Demander à Google

Vous avez cherché: kodolelektrostacijām (Letton - Italien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Letton

Italien

Infos

Letton

Mērījumus pašreiz veic dažādos attālumos no zināmiem antropogēniem avotiem, piemēram, kodolelektrostacijām un radiofarmaceitiskām ražotnēm.

Italien

Si stanno ora effettuando misurazioni a distanze diverse da fonti umane note, quali le centrali nucleari e gli impianti per la produzione di radiofarmaci.

Dernière mise à jour : 2014-11-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

Pie tam vajadzīgi arī mērījumi īpašās vietās Eiropā, piemēram, pie radiofarmaceitiskām ražotnēm vai kodolelektrostacijām;

Italien

Inoltre, in Europa sono necessarie anche misurazioni in siti specifici, ad esempio vicino a impianti per la produzione di radiofarmaci o centrali nucleari.

Dernière mise à jour : 2014-10-20
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Letton

- jāattiecas uz kodolelektrostacijām vai ekspluatācijā vai būvniecības stadijā esošām kodoldegvielas cikla iekārtām vai uz to iekārtu demontēšanu, kuru pārveidošana nav tehniski vai ekonomiski pamatojama,

Italien

- o riguardare le centrali elettronucleari o gli impianti del ciclo del combustibile, in servizio o in costruzione, o avere per oggetto lo smantellamento di impianti il cui adeguamento è tecnicamente o economicamente ingiustificabile;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

iv) atkritumu aizvākšana un apglabāšana no iekārtām, kas saistītas ar enerģētiku, piemēram, spēkstacijas, tostarp radioaktīvo atkritumu aizvākšana un apglabāšana no kodolelektrostacijām;

Italien

iv) l'eliminazione e lo smaltimento di rifiuti dagli impianti connessi con la produzione di energia quali le centrali elettriche, compresi i residui radioattivi delle centrali elettro-nucleari;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Kodolelektrostacijas celtniecības darbi

Italien

Lavori di costruzione di centrali atomiche

Dernière mise à jour : 2014-11-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Garantija Eiropas Atomenerģijas kopienas aizņēmumiem, lai uzlabotu kodolelektrostaciju efektivitāti un drošību Viduseiropas un Austrumeiropas, un Neatkarīgo Valstu Savienības valstīs

Italien

Garanzia sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale e orientale e della Comunità degli Stati indipendenti

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Padomes Lēmums 77/270/Euratom (1977. gada 29. marts), lai pilnvarotu Komisiju slēgt Eiropas Atomenerģijas kopienas aizņēmumu līgumus, kas veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu (OV L 88, 6.4.1977., 9. lpp.).

Italien

Decisione 77/270/Euratom, del 29 marzo 1977 che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento del miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza del parco nucleare di taluni paesi terzi (GU L 88 del 6.4.1977, pag. 9).

Dernière mise à jour : 2014-11-10
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Padomes 1982. gada 15. marta Lēmums 82/170/Euratom, ar ko groza Lēmumu 77/271/Euratom attiecībā uz Euratom aizdevumu kopējo apjomu, par ko Komisija ir pilnvarota slēgt līgumus, lai veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu (OV L 78, 24.3.1982., 21. lpp.).

Italien

Decisione 82/170/Euratom del Consiglio, del 15 marzo 1982, che modifica la decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l’importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 78 del 24.3.1982, pag. 21).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

ar ko groza Lēmumu 77/271/Euratom par to, kā īstenot Lēmumu 77/270/Euratom, ar ko Komisiju pilnvaro piešķirt Euratom aizdevumus, lai veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu

Italien

recante modifica della decisione 77/271/Euratom per l'applicazione della decisione 77/270/Euratom che abilita la Commissione a contrarre prestiti Euratom per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Tika ņemti trīs aizņēmumi saskaņā ar Euratom aizdevumu instrumentu, lai finansētu vienu aizdevumu kodolelektrostacijai Bulgārijā un divus šādam pašam mērķim paredzētus aizdevumus Rumānijā.

Italien

Nell’ambito dello strumento di prestiti Euratom si sono effettuate tre operazioni per finanziare un prestito ad un impianto nucleare in Bulgaria e due prestiti con la stessa finalità in Romania.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Padomes 1985. gada 5. decembra Lēmums 85/537/Euratom, ar ko groza Lēmumu 77/271/Euratom attiecībā uz aizdevumu kopējo apjomu, par ko Komisija ir pilnvarota slēgt līgumus, lai veicinātu kodolelektrostaciju finansēšanu (OV L 334, 12.12.1985., 23. lpp.).

Italien

Decisione 85/537/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 1985, recante modifica della decisione 77/271/Euratom per quanto concerne l’importo totale dei prestiti Euratom che la Commissione è abilitata a contrarre per contribuire al finanziamento delle centrali elettronucleari (GU L 334 del 12.12.1985, pag. 23).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

par grozīto plānu Nogent-sur-Seine kodolelektrostacijas, Francijā, radioaktīvo atkritumu iznīcināšanai saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu

Italien

concernente il piano modificato di smaltimento di rifiuti radioattivi della centrale nucleare di Nogent-sur-Seine, Francia, in conformità dell'articolo 37 del trattato Euratom

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Eiropas Komisija 2004. gada 27. janvārī no Apvienotās Karalistes valdības saskaņā ar EURATOM līguma 37. pantu saņēma vispārīgos datus saistībā ar plānu to radioaktīvo atkritumu iznīcināšanai, kas radušies, pārtraucot Calder Hall kodolelektrostacijas ekspluatāciju.

Italien

Il 27 gennaio 2004, la Commissione europea ha ricevuto dal Governo del Regno Unito, conformemente all'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al piano di smaltimento dei residui radioattivi provenienti dalla disattivazione (decommissioning) della centrale nucleare di Calder Hall.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Tika ņemti divi aizņēmumi saskaņā ar Euratom aizdevumu instrumentu, lai finansētu aizdevumus kodolelektrostacijai Bulgārijā.

Italien

Nell’ambito dello strumento di prestiti Euratom si sono effettuate due operazioni per finanziare prestiti ad un impianto nucleare in Bulgaria.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

01 04 01 08 _BAR_ Eiropas Kopienas garantija Euratom aizņēmumiem, lai uzlabotu kodolelektrostaciju efektivitāti un drošību Centrāleiropas un Austrumeiropas un Neatkarīgo Valstu Savienības valstīs _BAR_ 6.2 _BAR_ p.m. _BAR_ p.m. _BAR_ p.m. _BAR_ p.m. _BAR_ 0,— _BAR_ 0,— _BAR_

Italien

01 04 01 08 _BAR_ Garanzia della Comunità europea sui prestiti Euratom destinati a finanziare il miglioramento del grado di sicurezza e di efficienza delle centrali nucleari dei paesi dell’Europa centrale ed orientale e della Comunità degli Stati indipendenti _BAR_ 6.2 _BAR_ p.m. _BAR_ p.m. _BAR_ p.m. _BAR_ p.m. _BAR_ 0,— _BAR_ 0,— _BAR_

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

(77) Kā norādīts regulas projekta 71) apsvērumā, ir vairākas attiecīgā produkta pakārtotas patērētāju nozares, t.i., mašīnbūve, šķidrumu (naftas, gāzes, ūdens utt.) transportēšana, ķīmijas un naftas ķīmijas rūpniecība, spēkstacijas (ieskaitot kodolelektrostacijas), automašīnu un celtniecības nozare.

Italien

(77) Come indicato nel punto (71) del regolamento provvisorio, vi sono alcune industrie a valle che utilizzano il prodotto in questione, vale a dire l'industria meccanica, i trasporti di fluidi (petrolio, gas, acqua, ecc.), l'industria chimica e petrolchimica, le centrali energetiche (comprese quelle nucleari), l'industria automobilistica e quella delle costruzioni.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

tā kā papildu investīcijas, kas vajadzīgas kodolelektrostacijām, salīdzinājumā ar tradicionālajām spēkstacijām kopā ar pieaugošajām izmaksām, ko izraisa naftas produktu cenas palielinājums, kurš ietekmē esošo tradicionālo spēkstaciju darbības izmaksas, nozīmē, ka elektroenerģijas ražotāji ir spiesti aizņemties vairāk;

Italien

considerando che lo sforzo supplementare di investimenti richiesto dagli impianti nucleari rispetto agli impianti tradizionali , congiunto con gli oneri che gravano sui costi di funzionamento delle centrali tradizionali esistenti per il rincaro dei prodotti petroliferi , obbliga i produttori di elettricità a ricorrere in maggior misura al credito ;

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Ar šo Komisija ir pilnvarota Eiropas Atomenerģijas kopienas (Euratom) vārdā piešķirt aizdevumus apmēros, kurus noteikusi Padome, kuru ienākumus aizdevumu veidā tiks īstenoti tādu investīciju projektu finansēšanai, kuri saistīti ar elektroenerģijas rūpniecisku ražošanu kodolelektrostacijās un ar rūpnieciskām kodoldegvielas cikla iekārtām.

Italien

La Commissione è abilitata a contrarre a norme della Comunità europea dell ' energia atomica ( Euratom ) , entro i limiti di importi stabiliti dal Consiglio , prestiti i cui proventi saranno destinati a finanziare , sotto forma di mutui , progetti di investimento aventi per oggetto la produzione industriale di elettricità di origine nucleare e gli impianti industriali dei ciclo del combustibile .

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Eiropas Komisija 2004. gada 24. septembrī no Apvienotās Karalistes valdības saskaņā ar Euratom līguma 37. pantu saņēma vispārīgos datus saistībā ar plānu to radioaktīvo atkritumu iznīcināšanai, kas radušies, pārtraucot Dungeness A kodolelektrostacijas ekspluatāciju.

Italien

Il 24 settembre 2004 la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, a norma dell'articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali del progetto di smaltimento di rifiuti radioattivi derivanti dallo smantellamento della centrale nucleare di Dungeness A.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Letton

Uzdevums izriet no īpašajām pilnvarām, kas Komisijai tieši piešķirtas ar Pievienošanās līgumu (līguma 4. protokols par Ignalinas kodolelektrostaciju Lietuvā un 9. protokols par Bohunices V1 kodolelektrostacijas 1. un 2. bloku Slovākijā; abi protokoli ir iekļauti Pievienošanās līguma pielikumā).

Italien

Azioni derivanti da competenze specifiche conferite alla Commissione dal trattato di adesione (protocollo n. 4 relativo alla centrale nucleare di Ignalina in Lituania e protocollo n. 9 sulle unità 1 e 2 della centrale nucleare di Bohunice in Slovacchia, entrambi allegati al trattato di adesione).

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK