Demander à Google

Vous avez cherché: fethwyd (Gallois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Gallois

Anglais

Infos

Gallois

Mae'r gyllideb derfynol yn dangos y pethau a fethwyd y tro cyntaf

Anglais

The final budget is the story of things that were missing the first time round

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Dylai hefyd ddweud rhywbeth am gynllun y flwyddyn nesaf , yn arbennig sut y caiff y targedau a fethwyd yn y flwyddyn gyfredol eu cyrraedd

Anglais

It should also say something about next year's plan , particularly how the current year's failed targets will be met

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Siomedig , felly , yw gweld y corff yr ymddiriedwyd iddo'r gwaith hwn yn datblygu drwy gyfres o gamgymeriadau , camreoli ariannol a thargedau a fethwyd

Anglais

It is therefore disappointing to see the body charged with this work develop through a catalogue of errors , financial mismanagement and missed targets

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Methwyd a llwytho un neu fwy o estyniadau Mae'r estyniadau a fethwyd wedi eu hepgor. Bydd Inkscape yn parhau i redeg fel arfer ond ni fydd yr estyniadau hynny ar gael. Am fanylion ar sut i ddatrys y broblem cyfeiriwch at y cofnod gwall a leolwyd yn:

Anglais

One or more extensions failed to load The failed extensions have been skipped. Inkscape will continue to run normally but those extensions will be unavailable. For details to troubleshoot this problem, please refer to the error log located at:

Dernière mise à jour : 2014-08-15
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Beth yw safbwynt diweddaraf y Llywodraeth ar hyn ? A wnaeth yr Ysgrifennydd Gwladol sylwadau ar gyfer fformiwla a fydd yn sicrhau y rhoddir yr un lefel o arian i ysgolion yng Nghymru ag ysgolion yn Lloegr a fformiwla a fydd yn sicrhau digon o adnoddau i leihau'r rhestrau aros yn y gwasanaeth iechyd gwladol ? A ddadleuodd yr Ysgrifennydd Gwladol o blaid hynny neu a fethwyd â rhoi unrhyw sylw iddo ?

Anglais

What is the Government's latest thinking on this ? Has the Secretary of State made representations for a formula that will ensure that the same level of money comes through to schools in Wales as for those in England and that will ensure enough resources to cut waiting lists in the national health service ? Has the Secretary of State made that case or has it gone by default ?

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Fodd bynnag , yr wyf yn deall bod y Prif Ysgrifennydd wedi ysgrifennu at bennaeth Cyngor Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf , gan ddweud ei fod yn ystyried arolwg annibynnol o'r dystiolaeth a'r camau a gymerwyd gan y prif bleidiau i weld a fethwyd unrhyw fater

Anglais

However , I understand that the First Secretary has written to the leader of Rhondda Cynon Taff County Borough Council , saying that he was considering an independent review of the evidence and actions taken by main parties to see if any issues have been missed

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Gan ein bod wedi trafod sawl adroddiad o'r math hwn , a yw'r Gweinidog yn bwriadu cyflwyno adroddiad i'r Pwyllgor Addysg a Dysgu Gydol Oes ar y modd y defnyddiwyd y grantiau yn y gorffennol ? A oes tystiolaeth i ddangos pa mor dda y bu awdurdodau addysg lleol wrth wario'r arian , ac a ellid gwella'r grant mewn unrhyw fodd ? A fethwyd unrhyw gostau o ganlyniad i'r grant hwn ?

Anglais

Given that we have discussed several reports of this nature , does the Minister intend to present a report to the Education and Lifelong Learning Committee on how the grants have been used in the past ? Is there evidence of how well local education authorities have spent the money , and could the grant be improved in any way ? Have any costs been missed as a result of this grant ?

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK