Demander à Google

Vous avez cherché: täytäntöönpanosopimuksesta (Finnois - Tchèque)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Finnois

Tchèque

Infos

Finnois

Yhteisön rahoitusosuuteen liittyvistä järjestelyistä tehdään yleissopimus ja vuotuiset rahoituksen täytäntöönpanosopimukset yhteisön puolesta toimivan komission ja Clean Sky -yhteisyrityksen välillä.

Tchèque

Ujednání o finančním příspěvku Společenství se stanoví v obecné dohodě a ročních prováděcích finančních dohodách, které budou uzavřeny mezi Komisí jednající jménem Společenství a společným podnikem Clean Sky.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi osallistuttava ennakoivasti kansainvälisiin neuvotteluihin uusista ja esiin tulevista kysymyksistä, erityisesti uusista yleissopimuksista, sopimuksista ja arvioinneista, ja näin vahvistaa luja sitoutumisensa pyrkiä edelleen jatkamaan ponnisteluja käynnistää YK:n yleiskokouksen alaisuudessa mahdollisimman pikaisesti neuvottelut UNCLOSin (Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimus) puitteissa tehtävästä meren biologisen monimuotoisuuden säilyttämistä ja kestävää käyttöä kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisilla alueilla koskevasta täytäntöönpanosopimuksesta ja kannattavat maailman valtamerien tilaa koskevan ensimmäisen arvioinnin loppuun saattamista.

Tchèque

Unie a její členské státy by se měly aktivně zapojit do mezinárodních jednání o nových a nově se objevujících otázkách, zejména o nových úmluvách, dohodách a posouzeních, a v této souvislosti znovu potvrdit své pevné odhodlání pokračovat ve snaze o to, aby byla co nejdříve zahájena jednání v rámci Valného shromáždění OSN o prováděcí dohodě k Úmluvě OSN o mořském právu (UNCLOS) o zachování a udržitelném využívání mořské biologické rozmanitosti v oblastech mimo vnitrostátní jurisdikci a podpoře dokončení prvního „posouzení světových oceánů“.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

Esimerkkinä voidaan mainita komission ja yksittäisten jäsenvaltioiden välillä laadittavat kumppanuuksiin perustuvat täytäntöönpanosopimukset, joissa käsitellään muun muassa taloudellisen tuen löytämistä täytäntöönpanoa sekä kehityksen seuraamista koskevia parempia tietojärjestelmiä varten.

Tchèque

Například budou vypracovány partnerské prováděcí dohody mezi Komisí a jednotlivými členskými státy, zabývající se různými otázkami, například kde získat finanční podporu pro provádění a lepší informační systémy pro sledování dosaženého pokroku.

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

jäsenvaltioiden ja komission välillä tehdään vapaaehtoisuuteen perustuvia kumppanuuksiin perustuvia täytäntöönpanosopimuksia, joihin paikalliset ja alueelliset tahot tarvittaessa osallistuvat;

Tchèque

vypracovat partnerské prováděcí dohody na dobrovolném základě mezi členskými státy a Komisí a zapojit do nich tam, kde je to vhodné, také místní a regionální orgány,

Dernière mise à jour : 2014-11-07
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Finnois

komission Euroopan atomienergiayhteisön puolesta tekemästä Euroopan atomienergiayhteisön, jota edustaa Euroopan yhteisöjen komissio, ja Atomic Energy of Canada Limitedin, jonka Kanadan hallitus on nimennyt täytäntöönpanevaksi elimeksi, välisestä täytäntöönpanosopimuksesta, joka koskee Kanadan osallistumista Euroopan atomienergiayhteisön osuuteen kansainvälisen lämpöydinkoereaktorin (ITER) teknisessä suunnittelutoiminnassa (EDA) (95/356/Euratom)

Tchèque

o uzavření Prováděcí dohody mezi Evropským společenstvím pro atomovou energii zastoupeným Komisí Evropských společenství a společností Atomic Energy of Canada Limited jmenovanou prováděcím zástupcem vlády Kanady o zapojení Kanady do příspěvku Evropského společenství pro atomovou energii k inženýrským projektovým činnostem (EDA) pro Mezinárodní termonukleární experimentální reaktor (ITER), kterou jménem Společenství uzavřela Komise(95/356/Euratom)

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Osapuolet harjoittavat yhdenmukaista hinnoittelupolitiikkaa sekä koordinoivat reittiohjelmiaan ja kapasiteettiaan. Lentoliikenteen hinnat lasketaan ja jaetaan osapuolten kesken erillisessä täytäntöönpanosopimuksessa esitetyllä tavalla.

Tchèque

Strany vyvinou jednotnou cenovou politiku, budou koordinovat plánování linek a kapacity. Ceny za leteckou dopravu se vypočítají a rozdělí mezi strany podle prováděcí dohody.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

12) "vuoden 1995 täytäntöönpanosopimuksella" sopimusta hajallaan olevien kalakantojen ja laajasti vaeltavien kalakantojen säilyttämistä ja hoitoa koskevien 10 päivänä joulukuuta 1982 tehdyn Yhdistyneiden Kansakuntien merioikeusyleissopimuksen määräysten täytäntöönpanosta vuodelta 1995;

Tchèque

12. "Newyorskou dohodou" rozumí Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací;

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Finnois

(5) Yhteisön yhteistyöstä elintarvike-ja maatalousjärjestön kanssa erityisesti Euroopan komission toteuttaminen suu-ja sorkkataudin torjuntatoimenpiteiden osalta 30 päivänä maaliskuuta 2001 tehdyssä komission päätöksessä 2001/300/EY(3) ja päätöksen mukaisesti tehdyssä täytäntöönpanosopimuksessa säädetty määrä on riittämätön kattamaan tässä päätöksessä säädetyt menot. Yhteisön rahastoon nro 911100/MTF/INT/003/EEC maksaman osuuden kokonaismäärää olisi sen vuoksi lisättävä määrällä, joka tarvitaan EY:n, EUFMD:n ja OIE:n yhteisen suu-ja sorkkataudin torjuntaohjelman toteuttamiseen Armeniassa, Azerbaidzanissa ja Georgiassa.

Tchèque

(5) Částka stanovená v rozhodnutí Komise 2001/300/ES ze dne 30. března 2001 o spolupráci Společenství s Organizací pro výživu a zemědělství (FAO), zejména u opatření Evropské komise pro tlumení slintavky a kulhavky [3] a v prováděcí dohodě uzavřené v souladu s tímto rozhodnutím, je nedostatečná k pokrytí výdajů uvedených v tomto rozhodnutí. Celkový příspěvek Společenství do svěřenského fondu 911100/MTF/INT/003/EHS by tedy měl být navýšen o částku nezbytnou k realizaci společného programu ES/EUFMD/OIE na tlumení slintavky a kulhavky v Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

Rahoitussopimuksissa sekä niistä johtuvissa täytäntöönpanosopimuksissa tai -asiakirjoissa on nimenomaisesti määrättävä siitä, että komissio, sen valtuuttamat elimet, tilintarkastustuomioistuin ja Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF) voivat tarvittaessa tehdä paikalla suoritettavan tarkastuksen.

Tchèque

Finanční dohody a jakákoli smlouva nebo prováděcí nástroje, které z nich vyplývají, výslovně stanoví, že Komise nebo Komisí pověřené subjekty, Účetní dvůr a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) mohou v případě potřeby provést místní šetření.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Finnois

1. Komission jäsenten on sovellettava suoraan ja komission kautta toimintasäännöissä ja/tai vuoden 1995 täytäntöönpanosopimuksessa kuvattua varovaisuusperiaatetta tämän yleissopimuksen piiriin kuuluvien kalakantojen pitkän aikavälin säilyttämisen, hoidon ja kestävän käytön turvaamiseksi.

Tchèque

1. Členové komise přímo i prostřednictvím komise uplatňují zásadu předběžné opatrnosti v souladu s odpovídajícími ustanoveními kodexu chování nebo Newyorské dohody, pokud jde o zachování, řízení a udržitelné využívání rybích populací, na něž se vztahuje tato úmluva.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK