Vous avez cherché: ġuriżdizzjonijiet (Maltais - Suédois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Maltais

Suédois

Infos

Maltais

624. il-pjan għal spazju ekonomiku komuni bejn l-ue u r-russja, li kien miftiehem fis-samit ta'l-ue u tar-russja ta'l-10 ta'mejju, jinkludi taqsima sostanzjali dwar il-kompetizzjoni, li timpenja liż-żewġ ġuriżdizzjonijiet għal aktar koordinazzjoni u djalogu dwar il-politika tal-kompetizzjoni, inkluż fil-qasam ta'l-għajnuna statali. it-taħdidiet bejn id-dĠ għall-kompetizzjoni u s-servizz federali russu kontra l-monopolji (fas – federal anti-monopoly service) dwar il-kwistjonijiet ta'politika saru f’lulju (fuq livell ta'direttur Ġenerali), u f’ottubru u f’diċembru. b’mod partikolari, id-dĠ għall-kompetizzjoni pprovda input lill-fas, fuq it-talba ta'dan ta'l-aħħar, dwar kwistjonijiet li jirrelataw ma'abbozz tal-liġi l-ġdida kontra l-monopolji għall-federazzjoni russa, li kien quddiem id-duma f’dak iż-żmien. l-għajnuna teknika ta'l-ue lill-fas kompliet, bil-bidu ta'programm tat-tacis ġdid fil-qasam tal-kompetizzjoni, u l-kummissjoni sponserjat il-parteċipazzjoni ta'rappreżentant wieħed tal-fas fil-konferenza annwali ta'l-icn f’bonn f’Ġunju.

Suédois

624. färdplanen för ett gemensamt ekonomiskt område mellan eu och ryssland, som man kom överens om vid toppmötet mellan eu och ryssland den 10 maj, innehåller ett omfattande avsitt om konkurrens, som förpliktar de båda parterna till ytterligare samarbete och dialog om konkurrenspolitik, även innefattande. diskussioner mellan gd konkurrens och den ryska federala antimonopoltjänsten om policyfrågor ägde rum i juli (på generaldirektörsnivå) samt i oktober och december. på den ryska antimonopoltjänstens begäran lade kommissionen i synnerhet fram sina synpunkter i frågor som gäller ett förslag till en ny antimonopollag för den ryska federationen, som behandlades av duman vid den tidpunkten. eu:s tekniska bistånd till den ryska antimonopoltjänsten fortsatte med igångsättandet av ett nytt tacis-program på konkurrensområdet, och kommissionen bidrog med finansiering så att en företrädare för den ryska antimonopoltjänsten kunde delta i det internationella konkurrensnätverkets årliga konferens som ägde rum i bonn i juni.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

634. fl-aħħarnett, is-sotto-grupp kompla xogħlu matul is-sena rigward l-implimentazzjoni tal-prattiki rakkomandati. prinċipalment, dan jinkludi il-ġbir ta'informazzjoni dwar xkiel għall-ħila tal-ġuriżdizzjonijiet li jimplimentaw il-prattiki rakkomandati, kif ukoll il-preparazzjoni ta'rapport li jidentifika l-isfidi li jiffaċċjaw l-aġenziji meta jadottaw prattiki u tekniki biex jgħinu ħalli jingħelbu x-xkiel. dan ir-rapport kien ippreżentat f’bonn u wera li sa minn april, 46% tal-ġuriżdizzjonijiet membri ta'l-icn b’liġijiet ta'l-amalgamazzjonijiet għamlu jew kienu qed jipproponu bidliet biex ir-reġimi dwar l-amalgamazzjonijiet tagħhom jinġiebu f’konformità eqreb mal-prattiki rakkomandati, u 8% addizzjonali qed jippjanaw li jagħmlu bidliet bħal dawn. biex jingħata aktar appoġġ għall-proċess ta'l-implimentazzjoni, ġie deċiż li tiġi organizzata laqgħa ta'ħidma dwar l-implimentazzjoni fir-rebbiegħa ta'l-2006 biex ikunu provduti eżempji u gwida dwar aktar allinjament mal-prattiki ta'l-icn. minn żmien bonn, ix-xogħol tas-sotto-grupp kien ikkonċentrat fuq il-preparazzjoni ta'din il-laqgħa ta'Ħidma. is-sotto-grupp ikompli jimmonitorja l-isforzi ta'riforma u jagħti appoġg lill-membri ta'l-icn li qed iqisu bidliet fil-leġiżlazzjoni, fir-regolamenti u fil-prattiki ta'l-aġenzija, kif ukoll li jaħdem ma'dawk li mhumiex membri li qed jiżviluppaw leġiżlazzjoni ġdida ta'reviżjoni ta'l-amalgamazzjonijiet.

Suédois

634. slutligen fortsatte undergruppen sitt arbete under året när det gäller genomförandet av de rekommenderade metoderna. arbetet går främst ut på att samla in information om sådant som hindrar myndigheterna från att genomföra de rekommenderade metoderna samt att utarbeta en rapport som fastställer vilka problem myndigheterna står inför när de tar i bruk metoder och teknik som skall bidra till att övervinna hindren. rapporten lades fram i bonn och visade att i april hade 46% av icn:s medlemsländer med lagstiftning om företagskoncentrationer gjort eller föreslagit ändringar av sina regler om företagskoncentrationer för att göra dem mer förenliga med de rekommenderade metoderna, och ytterligare 8% planerar sådan ändringar. för att ytterligare stödja genomförandet beslutade man att anordna ett genomförandeseminarium våren 2006 för att ge exempel och vägledning om ytterligare anpassning till icn:s metoder. sedan mötet i bonn har undergruppens arbete varit inriktat på att förbereda detta seminarium. undergruppen fortsätter att övervaka reformarbetet och att dels stödja de medlemmar av det internationella konkurrensnätverket som överväger att ändra lagstiftning, regler och myndigheternas arbetsmetoder och att dels samarbeta med länder utanför nätverket som håller på att utarbeta ny lagstiftning om koncentrationskontroll.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

645. id-diskussjoni bejn sħab indaqs dwar rimedji transkonfinali ta'l-amalgamazzjonijiet wriet li l-forom ta'kooperazzjoni ta'għaqda għal ġid reċiproku, fejn ġuriżdizzjoni waħda tieħu t-tmexxija f’isem ġuriżdizzjonijiet oħrajn fin-negozjar u fl-implimentazzjoni tar-rimedji transkonfinali, kienu aktar xierqa għal ġuriżdizzjonijiet li kellhom setgħat diskrezzjonarji ta'prosekuzzjoni f’relazzjoni għall-kontroll ta'l-amalgamazzjonijiet (bħall-istati uniti) iżda ma kinux legalment kompatibbli ma'sistemi li jimponu obbligu li jittieħdu deċiżjonijiet pożittivi u negattivi (bħal fl-ue). mid-diskussjoni rriżulta wkoll li għall-iskopijiet ta'monitoraġġ ta'l-implimentazzjoni ta'rimedju, il-fatt li l-assi offruti għall-bejgħ jistgħu jinstabu barra mill-ue kellu biss impatt limitat.

Suédois

645. rundabordsdiskussionen om korrigerande åtgärder för företagskoncentrationer över gränserna visade att samarbete i form av aktiv hövlighet, där ett land tar ledningen på andra länders vägnar när det gäller att förhandla fram och genomföra korrigerande åtgärder över gränserna, var mer lämpad för länder som hade egna lagföringsbefogenheter med avseende på koncentrationskontroll (t.ex. usa) men var inte i rättsligt hänseende förenligt med system som omfattar en skyldighet att fatta såväl positiva som negativa beslut (t.ex. i eu). det framgick också av diskussionen att kontrollen av att en korrigerande åtgärd genomförs bara i begränsad utsträckning påverkas av att de tillgångar som erbjöds till avyttring kunde finnas utanför eu.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

il-white paper dwar it-tmexxija ewropea[1], ippubblikata mill-kummissjoni fl-2001 tisħaq li r-responsabbiltà li tiġi applikata l-liġi komunitarja tistrieħ qabel xejn fuq spallejn l-amministrazzjonijiet u l-ġuriżdizzjonijiet nazzjonali ta'l-istati membri. l-għan ewlieni tal-proċeduri dwar ksur huwa biex l-istati membri jkunu mħeġġa jikkonformaw volontarjament u mill-aktar fis possibbli mal-liġijiet tal-komunità. biex issaħħaħ il-kooperazzjoni ma'l-istati membri, il-kummissjoni fasslet metodi kumplimentari jew alternattivi biex issolvi l-problemi. il-monitoraġġ tal-mod kif tkun qed tiġi applikata l-liġi komunitarja huwa essenzjali f’dak li għandu x’jaqsam mas-saltna tad-dritt b'mod ġenerali u jikkontribwixxi biex il-prinċipju ta'komunità bbażata fuq il-liġi jkun wieħed konkret għaċ-ċittadini u għall-operaturi ekonomiċi. l-għadd kbir ta'lmenti miċ-ċittadini ta'l-istati membri huwa strument essenzjali biex jinkixef il-ksur tal-liġi komunitarja. it-22 rapport annwali, flimkien ma'l-annessi kif ukoll id-“dokumenti ta'ħidma tas-servizzi”, u l-kontribuzzjonijiet tas-servizzi tal-kummissjoni (sec(2005)1446) u l-annessi ta'statistika (sec(2005)1447) -, jagħtu rendikont ta'l-attivitajiet tal-kummissjoni maħsuba biex tiġi monitorata l-applikazzjoni tal-liġi komunitarja fl-2004.1.2. it-tkabbir ta'l-unjoni

Suédois

i vitboken styrelseformerna i eu[1] som offentliggjordes av kommissionen år 2001 understryks det att ansvaret för tillämpningen av gemenskapsrätten i första hand åvilar medlemsstaternas nationella administration och myndigheter. det främsta målet med överträdelseförfarandena är att medlemsstaterna frivilligt och så snart som möjligt skall anpassa sig till gemenskapslagstiftningen. kommissionen har dessutom försökt stärka samarbetet med hjälp av kompletterande eller alternativa metoder för att lösa problemen.Övervakning och tillämpning av gemenskapsrätten är mycket viktigt för den allmänna efterlevnaden av lagstiftningen och den bidrar till att göra principen om en rättsgemenskap påtaglig för medborgarna och de ekonomiska aktörerna. de talrika klagomålen från medlemsstaternas medborgare är ett viktigt instrument för att upptäcka överträdelser mot gemenskapsrätten.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

sommarju tat-tweġibiet u kif ittieħdu f’kunsiderazzjoni il-kwistjonijiet ewlenin indirizzati fil-komunikazzjoni dwar “qafas legali ġdid għall-pagamenti fis-suq intern” kienu: (1) it-traspożizzjoni ta'l-sr vii bil-leġiżlazzjoni tal-komunità għal-leġiżlazzjoni nazzjonali; (2) is-sistema ta'informazzjoni applikabbli fil-ue; (3) il-bżonn ta'deroga mill-prinċipju ta'informazzjoni sħiħa dwar il-pagatur fir-rigward ta'trasferimenti f’lottijiet (“batch transfers”) bejn il-ġuriżdizzjonijiet u (4) il-bżonn ta'eżenzjonijiet jew limiti. (1) it-traspożizzjoni tad-dr vii permezz tal-leġiżlazzjoni tal-komunità għal-leġiżlazzjoni nazzjonali ir-riżultati tal-konsultazzjoni urew appoġġ massiv mill-imsieħba kollha (il-komunità bankarja, il-banek ċentrali nazzjonali, il-bank Ċentrali ewropew u l-istati membri) biex jittrasponu l-sr vii permezz ta'leġiżlazzjoni komunitarja u mhux b’leġiżlazzjoni nazzjonali. (2) is-sistema ta'informazzjoni applikabbli fl-ue: il-kontenuti ta'l-informazzjoni dwar il-pagatur fir-rigward ta'trasferimenti ta'fondi fi u bejn l-istati membri skond l-sr vii, l-informazzjoni dwar il-pagatur li takkumpanja t-trasferimenti tal-fondi f’ġuriżdizzjoni tista'tkun limitata għan-numru tal-kont tal-pagatur, sakemm l-informazzjoni sħiħa dwar il-pagatur (isem, indirizz u numru tal-kont) tista'tingħata fi tlett ijiem ta'xogħol, wara li ssir talba, mill-psp tal-pagatur lill-psp tar-riċevitur. Ġaladarba din ir-regola tidħol fis-seħħ fil-komunità permezz ta'leġiżlazzjoni tal-komunità, hu biżżejjed li jinkisbu t-trasferimenti tal-fondi fl-ue billi jkunu akkumpanjati bin-numru tal-kont tal-pagatur. fil-każijiet fejn jew il-psp tal-pagatur jew ta'dak li qed iħallas huma barra l-ue, għandha tkun trażmessa l-informazzjoni sħiħa fuq il-pagatur. għalhekk il-proposta preżenti tistabbilixxi li l-informazzjoni semplifikata (in-numru tal-kont tal-pagatur jew identifikatur uniku) għandha tkun applikata fuq trasferimenti ta'fondi fl-ue, filwaqt li informazzjoni sħiħa dwar il-pagatur għandha tkun applikata fuq trasferimenti ta'fondi bejn l-ue u ġuriżdizzjonijiet oħra. dan hu perfettament skond ir-riżultati tal-konsultazzjoni pubblika. (3) il-bżonn ta'deroga mill-prinċipju ta'informazzjoni sħiħa dwar il-pagatur fir-rigward ta'trasferiment f'lott bejn il-ġuriżdizzjonijiet in-nota interpretattiva oriġinali tal-fatf dwar l-sr vii (insr vii) teżenta t-trasferimenti f’lottijiet bejn il-ġuriżdizzjonijiet (bl-eċċezzjoni ta'dawk mibgħuta bis-servizz tat-trasferiment tal-flus) milli tingħata informazzojni sħiħa dwar il-pagatur. b’deroga fuq is-sistema ta'informazzjoni sħiħa li japplika bejn il-ġuriżdizzjonijiet, trasferimenti f’lottijiet għandhom bżonn li jkollhom in-numru tal-kont biss tal-pagatur jew l-identifikatur uniku. madanakollu, it-terminu “lott” ma kienx imfisser fl-insr vii oriġinali tal-fatf. din l-assenza ta'definizzjoni għamlet l-ambitu tad-deroga mhux ċar. fil-kuntest tas-sistemi ta'ħlas, it-terminu “trasferimenti f’lottijiet” jista'jkollu ħafna tifsiriet differenti. mingħajr definizzjoni armonizzata, għarfien komuni tad-deroga mill-psps hu improbabbli, u jista'wkoll ma jkunx possibbli. il-komunità bankarja u l-maġġoranza ta'l-istati membri jirrikonoxxu l-bżonn ta'din id-deroga fir-rigward ta'trasferimenti individwali minn pagatur uniku li jkunu fil-lott għat-trażmissjoni lil dawk li jirċievu l-ħlas u li jkunu barra l-komunità. dan il-proċess speċifikament jirreferi għall-ġabra flimkien ta'gruppi ta'trasferimenti individwali mingħand pagatur uniku għal diversi riċevituri tal-ħlas (tipikament ċertu tip ta'trasferimenti ta'rutina, bħall-ħlasijiet tas-sigurtà soċjali), li ma tippermettix, għal raġunijiet ta'spiża/effiċjenza, li tiġi inkluża l-informazzjoni sħiħa dwar il-pagatur, iżda biss dik dwar il-lott li jinkludihom. l-istess arranġament issa japplika fl-fatf, wara reviżjoni ta'l-insr vii oriġinali. il-proposta preżenti għalhekk fiha dispożizzjoni speċifika li tippermetti trasferimenti ta'fondi minn pagatur uniku li qiegħad f’lott għat-trażmissjoni lir-riċevituri tal-ħlas barra l-komunità, li jkun fihom biss in-numru tal-kont tal-pagatur, sakemm il-lott fih informazzjoni sħiħa fuq il-pagatur. (4) il-bżonn ta'eżenzjonijiet jew limiti in-nota interpretattiva inizjali dwar l-sr vii stabbiliet li l-ġuriżdizzjonijiet jista'jkollhom limitu de minimis (ta'mhux aktar minn usd 3 000). madanakollu din l-eżenzjoni kellha tkun temporanja u suġġetta għar-reviżjoni mill-fatf fl-2004. din ir-reviżjoni saret bejn frar 2004 u Ġunju 2005 u immaterjalizzat fl-insr vii rivedut, li kien approvat fl-10 ta'Ġunju 2005. din ir-reviżjoni qanqlet konsultazzjoni estensiva ma'l-industrija tal-ħlasijiet kif ukoll ta'l-istati membri. ir-riżultati tal-konsultazzjoni juru li l-industrija tal-ħlasijiet hi ġeneralment kontra l-applikazzjoni tal-limiti, għax din tagħmel necessarja l-introduzzjoni tas-sistemi doppji għat-trattament tat-trasferimenti tal-fondi anqas jew aktar mil-limiti. imsieħba oħra (stati membri, banek ċentrali nazzjonali u l-bank Ċentrali ewropew) ġeneralment mhumiex favuriha lanqas. barra minn hekk, studju mill-fatf juri li anke ammonti żgħar jistgħu jintużaw biex jiffinanzjaw it-terroriżmu. fuq in-naħa l-oħra, hemm tħassib li ħtiġiet ta'identifikazzjoni stretti ħafna jistgħu jitfgħu t-transazzonijiet fil-ħabi, fejn il-kapaċità ta'l-awtoritajiet biex jiksbu kwalunkwe informazzjoni tkun ipperikolata konsiderevolment. konsegwentement, il-proposta preżenti tneħħi l-limiti sew minn fuq it-trasferimenti ħerġin mill-ue u kif ukoll minn fuq dawk deħlin fl-ue, fir-rigward tal-ġbir u t-trażmissjoni ta'l-informazzjoni dwar il-pagatur. għalhekk tipprovdi li t-trasferimenti anonimi deħlin fl-ue jkunu suġġetti għal viġilanza speċjali u miżuri xierqa destinati li jiġbru informazzjoni nieqsa dwar il-pagatur. tistabbilixxi wkoll li trasferimenti ta'fondi ħerġin mill-ue għandhom ikunu akkumpanjati minn informazzjoni sħiħa dwar il-pagatur, iżda sabiex jittieħed kont tar-riskju li t-tranżazzjonijiet jibdew isiru bil-moħbi, il-flessibilità hi għalhekk permessa fir-rigward ta'l-estensjoni tal-verifika ta'l-informazzjoni dwar il-pagatur, fuq bażi tas-sensittività tar-riskju. -

Suédois

sammanfattning av svaren och av hur de har beaktats de huvudsakliga frågor som togs upp i meddelandet om en ”ny rättslig ram för betalningar på den inre marknaden” var följande: 1) en jämförelse mellan införlivande av sr vii i gemenskapens lagstiftning och i nationell lagstiftning. 2) informationskrav som skall tillämpas inom eu. 3) behov av undantag från principen om fullständig information om betalaren vid batchöverföringar mellan jurisdiktioner. 4) behov av undantag eller beloppströsklar. (1) en jämförelse mellan införlivande av sr vii i gemenskapens lagstiftning och i nationell lagstiftning utfallet av samrådet visar att det finns ett överväldigande stöd från alla berörda parter (bankbranschen, nationella centralbanker, europeiska centralbanken och medlemsstaterna) för att införliva sr vii i gemenskapens lagstiftning i stället för i nationell lagstiftning. (2) informationskrav som skall tillämpas inom eu: innehållet i informationen om betalaren vid överföringar inom och mellan medlemsstaterna i enlighet med sr vii kan den information om betalaren som åtföljer överföringar inom en jurisdiktion begränsas till betalarens kontonummer, under förutsättning att betalarens betalningsleverantör på begäran av betalningsmottagarens betalningsleverantör inom tre arbetsdagar kan leverera fullständig information om betalaren (namn, adress och kontonummer). eftersom denna regel införts inom gemenskapen via eg-lagstiftningen räcker det att kräva att överföringar av medel inom eu skall åtföljas av betalarens kontonummer. i fall där antingen betalarens eller betalningsmottagarens betalningsleverantör är etablerad utanför eu bör fullständig information om betalaren lämnas. i detta förslag fastslås därför att förenklad information (betalarens kontonummer eller en unik identifikationskod) skall åtfölja överföringar av medel inom eu, medan fullständig information om betalaren skall åtfölja överföringar av medel mellan eu och andra jurisdiktioner. detta överensstämmer helt med resultaten från det offentliga samrådet. (3) behov av undantag från principen om fullständig information om betalaren vid batchöverföringar mellan jurisdiktioner i fatf:s ursprungliga tolkningsmeddelande om sr vii (insr vii) undantogs batchöverföringar mellan jurisdiktioner (förutom sådana som sänds genom penningöverföringsföretag) från kravet på fullständig information om betalaren. med undantag från kravet på fullständig information vid överföringar mellan olika jurisdiktioner, behövde batchöverföringar endast åtföljas av betalarens kontonummer eller en unik identifikationskod. termen ”batch” definierades dock inte i fatf:s ursprungliga insr vii. denna avsaknad av definition skapade oklarhet om räckvidden för undantaget. inom betalningssystemen kan termen ”batchöverföringar” ha mycket olika betydelser. utan en harmoniserad definition är det osannolikt, och kanske inte ens möjligt, för betalningsleverantörerna att tolka undantaget likadant. bankbranschen och flertalet av medlemsstaterna erkänner behovet av detta undantag för enskilda överföringar från en enstaka betalare som ingår i en batchöverföring till betalningsmottagare utanför gemenskapen. detta gäller närmare bestämt sammanförda grupper av enskilda överföringar från en enstaka betalare till flera betalningsmottagare (typexemplet är vissa slag av rutinöverföringar, t.ex. sociala bidragsutbetalningar), som av kostnads-/effektivitetsskäl inte kan inkludera fullständig information om betalaren med varje enskild överföring, utan endast på den batchfil som innehåller alla överföringar. samma tolkning är nu tillämplig i fatf, efter en revidering av den ursprungliga insr vii. detta förslag innehåller därför en särskild bestämmelse som möjliggör att överföringar från en enstaka betalare, vilka ingår i en batchöverföring till betalningsmottagare utanför gemenskapen, endast åtföljs av betalarens kontonummer, under förutsättning att batchfilen innehåller fullständig information om betalaren. (4) behov av undantag eller beloppströsklar i det ursprungliga tolkningsmeddelandet om sr vii fastslogs att en jurisdiktion skulle kunna införa en beloppströskel för överföringar av mindre betydelse (på högst 3 000 dollar). meningen var dock att detta undantag skulle vara tillfälligt och ses över av fatf år 2004. Översynen ägde rum mellan februari 2004 och juni 2005 och utmynnade i en reviderad insr vii, som godkändes den 10 juni 2005. Översynen gav upphov till omfattande samråd med betalningsbranschen och även med medlemsstaterna. resultatet av samrådet visar att betalningsbranschen i allmänhet motsätter sig en tillämpning av beloppströsklar eftersom detta skulle nödvändiggöra dubbla system för behandling av överföringar som ligger under respektive över dessa beloppströsklar. Övriga berörda parter (medlemsstaterna, nationella centralbanker och europeiska centralbanken) är i allmänhet inte heller för en sådan lösning. därtill kommer att en studie av fatf visar att även små belopp kan användas för att finansiera terrorism. Å andra sidan fanns farhågor för att alltför strikta identifieringskrav kan tvinga transaktionerna under jord, varvid myndigheternas förmåga att skaffa sig information väsentligen äventyras. följaktligen innehåller detta förslag inte någon beloppströskel, vare sig för utgående överföringar från eu eller inkommande överföringar till eu, när det gäller insamling och vidarebefordran av information om betalaren. förslaget föreskriver därför att inkommande anonyma överföringar till eu skall föranleda särskild vaksamhet och lämpliga åtgärder avsedda att skaffa fram den saknade informationen om betalaren. i förslaget fastslås också att utgående överföringar från eu skall åtföljas av fullständig information om betalaren, men för att inte riskera att tvinga ner transaktionerna under jord tillåts dock, på basis av en riskbedömning, en viss flexibilitet när det gäller omfånget på kontrollen av informationen om betalaren. -

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

barra minn hekk, fil-bidu ta’ april, bil-pubblikazzjoni talkonklużjonijiet ta’ studju dwar lapplikazzjoni fuq livell nazzjonali tarregoli dwar lgħajnuna mill-istat, ilkummissjoni ġibdet bilanċ tar-rwol tal-ġuriżdizzjonijiet nazzjonali fil-protezzjoni ta' limpriżi kontra l-għoti ta’ għajnuna illegali lill-kompetituri tagħhom u flimplimentazzjoni millistati membri taddeċiżjonijiet ta’ rkupru ta' dawn lgħajnuniet illegali.

Suédois

i början av april offentliggjorde kommissionen slutsatserna från en studie om den nationella tillämpningen av statsstödsreglerna och gjorde en bedömning av de nationella domstolarnas betydelse för att skydda företagen mot att det beviljas olagligt stöd till deras konkurrenter och för att medlemsstaterna verkställer de beslut om återbetalning som kommissionen har antagit.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

dan ir-rapport kien ippreżentat f’bonn u wera li sa minn april, 46 % tal-ġuriżdizzjonijiet membri ta’ l-icn b’liġijiet ta’ lamalgamazzjonijiet għamlu jew kienu qed jipproponu bidliet biex ir-reġimi dwar lamalgamazzjonijiet tagħhom jinġiebu f’konformità eqreb mal-prattiki rakkomandati, u 8% addizzjonali qed jippjanaw li jagħmlu bidliet bħal dawn.

Suédois

rapporten lades fram i bonn och visade att i april hade 46 % av icn:s medlemsländer med lagstining om företagskoncentrationer gjort eller föreslagit ändringar av sina regler om företagskoncentrationer för att göra dem mer förenliga med de rekommenderade metoderna, och ytterligare 8 % planerar sådana ändringar.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

dan minħabba li l-ħut jimxi bejn ġuriżdizzjonijiet nazzjonali u s-sajjieda ilhom isegwuhom ħafna qabel ma ż-Żoni ekonomiċi esklussivi (exclusive economic zones – eezs) ġew introdotti u twieldet il-pks.

Suédois

detta har lett till en betydligt större tonvikt på ekologisk hållbarhet för fisket i hela världen. vid världstoppmötet om hållbar utveckling 2002 fastställdes specifika mål för fiskeförvaltning, bland annat att fiskbestånden skulle återställas till maximal hållbar avkastning (maximum sustainable yield, msy) (2) till 2015, vilket alla fiskerimyndigheter måste ta till sig.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

iddiskussjoni bejn sħab indaqs dwar rimedji transkonnali ta’ lamalgamazzjonijiet uriet li l-forom ta’ kooperazzjoni ta’ għaqda għal ġid reċiproku, fejn ġuriżdizzjoni waħda tieħu t-tmexxija f’isem ġuriżdizzjonijiet oħrajn n-negozjar u implimentazzjoni tar-rimedji transkonnali, kienu aktar xierqa għal ġuriżdizzjonijiet li kellhom setgħat diskrezzjonarji ta’ prosekuzzjoni f’relazzjoni għall-kontroll ta’ lamalgamazzjonijiet (bħall-istati uniti) iżda ma kinux legalment kompatibbli ma’ sistemi li jimponu obbligu li jittieħdu deċiżjonijiet pożittivi u negattivi (bħal fl-ue).

Suédois

rundabordsdiskussionen om korrigerande åtgärder för företagskoncentrationer över gränserna visade att samarbete i form av aktiv hövlighet, där ett land tar ledningen på andra länders vägnar när det gäller att förhandla fram och genomföra korrigerande åtgärder över gränserna, var mer lämpad för länder som hade egna lagföringsbefogenheter med avseende på koncentrationskontroll (t.ex. usa) men var inte i rättsligt hänseende förenligt med system som omfattar en skyldighet att fatta såväl positiva som negativa beslut (t.ex. i eu).

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

il-pjan għal spazju ekonomiku komuni bejn l-ue u r-russja, li kien miftiehem fis-samit ta’ l-ue u tar-russja ta’ l10 ta’ mejju, jinkludi taqsima sostanzjali dwar ilkompetizzjoni, li timpenja liż-żewġ ġuriżdizzjonijiet għal aktar koordinazzjoni u djalogu dwar il-politika tal-kompetizzjoni, inkluż l-qasam ta’ lgħajnuna statali.

Suédois

färdplanen för ett gemensamt ekonomiskt område mellan eu och ryssland, som man kom överens om vid toppmötet mellan eu och ryssland den 10 maj, innehåller ett omfattande avsitt om konkurrens, som förpliktar de båda parterna till ytterligare samarbete och dialog om konkurrenspolitik, även innefattande.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

ilkummissjoni hija ħerqana li ssaħħaħ aktar il-kooperazzjoni ma’ ġuriżdizzjonijiet ta’ pajjiżi terzi ewlenin u ser tipprepara qafas għal ftehim tat-tieni Ġenerazzjoni li għandu jippermetti l-iskambju ta’ informazzjoni kundenzjali.

Suédois

kommissionen är angelägen om att ytterligare stärka samarbetet med stora tredjeländer och den kommer att utarbeta en ram för ett ”andra generationens” avtal som skall möjliggöra utbyte av kondentiell information.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Maltais

prinċipalment, dan jinkludi l-ġbir ta’ informazzjoni dwar xkiel għall-ħila tal-ġuriżdizzjonijiet li jimplimentaw il-prattiki rakkomandati, kif ukoll il-preparazzjoni ta’ rapport li jidentika l-isdi li jiaċċjaw laġenziji meta jadottaw prattiki u tekniki biex jgħinu ħalli jingħelbu x-xkiel.

Suédois

arbetet går främst ut på att samla in information om sådant som hindrar myndigheterna från att genomföra de rekommenderade metoderna samt att utarbeta en rapport som fastställer vilka problem myndigheterna står inför när de tar i bruk metoder och teknik som skall bidra till att övervinna hindren.

Dernière mise à jour : 2014-02-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK