller tjänster blir betalningsansvarig för mervärdesskatten. när det gäller avfalls-och återvinningsmarknaden kommer det faktum att skatten skall betalas av den person som även gör avdrag för den uttagna mervärdesskatten i stället för av en leverantör som tenderar att försvinna att förenkla skattens tillämpning och säkra intäkterna. trots att leveranser i den berörda sektorn normalt skulle beskattas enligt den normala skattesatsen önskar nederländerna behålla sin avvikelse från artiklarna 2 och 28a.1, som tillåter tillämpning av ett undantag, förutsatt att vissa ytterligare kriterier föreligger, för leveranser och gemenskapsinterna förvärv av använt material och avfall. -

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

2.2.1 komissio on vakuuttunut siitä, että yhden luukun järjestelmän avulla voitaisiin yksinkertaistaa verovelvoitteita paljon laajemmin ja useampien toimien yhteydessä kuin nykyisin. soveltamisalaan kuuluisi nykyistenkin sääntöjen piiriin kuuluvan etämyynnin lisäksi kaikki muiden jäsenvaltioiden kuluttajille suuntautuva myynti. vieläkin tärkeämpää on, että kyseisen järjestelmän piiriin kuuluisivat myös sellaisten verovelvollisten väliset liiketoimet, joihin ei voida soveltaa käänteistä verovelvollisuusjärjestelmää.

Suédois

2.2.1 kommissionen är övertygad om att den enda kontaktpunkten skulle göra det enklare att fullgöra de skattemässiga skyldigheterna för fler transaktioner och för en rad andra transaktioner än nu. förutom distansförsäljning, som redan omfattas av gällande bestämmelser, skulle även all direktförsäljning till konsumenter i andra medlemsländer inbegripas. men en ännu viktigare aspekt är att ordningen omfattar transaktioner mellan skattskyldiga som inte omfattas av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

3.2 yritysten välisissä (b2b) liiketoimissa ostaja on alv-velvollinen kohdejäsenvaltiossa, ja vero voidaan palauttaa käänteisen verovelvollisuusjärjestelmän avulla. toisissa liiketoimissa järjestelmän käyttö on pakollista, kun taas toisissa sitä voidaan soveltaa jäsenvaltion harkinnan mukaan. komissio ehdottaa nyt, että käänteisen verovelvollisuusjärjestelmän pakollista soveltamista laajennettaisiin koskemaan sellaisten tavaroiden luovuttamista, jotka tuoja asentaa tai kokoaa tai jotka asennetaan tai kootaan tuojan puolesta, sekä kiinteään omaisuuteen liittyviä palveluja ja kuudennen alv-direktiivin 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja palveluja.

Suédois

3.2 för b2b-transaktioner (business to business) skall mervärdesskatten betalas in av köparen i destinationslandet, och den kan återbetalas genom förfarandet för omvänd betalningsskyldighet, som är obligatoriskt för vissa typer av transaktioner och som kan användas i andra fall om medlemsstaterna så vill. kommissionen föreslår nu att de fall då förfarandet för omvänd betalningsskyldighet måste användas utvidgas till att omfatta leveranser av varor som installeras eller monteras av importören eller för hans eller hennes räkning, tjänster som har samband med fast egendom eller tjänster som avses i artikel 9.2 c i sjätte mervärdesskattedirektivet.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

kokemus on osoittanut, että useimpien tietyn pitoisuuden ylittävää kultaa koskevien luovutusten osalta käännetyllä verovelvollisuusjärjestelmällä voidaan osaltaan ehkäistä veropetoksia samalla kun se vähentää liiketoimen rahoituskustannusta; on kohtuullista sallia jäsenvaltioiden käyttää tällaista järjestelmää; kuudennen direktiivin 23 artiklassa säädetään kullan maahantuonnin osalta samoin, että veroa ei makseta maahantuontihetkellä edellyttäen, että se on mainittu kyseisen direktiivin 22 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehtävässä ilmoituksessa.

Suédois

erfarenheten visar att tillämpningen av%quot%reverse charge%quot%-mekanismen vid de flesta fall av omsättning av guld vars renhet överstiger en viss grad kan bidra till att hindra skattebedrägerier och samtidigt lindra den ekonomiska bördan för transaktionen. det är därför berättigat att tillåta medlemsstaterna att använda en sådan mekanism. när det gäller import av guld tillåter artikel 23 i sjätte direktivet på liknande sätt att skatt inte betalas vid importtidpunkten förutsatt att detta anges i deklarationen enligt artikel 22.4 i det direktivet.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

120 -yleistä kaikilla kyseisillä jäsenvaltioilla on aikaisemmin ollut ongelmia, joissa ne ovat menettäneet arvonlisäveroja jäte-ja kierrätysalalla. tavallisin väärinkäytös on sellainen, jossa jätekauppaan osallistuvat pienet yritykset jättävät laskutetun arvonlisäveron maksamatta viranomaisille ja katoavat. suorituksen vastaanottajalle jää lasku, joka on verovähennyskelpoinen, vaikka vähennettävä vero on maksamatta. nämä ongelmat ovat johtaneet erillisiin poikkeuksiin kyseisten jäsenvaltioiden tarpeiden ja lähestymistapojen perusteella. espanjan kuningaskunta ja italia pyysivät ja saivat luvan soveltaa 21 artiklasta ja alankomaat 2 artiklasta ja 28 a artiklan 1 kohdasta poikkeavia erityistoimenpiteitä enintään 31. päivään joulukuuta 2005. voimassa olevissa päätöksissä säädetään luvan päättymisestä, jos kuudetta arvonlisäverodirektiiviä muuttava jätealaan sovellettava arvonlisäveron erityisjärjestelmä tulee voimaan. uskoen kyseisten toimenpiteiden tehokkuuteen ja niiden säilyttämisen tarpeeseen jatkossakin kyseiset jäsenvaltiot ovat nyt pyytäneet viranomaisiltaan jatkolupaa. vaikka jätealalle ehdotetaan käännettyä verovelvollisuutta kuudenteen direktiiviin sisältyvänä vaihtoehtona komission ehdotuksessa kom(2005)89, jolla pyritään järkiperäistämään 27 artiklaa koskevia poikkeuksia, ei ole lainkaan varmaa, että asiasta päästäisiin yksimielisyyteen ennen 31. joulukuuta 2005. tästä syystä jatkaminen on välttämätöntä voimassa olevien toimenpiteiden oikeusperustan jatkuvuuden varmistamiseksi. direktiivin 77/388/ety 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään yleissääntönä, että tavaroita tai palveluita toimittava verovelvollinen on tavallisesti velvollinen maksamaan arvonlisäveron. espanja ja italia sen sijaan haluaisivat jatkaa tästä poikkeavan käännetyn verovelvollisuusjärjestelmän soveltamista, jolloin tavarat tai palvelut vastaanottavan verovelvollisen olisi maksettava arvonlisävero. jäte-ja kierrätysmarkkinoiden olosuhteissa tämä yksinkertaistaisi verotuksen soveltamista ja turvaisi verotulot, koska arvonlisäveron maksaisi henkilö, jolla on siihen vähennysoikeus eikä tavaran tai palvelun toimittaja, joilla on taipumusta kadota. vaikka kyseisen alan tavaroiden ja palvelujen toimittajia verotetaan tavallisesti vakioprosentin mukaisesti, alankomaat haluaisi säilyttää poikkeuksensa 2 artiklasta ja 28 a artiklan 1 kohdasta, jossa tietyin lisäedellytyksin sallitaan vapautuksen soveltaminen kierrätys-ja jäteaineisten toimituksille ja yhteisöhankinnoille. -

Suédois

120 -allmän bakgrund samtliga berörda medlemsstater har tidigare haft problem med mervärdesskatteförluster i avfalls-och återvinningssektorn. det vanligaste missbruket består i att små företag i avfallsbranschen inte betalar fakturerad mervärdesskatt till skattemyndigheterna och sedan försvinner spårlöst. mottagaren står med en faktura som ger rätt till skatteavdrag samtidigt som den utgående skatten förblir obetald. dessa problem föranledde olika avvikelser baserade på de berörda medlemsstaternas behov och tillvägagångssätt. således begärde och fick spanien och italien tillstånd att tillämpa särskilda åtgärder som avviker från artikel 21 till och med senast den 31 december 2005, medan nederländerna fick tillstånd att tillämpa särskilda åtgärder som avviker från artiklarna 2 och 28a.1 till och med senast den 31 december 2005. om sjätte mervärdesskattedirektivet skulle ändras genom en särskild ordning för tillämpning av mervärdesskatt i avfallssektorn, skall enligt de befintliga besluten tillstånden upphöra att gälla. eftersom de berörda medlemsstaterna anser att åtgärderna är effektiva och att det fortfarande finns behov av dem har de nu begärt en förlängning hos sina respektive myndigheter. Även om omvänd skattskyldighet i avfallssektorn föreslås som ett alternativ inom det sjätte direktivet som en del av kommissionens förslag kom(2005)89 om att rationalisera antalet avvikelser enligt artikel 27, är det långt ifrån säkert att enighet kommer att uppnås i frågan före den 31 december 2005. en förlängning är därför nödvändig för att säkerställa kontinuitet när det gäller de befintliga åtgärdernas rättsliga grund. enligt huvudregeln i artikel 21.1 a i direktiv 77/388/eeg är en skattskyldig person som levererar varor eller tillhandahåller tjänster normalt skyldig att betala mervärdesskatt. både spanien och italien skulle emellertid vilja fortsätta att tillämpa ett förfarande med omvänd skattskyldighet som avviker från huvudregeln genom att den skattskyldiga person som mottar leveranser av varor eller tjänster blir betalningsansvarig för mervärdesskatten. när det gäller avfalls-och återvinningsmarknaden kommer det faktum att skatten skall betalas av den person som även gör avdrag för den uttagna mervärdesskatten i stället för av en leverantör som tenderar att försvinna att förenkla skattens tillämpning och säkra intäkterna. trots att leveranser i den berörda sektorn normalt skulle beskattas enligt den normala skattesatsen önskar nederländerna behålla sin avvikelse från artiklarna 2 och 28a.1, som tillåter tillämpning av ett undantag, förutsatt att vissa ytterligare kriterier föreligger, för leveranser och gemenskapsinterna förvärv av använt material och avfall. -

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

2.2.1 komissio on vakuuttunut siitä, että yhden luukun järjestelmän avulla voitaisiin yksinkertaistaa verovelvoitteita paljon laajemmin ja useampien toimien yhteydessä kuin nykyisin. soveltamisalaan kuuluisi nykyistenkin sääntöjen piiriin kuuluvan etämyynnin lisäksi kaikki muiden jäsenvaltioiden kuluttajille suuntautuva myynti. vieläkin tärkeämpää on, että kyseisen järjestelmän piiriin kuuluisivat myös sellaisten verovelvollisten väliset liiketoimet, joihin ei voida soveltaa käänteistä verovelvollisuusjärjestelmää.

Suédois

2.2.1 kommissionen är övertygad om att den enda kontaktpunkten skulle göra det enklare att fullgöra de skattemässiga skyldigheterna för fler transaktioner och för en rad andra transaktioner än nu. förutom distansförsäljning, som redan omfattas av gällande bestämmelser, skulle även all direktförsäljning till konsumenter i andra medlemsländer inbegripas. men en ännu viktigare aspekt är att ordningen omfattar transaktioner mellan skattskyldiga som inte omfattas av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

3.2 yritysten välisissä (b2b) liiketoimissa ostaja on alv-velvollinen kohdejäsenvaltiossa, ja vero voidaan palauttaa käänteisen verovelvollisuusjärjestelmän avulla. toisissa liiketoimissa järjestelmän käyttö on pakollista, kun taas toisissa sitä voidaan soveltaa jäsenvaltion harkinnan mukaan. komissio ehdottaa nyt, että käänteisen verovelvollisuusjärjestelmän pakollista soveltamista laajennettaisiin koskemaan sellaisten tavaroiden luovuttamista, jotka tuoja asentaa tai kokoaa tai jotka asennetaan tai kootaan tuojan puolesta, sekä kiinteään omaisuuteen liittyviä palveluja ja kuudennen alv-direktiivin 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja palveluja.

Suédois

3.2 för b2b-transaktioner (business to business) skall mervärdesskatten betalas in av köparen i destinationslandet, och den kan återbetalas genom förfarandet för omvänd betalningsskyldighet, som är obligatoriskt för vissa typer av transaktioner och som kan användas i andra fall om medlemsstaterna så vill. kommissionen föreslår nu att de fall då förfarandet för omvänd betalningsskyldighet måste användas utvidgas till att omfatta leveranser av varor som installeras eller monteras av importören eller för hans eller hennes räkning, tjänster som har samband med fast egendom eller tjänster som avses i artikel 9.2 c i sjätte mervärdesskattedirektivet.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

kokemus on osoittanut, että useimpien tietyn pitoisuuden ylittävää kultaa koskevien luovutusten osalta käännetyllä verovelvollisuusjärjestelmällä voidaan osaltaan ehkäistä veropetoksia samalla kun se vähentää liiketoimen rahoituskustannusta; on kohtuullista sallia jäsenvaltioiden käyttää tällaista järjestelmää; kuudennen direktiivin 23 artiklassa säädetään kullan maahantuonnin osalta samoin, että veroa ei makseta maahantuontihetkellä edellyttäen, että se on mainittu kyseisen direktiivin 22 artiklan 4 kohdan mukaisesti tehtävässä ilmoituksessa.

Suédois

erfarenheten visar att tillämpningen av%quot%reverse charge%quot%-mekanismen vid de flesta fall av omsättning av guld vars renhet överstiger en viss grad kan bidra till att hindra skattebedrägerier och samtidigt lindra den ekonomiska bördan för transaktionen. det är därför berättigat att tillåta medlemsstaterna att använda en sådan mekanism. när det gäller import av guld tillåter artikel 23 i sjätte direktivet på liknande sätt att skatt inte betalas vid importtidpunkten förutsatt att detta anges i deklarationen enligt artikel 22.4 i det direktivet.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK