Demander à Google

Vous avez cherché: nente (Italien - Grec)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Italien

Grec

Infos

Italien

Ciascuna BC dell' Eurosistema gestisce il proprio sistema compo ­ nente di TARGET2.

Grec

Κάθε ΚΤ του Ευρωσυστήματος λειτουργεί τη δική της συνιστώσα του TARGET2.

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Italien

Ciascuna BC dell' Eurosistema gestisce il proprio sistema compo ­ nente di TARGET2 .

Grec

Κάθε ΚΤ του Ευρωσυστήματος λειτουργεί τη δική της συνιστώσα του TARGET2 .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

I conti mirror sono conti PM specificamente detenuti dalla BCSA nel proprio sistema compo ­ nente di TARGET2 per essere utilizzati dal SA.

Grec

Οι αντικριζόμενοι λογαριασμοί είναι ειδικοί λογαριασμοί ΜΠ τους οποίους τηρεί η ΚΤΕΣ στη συνιστώσα της του TARGET2 για να χρησιμοποιούνται από το επικουρικό σύστημα.

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Italien

Ciascun membro apparte ­ nente a un CSD può designare un sostituto che possa sostituirlo/ a in caso di impedimento.

Grec

Κάθε μέλος ΚΑΤ μπορεί να ορίζει έναν αναπληρωτή προς αντικατάστασή του σε περίπτωση που το ίδιο κωλύεται.

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Italien

2007O0002--- IT--- 22.11.2010--- 003.001--- 41 ▼B e) si verifica qualunque altro evento riguardante il partecipante che, a giudizio della[ inserire nome della BC], potrebbe porre in pericolo la stabilità, solidità e sicurezza complessive di TARGET2-[ inserire il riferimento a BC/ paese] o di qualunque altro sistema componente di TARGET2, ovvero potrebbe pregiu ­ dicare lo svolgimento da parte della[ inserire nome della BC] dei propri compiti, così come descritti nel[ fare riferimento al diritto nazionale perti ­ nente] e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ►M3; e/ o ◄

Grec

2007O0002--- EL--- 22.11.2010--- 003.001--- 41 ▼B ε) επέλθει οποιοδήποτε άλλο γεγονός το οποίο αφορά τον συμμετέχοντα και το οποίο, κατά την αξιολόγηση της[ επωνυμία ΚΤ], θα απειλούσε τη συνολική σταθερότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια του TARGET2-[ αναφορά ΚΤ/ χώρας] ή οποιασδήποτε άλλης συνιστώσας του TARGET2 ή θα έθετε σε κίνδυνο την εκτέλεση των καθηκόντων της[ επωνυμία ΚΤ], όπως περιγράφονται στις[ αναφορά των οικείων εθνικών διατάξεων] και στο καταστατικό του Ευρω ­ παϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ►M3 · ή/ και ◄

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Italien

l) una proporzione significativa della compo ­ nente variabile della remunerazione dovrebbe essere concessa in azioni o strumenti con ­ nessi alle azioni o, laddove appropriato, in altri strumenti diversi dal contante a condi ­ zione che essi creino incentivi legati alla crea ­ zione di valore a lungo termine e all' oriz ­ zonte temporale del rischio.

Grec

ιß) ένα σημαντικό μέρος της μεταßλητής συνιστώ ­ σας αμοιßής θα πρέπει να διατίθεται σε μετοχές ή σε μέσα που συνδέονται με μετοχές ή, όπου κρίνεται ενδεδειγμένο, σε άλλα μέσα που δεν συνίστανται σε μετρητά, εφόσον τα εν λόγω μέσα δημιουργούν κίνητρα που συνάδουν με τη δημιουργία αξίας σε μακροπρόθεσμη ßάση και με τους χρονικούς ορίζοντες των κινδύνων.

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Italien

Il contratto di mobilizzazione è disciplinato dalla legislazione di uno Stato membro apparte ­ nente all' area dell' euro. Articolo 6 Presentazione da parte della controparte di un parere( diligence letter) di un consulente legale esterno Prima della mobilizzazione di prestiti sindacati, le controparti presentano alla BCN pertinente un parere su questioni di fatto( diligence letter) di un consulente legale esterno che prenda in esame, secondo modalità e forme che soddisfino le esigenze dell' Eurosistema, talune questioni di fatto, come eventualmente elaborate periodicamente dalla BCE e pubblicate sul proprio sito Internet.

Grec

Άρθρο 6 Υποßολή από τον αντισυμßαλλόμενο γνωμοδότησης εξωτερικού νομικού συμßούλου σχετικά με ορισμένα ζητήματα νομικού ελέγχου( diligence letter) Πριν από την παροχή των κοινοπρακτικών δανείων ως ασφαλειών, οι αντισυμßαλλόμενοι παραδίδουν στην οικεία ΕθνΚΤ γνωμοδότηση εξωτερικού νομικού συμßούλου στην οποία εξετάζονται κατά τρόπο και τύπο που ικανοποιούν το Ευρωσύστημα ορισμένα ζητή ­ ματα νομικού ελέγχου( diligence issues), όπως αυτά εκάστοτε καθορίζονται από την ΕΚΤ και δημοσιεύονται στον δικτυακό της τόπο.

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Italien

a) Strumenti azionari nego ­ ziabili Prezzo di mercato b) Partecipazioni e azioni il ­ liquide e ogni altro stru ­ mento azionario detenuto come investimento perma ­ nente Costo soggetto a dimi ­ nuzione c) Investimenti in società controllate o partecipazioni rilevanti Valore patrimoniale netto d) Titoli negoziabili diversi da quelli detenuti fino a sca ­ denza Prezzo di mercato Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati e) Titoli negoziabili classifi ­ cati come detenuti fino a scadenza o detenuti come investimento permanente Costo soggetto a dimi ­ nuzione Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati f) Titoli non negoziabili Costo soggetto a dimi ­ nuzione Tutti i premi e gli sconti sono ammortizzati g) Saldi presso banche e pre ­ stiti Valore nominale, con ­ vertito ai tassi di cambio di mercato se i saldi/ de ­ positi sono denominati in valuta estera Consigliato

Grec

καταθέσεις προθεσμίας και τρεχούμενοι λογαριασμοί), διακρατού ­ μενα ως χαρτοφυλάκιο ειδι ­ κού προορισμού--- Συμφωνίες επαναπώλησης με πιστωτικά ιδρύματα, συν ­ δεόμενες με τη διαχείριση των χαρτοφυλακίων τίτλων που εμπίπτουν στο παρόν στοιχείο α) Εμπορεύσιμοι μετοχικοί τίτλοι Αγοραία τιμή ß) Συμμετοχές και μη ευχερώς ρευστοποιήσιμες μετοχές, και λοιποί μετοχικοί τίτλοι δια ­ κρατούμενοι ως μόνιμη επέν ­ δυση Κόστος υποκείμενο σε απο ­ μείωση αξίας γ) Επενδύσεις σε θυγατρικές ή σημαντικές συμμετοχές Καθαρή αξία στοιχείου ενερ ­ γητικού δ) Εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός των διακρατούμενων έως τη λήξη Αγοραία τιμή Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσßέννυνται ε) Εμπορεύσιμοι τίτλοι ταξινο ­ μούμενοι ως διακρατούμενοι έως τη λήξη ή τηρούμενοι ως μόνιμη επένδυση Κόστος υποκείμενο σε απο ­ μείωση αξίας Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσßέννυνται στ) Μη διαπραγματεύσιμοι τίτλοι Κόστος υποκείμενο σε απο ­ μείωση αξίας Διαφορές υπέρ ή υπό το άρτιο αποσßέννυνται ζ) Καταθέσεις σε τράπεζες και δάνεια Ονομαστική αξία, μετατρεπό ­ μενη με την αγοραία συναλ ­ λαγματική ισοτιμία, εάν τα υπόλοιπα ή οι καταθέσεις είναι εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Italien

La controparte indennizza integralmente la BCN perti ­ nente rispetto a ogni commissione dovuta alla banca agente o all' agente responsabile dei pagamenti( payment agent), o a qua ­ lunque altra commissione o costo collegato all' amministrazione del prestito.

Grec

Ο αντισυμßαλλόμενος αποζημιώνει πλήρως την οικεία ΕθνΚΤ για κάθε αμοιßή που οφείλεται στο δανειακό αντιπρόσωπο ή στον αντιπρόσωπο πληρωμών ή για οποιεσδήποτε άλλες αμοιßές ή δαπά ­ νες που αφορούν τη διαχείριση του δανείου.

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Italien

]( d) coopera strettamente con la BCE e, se del caso, con le BCN del SEBC, in particolare fornendo loro le informazioni necessarie per l' assolvimento dei rispettivi compiti in conformità con la perti ­ nente legislazione dell' UE;( de) coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico, in particolare fornendo al comitato le informazioni necessarie per l' assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle segna ­ lazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico;»

Grec

]( δ) συνεργάζεται στενά με την ΕΚΤ και, όπου κρίνεται σκόπιμο, με τις ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ, ιδίως παρέχοντάς τους τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπλή ­ ρωση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ·( δε) συνεργάζεται στενά με το ΕΣΣΚ, μεταξύ άλλων παρέχο ­ ντας στο ΕΣΣΚ τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του και διασφαλίζοντας σωστή παρακολούθηση των προειδοποιήσεων και των συστάσεων του ΕΣΣΚ· »

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Italien

( 1) Direttiva del Consiglio 85/611/ CEE del 20 dicembre 1985 concer ­ nente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d' investimento col ­ lettivo in valori mobiliari( OICVM)( GU L 375 del 31.12.1985, pag.

Grec

( 1) Οδηγία 85/611/ ΕΟΚ του Συμßουλίου, της 20ής Δεκεμßρίου 1985, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες( ΟΣΕΚΑ)( ΕΕ L 375 της 31.12.1985, σ.

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Italien

] ( d ) coopera strettamente con la BCE e , se del caso , con le BCN del SEBC , in particolare fornendo loro le informazioni necessarie per l' assolvimento dei rispettivi compiti in conformità con la perti ­ nente legislazione dell' UE ; ( de ) coopera strettamente con il Comitato europeo per il rischio sistemico , in particolare fornendo al comitato le informazioni necessarie per l' assolvimento dei suoi compiti e assicurando un seguito adeguato alle segna ­ lazioni e alle raccomandazioni del Comitato europeo per il rischio sistemico ;»

Grec

] ( δ ) συνεργάζεται στενά με την ΕΚΤ και , όπου κρίνεται σκόπιμο , με τις ΕθνΚΤ του ΕΣΚΤ , ιδίως παρέχοντάς τους τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπλή ­ ρωση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ· ( δε ) συνεργάζεται στενά με το ΕΣΣΚ , μεταξύ άλλων παρέχο ­ ντας στο ΕΣΣΚ τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του και διασφαλίζοντας σωστή παρακολούθηση των προειδοποιήσεων και των συστάσεων του ΕΣΣΚ· »

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

La controparte indennizza integralmente la BCN perti ­ nente rispetto a ogni commissione dovuta alla banca agente o all' agente responsabile dei pagamenti ( payment agent ) , o a qua ­ lunque altra commissione o costo collegato all' amministrazione del prestito .

Grec

Ο αντισυμßαλλόμενος αποζημιώνει πλήρως την οικεία ΕθνΚΤ για κάθε αμοιßή που οφείλεται στο δανειακό αντιπρόσωπο ή στον αντιπρόσωπο πληρωμών ή για οποιεσδήποτε άλλες αμοιßές ή δαπά ­ νες που αφορούν τη διαχείριση του δανείου .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

2007O0002 --- IT --- 22.11.2010 --- 003.001 --- 51 ▼B b ) Secondo l' algoritmo 2 ( « parziale » ) la [ inserire nome della BC ] provvede : i ) a calcolare e verificare le posizioni di liquidità , i limiti e le riserve di ciascun conto PM pertinente , con le modalità di cui all' algoritmo 1 ; e ii ) se la posizione di liquidità totale di uno o più conti PM perti ­ nenti è negativa , a stralciare singoli ordini di pagamento fino a che la posizione di liquidità totale di ciascun conto PM perti ­ nente è positiva .

Grec

2007O0002 --- EL --- 22.11.2010 --- 003.001 --- 51 ▼B ß ) Με τον αλγόριθμο 2 ( « μερικός » ) η [ επωνυμία ΚΤ ] : i ) υπολογίζει και ελέγχει τις θέσεις , τα όρια και τις δεσμεύσεις ρευστότητας κάθε οικείου λογαριασμού ΜΠ όπως με τον αλγό ­ ριθμο 1 και ii ) εάν η συνολική θέση ρευστότητας ενός ή περισσότερων από τους οικείους λογαριασμούς ΜΠ είναι αρνητική , αφαιρεί μία προς μία εντολές πληρωμής έως ότου η συνολική θέση ρευστότητας κάθε συμμετέχοντα στο TARGET2 καταστεί θετική .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

2007O0002 --- IT --- 22.11.2010 --- 003.001 --- 84 ▼M3 --- per « evento di default » ( event of default ) si intende qualunque evento immi ­ nente o attuale , il cui verificarsi possa porre in pericolo l' adempimento da parte di un soggetto dei propri obblighi derivanti dalle misure nazionali di attuazione del presente indirizzo o da qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra quel soggetto e qualunque BC dell' Eurosistema ( comprese quelle definite dal Consiglio direttivo per le operazioni di politica monetaria dell' Eurosistema ) tra cui : a ) il caso in cui il soggetto non soddisfa più i criteri di accesso e / o i requisiti tecnici stabiliti nell' allegato I e , se del caso , nell' allegato V ; b ) l' apertura di procedure di insolvenza nei confronti del soggetto ;

Grec

2007O0002 --- EL --- 22.11.2010 --- 003.001 --- 84 ▼M3 --- « γεγονός αθέτησης υποχρέωσης » : κάθε γεγονός ή επικείμενο γεγονός , η επέλευση του οποίου μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την εκπλήρωση των υπο ­ χρεώσεων που υπέχει ένας οργανισμός ßάσει των εθνικών ρυθμίσεων για την εφαρμογή της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής ή οποιωνδήποτε άλλων κανόνων ( συμπεριλαμßανομένων αυτών που καθορίζονται από το διοικητικό συμßούλιο σχετικά με τις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστή ­ ματος ) που διέπουν τις σχέσεις μεταξύ του εν λόγω οργανισμού και οποια ­ σδήποτε από τις ΚΤ του Ευρωσυστήματος , και ιδίως : α ) η περίπτωση κατά την οποία ο οργανισμός δεν πληροί πλέον τα κριτήρια πρόσßασης ή / και τις τεχνικές απαιτήσεις του παραρτήματος II και , κατά περίπτωση , του παραρτήματος V· ß ) η έναρξη διαδικασιών αφερεγγυότητας κατά του οργανισμού· γ ) υποßολή αίτησης σχετικά με τις διαδικασίες του στοιχείου ß ) · δ ) η έγγραφη δήλωση του οργανισμού σχετικά με την αδυναμία του να καταßάλει το σύνολο ή μέρος των οφειλών του ή να εκπληρώσει τις απορρέουσες από την παροχή ενδοημερήσιας πίστωσης υποχρεώσεις του· ε ) η περίπτωση κατά την οποία ο οργανισμός προέßη εκουσίως σε γενική συμφωνία ή ρύθμιση με τους πιστωτές του· στ ) η περίπτωση κατά την οποία ο οργανισμός τελεί -- ή θεωρείται από την οικεία συμμετέχουσα ΕθνΚΤ ότι τελεί -- σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή αδυναμίας καταßολής των οφειλών του· ζ ) η περίπτωση κατά την οποία το πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασμό ΜΠ του οργανισμού ή το σύνολο ή σημαντικό μέρος του περιουσιακών του στοιχείων έχουν δεσμευθεί ή κατασχεθεί ή υπόκεινται σε οποιαδή ­ ποτε άλλη διαδικασία που αποσκοπεί στην προστασία του δημόσιου συμφέροντος ή των δικαιωμάτων των πιστωτών του οργανισμού· η ) η περίπτωση κατά την οποία η συμμετοχή του οργανισμού σε συνιστώσα του TARGET2 ή / και σε επικουρικό σύστημα έχει ανασταλεί ή παυθεί· θ ) η περίπτωση κατά την οποία ουσιώδης παράσταση ή προσυμßατική δήλωση στην οποία προέßη ή θεωρείται ότι προέßη ο οργανισμός δυνά ­ μει του ισχύοντος δικαίου είναι εσφαλμένη ή αναληθής , ή ι ) η εκχώρηση του συνόλου ή σημαντικού μέρους των περιουσιακών στοι ­ χείων του οργανισμού .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

Il sesto considerando della raccomandazione BCE / 2003/1 del 3 febbraio 2003 ai sensi dell' articolo 10.2 dello sta ­ tuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea , per una decisione del Consiglio concer ­ nente una modifica dell' articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ( 3 ) e il sesto considerando della decisione 2003/223 / CE del Consiglio , riunito a livello di Capi di Stato o di governo , del 21 marzo 2003 , su una modifica dell' articolo 10.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea ( 4 ) , fanno riferimento ad una possibile decisione di differire l' avvio del sistema di rotazione al fine di evitare situazioni in cui ai governatori di un qualsiasi gruppo sia riconosciuta una frequenza del diritto di voto del 100 %.

Grec

Η αιτιολογική σκέψη 6 της σύστασης ΕΚΤ / 2003/1 , της 3ης Φεßρουαρίου 2003 , για απόφαση του Συμßουλίου περί τροποποίησης του άρθρου 10.2 του καταστατικού του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπεζών και της Ευρω ­ παϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( 3 ) και η αιτιολογική σκέψη 6 της απόφασης 2003/223 / ΕΚ του Συμßουλίου , συνερχομέ ­ νου σε επίπεδο αρχηγών κρατών ή κυßερνήσεων , της 21ης Μαρτίου 2003 περί τροποποιήσεως του άρθρου 10.2 του καταστατικού του ευρωπαϊκού συστήματος κεντρικών τραπε ­ ζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ( 4 ) αναφέρουν τη δυνατότητα λήψης απόφασης περί αναßολής της έναρξης λειτουργίας του συστήματος της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου , προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχό ­ μενο , διοικητές οποιασδήποτε ομάδας να απολαύουν δικαιώ ­ ματος ψήφου με συχνότητα 100 %.

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

2007O0002 --- IT --- 22.11.2010 --- 003.001 --- 18 ▼B --- per « evento di default » ( event of default ) si intende qualunque evento immi ­ nente o attuale , il cui verificarsi può porre in pericolo l' adempimento da parte di un partecipante degli obblighi derivanti dalle presenti Condizioni o da qualunque altra norma applicabile al rapporto che intercorre tra detto parte ­ cipante e la [ inserire nome della BC ] o qualunque altra BC , tra cui : a ) il mancato rispetto da parte del partecipante di alcuno dei criteri di accesso di cui all' articolo 4 o dei requisiti stabiliti all' articolo 8 , paragrafo 1 , lettera a ) , punto i ) ; b ) l' apertura di procedure di insolvenza nei confronti del partecipante ;

Grec

--- « εντολή πληρωμής » ( payment order ) : εντολή μεταφοράς κεφαλαίων , εντολή μεταφοράς ρευστότητας ή οδηγία άμεσης χρέωσης ,

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

( 1 ) Direttiva del Consiglio 85/611 / CEE del 20 dicembre 1985 concer ­ nente il coordinamento delle disposizioni legislative , regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d' investimento col ­ lettivo in valori mobiliari ( OICVM ) ( GU L 375 del 31.12.1985 , pag .

Grec

( 1 ) Οδηγία 85/611 / ΕΟΚ του Συμßουλίου , της 20ής Δεκεμßρίου 1985 , για το συντονισμό των νομοθετικών , κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ( ΟΣΕΚΑ ) ( ΕΕ L 375 της 31.12.1985 , σ .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

l ) una proporzione significativa della compo ­ nente variabile della remunerazione dovrebbe essere concessa in azioni o strumenti con ­ nessi alle azioni o , laddove appropriato , in altri strumenti diversi dal contante a condi ­ zione che essi creino incentivi legati alla crea ­ zione di valore a lungo termine e all' oriz ­ zonte temporale del rischio .

Grec

ιß ) ένα σημαντικό μέρος της μεταßλητής συνιστώ ­ σας αμοιßής θα πρέπει να διατίθεται σε μετοχές ή σε μέσα που συνδέονται με μετοχές ή , όπου κρίνεται ενδεδειγμένο , σε άλλα μέσα που δεν συνίστανται σε μετρητά , εφόσον τα εν λόγω μέσα δημιουργούν κίνητρα που συνάδουν με τη δημιουργία αξίας σε μακροπρόθεσμη ßάση και με τους χρονικούς ορίζοντες των κινδύνων .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Italien

Il contratto di mobilizzazione è disciplinato dalla legislazione di uno Stato membro apparte ­ nente all' area dell' euro . Articolo 6 Presentazione da parte della controparte di un parere ( diligence letter ) di un consulente legale esterno Prima della mobilizzazione di prestiti sindacati , le controparti presentano alla BCN pertinente un parere su questioni di fatto ( diligence letter ) di un consulente legale esterno che prenda in esame , secondo modalità e forme che soddisfino le esigenze dell' Eurosistema , talune questioni di fatto , come eventualmente elaborate periodicamente dalla BCE e pubblicate sul proprio sito Internet .

Grec

Άρθρο 6 Υποßολή από τον αντισυμßαλλόμενο γνωμοδότησης εξωτερικού νομικού συμßούλου σχετικά με ορισμένα ζητήματα νομικού ελέγχου ( diligence letter ) Πριν από την παροχή των κοινοπρακτικών δανείων ως ασφαλειών , οι αντισυμßαλλόμενοι παραδίδουν στην οικεία ΕθνΚΤ γνωμοδότηση εξωτερικού νομικού συμßούλου στην οποία εξετάζονται κατά τρόπο και τύπο που ικανοποιούν το Ευρωσύστημα ορισμένα ζητή ­ ματα νομικού ελέγχου ( diligence issues ) , όπως αυτά εκάστοτε καθορίζονται από την ΕΚΤ και δημοσιεύονται στον δικτυακό της τόπο .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK