Demander à Google

Vous avez cherché: sog (Italien - Grec)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Italien

Grec

Infos

Italien

SOG-T

Grec

Ομάδα Ανωτέρων Υπαλλήλων στον τομέα των Τηλεπικοινωνιών

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

La presente direttiva non si applica ai seguenti sog ­ « 2 .

Grec

« 2 .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

La presente direttiva non si applica ai seguenti sog ­ getti: getti:[...

Grec

Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται σε καμία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:[...

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Italien

Ciascuna di tali pubblicazioni è aggregata in modo tale che nessun dato possa essere attribuito a singoli sog ­ getti segnalanti.

Grec

Εν προκειμένω οι δημοσιεύσεις πρέπει να παρουσιάζουν τα στοιχεία συγκεντρωτικά, κατά τρόπο ώστε να μην είναι δυνατόν να αναγνωριστεί ο φορέας που τα υπέßαλε.

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Italien

Comitato consultivo per le azioni nel settore della sicurezza dei sistemi di informazione (SOG-IS)

Grec

Συμβουλευτική επιτροπη για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν στον τομέα της ασφάλειας των συστημάτων πληροφοριών (SOC-IS)

Dernière mise à jour : 2014-11-14
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

considerando che la relazione sul servizio pubblico di radiotelefonia mobile, redatta dal Gruppo di analisi e previsioni (GAP) per il Gruppo di alti funzionari delle telecomunicazioni (SOG-T), ha richiamato l'attenzione sulla necessità di disporre di una gamma adeguata di frequenza quale requisito essenziale per il servizio digitale cellulare paneuropeo di radiotelefonia mobile;

Grec

ότι η έκθεση σχετικά με τις δημόσιες κινητές επικοινωνίες που κατάρτισε η ομάδα ανάλυσης και πρόβλεψης (GAP) για την ομάδα ανωτέρων υπαλλήλων των τηλεπικοινωνιών (GHFT) εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι η διάθεση κατάλληλων συχνοτήτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εγκατάσταση πανευρωπαϊκών ψηφιακών κυψελωτών επικοινωνιών·

Dernière mise à jour : 2014-10-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

▼M3--- per « ente creditizio »( credit institution) si intende a) un ente creditizio ai sensi dell' articolo 2 e dell' articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva bancaria, come attuati dal diritto nazionale, sottoposto alla vigilanza di un' au ­ torità competente, ovvero b) un altro ente creditizio ai sensi dell' articolo 123, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell' Unione europea che sia sog ­ getto a controllo rispondente a requisiti comparabili a quelli della vigilanza di un' autorità competente,

Grec

▼M3--- « πιστωτικό ίδρυμα »: α) πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 2 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 στοιχείο α) της τραπεζικής οδηγίας, όπως οι εν λόγω διατάξεις ενσωματώθηκαν στο εθνικό δίκαιο, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία αρμόδιας αρχής, ή ß) άλλο πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 123 παράγραφος 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υπόκειται σε έλεγχο συγκρίσιμο με την εποπτεία που ασκείται από ορισμένη αρμόδια αρχή,

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Italien

È opportuno apportare alcune modifiche all' indirizzo BCE/ 2007/2: a) in vista della nuova versione della nuova SSP e della necessità di definire il regolamento tra sistemi recentemente introdotto; e b) al fine di permettere l' ac ­ cesso a TARGET2 ad enti creditizi di proprietà pubblica che, in considerazione della loro specifica natura istitu ­ zionale ai sensi della normativa comunitaria, sono sog ­ getti ad un controllo in forme comparabili alla vigilanza da parte delle autorità nazionali competenti,

Grec

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/ 2007/2 θα πρέπει να τροπο ­ ποιηθεί: α) ενόψει της νέας έκδοσης της ΕΚΠ και της ανά ­ γκης ορισμού της νέας έννοιας του διασυστημικού διακανο ­ νισμού και ß) προκειμένου να επιτραπεί η πρόσßαση στο Target2 σε πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία ανήκουν στο δημόσιο και τα οποία, λόγω του ιδιαίτερου θεσμικού τους χαρακτήρα ßάσει του κοινοτικού δικαίου, υπόκεινται σε έλεγχο συγκρίσιμο με την εποπτεία που ασκείται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές,

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Italien

Qualora due o più soggetti che operano con il contante siano coinvolti nel ricircolo delle medesime banconote in euro, il soggetto responsabile del controllo di autenticità e idoneità di tali banconote in euro sarà designato in linea con le norme nazionali o, in mancanza, sarà identificato in accordi contrattuali tra i sog ­ getti che operano con il contante pertinenti. 3.

Grec

3. « Εκ νέου θέση σε κυκλοφορία »: η πράξη των φορέων που διαχειρίζονται μετρητά, με την οποία αυτοί θέτουν εκ νέου σε κυκλοφορία, άμεσα ή έμμεσα, τραπεζογραμμάτια ευρώ που έχουν λάßει είτε από το κοινό, υπό τη μορφή πληρωμής ή κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, είτε από άλλον φορέα που χειρίζεται μετρητά.

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Italien

L' Eurosistema offre sostegno alla formazione offerta dai sog ­ getti che operano con il contante al proprio personale al fine di assicurare che questo acquisti le competenze atte ad effettuare i controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro.

Grec

Το Ευρωσύστημα υποστηρίζει την παροχή εκπαίδευσης από τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά στους υπαλλήλους τους, προκειμένου να διασφαλίζεται η ικανότητα των τελευταίων να ελέγχουν τη γνησιότητα και καταλληλότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Italien

3.14. Ai soggetti che operano con il contante i quali abbiano esternalizzato i controlli di autenticità e idoneità ad altri sog ­ getti che operano con il contante può essere richiesto di fornire alla BCN informazioni dettagliate su questi ultimi.

Grec

Με απόφασή της κάποια ΕθνΚΤ μπορεί να εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων παροχής στοιχείων τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, που έχουν υποστεί επεξεργασία σε μηχανήματα επεξεργασίας τραπεζογραμματίων ευρώ και διανέμονται μέσω των ταμείων. 3.14.

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Italien

Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente indirizzo:--- per « sistema di gestione accentrata »( CSD) s' intende un sog ­ getto che: a) consente alle operazioni in titoli di essere elaborate e regolate mediante scrittura contabile; b) offre servizi di deposito, ad esempio l' amministrazione di opera ­ zioni societarie e rimborsi;

Grec

Άρθρο 2 Ορισμοί Για τους σκοπούς της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής νοούνται ως:--- « κεντρικό αποθετήριο τίτλων »( ΚΑΤ): οντότητα η οποία: α) καθι ­ στά δυνατή την επεξεργασία και το διακανονισμό συναλλαγών σε τίτλους μέσω λογιστικών εγγραφών· ß) παρέχει υπηρεσίες θεματοφύλακα, π.

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Italien

Gli operatori sog ­ getti agli obblighi di segnalazione comprendono tutti i tipi di AIF residenti negli Stati membri partecipanti: enti situati nel territorio, ivi comprese le filiazioni di case madri situate al di fuori di tale territorio e le filiali residenti di enti che hanno la loro sede principale al di fuori di tale territorio.

Grec

Ο πληθυσμός αναφο ­ ράς παροχής στοιχείων περιλαμßάνει όλα τα είδη των ΛΕΧΟ που είναι κάτοικοι των συμμετεχόντων κρατών μελών: θεσμικές μονάδες εγκατεστημένες σε συγκεκριμένη επικράτεια, συμπερι ­ λαμßανομένων των θυγατρικών εταιρειών εγκατεστημένων εκτός της εν λόγω επικράτειας, και υποκαταστήματα κατοίκους οργανισμών που έχουν το κεντρικό τους κατάστημα εκτός της εν λόγω επικράτειας.

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Italien

b) il quinto punto del paragrafo unico è sostituito dal seguente: « I singoli i titoli garantiti da attività, le obbligazioni bancarie garantite( le obbligazioni bancarie garantite di tipo jumbo, le obbligazioni bancarie garantite tradizionali e altre obbligazioni bancarie garantite) nonché gli strumenti di debito degli enti creditizi non garantiti, che sono teoricamente valutate in conformità al Capitolo 6.5 sono sog ­ getti a uno scarto di garanzia aggiuntivo.

Grec

ß) Η πέμπτη περίπτωση της μοναδικής παραγράφου αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: « Επιμέρους τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση, καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες( καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες τύπου Jumbo, παραδοσιακές καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες και λοιπές καλυμμένες τραπεζικές ομολογίες) και μη εξασφαλισμένα χρεόγραφα πιστωτικών ιδρυμάτων, η θεωρητική τιμή των οποίων υπολογίζεται σύμφωνα με την ενότητα 6.5, υπόκεινται σε πρόσθετη περικοπή αποτίμησης.

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 3
Qualité :

Référence: IATE

Italien

« Ente creditizio( Credit institution): istituto di credito ai sensi degli articoli 2 e 4, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all' accesso all' attività degli enti creditizi e al suo esercizio( rifusione)(*), come attuata nella legislazione nazionale, che è soggetto alla vigilanza di un' autorità competente; o un altro istituto di credito ai sensi dell' articolo 123, paragrafo 2, del trattato che è sog ­ getto a uno standard di vigilanza paragonabile a quello posto in essere dall' autorità nazionale competente.

Grec

Ο ορισμός της έννοιας « Πιστωτικό ίδρυμα » αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: « Πιστωτικό ίδρυμα( credit institution): πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 2 και του άρθρου 4 παράγραφος 1 της οδηγίας 2006/48/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοßουλίου και του Συμßουλίου, της 14ης Ιουνίου 2006, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων( αναδιατύπωση)(*), όπως αυτή ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο, το οποίο τελεί υπό την εποπτεία αρμόδιας αρχής, ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα κατά την έννοια του άρθρου 123 παράγραφος 2 της Συνθήκης, το οποίο υπόκειται σε έλεγχο συγκρίσιμο με την εποπτεία που ασκείται από ορισμένη αρμόδια εθνική αρχή.

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Italien

Se l' emittente dell' obbligazione garantita è un soggetto( di ­ verso da un ente creditizio) avente sede legale nell' area dell' euro, si applicano le seguenti condizioni: i) che tale sog ­ getto emetta esclusivamente obbligazioni garantite, e ii) che le obbligazioni garantite siano coperte, in una maniera sod ­ disfacente per la banca centrale dell' Eurosistema in questione, da una garanzia rilasciata da un ente creditizio avente sede nell' area dell' euro o, alternativamente, offrano garanzie di natura simile che soddisfino le condizioni della banca cen ­ trale dell' Eurosistema in questione.

Grec

Εάν ο εκδότης της καλυμμένης ομολογίας είναι οντότητα( εκτός από πιστωτικό ίδρυμα) που έχει συσταθεί εντός της ζώνης του ευρώ, οι όροι που πρέπει να πληρούνται είναι οι εξής: i) η εν λόγω οντότητα εκδίδει μόνο καλυμμένες ομολογίες και ii) για τις καλυμμένες ομολογίες εγγυάται κατά τρόπο που κρίνεται ικανοποιητικός από την οικεία κεντρική τράπεζα του Ευρωσυ ­ στήματος πιστωτικό ίδρυμα που έχει συσταθεί εντός της ζώνης του ευρώ ή, εναλλακτικά, οι εν λόγω ομολογίες συνοδεύονται από παρόμοια εχέγγυα που πληρούν τις απαιτήσεις της οικείας κεντρικής τράπεζας του Ευρωσυστήματος.

Dernière mise à jour : 2012-03-16
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: IATE

Italien

L' Eurosistema offre sostegno alla formazione offerta dai sog ­ getti che operano con il contante al proprio personale al fine di assicurare che questo acquisti le competenze atte ad effettuare i controlli di autenticità e idoneità delle banconote in euro .

Grec

Το Ευρωσύστημα υποστηρίζει την παροχή εκπαίδευσης από τους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά στους υπαλλήλους τους , προκειμένου να διασφαλίζεται η ικανότητα των τελευταίων να ελέγχουν τη γνησιότητα και καταλληλότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

Il mancato adempimento da parte di un soggetto di cui al paragrafo 2 , lettera a ) , dell' obbligo di rimborsare il credito infragiornaliero al termine della giornata è automaticamente considerato come richiesta da parte di tale sog ­ getto di ricorrere alle operazioni di finanziamento marginale . 8 .

Grec

8 . Δεν λογίζεται τόκος στη χορηγούμενη ενδοημερήσια πίστωση .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

b ) la BCE o la BCN competente può chiedere all' operatore sog ­ getto agli obblighi di segnalazione in questione qualunque informazione relativa all' inosservanza ai sensi dell' articolo 2 , paragrafo 2 , del regolamento ( BCE / 1999/4 ) ;

Grec

2157/1999 ( ΕΚΤ / 1999/4 ) , μπορεί να ζητήσει από την οικεία μονάδα παροχής στοιχείων οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την περίπτωση της μη συμ ­ μόρφωσης· γ ) δίδεται η ευκαιρία στην οικεία μονάδα παροχής στοιχείων να παράσχει εξηγήσεις εφόσον θεωρεί ότι η μη συμμόρφωση οφεί ­ λεται σε περιστάσεις που εκφεύγουν του ελέγχου της .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Italien

La BCE pubblica un elenco di tutte le istituzioni sog ­ gette all' obbligo di riserva . La BCE pubblica , inoltre , un elenco di istituzioni esenti da tale obbligo per motivi diversi dall' essere soggetti a quanto segue : a ) misure di riorganizzazione ;

Grec

Η ΕΚΤ δημοσιεύει κατάλογο των ιδρυμάτων που υπόκει ­ νται στην υποχρέωση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: IATE

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK