Demander à Google

Vous avez cherché: flwydd (Gallois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Gallois

Anglais

Infos

Gallois

Nifer o blant o dan 2 flwydd oed

Anglais

Number of children under 2

Dernière mise à jour : 2009-10-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: LowriWilliams

Gallois

Y gwir amdani yw bod gennym bartneriaeth sydd flwydd oed ac sydd wedi bod yn cyflawni dros Gymru

Anglais

In reality , we have a partnership that is a year old and has been delivering for Wales

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Gellir rhoi datganiad i blant o ddwy flwydd oed ymlaen , ac yr ydym yn awyddus i ymyrryd yn gynnar

Anglais

Statements can be given to children from the age of two , and we are keen on early intervention

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Bydd ar gael hefyd yn y cam cyntaf i bobl ifanc 15 , 16 ac 17 oed a phlant dros bedwar mis a than flwydd oed

Anglais

It will also be available in the first phase for young people aged 15 , 16 and 17 and children over four months and under 12 months

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Y Prif Weinidog : Byddwch wedi sylwi ein bod yn cyflwyno teithio ar fysiau ar gost isel i rai 16 a 17 flwydd oed

Anglais

The First Minister : You will have noticed that we are introducing low-cost bus travel for 16 and 17-year-olds

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Nid yw'r Cynulliad yn ddwy flwydd oed eto ac nid yw'r Llywodraeth bartneriaeth yn chwe mis oed eto

Anglais

The Assembly is not yet two years old and the partnership Government is not yet six months old

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

1Sawl plentyn o dan 2 flwydd oed sy’n byw gyda chi ar hyn o bryd yn y cyfeiriad hwn?

Anglais

1How many children under 2 years old currently reside with you at this address?

Dernière mise à jour : 2009-10-28
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: LowriWilliams

Gallois

Mae'r gwrthbleidiau wedi gofyn ichi gyflwyno grant penodol am un flwyddyn fel y gall rhai 17 flwydd oed ymgeisio am gymorth ariannol

Anglais

Opposition parties have asked you to introduce a specific , one-year grant to enable 17-year-olds to apply for financial assistance

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Carai Plaid Cymru weld y Gweinidog yn cyflwyno grant ariannol ar gyfer y flwyddyn hon fel y bydd y rhai 17 flwydd oed a gaewyd allan yn cael ymgeisio am gymorth

Anglais

Plaid Cymru would like to see the Minister introduce a financial grant for this year to allow the excluded 17-year-olds to apply for support

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Er ei bod yn rhaglen uchelgeisiol ac ymestynnol nad yw ond yn ddwy flwydd oed , mae Cymunedau yn Gyntaf eisoes yn dod o hyd i ddulliau newydd ac arloesol o wella amodau yn ein cymunedau tlotaf

Anglais

Although it is an ambitious and challenging programme that is only two years old , Communities First is already finding new and innovative ways to improve conditions in our poorest communities

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Kirsty Williams : Nid yw pensiynwyr a rhai 16 a 17 flwydd oed ond yn gallu cael budd o bolisi'r weinyddiaeth hon os oes bysiau sydd ar gael iddynt

Anglais

Kirsty Williams : Pensioners and 16 and 17-year-olds can only benefit from this administration's policy if there are buses to catch

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

O ble y mae'r un 17 flwydd oed i fod i gael yr arian ychwanegol y mae arno'i angen i dalu ei fil treth gyngor ?

Anglais

Where is the 17-year-old meant to get the extra money to pay his council tax bill ?

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Fodd bynnag , yn wahanol i'r pwyslais ar fywyd cymdeithasol y rhai sydd dros 60 oed , amcan y mesur hwn yw canolbwyntio ar gyfleoedd gwaith i rai 16 flwydd oed

Anglais

However , unlike the focus on the social life of over 60s , this measure aims to focus on employment opportunities for 16-year-olds

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Ni fydd yn golygu dim i breswylwyr cartrefi gofal yr henoed , yn union fel na olygodd ddim i'r wraig 102 flwydd oed a ymwelodd â 10 Downing Street yr wythnos yma am ei bod o dan fygythiad o ddod yn ddigartref eto byth

Anglais

It will not mean anything to elderly care home residents , just as it has not meant anything to the 102-year-old lady who visited 10 Downing Street this week because she is under threat of becoming homeless yet again

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Gwaetha'r modd , mae fforddiadwyedd yn fater mawr yn aml , yn enwedig yn achos plant iau , oherwydd y cymarebau gorfodol rhwng staff a phlant pan yw plant o dan flwydd oed

Anglais

Unfortunately , affordability is frequently a major issue , particularly in the case of younger children , because of the obligatory staff-children ratios when children are under one year old

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Hefyd y mae gan fyfyrwyr, gweithwyr ar secondiad a phobl sy'n gymwys ar gyfer pensiynau neu flwydd-daliadau nawdd cymdeithasol, hawl i ofal iechyd anunlongyrchol yn ystod eu hymweliad. _

Anglais

Accordingly, subject only to your vehicle being registered in the Member State in which you reside, and that you are in possession of the registration certificate concerned, you are entitled to travel to any other Member State in your car or on your motorbike.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae arnoch angen yr hyn a ddisgrifiwch chi , sef ffrindiau , mentoriaid hyn , a allai fod wedi mynd drwy'r felin ac sy'n gallu dweud wrth y rebeliaid ifanc 13 , 14 , 15 , 16 neu 17 flwydd oed , ` Edrychwch , peidiwch â dilyn y llwybr hw ; dyna a ddigwyddodd i mi , a dyma sut y byddaf yn eich helpu i geisio peidio â gwneud y camgymeriadau ofnadwy a wneuthum i '

Anglais

You need what you describe , namely buddies , older mentors , who may have been through it and who can say to the rebellious young 13 , 14 , 15 , 16 or 17-year-old , ` Look , don't go down this roa ; this is what happened to me , and this how I will help you to try to avoid making the ghastly mistakes that I made '

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Mae un yn 22 flwydd oed a chaiff yr isafswm cyflog llawn ym mis Hydref , sef £4 .85 yr awr , ac mae'r llall yn 17 flwydd oed , ac ni chaiff ond £3 yr awr

Anglais

One is 22 years old and will get the full minimum wage in October , which will be £4 .85 an hour , and the other is 17 years old , who will only be getting £3 an hour

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Fel y mae'n awr , dyma'r unig grŵp oedran sydd wedi'i wahardd rhag ymgeisio am gymorth ariannol ac , er y gallai Lloegr fod yn fodlon derbyn y sefyllfa hon , mae gennym gyfle yng Nghymru i gyflwyno cynllun cyfochrog i gynorthwyo rhai 17 flwydd oed ar gyfer eleni

Anglais

As matters stand , this is the only age group excluded from applying for financial support and , while England may be happy to accept this situation , we have the opportunity in Wales to introduce a parallel scheme to support 17-year-olds for this year

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Gallois

Pam na allwch ddefnyddio'r arian hwnnw i helpu rhai 17 flwydd oed ? Pam yr ydych yn awr yn bwriadu tynnu'r arian o'r maes hwnnw a'i roi mewn maes gwariant arall , a hynny , mae'n debyg , fel y gallwch gyhoeddi rhywbeth ffafriol i'r wasg ac ymhyfrydu mewn ychydig o benawdau newyddion ? Onid yw'n bryd ichi ganolbwyntio ar ofalu am y rhai 17 flwydd oed y mae arnynt angen yr arian hwnnw hefyd ?

Anglais

Why can you not use that money to help 17-year-olds ? Why do you now intend to move the money out of that pot into another area of spending , presumably so that you can announce something favourable for the press and bask in a few headlines ? Is it not time for you to concentrate on looking after those 17-year-olds who also need that money ?

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK