Demander à Google

Vous avez cherché: imbuttatura (Maltais - Finnois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Maltais

Finnois

Infos

Maltais

Ilprogramm fisser bħala prijorità l-ħtieġa li tingħata imbuttatura lit-tkabbir u lħolqien tax-xogħol grazzi għall-ispinta biex

Finnois

Ohjelmassa määritellään erityispainopistealueiksi kasvun ja työpaikkojen luomisen vauhdittaminen Lissabonin strategian uudistamisen myötä.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

Il-Presidenza b’rotazzjoni talKunsill kellha tadatta ruħha biex tkun tista’ taħdem b’mod kostruttiv mal-Parlament b’poteri ġodda u l-President talKunsill Ewropew li ta imbuttatura ġdida fl-innegozjar għal ftehim.

Finnois

Neuvoston kiertävää puheenjohtajuutta on mukautettu siten, että on voitu tarkoituksenmukaisella tavalla ottaa huomioon parlamentin uudet toimivaltuudet ja Eurooppaneuvoston puheenjohtaja, joka on tehostanut neuvotteluratkaisujen syntymistä.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

Iżda l-imbuttatura lġdida li kien hemm bis-saħħa ta’ listrateġija mġedda ta’ Liżbona kienet qawwija biżżejjed biex jitmexxa ’l quddiem ilprogress f’ħafna oqsma ċentrali u jitqiegħdu s-sisien ta’ serje ta’ proġetti ġodda ambizzjużi.

Finnois

Lissabonin strategian uudistaminen kuitenkin elvytti unionin toimintaa siinä määrin, että monilla aloilla tapahtui huomattavaa edistystä ja käynnistettiin uusia, kunnianhimoisia aloitteita.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

Filqafas ta’ l-eżami millġdid f’nofs it-terminu ta’ listrateġija ta’ Liżbona, ilKunsill Ewropew tarRebbiegħa, waqt issessjoni tat22 u t-23 ta’ Marzu fi Brussell, ta imbuttatura politika ikbar lit-tnedija millġdid ta’ listrateġija fit-tliet dimensjonijiet tagħha (ekonomika, soċjali u ambjentali) biex jiġu sfruttati aħjar is-sinerġiji f’kuntest ta’ żvilupp sostenibbli.

Finnois

Osana Lissabonin strategian väliarviointia Brysselissä 22. ja 23. maaliskuuta kokoontunut Eurooppaneuvosto antoi poliittisen sysäyksen strategian kaikkien kolmen ulottuvuuden (taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöpolitiikkaan liittyvän) uudistamiseksi siten, että niistä saatavat kestävään kehitykseen liittyvät synergiaedut voitaisiin hyödyntää paremmin.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

Nagħtu imbuttatura ’l quddiem lill-progress: Il-Kummissjoni fasslet l-indikaturi li jgħinu lill-Istati Membri biex jieħdu nota tal-progress li jagħmlu, u pproponiet mira ġdida għat-tagħlim tal-lingwi: mill-inqas 80 % tal-istudenti fis-snin bikrin tal-edu-kazzjoni sekondarja tagħhom għandhom ikunu qed jitgħallmu mill-inqas żewġ lingwi barranin sal-2020.

Finnois

Tukea edistymiselle: Komissio on laatinut indikaattoreita, joiden avulla jäsenvaltiot voivat mitata edistymistään. Kieltenopiskelulle se on ehdottanut uutta tavoitetta: vuoteen 2020 mennessä pitäisi vähintään 80 prosentille alemman keskiasteen oppilaista opettaa ainakin kahta vierasta kieltä.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

Jekk jingħażel tagħmir ta’ din ix-xorta:dawk ilħaddiema li ngħataw taħriġ xieraq u li rċevewistruzzjonijiet bil-miktub biss għandhom jitħallewjużawh;malli jiġu mmontati, żgura ruħek li l-pjattaformi sospiżijkunu stabbli u li listruzzjonijiet operattivi jiġu segwiti;il-poġġamani għandhom jiġu installati madwar ilpjattaformi jew il-cradles sabiex ikunu pprevenuti l-waqgħat;għandhom jintużaw żewġ kejbils għal kull punt ta’twaħħil: kejbil tal-ġarr tat-tagħbija u kejbil tas-sigurtà;l-irfigħ għandu jkun sinkronizzat, fejn il-pjattaformatax-xogħol tinżamm orizzontali u l-kejbils jinżammuvertikali;apparat awtomatiku għandu jwaqqaf l-imbuttatura ’lfuq f’każ li ttagħmir jitmejjel;għandu jintuża tagħmir protettiv personali (PPE) kontrawaqgħat mill-għoli;il-funzjonijiet u l-kondizzjoni tal-pjattaformi sospiżigħandhom ikunu kkontrollati qabel ma jinbeda xxogħol (speċjalment il-PPE jew miżuri addizzjonali oħrasabiex ikun eliminat jew minimizzat kwalunkwe riskjuta’ waqgħat).

Finnois

b)hätä- ja pelastuspalvelun työntekijöiden käyttämätvälineet c)sotilaiden, poliisien ja muiden yleistä järjestystä turvaavien laitosten työntekijöiden yllään pitämät taikäyttämät henkilönsuojaimet d)maantiekuljetuskalustossa käytettävät henkilönsuojai- mete)urheiluvälineetf)itsepuolustus- tai karkotusvälineetg)kannettavat vaarojen ja häiriöiden havaitsemislaitteet.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

L-isforzi ta’ lIstati Membri għandhom ikunu kkomplimentati minn imbuttatura lit-teknoloġija tat-tipi ta’ enerġija rinovabbli u politika tal-ġibda skond it-talba (demand pull policy) fuq il-livell Ewropew.

Finnois

Euroopan tasolla täytäntöönpantava uusiutuviin energialähteisiin liittyvää teknologiaa edistävä ja kysyntää hillitsevä politiikka voisi täydentää jäsenvaltioiden pyrkimyksiä.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

Faċilità ta’ l-Investiment talViċinat tiġbor u talloka riżorsi biex tagħti imbuttatura lill-investiment fil-pajjiżi imsieħba millistituzzjonijiet Ewropej ta’ l-iżvilupp u l-finanzi. nanzi.

Finnois

Naapuruuspolitiikan investointivälineeseen kootaan eurooppalaisilta kehitysyhteistyöelimiltä ja rahoituslaitoksilta avustusrahaa, jolla voidaan vauhdittaa investointeja kumppanimaissa.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

Flimkien ma’ l-imbuttatura l-ġdida mogħtija mill-Istrateġija ta’ Liżbona, ilKummissjoni fis-6 ta’ April ipproponiet li jkun stabbilit programm ta’ qafas għall-innovazzjoni u lkompetittività (PIK), biex jidħol fisseħħ matul ilperjodu 2007-2013 1.

Finnois

Vauhdittaakseen Lissabonin strategialle annettua uutta alkusysäystä komissio antoi 6. huhtikuuta ehdotuksen kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta, joka on tarkoitus panna täytäntöön vuosina 2007–2013 (1).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

Dan it-tip ta’ rikonoxximent jagħmel ħafna kuraġġ lil min jisimgħu u jagħtina lkoll imbuttatura pożittiva f’ħidmitna biex nilqgħu għall-isdi tal-ġejjieni tal-integrazzjoni tal-metodu talLeader l-politika ġdida taliżvilupp rurali.

Finnois

Tällainen tunnustus on hyvin rohkaisevaa kuultavaa ja antaa meille kaikille myönteisen impulssin tulevien haasteiden kohtaamiseen työssämme, kun pyrimme sisällyttämään Leadermenetelmän osaksi uutta maaseudun kehittämispolitiikkaa.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

Għalhekk, fil-bidu tas-snin tmenin kien hemm kwistjoni dwar l-effiċjenza tal-istrumenti tal-Komunità u għadd ta’ programmi bi prova fittxew li jintegraw dawn l-istrumenti. Fl-1986 avvenimenti ewlenin ġabu magħhom imbuttatura għal Politika Ewropea ta’ Koeżjoni aktar ġenwina, l-aktar l-Att Uniku Ewropew, l-adeżjoni tal-Greċja, Spanja u l-Portugall u l-adozzjoni ta’ programm għal Suq Uniku.

Finnois

Yhteisön välineiden tehokkuuteen alettiin siis kiinnittää huomiota 1980-luvun alussa ja ne pyrittiin yhdistämään joissakin pilottiohjelmissa.Vuoden 1986 keskeiset tapahtumat, etenkin Euroopan yhtenäisasiakirja, Kreikan, Espanjan ja Portugalin liittyminen sekä yhtenäismarkkinaohjelman hyväksyminen, antoivat vauhtia todelliselle eurooppalaiselle koheesiopolitiikalle.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

Dan il-fattur kellu impatt ċar fuq il-prijoritajiet tiegħu li jaqdu għan komuni: imbuttatura littkabbir tal-ekonomija Ewropea u lis-suq taxxogħol Ewropew.

Finnois

Talouskriisillä on ollut selvästi vaikutusta hänen asettamiinsa painopisteisiin, joilla tähdätään yhteiseen päämäärään: Euroopan talouskasvulle ja eurooppalaisille työmarkkinoille on saatava uutta pontta.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

IlKummissjoni temmen li l-b∆onn essenzjali g¢al qab∆a ta’kwantità fl-isforz tar-riƒerka Ewropea ji¿¿ustifika imbuttatura sinifikanti g¢ar-ri∆orsi dedikati g¢ar-riƒerka mill-ba¿it ta’l-UE.

Finnois

•Komissio katsoo, että unionin tutkimuspanostuksessaon pakko ottaa aimo harppauseteenpäin, mikä oikeuttaa lisäämään EU:n talousarviosta tutkimukseen osoitettavia määrärahoja huomattavasti.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

L-ewwel wieħed huwa dak fejn ingħatat imbuttatura ġdida lit-twettiq taż-żona tallibertà, is-sigurtà u lġustizzja fi ħdan lUnjoni Ewropea.

Finnois

Euroopan unionin kehittäminen vapauden,turvallisuuden ja oikeuden alueena nopeutui selvästi.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

Qiegħed il- labra b’ mod sod fl- apparat Needle- Pro b’ imbuttatura u tidwira lejn in - naħa tal- lemin.

Finnois

Kiinnitä neula tiukasti Needle- Pro - laitteeseen työntämällä ja kiertämällä myötäpäivään.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Maltais

Qiegħed il- labra b’ mod sod fuq l- apparat Needle- Pro b’ imbuttatura u tidwira lejn in- naħa tal- lemin.

Finnois

Aseta neula tiivisti Needle- Pro - laitteeseen työntäen ja myötäpäivään kiertäen.

Dernière mise à jour : 2012-04-10
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Maltais

Għalkemm il-leġiżlazzjoni tal-Komunità, b' mod partikolari ir-Regolament dwar ilpagamenti bejn pajjiż u ieħor, wasslet biex il-klijenti jkunu jistgħu jagħmlu ħafna tipi ta » ħlasijiet bl-Euro fi ħdan is-Suq Intern b' mod aktar faċli u b' anqas spejjeż, u anki tat imbuttatura biex tittieħed l-inizjattiva ta » l-industriji għal Żona Waħdanija ta » Pagament bl-Euro( SEPA), din ma marritx lil hinn biżżejjed biex jinkiseb tassew Suq Uniku.

Finnois

Vaikka yhteisön lainsäädäntö, erityisesti rajat ylittävistä maksuista annettu asetus, on tehnyt monenlaiset euromääräiset maksut sisämarkkinoilla asiakkaille helpommiksi ja halvemmiksi ja polkaissut käyntiin alan hankkeen yhtenäisen euromaksualueen( SEPA) luomiseksi, todellisia yhtenäismarkkinoita ei ole vielä saatu aikaan.

Dernière mise à jour : 2012-03-19
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Maltais

Għalkemm il-leġiżlazzjoni tal-Komunità , b' mod partikolari ir-Regolament dwar ilpagamenti bejn pajjiż u ieħor , wasslet biex il-klijenti jkunu jistgħu jagħmlu ħafna tipi ta » ħlasijiet bl-Euro fi ħdan is-Suq Intern b' mod aktar faċli u b' anqas spejjeż , u anki tat imbuttatura biex tittieħed l-inizjattiva ta » l-industriji għal Żona Waħdanija ta » Pagament bl-Euro ( SEPA ) , din ma marritx lil hinn biżżejjed biex jinkiseb tassew Suq Uniku .

Finnois

Vaikka yhteisön lainsäädäntö , erityisesti rajat ylittävistä maksuista annettu asetus , on tehnyt monenlaiset euromääräiset maksut sisämarkkinoilla asiakkaille helpommiksi ja halvemmiksi ja polkaissut käyntiin alan hankkeen yhtenäisen euromaksualueen ( SEPA ) luomiseksi , todellisia yhtenäismarkkinoita ei ole vielä saatu aikaan .

Dernière mise à jour : 2011-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Maltais

(5) Impriżi żgħar u ta'daqs medju għandhom irwol deċisiv fil-ħolqien tax-xogħol u, iktar ġenerali, jaġixxu bħala fattur ta'stabbiltà soċjali u imbuttatura ekonomika. Iżda, l-iżvilupp tagħhom jista'jkun limitat minn imperfezzjonijiet fis-suq. Huma ta'sikwit ikollhom diffikultajiet biex jiksbu kapital jew kreditu, minħabba n-natura ta'biża'mir-riskju ta'ċerti swieq finanzjari u l-garanziji limitati li jkunu jistgħu joffru. Ir-riżorsi limitati tagħhom jistgħu wkoll jirrestrinġu l-aċċess tagħhom għall-informazzjoni, l-aktar dwar teknoloġija ġdida u swieq potenzali. Wara li tat każ dawn il-kunsiderazzjonijiet, l-iskop ta'l-għajnuna eżenta b’dan ir-Regolament għandha tkun li tiffaċilita l-iżvilupp ta'l-attivitajiet ekonomiċi ta'l-impriżi żgħar u ta'daqs medju, sakemm dik l-għajnuna ma taffettwax ħażin il-kondizzjonijiet tal-kummerċ sa ċertu punt kontra l-interess komuni.

Finnois

(5) Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on ratkaiseva asema työpaikkojen luomisessa ja yleisemmin yhteiskunnallisen vakauden ja talouden elinvoimaisuuden edistäjinä. Markkinoiden puutteellinen toiminta voi kuitenkin rajoittaa niiden kehittymistä. Niillä on usein vaikeuksia saada pääomaa tai luottoa, koska eräillä rahoitusmarkkinoilla vältetään riskinottoa ja pk-yritykset pystyvät tarjoamaan vain rajallisia vakuuksia. Niiden resurssien vähäisyys voi myös rajoittaa niiden mahdollisuuksia hankkia tietoja varsinkin uudesta teknologiasta ja mahdollisista markkinoista. Ottaen huomioon nämä seikat tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvan tuen tarkoituksena tulisi olla edistää pk-yritysten taloudellisen toiminnan kehittämistä, jos tuki ei muuta kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

Din il-proposta għandha tkun ta'appoġġ għall-iżvilupp ta'l-istrateġija dwar it-tagħlim matul il-ħajja u s-sistemi ta'edukazzjoni u taħriġ ta'l-Istati Membri. Għandha tiffaċilita r-riformi fil-kurrikula u d-dibattitu dwarhom u tagħti imbuttatura lill-ħolqien ta'provvediment koerenti għall-edukazzjoni u t-taħriġ ta'l-adulti. Dan għandu jkollu impatt pożittiv fuq il-ħajja personali, soċjali u professjonali ta'l-individwu u – fuq livell aktar wiesgħa – fuq l-għanijiet ta'Lisbona dwar il-koeżjoni soċjali u l-kompetittività u t-tkabbir ekonomiku. Għandu jkollu l-aktar impatt fuq il-gruppi żvantaġġati li, ħafna drabi, ma jakkwistawx il-kompetenzi ewlenin fil-preżent.

Finnois

Tällä ehdotuksella tuetaan elinikäistä oppimista koskevia jäsenvaltioiden strategioita sekä koulutusjärjestelmiä. Sen avulla helpotetaan opetussuunnitelmien uudistamista ja sitä koskevaa keskustelua sekä annetaan lisäpontta johdonmukaisen aikuiskoulutuksen järjestämiseen. Tällä on positiivinen vaikutus yksilöiden henkilökohtaiseen, sosiaaliseen ja työelämään sekä laajemmassa mielessä myös sosiaalista yhteenkuuluvuutta, taloudellista kilpailukykyä ja kasvua koskeviin Lissabonin tavoitteisiin. Suurin vaikutus sillä pitäisi olla huonoimmassa asemassa oleviin ryhmiin, jotka eivät nykyisin useinkaan saavuta avaintaitoja.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK