MyMemory, la plus grande mémoire de traduction du monde
Combinaison linguistique :
 Sujet   
Demander à Google

Vous avez cherché: επάρκεια παραγωγής σίτου (Grec - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Grec

Anglais

Infos

Grec

Η Κοινότητα εξάγει το 20% της παραγωγής σίτου, έναντι ποσοστού 35% για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Anglais

The Community exports 20% of its wheat, whereas the United States exports 35%.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Η παραγωγή σίτου, κριθαριού και σταφυλιών επιδοτείται άμεσα.

Anglais

Cyprus's dependence on external markets, especially the Community market, for its supplies of chemicals and also engineering, electrical, electronic and transport equipment should be noted.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Μόνο το 5 % της γεωργικής έκτασης χρησι­μοποιείται για παραγωγή σίτου.

Anglais

Only 5% of the agricultural area is used for wheat production.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Η χώρα έχει 5,5 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργήσιμης γης, με το ένα πέμπτο να χρησιμοποιείται για παραγωγή σίτου.

Anglais

The country has 5.5 million hectares of arable land, with about a fifth used for wheat production.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Κατά τα τρία τελευταία χρόνια, πάνω από 40.000 κατοικίες έχουν επιδιορθωθεί ή ανακατασκευαστεί, 80 τοις εκατό των ιατρικών κέντρων σε περιοχές της υπαίθρου έχουν ανοικοδομηθεί ή εξοπλιστεί, 500 χιλιόμετρα δρόμων έχουν επιδιορθωθεί, η παραγωγή σίτου έχει αυξηθεί σημαντικά ικανοποιώντας το 66 τοις εκατό των τοπικών αναγκών το 2000 και το 2001, οι εγγραφές σε σχολεία και πανεπιστήμια έχουν αυξηθεί σημαντικά και θεμελιώδεις δημόσιοι φορείς, όπως το δικαστικό σώμα και η δύναμη της αστυνομίας, έχουν ενισχυθεί.

Anglais

Over the past three years, more than 40,000 houses have been rehabilitated or rebuilt; 80 per cent of the health clinics in rural areas have been reconstructed and equipped; 500 km of roads have been repaired; wheat production has increased substantially to meet 66 per cent of local needs in 2000 and 2001; school and university enrollment has seen a considerable increase; and essential public institutions, including the judiciary and police force, have been strengthened.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Οι καταναλωτές σχεδόν σε όλη την περιοχή θα πρέπει να περιμένουν αυξήσεις και στα είδη παντοπωλείου λόγω της χαμηλής παραγωγής σίτου και αραποσίτου.

Anglais

Consumers virtually across the region can expect to dig deeper at the grocery stores as well, due to poor wheat and corn crops.

Dernière mise à jour : 2016-01-20
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Η ασφάλεια του εφοδιασμού, η διαλειτουργικότητα και η ασφαλής λειτουργία του συστήματος εκτιμώνται σύμφωνα με την ανάλυση που εκπονείται στο πλαίσιο του πιο πρόσφατου διαθέσιμου δεκαετούς σχεδίου ανάπτυξης δικτύων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως μετρώντας τον αντίκτυπο του έργου στην αναμενόμενη απώλεια φορτίου για την περιοχή ανάλυσης κατά τα οριζόμενα στο παράρτημα V σημείο 10 σε όρους επάρκειας παραγωγής και μεταφοράς για μια σειρά χαρακτηριστικών περιόδων φορτίου, λαμβανομένων υπόψη των αναμενόμενων αλλαγών σε ακραία καιρικά φαινόμενα που σχετίζονται με το κλίμα και των επιπτώσεών τους στην ανθεκτικότητα των υποδομών.

Anglais

Security of supply, interoperability and secure system operation shall be measured in line with the analysis made in the latest available 10-year network development plan in electricity, notably by assessing the impact of the project on the loss of load expectation for the area of analysis as defined in Annex V.10 in terms of generation and transmission adequacy for a set of characteristic load periods, taking into account expected changes in climate-related extreme weather events and their impact on infrastructure resilience.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Υποστηρίχτηκε επίσης ότι κάθε διαφορά στις τιμές του πρωτογενούς αλουμινίου μεταξύ SHFE και LME δεν συνεπάγεται διαφορά τιμής για τα προϊόντα κράματος αλουμινίου ανάμεσα στις αντίστοιχες αγορές και ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως η επάρκεια παραγωγής, η πλεονάζουσα ικανότητα και το κόστος συμμόρφωσης με τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις.

Anglais

It was also argued that any price difference for primary aluminium between SHFE and LME may not lead to a price difference for aluminium alloy extractions between the respective markets, and that factors such as production efficiency, residual capacity, and cost of environmental obligations need to be taken into account.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Αυτή η ευρωπαϊκή πρόβλεψη επάρκειας παραγωγής βασίζεται στις εθνικές προβλέψεις επάρκειας παραγωγής που εκπονούνται από τους επιμέρους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

Anglais

The European supply adequacy outlook shall build on national supply outlooks prepared by each individual transmission system operator.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Αυτή η ευρωπαϊκή πρόβλεψη επάρκειας παραγωγής βασίζεται στις εθνικές προβλέψεις επάρκειας παραγωγής που εκπονούνται από τους επιμέρους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

Anglais

The European generation adequacy outlook shall build on national generation adequacy outlooks prepared by each individual transmission system operator.

Dernière mise à jour : 2014-11-21
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Ενίσχυση συμπληρωματική της προβλεπομένης στο άρθρο 138, χορηγούμενη σε παραδοσιακές περιοχές παραγωγής σίτου και σίκαλης αρτοποιίας, και κριθής ζυθοποιίας.

Anglais

Aid supplementary to that provided for in Article 138 granted to producers of maize for the starch industry within the limit of the production volume existing prior to accession.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Εντυπωσιακός είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ ΕΟΚ και Ηνωμένων Πολιτειών για τις επιχορηγήσεις των προμηθευτών σίτου προς τη Σοβιε­τική Ένωση, από τις οποίες κερδίζει η Σοβιετική Ένωση αλλά χάνει ο ευρωπαίος και ο αμερικανός φορολογούμε­νος, καθώς και οι υπόλοιποι παραγωγοί σίτου στον κόσμο.

Anglais

If we look for example at a product like sugar, we realize that although the Community now has a co-responsibility levy, the direct consequence of this co-responsibility levy is that exports of sugar from the Com munity are rising steadily.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Η αμερικανική παραγωγή γάλακτος αυξήθηκε κατά 6%, η παραγωγή σίτου κατά 10% και η παραγωγή καλαμποκιού κατά 37 εκατ. τόννους.

Anglais

US milk production has increased by 6%, wheat production by 10%, and output of maize by 37 million tonnes.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Η παραγωγή σίτου στα μέ­σα της δεκαετίας του '80 υπερέβαινε κατά 30% περίπου την κατανάλωση σίτου στην Κοινότητα, η παραγωγή βουτύρου κατά 34%, γάλακτος σε σκό­νη κατά 28% και βοείου κρέατος κατά 10% περίπου.

Anglais

In the 1980s wheat production exceeded consumption by almost 30%. whilst the surpluses of butter, skimmed-milk powder and beef represented 34. 28 and almost 10% respectively.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Πράγματι, τουλάχιστον για μια φορά, ενωθήκαμε για να ζητήσουμε να διπλασιαστεί η τιμή παρέμβασης ανά εκτά­ριο, από 5.000 σε 10.000 Ecu/εκτάριο, ειδικά για την περιοχή της Umbria, με παράδοση στην παραγωγή σίτου.

Anglais

In addition, as regards the figures relating to this marketing year ­and these are the figures from the International Wheat Council ­ the forecasts are as follows: Russian imports are expected to increase from 2 500 000 to 4 500 000 tonnes and Chinese imports from 4 700 000 to 7 200 000 tonnes.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (EC) συνέστησε μεγαλύτερες προσπάθειες εφαρμογής, ειδικά στον κτηνιατρικό τομέα, καθώς και στην ανάπτυξη των διοικητικών, επιθεωρητικών και ελεγκτικών μηχανισμών. Η χώρα έχει 5, 5 εκατομμύρια εκτάρια καλλιεργήσιμης γης, με το ένα πέμπτο να χρησιμοποιείται για παραγωγή σίτου.

Anglais

However, the European Commission (EC) has recommended greater efforts in implementation, particularly in the veterinary sector, as well as the development of administrative, inspection and control mechanisms. The country has 5.5 million hectares of arable land, with about a fifth used for wheat production.

Dernière mise à jour : 2012-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Εν προκειμένω, έχω κατά νου ένα το οποίο λέγεται Triasol και είναι εξαιρετικά σημαντικό για την παραγωγή σίτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Anglais

I am thinking particularly here of one called Triasol which is vitally important to the production of wheat within the European Union.

Dernière mise à jour : 2012-02-28
Fréquence d'utilisation : 1

Certaines traductions humaines peu pertinentes ont été masquées.
Affichez les résultats peu pertinents.

Ajouter une traduction

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux contributions humainesSignaler un abus  | À propos de MyMemory   | Contact


MyMemory dans votre langue:  English |  Italiano |  Español |  Deutsch |  Nederlands |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  汉语 |  한국어 |  Türkçe |

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK