Demander à Google

Vous avez cherché: ddaethant (Gallois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Gallois

Anglais

Infos

Gallois

Yn ogystal , gwnaed nifer o gwynion na ddaethant gerbron y pwyllgor

Anglais

In addition , a number of complaints were made that did not come before the committee

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Ni chafodd y diwygiadau hynny ddim cefnogaeth wleidyddol yng Nghymru pan ddaethant i rym

Anglais

Those reforms received no political support in Wales when they were enacted

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Er bod canlyniadau'r ymgynghoriad hwnnw i ddod cyn hir , ni ddaethant i law eto

Anglais

The results of that consultation , although imminent , have not yet been received

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae ein Pwyllgorau'n unigryw , fel y sylwodd aelodau Pwyllgor Menter , Diwydiant a Buddsoddi Cynulliad Gogledd Iwerddon pan ddaethant yma

Anglais

Our Committees are unique , as members of the Northern Ireland Assembly's Enterprise , Trade and Investment Committee pointed out when they came here

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yn ystod y blynyddoedd o fod yn yr wrthblaid yn San Steffan , treuliais lawer o amser yn drafftio gwelliannau rhagorol , na ddaethant ond yn anaml yn rhan o ddeddfwriaeth

Anglais

During the years of opposition in Westminster , I spent a lot of time drafting excellent amendments , which rarely found their way into legislation

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Dyfynnaf ychydig o sylwadau a wnaed gan y pennaeth a'r athrawon mewn ysgol gynradd yng nghanol dinas Casnewydd pan ddaethant o dan bwysau gan gyngor Llafur i geisio cychwyn y cynllun hwn

Anglais

I will quote a few comments made by the headteacher and teachers of an inner-city primary school in Newport when they came under pressure from a Labour council to try to institute this scheme

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yr wyf yn falch bod dadansoddiad o'r holl gwynion hyn , gan gynnwys y rhai na ddaethant gerbron y pwyllgor , wedi'i gynnwys am y tro cyntaf yn ein hadroddiad

Anglais

I am pleased that , for the first time , a breakdown of all these complaints , including those that did not reach the committee , has been included in our report

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yr wyf yn amau iddynt deimlo braidd nad oeddent yn rhan o hyn pan ddaethant i roi tystiolaeth i'r pwyllgor , gan wybod yn iawn fod y Cynulliad , beth amser yn ôl , wedi cofnodi ei farn o ran gwahardd ysmygu mewn mannau cyhoeddus

Anglais

I suspect that they were feeling rather out of it when they came to give evidence to the committee , knowing full well that the Assembly had , some time ago , already put its opinion on record with regard to a ban on smoking in public places

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Nid oedd pobl leol yn gwrthwynebu'r rhan fwyaf o'r cynigion i gau ysgolion ac ni ddaethant i'r Cynulliad , neu ei ragflaenwyr , i wneud penderfyniad arnynt

Anglais

Most of the closure proposals were unopposed by local people and did not come to the Assembly , or its predecessors , for decision

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Prif ddyletswydd awdurdod lleol ar ddigartrefedd yw sicrhau llety , ar gyfer y rheini sydd yn gymwys , lle bo angen blaenoriaethol ar yr ymgeiswyr oherwydd eu hamgylchiadau , a lle na ddaethant yn ddigartref o ganlyniad i'w hymddygiad eu hunain

Anglais

A local authority's main duty on homelessness is to secure accommodation , for those who are eligible , where applicants have a priority need for it by reason of their circumstances , and have not become homeless as a result of their own conduct

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Dywedwyd wrth arweinydd a swyddogion y Cyngor , pan ddaethant i'r Cynulliad , fod y Gweinidog dros Gyllid , oherwydd y data newydd a ddaeth i law , wedi dod o hyd i £1 .1 miliwn yn ychwanegol ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr

Anglais

The leader and officials of the Council were told , when they came to the Assembly , that the Finance Minister , because of new data that had come in , had found an extra £1 .1 million for Bridgend County Borough Council

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yn y gorffennol , aeth gormod o lawer o ymdrech ac arian i fentrau rhwysgfawr a gafodd lawer o gyhoeddusrwydd ond na ddaethant ag ond ychydig , os dim , o fantais i'r dynion a'r benywod sydd yn ceisio rhedeg eu busnesau

Anglais

In the past , too much effort and money has gone into showy initiatives that received a lot of publicity but brought little , if any , benefit to the men and women trying to run their businesses

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Dywedasant wrthym mai'r newyddion pendant cyntaf a gawsant am gau'r gwaith oedd pan ddaethant i'r gwaith a chanfod llinell o Audis wedi parcio y tu allan i'r gwaith

Anglais

They told us that the first definite news they had about the closure was when they came into work and found a line of Audis parked outside the plant

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yr oedd dryswch ddoe a'r sibrydion i'r wasg o adrannau'r Llywodraeth -- ni wyddom a ddaethant o Gaerdydd , o Swyddfa Cymru neu'r Adran Addysg a Sgiliau -- yn eithriadol o niweidiol

Anglais

Yesterday's confusion and leaks from Government departments -- we do not know whether they were from Cardiff , from the Wales Office or the Department for Education and Skills -- was incredibly damaging

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Hoffwn atgoffa David Melding fod gan reolwr busnes y Blaid Geidwadol gyfle i wrthwynebu'r cynnig i basio'r rheoliadau hyn drwy'r weithdrefn weithredol pan ddaethant ger ei fron yn y Pwyllgor Busnes a dywedaf wrth reolwr busnes y Blaid Geidwadol na fyddai'n llais unig o bosibl os dymunai wneud hynny

Anglais

I remind David Melding that when these regulations come before the Conservative Party's business manager in Business Committee , he has the opportunity to object to them being passed by executive procedure and I inform the Conservative Party's business manager that he might not be a lone voice if he wished to do so

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Yn rhyfedd iawn , o ystyried hanes rhai o'r awdurdodau lleol yng Nghymru , fe ddaethant at ei gilydd a gallent weld nad ydych bob amser am gael y swyddi yn ardal eich awdurdod lleol penodol chi os oes modd i'ch cymudwyr gyrraedd at swyddi yn ardal yr awdurdod lleol cyfagos

Anglais

Remarkably , given the history of some of the local authorities in Wales , they did come together and could see that you do not always want the jobs in your particular local authority if your commuters can access the jobs in an adjoining authority

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK