MyMemory, la plus grande mémoire de traduction du monde
Combinaison linguistique :
 Sujet   
Demander à Google

Vous avez cherché: επάρκεια παραγωγής σίτου (Grec - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Grec

Anglais

Infos

Grec

Ανάγκη για επάρκεια παραγωγής

Anglais

Need for generation adequacy

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και επάρκεια παραγωγής

Anglais

Renewables and generation adequacy

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Η Κοινότητα εξάγει το 20% της παραγωγής σίτου, έναντι ποσοστού 35% για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Anglais

The Community exports 20% of its wheat, whereas the United States exports 35%.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Σχήμα 2: Δυνητικές απώλειες παραγωγής σίτου (%) σε 19 χώρες της ΕΕ (1990-2006)

Anglais

Figure 2: Potential wheat yield losses (%) in 19 EU countries (1990-2006).

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Η παραγωγή σίτου, κριθαριού και σταφυλιών επιδοτείται άμεσα.

Anglais

Cyprus's dependence on external markets, especially the Community market, for its supplies of chemicals and also engineering, electrical, electronic and transport equipment should be noted.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Κατευθύνσεις σχετικά με τη δημόσια παρέμβαση για την εξασφάλιση επάρκειας παραγωγής

Anglais

Guidance for public intervention for the provision of generation adequacy

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Μόνο το 5 % της γεωργικής έκτασης χρησι­μοποιείται για παραγωγή σίτου.

Anglais

Only 5% of the agricultural area is used for wheat production.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης επάρκειας παραγωγής, ανά διετία·

Anglais

a 10-year investment plan every two years;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

δεκαετές επενδυτικό πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένης πρόβλεψης επάρκειας παραγωγής, ανά διετία·

Anglais

a 10-year investment plan, including a generation adequacy outlook, every two years;

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Μέ βάση συμβιβαστική πρόταση της Προεδρίας, το Συμβούλιο κατέληξε, με ειδική πλειοψηφία, σε πολιτική συμφωνία για την πρόταση της Επιτροπής περί τροποποίησης του καθεστώτος στήριξης των παραγωγών σίτου και ανέθεσε στην Ειδική Επιτροπή Γεωργίς να διατυπώσει οριστικά το σχέδιο κανονισμού ενόψει προσεχούς τυπικής έγκρισής του.

Anglais

On the basis of a compromise suggestion from the Presidency, the Council reached political agreement, by a qualified majority, on the Commission proposal amending the support system for producers of durum wheat, and instructed the Special Committee on Agriculture to finalize the draft Regulation ready for its formal adoption later.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

3.10 Τα πρότυπα και οι μηχανισμοί για την εξασφάλιση επάρκειας παραγωγής ποικίλλουν σήμερα μεταξύ των κρατών μελών, ακριβώς όπως διαφέρουν και τα προβλήματα σχετικά με την εξισορρόπηση μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Anglais

3.10 Standards and mechanisms for ensuring generation adequacy currently vary from one Member State to another, as problems with the balance of supply and demand differ between them.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Άλλες παρεμβάσεις αντιμετωπίζουν προβλήματα με περισσότερο προσωρινό χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα η διασφάλιση επάρκειας παραγωγής σε συνθήκες κατά τις οποίες η αγορά δεν ανταποκρίνεται (ακόμη) επαρκώς.

Anglais

Other interventions deal with more temporary problems, for example to ensure generation adequacy in circumstances in which the market does not (yet) deliver.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Όταν η Επιτροπή καλείται να εξετάσει την καταλληλότητα μιας δημόσιας παρέμβασης για την εξασφάλιση της επάρκειας παραγωγής, είτε δυνάμει των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων είτε στο πλαίσιο της νομοθεσίας για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, θα ζητεί από το εκάστοτε κράτος μέλος να προβαίνει σε διεξοδική αξιολόγηση της επάρκειας παραγωγής, όπως περιγράφεται στις προηγούμενες παραγράφους.

Anglais

Where the Commission is called upon to examine the appropriateness of public interventions to ensure generation adequacy, either under state aid rules or under internal electricity market legislation, it will require from the Member State a thorough generation adequacy assessment as described in the preceding paragraphs.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή θα αναμένει από τα κράτη μέλη όχι μόνο υψηλό βαθμό δέσμευσης όσον αφορά τη μετάβαση σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές σε χώρες που προτείνουν δημόσιες παρεμβάσεις για την εξασφάλιση της επάρκειας παραγωγής, αλλά και καθεστώτα στήριξης για τις ΑΠΕ που θα συνάδουν με τις βέλτιστες πρακτικές όπως αναπτύσσονται κατωτέρω.

Anglais

This means that the Commission would expect to see not just a high commitment to transitioning to a low carbon electricity system in countries proposing public intervention to ensure generation adequacy, but also RES support schemes which conform to best practice as developed below.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Εάν υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το κατά πόσον η αγορά παρέχει επάρκεια παραγωγής και ασφάλεια, συνιστάται, πριν από την πραγματοποίηση δημόσιας παρέμβασης, η διενέργεια αντικειμενικής, τεκμηριωμένης και συνολικής αξιολόγησης της κατάστασης επάρκειας παραγωγής.

Anglais

If there are doubts whether the market delivers generation adequacy and security, an objective, facts-based, and comprehensive assessment of the generation adequacy situation is advisable prior to public intervention.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Εάν, κατόπιν διεξοδικής αξιολόγησης, η ανεπάρκεια παραγωγής χαρακτηριστεί σοβαρό πρόβλημα, τα κράτη μέλη καλούνται να αξιολογήσουν εναλλακτικά μέτρα που μπορούν εξίσου να επιλύσουν ή να ελαχιστοποιήσουν το πρόβλημα της επάρκειας παραγωγής.

Anglais

If generation inadequacy is identified as a serious problem following a comprehensive assessment, Member States are invited to assess the alternative measures which can equally target or minimise the generation adequacy problem.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Η Επιτροπή δεσμεύεται να συνεργαστεί με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές για την αντιμετώπιση των προβληματισμών σχετικά με την επάρκεια παραγωγής, τη μεταρρύθμιση των καθεστώτων στήριξης για την ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης μέτρων ανταπόκρισης στη ζήτηση.

Anglais

The Commission is committed to working with the competent public authorities with a view to addressing generation adequacy concerns, reforming support schemes for renewables and facilitating the deployment of demand response measures.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι οι μηχανισμοί για την εξασφάλιση της επάρκειας παραγωγής πρέπει να είναι ανοικτοί για το σύνολο της δυναμικότητας που μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά στην κάλυψη των απαιτούμενων προτύπων επάρκειας παραγωγής, μεταξύ άλλων και από άλλα κράτη μέλη.

Anglais

The Commission is of the view that mechanisms to ensure generation adequacy should be open to all capacity which can effectively contribute to meeting the required generation adequacy standard, including from other Member States.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Η Επιτροπή θα συνεχίσει επίσης να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, κυρίως μέσω της συντονιστικής ομάδας για την ηλεκτρική ενέργεια, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αφορούν την εξασφάλιση ασφαλούς εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια και επάρκειας παραγωγής.

Anglais

The Commission will also continue to work with Member States and national regulatory authorities, in particular through the Electricity Coordination Group, on addressing the challenges to ensuring security of electricity supply and generation adequacy.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Grec

Η επάρκεια παραγωγής δοκιμάστηκε επίσης τόσο κατά τον ψυχρό χειμώνα στην Σκανδιναβία όσο και από το πολύ θερμό καλοκαίρι σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Anglais

Generation adequacy was also tested by both a cold winter in the Nordic region and a very hot summer all over Europe.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1

Ajouter une traduction

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux contributions humainesSignaler un abus  | À propos de MyMemory   | Contact


MyMemory dans votre langue:  English |  Italiano |  Español |  Deutsch |  Nederlands |  Svenska |  Português |  Русский |  日本語 |  汉语 |  한국어 |  Türkçe |

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK