Demander à Google

Vous avez cherché: achrededig (Gallois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Gallois

Anglais

Infos

Gallois

Cymwysterau Achrededig

Anglais

Accredited Qualifications

Dernière mise à jour : 2008-09-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: LowriWilliams

Gallois

Nid oes gennym genadaethau diplomyddol achrededig o gwmpas y byd

Anglais

We do not have accredited diplomatic missions around the world

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Canolbwyntiaf ar statws y ganolfan achrededig yng nghyfnod allweddol 3

Anglais

I will concentrate on the accredited-centre status at key stage 3

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae lle i ddysgu anachrededig ochr yn ochr â chyrsiau achrededig mwy traddodiadol

Anglais

There is a place for non-accredited learning alongside the more traditional accredited courses

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Jane Davidson : Mae'r cyfleoedd i gael statws canolfan achrededig yn rhai cyffrous

Anglais

Jane Davidson : The opportunities for having accredited-centre status are exciting

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Rhoddwyd croeso eang i weithwyr cymdeithasol achrededig yn Neddf 1983 i weithredu fel clorian bwyso

Anglais

Accredited social workers were widely welcomed in the 1983 Act to act as a weight and balance

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Felly , soniwn am gyrsiau a all gyfrannu at allu pobl i symud ymlaen i ddysgu achrededig

Anglais

We are , therefore , talking about courses which may contribute to people's ability to move on to accredited learning

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Bydd gwerthuso y cymysgedd o ddysgu achrededig ac anachrededig yn bwysig inni wrth ddatblygu agweddau eraill ar ein hagenda

Anglais

The evaluation of the mix of accredited and non-accredited learning will be important to us in developing other aspects of our agenda

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Bydd aseswyr hyfforddedig ac achrededig yn gwirio bod dyfarniadau a wnaethpwyd gan brifathrawon yn unol â'r safonau hynny

Anglais

Trained and accredited assessors will check that judgments made by headteachers are in line with those standards

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Ar ddiwedd cyfnod allweddol 3 , bydd hynny'n cynnwys dyfarnu statws canolfan achrededig i ysgolion uwchradd

Anglais

At the end of key stage 3 , this will include secondary schools being awarded accredited centre status

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Fodd bynnag , pan fo oedi , nid oes modd ` creu ' ymgynghorwyr achrededig i leddfu'r broblem

Anglais

However , if there is a bottleneck , you cannot just create accredited consultants to ease it

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell Nedd Port Talbot wedi hen ymrwymo i raglen hyfforddi parhaus , gyda chyfle i'r staff ennill cymwysterau achrededig

Anglais

Neath Port Talbot County Borough Council has long been committed to an ongoing training programme , with staff having the opportunity to achieve accredited qualifications

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae'n bwysig cofio bod modd meithrin sgiliau a doniau drwy amryw o ddulliau , ond rhaid inni beidio â diystyru gwerth dysgu ffurfiol ac achrededig

Anglais

It is important to remember that skills and talents can be developed through a range of ways and means , but we must not discount the value of formal and accredited learning

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Ystyriwch y newidiadau arfaethedig i rôl y gweithiwr cymdeithasol achrededig a'r symud cyfrifoldebau oddi wrth weithwyr cymdeithasol achrededig sydd wedi eu hyfforddi i grp ehangach o bobl

Anglais

Consider the proposed changes to the role of the accredited social worker and moving responsibilities away from trained accredited social workers to a wider group of people

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae Cyngor Gwirfoddol Lleol Sir y Fflint , mewn partneriaeth â Choleg Glannau Dyfrdwy wedi datblygu rhaglen o gyrsiau achrededig , a enillodd wobr arloesi gan Rwydwaith Coleg Agored Gogledd Cymru

Anglais

Flintshire Local Voluntary Council , in partnership with Deeside College , has developed an accredited programme of courses , which won an innovation award from the North Wales Open College Network

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i raglen addysg gymunedol sydd yn cynnig modiwlau israddedig achrededig a chyrsiau heb asesiad mewn colegau addysg bellach a chanolfannau cymunedol ym mhob cwr o ardal yr hen Forgannwg Ganol

Anglais

The University is committed to a programme of community education offering accredited undergraduate modules and non-assessed courses at further education colleges and community centres throughout the former Mid Glamorgan area

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Datblygu Gwobr Awyr Agored achrededig genedlaethol newydd yng Nghymru; gan gyflwyno ieuenctid Cymru i weithgareddau antur awyr agored gydol oes trwy'r cyfrwng y Gymraeg.

Anglais

To develop a new national accredited Outdoor Award in Wales; and to introduce the young people of Wales to lifelong outdoor adventure activities through the medium of Welsh.

Dernière mise à jour : 2008-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: LowriWilliams

Gallois

Mae llawer o'i haelodau yn ddarparwyr gwasanaethau cymunedol achrededig , sy'n gweithio gydag awdurdodau lleol o dan fenter cefnogi pobl i weithredu camau allweddol o dan y fframwaith gwasanaeth cenedlaethol

Anglais

Many of its members are accredited community service providers , working with local authorities under the supporting people initiative to fulfil key actions under the national service framework

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yr wyf yn falch bod y fath drawstoriad o gyrsiau achrededig ac anachrededig ar gael , sy'n amrywio o letygarwch ac arlwyo , i beirianneg a thechnoleg , hyd at lefel 3 yn y fframwaith cymwysterau cenedlaethol

Anglais

I am pleased that such a cross-section of both accredited and non-accredited courses are available , which range from hospitality and catering , to engineering and technology , up to national qualification framework level 3

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yr wyf yn Dr Wellington Joe, y Cyfarwyddwr Cyffredinol WELLINGTON JOE LOAN CWMNI CWMNI PLC o benthyciwr benthyciad cofrestredig ac yn ardystio yma yn Lloegr, Lerpwl. Yr wyf yn rhoi allan benthyciadau ar gyfradd llog 3 y cant i'r rheini sydd mewn angen o Loan.We rhoi ddau Benthyciadau Personol a Busnes Loans.We rhoi Benthyciadau Personol yn yr ystod o $ 5,000.00 i $ 100,000.00 tra Benthyciadau Busnes yn cael eu rhoi allan oddi wrth yr ystod o $ 100,000.00 i . $ 100,000,000.00 Dylai person sydd â diddordeb gysylltu â ni drwy e-bost wellintonjoeloanfirm@outlook.com Enw Llawn: ................... Personol Rhif Ffôn: .... Rhif Ffôn Symudol ...... Gwlad: ................... Cyfeiriad: ................... Wladwriaeth: ...................... Rhyw: ......................... Oedran ....... Statws Priodasol: .............. Swm y benthyciad sydd ei angen: .......... Benthyciad Hyd ................ Galwedigaeth: .................. Incwm Misol: ....................... Person â diddordeb 'dylai gysylltu â ni cyn gynted â phosibl. AR GYFER ATEB FAST YMATEB I'R HWN wellintonjoeloanfirm@outlook.com E-BOST ENW CWMNI: WELLINGTON JOE BENTHYCIAD CWMNI CWMNI PLC. Cyfeiriad: 14 Ffordd Hillside, Huyton, Lerpwl, L36 8BJ. Unedig RHIF FFÔN Unedig: +447024032584, +2348074550116 LLYWODRAETH ACHREDEDIG TRWYDDEDIG! Yn ystod yr wythnos: Dydd Llun i Dydd Sul Oriau gwaith: 24 awr arwyddair: Yr allwedd yw yn eich llaw E-bost wellintonjoeloanfirm@outlook.com

Anglais

fi cariad eich

Dernière mise à jour : 2013-07-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK